Tai_Proverbs

ၵၵ ၶၢႆၶၢႆ – ငိုၼ်းႁၢႆ ၵွပ်ႈဢမ်ႇၼပ်ႉ

ၵၵႅမ်ၵျွင်း – တွင်းတွင်းႁွမ်ၶဝ်ႈႁႅင်ႈ

ၵ ၵိူဝ်းတွၼ်း – ၼွၼ်း ၵိူဝ်းဢုၼ်ႇ

ၵ ၵိူဝ်းလႆႈ – ၶႆႈ ၵိူဝ်းၶိုတ်း – ပိုတ်း ၵိူဝ်းတိူဝ်ႉ

ၵၶိုၼ်ႈ ၵလွင်ႈ – ငိုၼ်းယေႈႁွင်ႈ ၵိုတ်းသၢမ်ပႄး

ၵ ၸဵဝ်းပွၵ်ႈ – ၵၢမ်ႇ မျွၵ်ႈပၼ်

ၵ ၸဵဝ်းမႃး – ၺႃးၵမ်းသုၼ်ႇ

ၵ ၸဵဝ်းမီး – ၵႂၢမ်းပီးၼႃႇ

ၵ ၸဵဝ်းမိူဝ်း – ၸူမ်းသိူဝ်းၼႃႇ

ၵ ၸဵဝ်းယဝ်ႉ – ၶဝ်ႈ ၸဵဝ်းသုၵ်း

ၵ ၸဵဝ်းလႆႈ – ဢမ်ႇမႆႈၸႂ်

ၵ ၸဵဝ်းဝၢႆႇ – မႅၼ်ႈၽၢႆႇမၼ်း

ၵသုမ်းတိုၼ်း – ၶႅၼ်းသေ ဢိုၼ်းယူႇဝၢၼ်ႈ

ၵသုမ်း ပိူၼ်ႈၼႃႈတူႇ – ၵမျၢတ်ႈ ၶႂ်ႈယူႇၸမ်

ၵ တွင်ႉတၼ် – ၶၢႆၶၼ်ပေႃးသေပိူၼ်ႈၵေႃႈ လႆႈ

ၵထင်ႁိုင် – ၵိုတ်းမိုင်ယူႇမိူင်းပိူၼ်ႈ

ၵပုတ်းတိုၼ်း – ၶႅၼ်းသေ ၵူႈငိုၼ်းပိူၼ်ႈ

ၵ မီးသုၼ်ႇ – ၵုၼ်ႇ ၺႃးပွႆး

ၵမျၢတ်ႈ ယႃႇၸၢႆႇလူင် – ၸိုဝ်ႈႁူင် ယႃႇယွင်ႈၶိုၼ်ႈ

ၵမျၢတ်ႈ ယႃႇၸူမ်း – ၵသုမ်း ယႃႇၶၢၼ်ႉ

ၵမျၢတ်ႈဢႄႇ – ၶႅၼ်းသေ လေႇၸၢႆႇလူင်

ၵယေႈၵၢတ်ႇ ၵိၼ်ယေႈလိူၼ် – ႁဵတ်းပွႆးလူင် မိူၼ်ပိူၼ်ႈ

ၵယေႈပွၵ်ႈ ၵိၼ်ယေႈဝၼ်း – ဢမ်ႇတၼ်းမီးမိူဝ်ႈလိုဝ်ႈ

ၵယေႈလၢႆး ၵိၼ်တေႃႇၸူဝ်ႈ – ႁိူၼ်းဢုတ်ႇတူဝ်ႈတဵမ်မိူင်း

ၵယေႈလိူၼ် ၵိၼ်ယေႈၵၢတ်ႇ – မၢတ်ႇၼီႈသမ်ႉပေႃးလၢႆး

ၵယေႈလိူၼ် ၵိၼ်ယေႈပီ – ဢမ်ႇလူဝ်ႇၶီၸႂ်ၵွပ်ႈ

ၵယေႈလိူၼ် ၵိၼ်ယေႈလိူၼ် – ဝၢႆးလိုၼ်း ဢမ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈ

ၵယေႈဝၼ်း ၵိၼ်ယေႈၶူပ်ႇ – ၵႃႈပေႉတူပ်ႇ ဢမ်ႇမူတ်း

ၵယေႈဝၼ်း ၵိၼ်ယေႈလိူၼ် – ၼွၼ်းဢိူၼ်လိူၼ်ၵေႃႈလႆႈ

ၵယေႈဝၼ်း ၵိၼ်ယေႈဝၼ်း – ႁဵတ်းသင် ဢမ်ႇတၼ်းပိူၼ်ႈ

ၵယေႈဝူင်ႈ ၵိၼ်ယေႈလိူၼ် – ႁဵတ်းႁိူၼ်းလူင် မိူၼ်ပိူၼ်ႈ

ၵယွၵ်းယွၵ်း ၵယွင်ႇယွင်ႇ – ငိုၼ်းႁွႆႉၼိုင်ႈ တဵမ်တွင်ႇလွႆးလွႆး

ၵလၢႆလၢႆ ဝႃႈၵ – ငိုၼ်းၵဝ်ႇ ၶျလုမ်းၸွမ်း

ၵဢႄႇ ၸၢင်ႈၶေးႁူင် – ၵလူင် ၸၢင်ႈၶေးသုမ်း

ၵ ဢမ်ႇသုၼ်ႇ – ၼွၼ်း ဢမ်ႇဢုၼ်ႇ

ၵ ဢမ်ႇသုၼ်ႇ – ၵုၼ်ႇၶမ် သမ်ႉငိုၼ်းမူတ်း

ၵ ဢမ်ႇသွၼ်ႇ ဢမ်ႇၼပ်ႉ – ၵုၼ်ႇၶမ်ၵပ်ႉ ငိုၼ်းမူတ်း

ၵ ဢမ်ႇမၢၼ် – ၵၢၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်

ၵ ဢမ်ႇမျၢတ်ႈ ၸူးမေႃ – လေႃဢဝ်ငိုၼ်း ပေႃးသဵင်ႈ

ၵ ဢမ်ႇယဝ်ႉ – ၶဝ်ႈ ဢမ်ႇသုၵ်း

ၵႃလမ် ဢမ်ႇလီပၼ်ပႂ်ႉပုင်းႁၵ်ႉ – ၽူႈလၵ်ႉ ဢမ်ႇလီပၼ်ပႂ်ႉ တိူၵ်ႈၶူဝ်း

ၵူၼ်းသိုဝ်ႈယူဝ်း ဢမ်ႇလီပၼ်ႁုလူၺ်ႈၵၢၼ်လပ်ႉ

ၵူၼ်းယိပ်းမၢၵ်ႇၼပ်ႉ ဢမ်ႇလီႁုလူၺ်ႈလွင်ႈပူလွင်ႈပႃ

ၵႃလူၼ်ႇႁိုဝ် ၼၵႃး – ႁၼ်မႃး ၸင်ႇၵွႆႈယုမ်ႇ

ၵႃလူၼ်ႇႁိုဝ် ၼၵႃး – ႁၼ်မႃး ၸင်ႇၵွႆႈႁု

ၵႃလူၼ်ႇႁိုဝ် ၼၵႃး – ႁၼ်မႃး ၸင်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ

ၵႃ ဢမ်ႇတၢပ်ႈၼႄးၵဝ်ႉ – လဝ်ႉဝဝ်ႉဝႆႉၼင်ႇၵၼ်

ၵႃႈၵၢမ်ႇၽၢၼ်ႇ ဝၢင်းပၼ် – ဢမ်ႇလီဢၢၼ်ၸႂ်လဵၵ်ႉ

ၵႃႈၸၢင်ႉ သၢမ်ႁဵင် – ၵႃႈၼၢင်း သၢမ်ပၢၵ်ႇ

ၵႃႈပဵၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းသွၼ် – ၶျၢင်းတွင်းမွၼ် တေႃႇၸူဝ်ႈ

ၵႃႈပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ ယႃႇထွမ်ႇ – ၵႃႈပိူၼ်ႈထွမ်ႇ ယႃႇလၢတ်ႈ

ၵႃႈယႂ်ႇ ၶၼ်လူင် – ပေႃးႁူင် လႆႈၵိၼ်ဢိမ်ႇ

ၵႃႈလႆႈ ၵႃႈၵိၼ် – ၵိၼ်းၸႂ် မိူဝ်ႈထဝ်ႈ

ၵႃႈလႆႈ ၵႃႈသႆႉ – ၵႆႉၵွတ်း တၢႆၽၢၼ်

ၵႃႈလႆႈ ၵႃႈတၢပ်ႇ – ယၢပ်ႇၸႂ် မိူဝ်ႈၶႆႈၼၢဝ်

ၵႃႈဢႄႇ ၸၢင်ႈၶေးႁူင် – ၵႃႈလူင် ၸၢင်ႈၶေးသုမ်း

ၵွႃႇၵၢတ်ႇ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်း – ပွၵ်ႈဝၢႆႇၶိုၼ်း ဢမ်ႇမူၼ်ႈ

ၵွႃႇၸူးၶုၼ် ယႃႇၵွႃႇပႃႈၼႃႈ – ၵွႃႇၸူးၶႃႈ ယႃႇၵွႃႇပႃႈလင်

ၵွႃႇထိူၼ်ႇ ဢမ်ႇပႃးၽ – ၸႂ်လိူတ်ႇၸ သုတ်းဝၼ်း

ၵွႃႇၼႃႈ ႁႂ်ႈလူလင် – ၶူဝ်းသင်တူၵ်း ၶိုၼ်းလႆႈ

ၵွႃႇပၢင်ၸ ဢမ်ႇလီဢဝ်ၽၵ်း – ၶိူင်ႈၶူဝ်းၼၵ်း ဢမ်ႇလီပၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ

ၵွႃႇလႄႇ ၸၢင်ႈၶမ်း – ၵမ်းၵမ်း ၵိၼ်ၼမ်ႉၼဵင်ႈ

ၵွႃႇလႄႇ ၸဝ်ႈၼႃး – ၵႆႉၺႃး ၶဝ်ႈပုၵ်းၸီႇ

ၵွႃႇလႄႇ ၸဝ်ႈႁႆႈ – ၵႆႉလႆႈၵိၼ် တႅင်

ၵွႃႇလႄႇ ဢမ်ႇပႃးၽ – ပိူၼ်ႈတ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်သင် ၽၼ်း

ၵွႃႇလႂ် ႁႂ်ႈပဵၼ်မူႇ – ယူႇလႂ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵေႃ

ၵွႃႇႁိမ်းမႃ ယႃႇၵွႃႇပႃႈၼႃႈ – ၵွႃႇႁိမ်းမ ယႃႇၵွႃႇပႃႈလင်

ၵွႃႇဢမ်ႇထုၵ်ႇ ယေႈတိၼ် – ၵိၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇ ယေႈၵမ်း

ၵေႈၵၢင်ပႃႇသိုၵ်းၶတ်း – ၵူၼ်းႁတ်း မဝ်ႇၽၢတ်ႇၶိူင်ႈ

ၵေႈႁၢင်းသႃႇၶူၼ်ၼူၼ်း – ၼူၵ်ႉယၢင်းၶူၼ်း မဝ်ႇလႅပ်ႈ

ၵႄႇဝၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈ ၸႂ်ႁိုၼ်း – လွၵ်ႇၵိၼ်ငိုၼ်း လုၵ်ႈဝၢၼ်ႈ

ၵူႈ မိူဝ်ႈၵႅၼ်း – တႅၼ်း မိူဝ်ႈသႃႇ

ၵေႃႇၸမိူဝ်ႈတေၽၢၼ် – ၵႂၢႆးငၢၼ် လႅၵ်ႈ ၵႂၢႆးမႄႈ

ၵေႃႇၸမိူဝ်ႈတေၽၢၼ် – ၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶေႃႉယႂ်ႇ

ၵေႃႇၸမိူဝ်ႈတေမီး – လဵၵ်းၸီး လႅၵ်ႈသၢၵ်ႇၵွင်ႈ

ၵေႃႇၸမိူဝ်ႈတေႁဵဝ် – ၶၢႆၶဵဝ် သိုဝ်ႉသိၼ်ႈလၢႆႈ

ၵေႃႉၵတ်ႉ ယူႇယၢၼ်ၵႆ – ၵေႃႉဢမ်ႇၶႆ ယူႇၵႂ်ႈ

ၵေႃႉၵူဝ် ပေႃးၽၢၼ် – ၵေႃႉႁၢၼ် ပေႃးမီး

ၵေႃႉၶႂ်ႈၵူႈ မေႃၼွမ်း – ၵေႃႉၶႂ်ႈၸွမ်း မေႃယွင်ႈ

ၵေႃႉၸၢႆး မီးပၺ်ႇၺႃႇ – ၸင်ႇသေႇၶျႃႇလီတွၼ်း

ၵေႃႉၸၢႆး – ဢိုၼ်ၼမ်ႉလၢႆး ၸင်ႇလၢတ်ႈ

ၵေႃႉသိုဝ်ႉ ၶႂ်ႈလႆႈလၢႆ – ၵေႃႉၶၢႆ ၶႂ်ႈလႆႈၵႃႈ

ၵေႃႉသိုဝ်ႉ သုမ်းလၢႆ – ၵေႃႉၶၢႆ တူၵ်း ထွင်ႇ

ၵေႃႉတၢင်းႁုယႂ်ႇၼႅၼ်ႈ – လၢတ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈသေႁူၺ်း

ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈʻʻႁွင်ႈၶူးʼʼ – ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပွင်ႇႁူးၵူၼ်ႈ

ၵေႃႉပေႃႉ ယူႇၵႂ်ႈ – ၵေႃႉၶႄ ယူႇၵႆ

ၵေႃႉပႂ်ႉၵိၼ် မီးၵၢမ်ႇ – ၵေႃႉၵျၢမ်ႇႁႃ လႆႈငၢႆႈ

ၵေႃႉပႂ်ႉၵိၼ် ဢမ်ႇသိုဝ်ႈ – ၵေႃႉႁႃ ဢမ်ႇလႆႈလိုဝ်ႈ

ၵေႃႉၽူႈၼွၼ်းၵႆႉတိုၼ်ႇ – ထၢင်ႇလိုၵ်းလိုၼ်ႇ ၶိုၼ်းယၢဝ်း

ၵေႃႉၽူဝ် ႁၢမ်လႅမ်ႈသဝ် – ၵေႃႉမေး ဢဝ်တႅပ်းၶႃး

ၵေႃႉမီးၸႂ်လမ်ႇမၢၵ်ႈ – မဝ်ႇႁွၼ်ႇၽၢၵ်ႈ တၢင်းဢၢႆ

ၵေႃႉမီးမေႃပႆႇၺႃႇ – လီၵႆႉ ၵွႃႇႁွမ်းသဝ်း

ၵေႃႉမိုတ်ႈ ဢိၵ်ႇဢူၺ်းလီ – ပေႃးပၼ်ၶီ ယႃႇၽၢၵ်ႈ

ၵေႃႉယူႇတႂ်ႈလၢင်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၶူဝ် – ၵေႃႉယူႇၼိူဝ်ႁူဝ် ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁႆႈ

ၵေႃႉယွင်ႈ ပဵၼ်တပႄး – ၵေႃႉၼႄး ပဵၼ်ြသႃႇ

ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ – ယႃႇဢဝ်ၽၼ်ႉ လေႃးၵၼ်

ၵေႃႉလႂ်လီ – ၽီၼိူဝ်ႁူဝ် တူၺ်းယူႇ

ၵေႃႉလႂ်ႁၢႆႉ – ၸိူၵ်ႈ တေပၢႆႉ ၶေႃးမၼ်း

ၵေႃႉလၢတ်ႈၸ တေမီး – ၵေႃႉလၢတ်ႈလီ တေပႃး

ၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ယႃႇၵွႃႇ – ၼၢမ်ၸူၵ်ႉၽႃႇ ၽႂ်ဢမ်ႇႁၼ်ၸွမ်း

ၵေႃႉလဵဝ် ယႃႇလၢမ်းပႆ – ၶၢဝ်ႇမိူင်းၵႆ ၼၢၼ်းပွင်ႇ

ၵေႃႉလဵဝ် လၢမ်းလိမ်းၵွႃႇ – ၽႃႇပူပ်ႉၸ တၢႆလၢႆ

ၵေႃႉလူဝ်ႇပၼ် – ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁၼ် ၵေႃႉလူဝ်ႇလႆႈ

ၵေႃႉလူဝ်ႇလႆႈ – ၶႂ်ႈႁၼ် ၵေႃႉလူဝ်ႇပၼ်

ၵေႃႉလိုမ်းလႆႈ – ဢမ်ႇမႆႈၼင်ႇ ၵေႃႉၸႂ်ၸပ်း

ၵေႃႉႁၵ်ႉ ယေႈၽိုၼ်ၼင် – ၵေႃႉၸင်း ယေႈၽိုၼ်သၢတ်ႇ

ၵေႃႉႁၵ်ႉ ယူႇၵႆၵၼ် – ၵေႃႉဢမ်ႇၶႂ်ႈႁၼ် သမ်ႉယူႇၵႂ်ႈ

ၵေႃႉႁဝ်းႁၵ်ႉၼႃႇၼႃႇ – ၸၢင်ႈႁတ်းလႃႇ ႁဝ်းၶိုၼ်း

ၵေႃႉႁိတ်ႉၼိူဝ်ႉပႃမူ – ၸႂ်ဢေးလူ ၽၢတ်ႇႁၢင်ႈ

ၵေႃႉႁဵတ်းႁႃ မီးမၢၵ်ႈ – ပႅင်ႈၼပ်ႉတႂၢၵ်ႈ ႁိုဝ်ပဵၼ်

ၵေႃႉဢီးလိုမ်းၵေႃႈ – ၵေႃႉလူမ်ႉ ဢမ်ႇလိုမ်း

ၵေႃႉဢူႈ ႁၢမ် လႅမ်ႈသဝ် – ၵေႃႉမႄႈ ဢဝ် တႅပ်းၶႃး

ၵေႃႉဢမ်ႇႁု ၽူႈသိူၼ်ႈ – ယႃႇႁူမ်ႈငိူၼ်ႈ ႁွမ်းသဝ်း

ၵေႃႉဢမ်ႇႁု ဝႃႈၼၼ် – ၵေႃႉဢမ်ႇႁၼ် ဝႃႈတႄႉ

ၵေႃႉဢွၵ်ႉလဝ်ႈ သူႇရႃႇ – ၵႂၢမ်းသတ်ႉၸႃႇ ႁိုဝ်ၵိုမ်း

ၵႆၽေး ႁႂ်ႈဝႄႈၽေး – ၸမ်ၽေး ယႃႇဝႄႈၽေး

ၵႆႇ ၶႆႇဝၼ်းလုၵ်ႈလုၵ်ႈ ယင်းၸၢင်ႈတဵမ်ႁၢင်း – ၽၵ်းပၵ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်မိူဝ်ႈမၼ်းၵၢၼ်း ယင်းၸၢင်ႈတဵမ်ၶႃႇ

ၵႆႇတေၶၼ် ယႃႇဢဝ်ၶွၼ်ႉၽၢတ်ႈ – ပိူၼ်ႈတိုၵ်ႉလၢတ်ႈ ယႃႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶတ်း

ၵႆႇတူမ်ႈ ၵွၼ်ႉမႃးတမ်း – ၵမ်းၵမ်းဝိၼ်ႇပၢႆႈ – တေႃႈဢၢႆႈ ဢမ်ႇသိူဝ်းၵိၼ်

ၵႆႇတူမ်ႈ ၵွၼ်ႉမႃးတမ်း – ယုၵ်ႉတိၼ်သမ်း ဢွၵ်ႇပၢႆႈ

ၵႆႇမႄႈ ၸၢင်ႈမေႃၶၼ် – ထုၵ်ႇဢဝ်ပၼ် ပိူၼ်ႈပႅတ်ႈ

ၵႆႇ လၢၵ်ႈႁၢင် – ၼၢင်းလၢၵ်ႈသိၼ်ႈ – မုၼ်ၸဝ်ႈ လၢၵ်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်း – မုၼ်ၸၢင်း လၢၵ်ႈသၢင်းပိူင်ႇ

ၵႆႇဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇသူႈပႄႉ ၵႆႇထိူၼ်ႇ – ၵူၼ်းတီႈဢိုၼ်ႇ ဢမ်ႇသူႈပႄႉၵူၼ်းတီႈၸမ်

ၵႆႇ ႁၢင်ႈလီ ပိူဝ်ႈၶူၼ် – ၵူၼ်း ႁၢင်ႈလီ ပိူဝ်ႈၶိူင်ႈ

ၵႆႇ ႁၼ် တိၼ်ငူး – ငူး ႁၼ် ၶွင်ၵႆႇ

ၵႆႇ ႁၼ် တိၼ်ငူး – ငူး ႁၼ် ၼူမ်းၵႆႇ

ၵႆႇဢွၼ်ႇ တေၵိၼ်ႁဵၼ် – မိူင်းပေႃးယဵၼ် ၽၢၵ်ႇၼိုင်ႈ

ၵႆႇဢွၼ်ႇ တႄႇၽိုၵ်းၶၼ် – တိၼ်ယၼ်ၵွၼ်း ပႆႇမၼ်ႈ

ၵႆႉ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈ – ၶၢၼ်ႉ ၵၢၼ်ႁိူၼ်း

ၵႆႉၶတ်းသၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် – ယႃႇၼွၼ်းၽၢၼ် တဵတ်ႇႁၢင်ႈ

ၵႆႉသွၼ် ၸင်ႇလႆႈ – ၵႆႉၶႆႈ ၸင်ႇတွင်း

ၵႆႉ ၼႃႈဝၢၼ်ႈ – ၶၢၼ်ႉ ၼႃႈႁိူၼ်း

ၵႆႉပၢႆႈၵႆႉၽၢၼ် – ၶူဝ်းႁိူၼ်းသႂ်ႇၵူၺ်သၢၼ် ဢမ်ႇတဵမ်လႆႈ

ၵႆႉပွင်ႉ ၵႆႉၸ – ယေႈထ ယေႈတိုဝ်

ၵႆႉပွတ်ႈ ၸင်ႇလီ – ၵႆႉသီ ၸင်ႇၵဵင်ႈ

ၵႆႉဢုပ်ႇႁူဝ်သႅၼ် – ၸၢင်ႈလႅၼ်ငိုၼ်းပိူၼ်ႈ

ၵၢႆးယွၼ်း ၵီႈၼႂ်းလူင်မွၵ်ႇသွမ်ႇ – ၽႂ်လၢတ်ႈၵေႃႈ လီထွမ်ႇႁင်းမၼ်း

ၵၢႆးယွၼ်း ၶိင်ႇလိူၼ်ႁႃႈ – ယႃႇတၢၵ်ႇၽႃႈ ႁိမ်းမၼ်း

ၵႂၢႆးၶၢၼ်ႉ ပၢႆႈၵၢၼ် – ၵူၼ်းၽၢၼ် ႁႃၼီႈ

ၵႂၢႆးငၢၼ်သွင်တူဝ် – ဢိူၵ်ႇဢိူင်ႇၶိူဝ်လုၵ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈ

ၵႂၢႆးငၢၼ် ဢမ်ႇမီးႁွၵ်ႈ – ႁႃၵႅတ်ႇသွၵ်ႈ ၼၢၼ်းၺႃး

ၵႂၢႆး တေႃးၵၼ်ယႃႇယႃႇ – မႃးၼႃႇ ႁူဝ်တေးၼႃး

ၵႂၢႆး ပၢၺ်ႈဢႅၵ်ႇ – ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ပၢႆႈၶႅၵ်ႇ

ၵႂၢႆးၽိူၵ်ႇမီးလုၵ်ႈလမ် – လဵင်ႉၵူၼ်းၼမ် ဢမ်ႇသဵင်ႈ

ၵႂၢႆးၽိူၵ်ႇ မီးလုၵ်ႈလမ် – ႁဵတ်းၼႃး ဢမ်ႇပေႃးၼမ် လႆႈၶဝ်ႈ

ၵႂၢႆးလမ် ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၽိူၵ်ႇ – လဵင်ႉထိူၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃး

ၵႂၢႆးလမ် မီးလုၵ်ႈၽိူၵ်ႇ – ၵႃႇလ လိူၵ်ႇတႃၸင်း

ၵွႆပႃႈလင် ပဵၼ်ၶႃႈ – ၵွႆပႃႈၼႃႈ ပဵၼ်ၶုၼ်

ၵွႆႈၵိၼ် ၵွႆႈၵႅၼ်ႉ – ၵွႆႈလႅၼ်ႈ ၵွႆႈႁိူဝ်ႉ

ၵွႆႈၶိုင် ၵွႆႈယၢၵ်ႈ – ၵွႆႈၶႂၢၵ်ႈ ၵွႆႈၵႂင်

ၵွႆႈတိုတ်ႉ ၵွႆႈငၢၵ်ႈ – ၵွႆႈပၢၵ်ႈ ၵွႆႈတၼ်

ၵွႆႈထွမ်ႇ ၵွႆႈၶႅမ်ႉ – ၵွႆႈယႅမ်ႉ ၵွႆႈပွင်ႇ

ၵွႆႈယူႇ ၵွႆႈၸၢၼ်ႈ – ၵွႆႈတၢၼ်ႈ ၵွႆႈလီၸင်း

ၵွႆႈယူႇ ၵွႆႈတိုမ် – ၵွႆႈႁိုင် ၵွႆႈလိုမ်း

ၵွႆႈယူႇ ၵွႆႈဢၢႆ – ၵွႆႈၶၢႆ ၵွႆႈဢမ်ႇၶၢတ်ႇ

ၵွႆႈလၢတ်ႈ ၵွႆႈယၢၼ် – ၵွႆႈသၢၼ် ၵွႆႈၽိတ်း

ၵွႆႈလၢတ်ႈ ၵွႆႈဢမ်ႇထွမ်ႇ – တႃသွမ်ႇ ၸမ်ႉပေႃးၶဵဝ်

ၵွႆႈဝူၼ်ႉ ၵွႆႈၸႂ်ႈ – ၵွႆႈၶႆႈၸႂ် ၵွႆႈလႅင်း

ၵွႆႈႁိုင် ၵွႆႈၸတ်ႉ – ၵွႆႈႁတ်ႉ ၵွႆႈတႅၵ်ႇ

ၵွႆႈႁဵတ်း ၵွႆႈယၢပ်ႇ – ၵွႆႈတၢပ်ႇ ၵွႆႈၽိတ်း

ၵွႆႈႁဵတ်း ၵွႆႈႁု – ၵွႆႈလု ၵွႆႈမေႃ

ၵတ်ႉၵေႃႈ ယႃႇဝႃႈʻʻႁဝ်းၶႅၼ်ႇʼʼ – လႅၼ်ႇၵေႃႈ ယႃႇဝႃႈʻʻႁဝ်းၵျʼʼ

ၵတ်ႉၵေႃႈ ယႃႇဢုပ်ႇၼႅၼ်ႇ – ၶႅၼ်ႇၵေႃႈ ယႃႇဢုပ်ႇလူင်

ၵတ်ႉသင် တၢႆၵွပ်ႈၼၼ်ႉ – ၵတ်ႉၼမ်ႉ တၢႆၵွပ်ႈၼမ်ႉ – ၵတ်ႉၽႆး တၢႆၵွပ်ႈၽႆး

ၵႂၼ်းၼမ် ၽႆးဢမ်ႇၵိုၼ်း – ၽိုၼ်းၼမ် ၽႆးဢမ်ႇလုၵ်ႉ

ၵၼ်ႉၵဵပ်းမတ်း သႂ်ႇမူၵ်ႇ – မႃလၵ်ႉတူပ်ႇ ၵိၼ်မူတ်း

ၵၼ်ႉလၢတ်ႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – သမ်ႉပွႆႇၼႃႈ ပွႆႇလင်

ၵၼ်ႉႁဵတ်း ၵၼ်ႉၵျၢမ်ႇ – လႆႈၶၢမ်ႇၺႃးၸူၼ်

ၵၼ်ႉႁဵတ်း ၵၼ်ႉၵျၢမ်ႇ – ဢမ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇ တၢင်းလီ

ၵမ်ပႃယဵၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈၽ – ႁႃတၢင်းၸ တေႃႇၵၼ်

ၵမ်မၼ်ႈမၼ်ႈ – ပၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵႅၼ်ႇ

ၵမ်ယူႇလႄႈ ဢမ်ႇႁု – လွင်ႈလု ထၢင်ႇလွင်ႈလီ

ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႆႉႁဵတ်းၵၢၼ် – တိုၵ်းတၢင်းၽၢၼ်မဝ်ႇမိူဝ်ႈ

ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶၢၼ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် – ၵွတ်းၽၢၼ် သမ်ႉသူႇယႃႈ

ၵမ်ႈၽွင်ႈ သိပ်ႉ ႁႂ်ႈၺီႇ – ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝီႇ ႁႂ်ႈႁၢင်ႇ

ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁႃၶဝ်ႈသႂ်ႇယွင် – ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁႃယွင် သႂ်ႇၶဝ်ႈ

ၵမ်းပိုင်း ႁၢင်ႈၸႂ်ယႂ်ႇ – သႂ်ႇသႂ်ႇ ဢဝ်ႁၢမ်းလၢႆ

ၵဝ်ႈယၢင်း ဢမ်ႇလီယ – ၵိၼ်ႈသၢင်း ဢမ်ႇလီပျ

ၵဝ်ႉ ၼႄးၵႃၵေႃႈ – ၵႃ ၼႄးၵဝ်ႉ

ၵဝ်ႉ ၼႄး ႁၢင်ႈလမ်ၵႃ – ၵႃ ၼႄး ၵဝ်ႉတႃယႂ်ႇ

ၵၢင်ၶမ်ႈ ယႃႇတမ်ၶဝ်ႈသၢၼ် – ၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ယႃႇၼင်ႈ ဢုပ်ႇၶႅၵ်ႇ –

ပိူၼ်ႈသႅၵ်ႇလႅၵ်ႇ ယႃႇယုမ်ႇလုၵ်ႈယိင်း – ၵူၼ်းတၼ် ၵူၼ်းပိင်း ယႃႇယုမ်ႇၵႂၢမ်းၶဝ်လၢတ်ႈ

ၵၢင်ၶမ်ႈ လွတ်ႈလိူၼ်သႂ် – ၵႄႈၵၢင်ၸႂ် မဝ်ႇမူၼ်ႈ

ၵၢင်သႆး ဝႆႉၼိူဝ်ၶႃႇ – ၸၢင်ႈၵွႃႇ ထုၵ်ႇပႃမုင်း

ၵၢင်သႆး ဢမ်ႇဢူတ်းၵူၼ်ႈ – မူၼ်ႈၸၢင်ႈဢဝ်ၵိၼ်ပႃ

ၵၢင်သႆး ဢမ်ႇဢူတ်းၵူၼ်ႈ – ထုၵ်ႇၸႂ်မူၼ်ႈ ၵိၼ်ၸွမ်း

ၵၢင်သႆး ဢမ်ႇဢိုတ်းၵူၼ်ႈ – မူၼ်ႈ ယၵိၼ် တၢင်းၼႂ်း

ၵၢင်ၼႂ် ႁဵတ်းၼင်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈ – ၶၢဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈ ႁဵတ်းၼင်ႇမႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း – ပေႃးဝၼ်းၸိူၼ်းမႃး ၵွႆႈႁဵတ်းသၢဝ်

ၵၢင်ၼႂ် ႁဵတ်းၼင်ႇၼၢႆး – ဝၢႆးငၢႆး ႁဵတ်းမႄႈၶၢဝ်ႉ – ၶမ်ႈယဝ်ႉ ႁဵတ်းၼၢင်းသၢဝ်

ၵၢင်ဝၼ်းတူၵ်း ႁူဝ်မူၵ်းၽႃႈ – လႅတ်ႇထွင်ႇၼႃႈ သမ်ႉဝႃႈလိူၼ်လႅင်း

ၵၢင်းႁွင်ႈၽ – ဢမ်ႇၵၵေႃႈ လႆႈၵိၼ်

ၵၢၼ်ၵျၢမ်ႇၵူတ်ႉႁၢမ်းသိၼ် – မဝ်ႇပေႃးၵိၼ် ထူၼ်ႈၸူဝ်ႈ

ၵၢၼ်ၼၵ်းၼႃ ၵၢၼ်ၸဝ်ႈဢွႆႈ – ၵၢၼ်ဢွႆႇမွႆႈ ၵၢၼ်ၶိင်းၵျွင်း

ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ႁႃႈတၢင်း – ၵၢၼ်လုၵ်ႈလၢင်း ႁႃႈတီႈ

ၵၢၼ်မေး သိပ်းႁႃႈႁူဝ် – ၵၢၼ်ၽူဝ် သိပ်းႁႃႈလွင်ႈ

ၵၢၼ်မေး ႁႃႈႁူဝ် – ၵၢၼ်ၽူဝ် ႁႃႈလွင်ႈ

ၵၢၼ်မဵဝ်းလႂ်ၵေႃႈယႃႇ – ပေႃးႁဵတ်းၵွႃႇ တၵ်းပဵၼ်

ၵၢၼ်မိူၵ်ႈၵူႈလၢႆဢၼ် – ပိူၼ်ႈဢမ်ႇႁၼ်ၵေႃႈ လူဝ်ႇဝႄႈ

ၵၢၼ်လီ ၵူႈလၢႆသမ်ႇ – ပိၵ်ႉဢမ်ႇယွင်ႈ လူဝ်ႇပွင်

ၵၢၼ်လီ လူဝ်ႇမေႃၵျၢမ်ႇ – ၵၢမ်ႇလီ လူဝ်ႇမေႃပွင်

ၵၢၼ်လိူင်း ၵူႈလၢႆလွင်ႈ – ပိၵ်ႉပိူၼ်ႈယွင်ႈ ပေႁဵတ်း

ၵၢၼ် ဢမ်ႇမီး လူဝ်ႇႁႃ – ငိုၼ်းဢမ်ႇမႃး လူဝ်ႇၺၢမ်ႇ

ၵၢၼ်ႈမူဝ် ၼႄလွင်ႈၼမ်ႉ – တၢင်းယၢမ်ႈ ၼႄလွင်ႈၵူၼ်း

ၵၢပ်ႇၽႂ်ႇ ႁေႃႇလမ်းမၼ်း – ၵၢပ်ႇပူၵ်ႇ ႁေႃႇမႆႉပူၵ်ႇ – ၵၢပ်ႇဢေႃႈ ႁေႃႇမႆႉဢေႃႈ

ၵၢပ်ႇဝိူဝ်ႈလႄႈ ၶီႈႁဵၼ် – တိုၼ်းတေၵဵၼ်ၵၼ်ယူႇ

ၵၢပ်ႈၸၢင်ႉ လႆႈၵူဝ်ၵႂၢႆး – ႁဵၼ်လၢႆး ၵူဝ်ၵႆႇၽူႈ

ၵၢပ်ႈၸၢင်ႉ လႆႈၵူဝ်ၵႂၢႆး – ႁဵၼ်လၢႆး လႆႈၵူဝ်မူၼ်ႈ

ၵၢမ်ႇ ၵူၼ်းၽၢၼ် – မၢၼ်ၶီႈၵႆႇ

ၵၢမ်ႇသုၼ်ႇ မုၼ်ပၼ် – ႁိုင်ႁိုင် ႁၼ်ယေႈပွၵ်ႈ

ၵၢမ်ႇယုၵ်ႉၶိုၼ်ႈ ပဵၼ်ၶုၼ် – လိူၵ်ႈၶႃမုၼ် သႂ်ႇႁၢင်ႈ

ၵၢမ်ႇလီၵေႃႈ ၸၢင်ႈၽၢၼ် – ၵၢၼ်လီၵေႃႈ ၸၢင်ႈသုမ်း

ၵၢမ်ႇလီ မီးၵမ်ႈႁႃ – ၼႃးလီ မီးၵမ်ႈၽုၼ်ႇ

ၵႂၢမ်းၸဝ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလိူဝ် – ၵႂၢႆးဢိူၵ်ႇၶိူဝ် ၵႃႈလႆႈၶီႇ

ၵႂၢမ်းသႄႉ မိူၼ်မႃႁဝ်ႇ – ၵႂၢမ်းယွင်ႈ မိူၼ်လူမ်းပဝ်ႇ

ၵႂၢမ်းသင်ႇ မိူဝ်ႈၸမ်တၢႆ – ဢဝ်တွင်းမၢႆ တေႃႇၸူဝ်ႈ

ၵႂၢမ်းသၢင်းၽေႃး – ဢမ်ႇထုၵ်ႇႁူ ၵူၼ်းတေႃးတုၵ်ႉ

ၵႂၢမ်းသွၼ် မိူဝ်ႈပႆႇတၢႆ – ယႃႇဢဝ်ႁၢႆ သွၼ်ႇႁူင်ႈ

ၵႂၢမ်းသိုဝ်ႈ တိုဝ်ႉၸၼ်း – ၶၼ်းႁူ ၵူၼ်းၵူတ်ႉ

ၵႂၢမ်းသိုဝ်ႈ တိုဝ်ႉၸၼ်း – ၶၼ်းႁူ ထွမ်ႇၸဵဝ်းယဝ်ႉ

ၵႂၢမ်းသိုဝ်ႈ မိူၼ်တိုဝ်ႉၸၼ်း – လၢတ်ႈလၼ်းၵၼ်း ထွမ်ႇယၢၵ်ႈ

ၵႂၢမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇလီႁူ – ဢေးလူ ဢမ်ႇဢိမ်ႇတွင်ႉ

ၵႂၢမ်းတေႃးတုၵ်ႉ – ဢမ်ႇထုၵ်ႇႁူ ၵူၼ်းသၢင်းၽေႃး

ၵႂၢမ်းထၢမ် ၸဝ်ႈဢမ်ႇလႃႇ – ၵႂၢမ်းဢႃႇၵႃႇ ၽႂ်ဢမ်ႇၸူမ်း

ၵႂၢမ်းထၢမ် ပိူၼ်ႈဢမ်ႇလႃႇ – ၵႂၢမ်းၶႃႇၵႄႇ ၽႂ်ဢမ်ႇႁူမ်

ၵႂၢမ်းထုင်းမီး မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ – ပေၽႃႈယွၼ်ႇ ၵဵပ်းတွင်း

ၵႂၢမ်းၼမ် ပေႉၵၢၼ်ႈၶႄႈ – ၶီႈႁႄႈ ပေႉတူင်ၸၢၼ်း

ၵႂၢမ်းၽူႈမျၢတ်ႈ ၵူၼ်းလီ – မဝ်ႇၶွၼ်းၼီ ၸၢႆႉပိူင်ႈ

ၵႂၢမ်းမဝ် ၵႂၢမ်းၽၢင်း ယႃႇၼပ်ႉလၢတ်ႈ – ၸၢင်ႈၶိုၼ်းပၢတ်ႈတူဝ်ႁဝ်း

ၵႂၢမ်းယွၼ်း ယႂ်ႇလိူဝ်သိုဝ်ႉ – ပိူၼ်ႈၸၢင်ႈပိုဝ်ႉၶၼ်ႁႅင်း

ၵႂၢမ်းယွၼ်း ယႂ်ႇလိူဝ်သိူဝ် – တႃႇလႅမ်ႉၵိူဝ်ဢွၼ်ႇဢီႈ

ၵႂၢမ်းလီ ၶေႃႈဝႃႇၸႃႇ – ပိူၼ်ႈထွမ်ႇသႃႇ ၸူမ်းငိၼ်း

ၵႂၢမ်းလီ ၶဝ်ႈႁူၽႂ် ဢမ်ႇၸ – ၵႂၢမ်းၸ ၶဝ်ႈႁူၽႂ် ဢမ်ႇလီ

ၵႂၢမ်းလႆႈဝႃႈ ၽလႆႈမၵ်း – မၢၵ်ႇႁိၼ်ႁၵ်း ဢမ်ႇၵပ်းလႆႈ

ၵႂၢမ်းလႅၼ် ပႅၼ်ပၢၵ်ႇ – ယူႇယၢၵ်ႈ ဝၼ်းလိုၼ်း

ၵႂၢမ်းဢမ်ႇမီး ၽၢမ်းဝႃႈ – ၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ ၶတ်းဢဝ်

ၵႂၢမ်းဢမ်ႇမီး လိူၵ်ႈလိူၵ်ႈဝႃႈ – ၶႂ်ႈၵိၼ်ၼေႃႇၸႄႈတႃႈ လိူၼ်သၢမ်

ၵိၼ် ၵႃႈသူပ်း – ၶူပ်း ၵႃႈတွင်ႉ

ၵိၼ် ၵႃႈပၢၵ်ႇ – ယၢၵ်ႈ ၵႃႈပုမ်

ၵိၼ်ၵိၼ် ၶီႈၶီႈ – ဢမ်ႇထုၵ်ႇၼီႈ တေၵွႃႇမိူဝ်းလႂ်

ၵိၼ် ၶဝ်ႈၽႂ် – ပဵၼ်ၸႂ် မၼ်း

ၵိၼ်ၶဝ်ႈ ႁႂ်ႈလႅတ်းလၵ်း – ၵိၼ်ၽၵ်း ႁႂ်ႈယႂ်ႇမူႈ

ၵိၼ်ၶဝ်ႈ ဝၢၼ် – ႁဵတ်းၵၢၼ် ၵႆႉ

ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁဝ်း လၢတ်ႈၶိူဝ်းပိူၼ်ႈ – ၼမ်ႉငိူဝ်ႈသိူၼ်ႈ ထိုင်ၸိၵ်း

ၵိၼ်ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈႁႆ – ပႆတၢင်း ႁူမ်ႈသဵၼ်ႈ

ၵိၼ်ၶဝ်ႈ ဢမ်ႇၽဵဝ်ႈမူႇ – ယူႇလႂ်ၵေႃႈ ပိူၼ်ႈၸင်း

ၵိၼ်ၶွင်ပိူၼ်ႈ လၼ်းၵၼ်း – ၸူၵ်းထွင်းမၼ်း မိုဝ်းသၼ်ႇ

ၵိၼ်သင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၶဝ်ႈ – ဢဝ်သင်လဝ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်…

ၵိၼ်ၶႅဝ်း ဢမ်ႇလီၼႄ ၵူၼ်းထဝ်ႈ – ၵိၼ်လဝ်ႈ ဢမ်ႇလီၼႄ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ၵိၼ်ၶႅဝ်း ဢမ်ႇလီၼႄ ၵူၼ်းထဝ်ႈ – ၵိၼ်လဝ်ႈ ဢမ်ႇလီပၼ် မႄႈမၢၼ်း

ၵိၼ်သူမ်ႈ ဢမ်ႇပႃးၵိူဝ် – သူမ်ႈဢိူဝ်လိူဝ် ၸၢင်ႈၽၢတ်ႇ

ၵိၼ်သူမ်ႈ ဢမ်ႇပႃးၵိူဝ် ဢုလုၽၢတ်ႇ – ၵွႃႇၵၢတ်ႇ ဢမ်ႇႁၼ်ၸု ဢုလုၸႂ် – မႃးႁိူၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်ၽႂ် ဢုလုတိၼ်

ၵိၼ်တၢင်းသူပ်း – ယႃႇႁႂ်ႈဢွၵ်ႇ တၢင်းသူပ်း

ၵိၼ်ၼင်ႇမႃ ၼွၼ်းၼင်ႇဝူဝ်း – ၸင်ႇၸဵဝ်းတူဝ်းၶိုဝ်ႉၶႂၢၵ်ႈ

ၵိၼ်ၼင်ႇဝူဝ်း ၼွၼ်းၼင်ႇမႃ – ပိၵ်ႉႁႃႁွမ် ႁွၼ်ႇမၢၵ်ႈ

ၵိၼ်ၼမ် ၸၢင်ႈတွင်ႉၶူၼ်ႉ – ဝူၼ်ႉၼမ် ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း

ၵိၼ်ၼမ် တွင်ႉၶူၼ်ႉ – ဝူၼ်ႉၼမ် ႁူဝ်ႁွၵ်ႇ

ၵိၼ်ၼမ် ဢမ်ႇပီး – ႁၢပ်ႇၼမ် ဢမ်ႇမီး

ၵိၼ်ၼမ်ႉ ႁူမ်ႈတဝ်ႈ – ၵိၼ်ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈမူႇ –

ယူႇႁိူၼ်း ႁူမ်ႈႁွင်ႈ – ၵင်ႈၸွင်ႈ ႁူမ်ႈလူင်ႇ –

သူင်ႇသွမ်း ႁူမ်ႈၵျွင်း – လွင်းမွၵ်ႇႁူမ်ႈသ –

ၵၶၢႆႁူမ်ႈတိုၼ်း – ၼွၼ်းၶိုၼ်းႁူမ်ႈၽႃႈ

ၵိၼ်ၼိူဝ်ႉ ၵိၼ်ပႃ ဢမ်ႇၵၢဝ်ႇႁႃ ပေႃႈမႄႈ – တိၼ်ယဵပ်ႇ မၢၵ်ႇႁိၼ်ႁႄႈ ၵၢဝ်ႇႁႃမႄႈ ၵမ်းလဵဝ်

ၵိၼ်ပႃ ပေႉၶဝ်ႈ – ၵိၼ်လဝ်ႈ ပေႉၼိူဝ်ႉ

ၵိၼ်ပႃ ပေႉၶဝ်ႈ – ၵိၼ်လဝ်ႈ ပေႉဢီး

ၵိၼ်ပႃလိပ်း ပဵၼ်ၽိူဝ်ႉ – ၵိၼ်ၼိူဝ်ႉလိပ်း ပဵၼ်ႁႅင်း

ၵိၼ်ပႃ ႁႂ်ႈလူၵၢင်ႈ – ႁဵတ်းႁၢင်ႈ ႁႂ်ႈလူၶူဝ်း

ၵိၼ်ပႃ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၵၢင်ႈ – ၸၢင်ႈၸူၵ်ႉသဵပ်ႇ ၵူင်ၶေႃး

ၵိၼ်မၢၵ်ႇၶၢမ် ၸႂ်ၸ – ၵိၼ်မၢၵ်ႇၼ ၸႂ်လီ

ၵိၼ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇပတ်းတီႈ – ထုၵ်ႇၼီႈ တေႃႇပေႃးတၢႆ

ၵိၼ်လီ ၸင်ႇမီးႁႅင်း – ၼုင်ႈလီ တႅင်းတႃပိူၼ်ႈ

ၵိၼ်လီ ၼွၼ်ႈဢုၼ်ႇ – ၵသုၼ်ႇ ၶၢႆမၢၼ်

ၵိၼ်လီလီ ၼုင်ႈလိူမ်ႈလိူမ်ႈ – မၢၵ်ႇဢိုၼ်ႈၵိူမ်ႈ ႁၢမ်းၵႅၼ်

ၵိၼ်လဝ်ႈ သူႇယႃႈ – ယေႈလႃႈ ယေႈၶႅၼ်းယွမ်

ၵိၼ်လဵၵ်ႉ ထႃႈယႂ်ႇ – ၵိၼ်ဝႂ် ထႃႈယွတ်ႈ

ၵိၼ်လူင် ဢမ်ႇပီး – ႁဵတ်းလူင် ဢမ်ႇမီး

ၵိၼ်ဢႄႇဢႄႇ လူႇႁႅင်းႁႅင်း – ပိူၼ်ႈႁၵ်ႉပႅင်း ၵူႈၵေႃႉ

ၵိၼ်ဢိတ်းဢိတ်း ၼုင်ႈဢႄႇဢႄႇ – လႆႈပွင်တႄႇ ႁိူၼ်းလူင်

ၵိၼ်ဢမ်ႇသဵင်ႈ မိူဝ်းၵၢတ်ႇ – ၶၢႆဢမ်ႇၶၢတ်ႇ မိူဝ်းၵျွင်း

ၵဵပ်းၵႃႈၼမ်ႉ လႆႈႁွႆ – ၵဵပ်းၵႃႈလွႆ လႆႈမၢၵ်ႇ

ၵဵပ်းမတ်း သႂ်ႇမူၵ်ႇ – ၸၢမ်းတၢင်းၼူၵ်ႇ

ၵဵပ်းႁွမ် တွမ်ၸု – ဢမ်ႇတၼ်းႁု တဵမ်ပၼ်း

ၵႅပ်ႉသင် တၢႆၵွပ်ႈၼၼ်ႉ – ၵႅပ်ႉမႆႉ တၢႆၵွပ်ႈမႆႉ – ၵႅပ်ႉၼမ်ႉ တၢႆၵွပ်ႈၼမ်ႉ

ၵုင်ႇတေႃႇၸဝ်ႈသၢမ်မွၼ်း – သီႇသူပ်းၶွၼ်း ၵႆႉလွတ်ႈ

ၵူၺ်တႃႁၢင်ႇ တၵ်းၼမ်ႉ – ႁဵတ်းသမ်ႉၶၢင်းႁိူဝ်ႉမွႆႈ

ၵူၺ်ႈ လီမိူဝ်ႈလိူၼ်ၵဝ်ႈ – ၶဝ်ႈ လီမိူဝ်ႈလိူၼ်သိပ်း

ၵူၺ်ႈဢမ်ႇလုမ်းလႃး ပဵၼ်ယူၵ်ႇ – ပီႈၼွင်ႉ ဢမ်ႇတူၵ်ႇ ဢမ်ႇႁႃ ပဵၼ်ပိူၼ်ႈ

ၵူတ်ႉၼင်ႇၵၼ် ၵွင်ႉၵၼ် – ၽႂ်ႁၼ်ၽႂ် ၶႂ်ႈၶႃႈ

ၵူတ်ႉ ဢမ်ႇပေႉသိုဝ်ႈ – လိုဝ်ႈ ဢမ်ႇပေႉပႆ

ၵူၼ်ႈမေႃႈပွင်ႇ – ယႃႇၵွင်ႇၶေႃးပႂ်ႉၵိၼ်

ၵူၼ်းၵ ၵူၼ်းၵူး – သိုဝ်ႉမူး ၶၢႆမတ်ႈ

ၵူၼ်းၵတ်ႉ လူမ်ႉၵူၼ်းၼမ် – ၵူၼ်းၼမ် လူမ်ႉဢႃႇၼႃႇ – ဢႃႇၼႃႇ လူမ်ႉတၢင်းမေႃ

ၵူၼ်းၵဝ်ႈၵေႃႉ ၽၵ်းၵဝ်ႈၵမ် – ၵူၼ်းၼမ် ၵိၼ်ဢမ်ႇသဵင်ႈ

ၵူၼ်းၵဝ်ႈၵေႃႉ ႁဵတ်းၵဝ်ႈၵႄႇ – ႁႃၽိုၼ်း သႄႇၵူၼ်ႈမေႃႈ ဢမ်ႇမီး

ၵူၼ်းၵၢမ်ႇၵႅၼ် – ၺႃးပိူၼ်ႈလႅၼ် ပိူၼ်ႈလၵ်ႉ

ၵူၼ်းၵၢမ်ႇၵႅၼ် – ပၢႆႈတႅၼ် သမ်ႉၺႃး တေႃႇ – ပၢႆႈတေႃႇ သမ်ႉၺႃး ၽိူဝ်ႉၼွၼ်းဝၼ်း

ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈလမ်သူႇ – ၵွႆႈယူႇ ၵွႆႈၽၢၼ်ၵႅၼ်း

ၵူၼ်းၵွတ်း တႅင်ႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈ – မဝ်ႇလၢၵ်ႇပိူင်ႈလႂ်မႃး

ၵူၼ်းၵွတ်း ဢမ်ႇလီဢဝ်ႁဵတ်းၵႄႇ – ၸဝ်ႈမုၼ်လႄႇ ဢမ်ႇလီဢဝ်ၼင်ႈၵျွင်း

ၵူၼ်းၵျ လႆႈတူၵ်းၵိၼ်း – လွင်ႈဢၢၼ်းဢဵၼ်း မဝ်ႇၽႃႈ

ၵူၼ်းၶေႃႉ ဢမ်ႇလီသူပ်းယၢဝ်း – ၵူၼ်းလႄႇလၢဝ်း ဢမ်ႇလီဢႃႇၵႃႇ

ၵူၼ်းၶၢၼ်ႉ ပၢႆႈၵၢၼ် – မိူၼ်ၵႂၢႆးငၢၼ် ပၢႆႈဢႅၵ်ႇ

ၵူၼ်းၶၢၼ်ႉ ယႃႇၸႂ်ႉသွႆးၽၵ်းမီႇ – ၵူၼ်းထီႇ ယႃႇၸႂ်ႉပွၵ်ႇမၢၵ်ႇၵဵင်

ၵူၼ်းၶၢၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ် – ၵူၼ်းၽၢၼ် ၵႂၢမ်းဢမ်ႇမၼ်ႈ

ၵူၼ်းၶၢၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ် – ၵူၼ်းၽၢၼ် ဢမ်ႇမီးၵတိ

ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ယႃႇယွၵ်ႇ – တေႃလွၵ်ႇ ယႃႇၶွၼ်း

ၵူၼ်းၸႂ်လီ မီးဢႄႇ – ၵူၼ်းၶႃႇၵႄႇ မီးၼမ်

ၵူၼ်းၸႂ်တူၵ်း ၵိၼ်လဝ်ႈ – ၸဝ်ႈတေလု မိူၵ်ႈလိူင်း

ၵူၼ်းၸႂ်ဢမ်ႇသိုဝ်ႈ – ယႃႇလိုဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸွမ်းမၼ်း

ၵူၼ်းၸႂ်ဢမ်ႇလီ – ယႃႇသီၶႆး ႁူမ်ႈတႃႈ

ၵူၼ်း ၸၢင်ႈၶ မဝ်ႇပႅတ်ႈၵၢၼ်ပွင် – ၵူၼ်းၶႅၼ်ၶွင် ဢူၺ်းၵေႃႉဢႄႇ

ၵူၼ်းၸၢင်ႈၶ မဝ်ႇပႅတ်ႈၵၢၼ်ပွင် – တူၵ်းတၢႆၵွင် ၸွမ်းၼမ်ႉ

ၵူၼ်းၸိုဝ်ႈႁူင် – ၵူၼ်းသူင်ၼမ် – ၵူၼ်းၸင်းၵေႃႈ လိူင်ႇ

ၵူၼ်းသၢမ်မဵဝ်း ယႃႇႁူမ်ႈလူၺ်ႈ – ၼမ်ႉသၢမ်ႁူၺ်ႈ ယႃႇႁဵတ်းၼႃး

ၵူၼ်းသူပ်းၵျၢမ်း ၵေႃႉဢႄႇ – ၼင်ႇလႅတ်ႇၵႄႇ ဝၼ်းႁၢင်း

ၵူၼ်းသူပ်းၶႅဝ်း ၸၢင်ႈၶ – ၵူၼ်းၵ ၵႂၢမ်းမေႃလႅၼ်

ၵူၼ်းသူပ်းလူၺ်ႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸေႃႉမူၼ်း – လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူၼ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸၢၼ်းၽၢၵ်ႈၶွၼ်ႈ

ၵူၼ်းသူပ်းဝၢၼ် ၵေႃႉဢုမ်ႇ – ယိူင်ႈမိူၼ်ပုမ်ႇ ဝူင်းလိူၼ်

ၵူၼ်းသူပ်းဝၢၼ် ၵူၼ်ႈသူမ်ႈ – ယႃႇလိုဝ်ႈႁူမ်ႈႁိူၼ်းမၼ်း

ၵူၼ်းသွမ်း ၼင်ႇမၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ – လီဢိမ်ႇမိူဝ်ႇၸႂ်မၼ်း

ၵူၼ်းတေလု ၵိၼ်လဝ်ႈ – ၸဝ်ႈတေလု မိူၵ်ႈလိူင်း

ၵူၼ်းတၼ်း ဢမ်ႇမီးမၢၵ်ႈ – ၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီး ဢမ်ႇတၼ်း

ဢမ်ႇႁၼ်ြတႃး – လုၵ်ႈလၢၼ်မႃး ၸင်ႇၸႅင်ႈ

ၵူၼ်းထူဝ်ႇၼဝ်ႈ ၶဝ်ႈၵူႈပိူင် – ၵူၼ်းၼိူဝ်ႉလိူင် တပ်းၵႂ်ႈ

ၵူၼ်းၼမ် ပွႆးဢမ်ႇၵိုၼ်း – ၽိုၼ်းၼမ် ၽႆးဢမ်ႇလုၵ်ႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈ – ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဝူင်ဢွၵ်ႇ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁၵ်ႉတႃႇၶဝ်ႈ – ၵူၼ်းထဝ်ႈ ႁၵ်ႉၼဵင်ႈယမ်း

ၵူၼ်းၼူၵ်ႇ ၺႃးၸိူၵ်ႈၽႅတ်း – ၵူၼ်းလႅတ်း ၺႃးမၢၵ်ႇၵၢင်ႇ

ၵူၼ်းပိင်း တႅမ်ႈလင်ႇၵႃႇ – မဝ်ႇထွမ်ႇသႃႇ မႃးၸႂ်

ၵူၼ်းပိင်း ဢမ်ႇလီႁဵတ်းၵေႃႉ – ၵူၼ်းႁၢင်ႈသေႃႉလေႃႉ ဢမ်ႇလီပၼ်ၵူႈငိုၼ်း

ၵူၼ်းပဵၼ် ၸႂ်ပွတ်း – ၵူၼ်းၵွတ်း ၸႂ်ပိတ်း

ၵူၼ်းပဵၼ် ၸႂ်ပွတ်း – ၵူၼ်းၵွတ်း ၸႂ်လမ်

ၵူၼ်းၽၢၼ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉမီး – ၵႂၢမ်းပီး တၢၼ်ႇမၢၵ်ႇပၵ်ႉ

ၵူၼ်းၽၢၼ် ၽႃႈႁူမ်ႇ ပွတ်း – ၵူၼ်းၵွတ်း ၽႃႈႁူမ်ႇမၢင်

ၵူၼ်းမၢၼ်း ဢမ်ႇလီၶီႇလေႃႉ – ၵူၼ်းၶေႃႉ ဢမ်ႇလီႁဵတ်းၼၵ်း

ၵူၼ်းမီး ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽၢၼ် – ၵႂၢမ်းဝၢၼ် တၢၼ်ႇၼမ်ႉဢွႆႈ

ၵူၼ်းမီးငိုၼ်း လၢတ်ႈသမ်ႇ – ၵူၼ်းဢမ်ႇမီး လၢတ်ႈၶႅင်

ၵူၼ်းမီးငိုၼ်း ဢႃႇၵႃႇ – လွင်ႈၵျၢမ်ႇမႃႇ တၵ်းထူပ်း

ၵူၼ်းမီး ၸၢင်ႈၵ – ၸဝ်ႈၽ ၸၢင်ႈၵႂၢမ်း

ၵူၼ်း မီးၼႃႈႁိူၼ်း ၶၢၼ်ႉ – မဝ်ႇၶိုတ်းၸၼ်ႉ ပိူင်ၵူၼ်း

ၵူၼ်းမႂ်ႈ တိုၼ်းၵႂၢမ်းၼမ် – ပိၵ်ႉဢမ်ႇထၢမ်ၵေႃႈလၢတ်ႈ

ၵူၼ်းမဝ်ႇလွမ် ၵွင်ႇၵေႃႈ – ၵႅၼ်ႇတူၵ်းယေႃႈ တင်းလူင်

ၵူၼ်းမၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ ၵျပႃႈၼွၵ်ႈ – ၵူၼ်းမၢၵ်ႇၸွၵ်းၵျၵူႈၽၢႆႇ

ၵူၼ်းမၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ ၵျပႃႈၼွၵ်ႈ – ၼွၼ်ၽွၵ်ႈၸီးတၢင်းၼႂ်း

ၵူၼ်းမိူၵ်ႈ ႁၼ်ၽူႈမျၢတ်ႈ – သႄႉဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ၶၢႆၵဝ်း

ၵူၼ်းယိင်းၽူႈၵႄႇထဝ်ႈ – ၸၢင်ႈလၢတ်ႈလဝ်ႇသွၼ်ၵႂၢမ်း

ၵူၼ်းယွင်ႈၶိုၼ်ႈ ယႃပၼ်ႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်း – ၵူၼ်းဢမ်ႇလၵ်း ယႃႇပၼ်ယိပ်းၶိူင်ႈ

ၵူၼ်းယွၼ်း လူဝ်ႇထူင်ၸၢၼ်ႈ – ၵႄႇဝၢၼ်ႈ လူဝ်ႇၸႂ်ယၢဝ်း

ၵူၼ်းလီၸႂ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၸႂ်ႉလီ – လူဝ်ႇမေႃၽႄ ၸႅၵ်ႇဝၢၵ်ႈ

ၵူၼ်းလီၸႂ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၸႂ်ႉလီ – ဢမ်ႇၶီၸႂ်ယၢပ်ႇမွႆႈ

ၵူၼ်းလီ ၸင်ႇႁူမ်ႈပိူၼ်ႈ – ၸၢင်ႈႁုငိူၼ်ႈ ႁၼ်ႁွႆး

ၵူၼ်းလီ ၼင်ႇလၢင်းသုၵ်း – ၼွၵ်ႈ ၼၢမ်ပူၵ်းၸႅၼ်ႇယင်ႈ

ၵူၼ်းလီ ၽီၸွႆႈမ – ၵူၼ်းၵျ ပိူၼ်ႈၸွႆႈႁွပ်ႇ

ၵူၼ်းလီ ၽီဢဝ်ၵွႃႇ – ၵူၼ်းၸ ၽီလႃႇၶိုၼ်း

ၵူၼ်းလီ မီးယေႈၸဝ်ႈ – မိုၼ်ႇၵူၼ်း တဝ်ႈၵိူဝ်းလီ

ၵူၼ်းလီ ဢၢႆႈသူပ်းဝႅင်ႇ – ယႃႇၵႆႉတႅင်ႇႁဵတ်းၵႂၢမ်း

ၵူၼ်းလၵ်း သမ်ႉႁၢင်ႈသိူၼ်ႈ – လႄႇၸွပ်ႇငိူၼ်ႈ ႁႃႁွႆး

ၵူၼ်းလၵ်းလႅမ် ဝူၼ်ႉၺၢၼ်ႇ – မၢၼ်ႇသေ ၽူႈငိူဝ်ႈ လႆႈတႃႁၼ်

ၵူၼ်းလၵ်း ဢဝ်ၵိၼ် – ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ဢဝ်တိၼ်ယဵပ်ႇ

ၵူၼ်းလႅတ်း ဝူၼ်ႉ – ပူၼ်ႉ ၵူၼ်းငိူဝ်ႈတူဝ်ထူပ်း

ၵူၼ်းလႅတ်း ႁၼ်ၽေးၵႆ – ဝႄႈဝၢင်ႈပႆ ဢမ်ႇသူႈ

ၵူၼ်းလူင် လၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢွၼ်ႇ – ၽႂ်ဢမ်ႇသွၼ်ႇ ၵိၼ်မၼ်း

ၵူၼ်းလူင် ႁဵတ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ – ၽႂ်မဝ်ႇသွၼ်ႇၵူဝ်ယမ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ – ပေႃးလႆႈလွၵ်ႈၵေႃႈ လွၵ်ႈသေၼႂ်းဝဵင်း

ၵူၼ်းႁု ၼမ် – ၵူၼ်းၵမ် ၵေႇ

ၵူၼ်းႁု ပဵၼ်ၵူၼ်ႈႁူး – တၢၼ်ႇၵိုင်ႇၸွႆႉ ၵိုင်ႇမူး

ၵူၼ်းႁု ပဵၼ်ၵူၼ်ႈႁူး – ထၢၵ်ႈလူင် ၸူင်ၵွင်းမူး

ၵူၼ်းႁုမေႃ ၺၢၼ်ႇၵႂၢင်ႈ – ၵူႈၶွၵ်ႇ ၸၢင်ႈႁိုဝ်မီး

ၵူၼ်းႁု မိူၼ်ၼင်ႇၵွင် – ပေႃးဝႆႉမွင် မဝ်ႇႁူၼ်ႈ

ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵူၼ်းၼႃႈလၢႆး – ၵႂၢႆးႁၢႆႉ ၵႂၢႆးၶဝ်မွင်ႉ

ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵူၼ်းၼႃႈလၢႆး – ၵၢႆးႁၢႆႉ ၵႂၢႆးႁူဝ်ၵူၵ်ႇ

ၵူၼ်းႁၢႆႉ ပိူၼ်ႈၸၢင်ႈတႅၼ်ႇ – ၵူၼ်းၶႅၼ်ႇ ပိူၼ်ႈၸၢင်ႈပေႃႉ

ၵူၼ်းႁၢင်ႈၸ ၵႂၢမ်းၼမ် – ၵူၼ်းတိုဝ်တၼ် ၸၢင်ႈသမ်ႇ

ၵူၼ်းႁၢင်ႈၸၼႅၼ်ႇၼႃႇ – ဢိင်ပၺ်ႇၺႃႇသေ သဝ်း

ၵူၼ်းႁၢင်ႈလီ မီးလၢင်ႇ – ၵၢင်းႁၢင်ႈလီ မီးၼူတ်ႇ

ၵူၼ်းႁၢင်ႈလီ မီးလၢင်ႇ – ၵူၼ်းၼႃႈၸိုၼ်ႈ တႃပၢင်ႇ မီးသိဝ်

ၵူၼ်းႁၢင်ႈလီ ဢမ်ႇၵႃႈ – ၵူၼ်းထုၵ်ႇၼႃႈ ၼၢၼ်းမီး

ၵူၼ်းႁၢင်ႈလီ ဢမ်ႇၵႃႈ – ၵူၼ်းႁၢင်ႈၸ ဢမ်ႇပေႃး

ၵူၼ်းႁိတ်ႉၽႅဝ် လူဝ်ႇႁႅတ်ႉ – မေး ၸၢင်ႈပႅတ်ႉ ယႃႇမွပ်ႇ

ၵူၼ်းႁဵတ်းမေႃႈ ပေႃႉသႂ်ႇ – မဝ်ႇမွင်းၽႂ်ႇ မၼ်းၵွႆ

ၵူၼ်းႁိူဝ်ႉမွႆႈၶၢဝ်းတၢင်း – ၼိုင်ႈၽွမ် ၶၢင်းယဵတ်ႇယိုတ်ႈ

ၵူၼ်းဢီးလိုမ်းၵေႃႈ – ၵေႃႉလူမ်ႉ တွင်းယူႇ

ၵူၼ်းဢၼ်ပေႃႈမၼ်းတႅမ်ႇ – ပွင်ယွမ်ႇယႅမ်ႇ မဝ်ၽျၢင်း

ၵူၼ်းဢၼ်မႄႈမၼ်းယေႃႈ – ႁွၼ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလီ

ၵူၼ်း ဢမ်ႇလီ လူဝ်ႇပေႃႉ – ၵေႃႉ ဢမ်ႇလီ လူဝ်ႇဢမ်

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁုထမ်ႇမႃႇ – သမ်ႇသရႃႇ ယၢဝ်းယိုၼ်း

ၵူမ်ႈၼႃႈ တေႃႇလိၼ်မိူင်း – တေႁိူင်းယူႇဝၼ်းၼိုင်ႈ

ၵူဝ်ၼႃႇၽႅဝ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈတၢႆ – ဢၢႆၼႃႇၽႅဝ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈလူမ်ႉ

ၵွၵ်းႁူဝ် ပဵၼ်သၢင် – ပွတ်းၵၢင် ပဵၼ်ၽီ – ၽၢႆႇတႂ်ႈသၢႆလီလူင်း ပဵၼ်ၵူၼ်း

ၵွင်ငိုၼ်း တၢၼ်ႇလွႆႁႆႈ – ပေႃးႁူဝ်ၶႆႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်သိူဝ်း

ၵွင်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးတႃ – ပိူၼ်ႈငႃႁူဝ်ၵေႃႈ လႆႈ

ၵွင်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ် – ဝၼ်းတၢႆ ဢမ်ႇႁု

ၵွင်ႇမႆႉ ၼူပ်ႈၸူးတၢင်း – ပိုတ်းသႂ်ႇၵၢင်း ၵေႃႉၼူပ်ႈ

ၵွင်းမူး ထၢတ်ႈလီလွၼ်ႇ – မီးတမ်ႇၵွၼ်ႇ ႁၼ်ငၢမ်း

ၵွတ်းထူၼ်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇႁႃ – ၶႃႁၵ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇလၢပ်ႇ

ၵွတ်းႁဵၼ်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇႁႃ – ၶႃႁၵ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၵႆႉ

ၵွတ်းႁဵၼ်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇႁႃ – ၶႃႁၵ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇလၢပ်ႇ

ၵိုၵ်းငိုၵ်းလႄႈ ၵိုင်ႇငိုင်ႇ – ပိူၼ်ႈတိုၼ်းၵိုင်ႇၵၼ်မႃး

ၵိုၵ်းလိုၵ်း ၵဝ်ႇလဝ်ႇ – ၸၢင်ႈမေႃၶဝ်ႇ မေႃယႅၼ်း

ၵိုၵ်းလိုၵ်းလႄႈ ၵိုင်ႇလိုင်ႇ – မၢၵ်ႇတိုင်ႇ လႅၵ်ႈၵိူဝ်သၢႆး

ၵိုင်လိုင် ၵၢင်ႉလၢင်ႉ – ပူႇၵၢင်ႉၵေႃႈ မၼ်းထဵင်

ၵိုင်ႇငိုင်ႇလႄႈၵိုၵ်းလိုၵ်း – ပိူၼ်ႈတိုၼ်းၵိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ

ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵိၼ် ၸၢင်ႈၵႅၼ်ႉ – ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႅၼ်ႈ ၸၢင်ႈလူမ်ႉ

ၵိုတ်းလိုတ်း ၵၢတ်ႇလၢတ်ႇ – ၶၢႆဢမ်ႇၶၢတ်ႇ ပေႃႉဢမ်ႇတၢႆ

ၵိူတ်ႇပႃးမႃး – ယႃဢမ်ႇလႆႈ

ၵိူဝ်ၸဵမ်း ၽူတ်ႉၼႂ်းၵၢင် – ၵိူဝ်ၸၢင် ၽူတ်ႉၸွမ်းႁိမ်း

ၵျၢမ်ႇတိူၵ်ႈ ၸင်ႇၶုတ်းၶမ်း – ႁူင်ႇၵူၼ်ယမ်း ၸႄႈၼမ်ႉ

ၵျၢမ်ႇတိူၵ်ႈ ၸင်ႇၶုတ်းသႅင် – သိူဝ်ႈၶူဝ်းလႅင် ၵူဝ်ႈၵူမ်ႇ