ၼႃႈႁိူၼ်းဢွၼ်ႇလင်ၼိုင်ႈ

ၼႃႈႁိူၼ်းဢွၼ်ႇလင်ၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၶမ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးၶႃႈထိုင်ႁိူၼ်းၵေႃႈ မေးၵဝ်ၶႃႈ ႁႅၼ်းၶဝ်ႈၶမ်ႈမႃးလဵင်ႉ။ ၶႃႈယိပ်းမိုဝ်းမၼ်းသေဝႃႈ "ႁဝ်းမီးလွင်ႈၼိုင်ႈ တေလၢတ်ႈၼႄသူဢိူဝ်ႈ" မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ၼင်ႈဝႆႉယူႇယဵၼ်ယဵၼ်ႁင်းမၼ်း။

ၼႂ်းႁူၺ်ႇတႃမၼ်းၼၢင်းတႄႉ လႅပ်ႈမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉၸႂ်ဝႆႉယဝ်ႈ။

ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉပိုတ်ႇပၢၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄမၼ်းၼၢင်းလႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼင်ႇဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈဝူၼ်ႉယူႇၼႂ်းၸႂ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်း ႁူႉထိုင်ယဝ်ႈ။ ၶႃႈၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄမၼ်း သဵင်လွႆးလွႆးဝႃႈ "ႁဝ်းၶႂ်ႈယွၼ်း ၽႄတၢင်းၵၼ်တင်းသူဢိူဝ်ႈ" ၼႆယူႇ။

မၼ်းၼၢင်း ဢမ်ႇလႅပ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၸႂ်ဢီႈသင်လူင်လၢင်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၼၢင်း ၶိုၼ်းထၢမ်ၶႃႈလွႆးလွႆးဝႃႈ "ၵွပ်ႈသင်?"

ၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတွပ်ႇၶေႃႈထၢမ်မၼ်းၼၢင်း။ လွင်ႈၼႆႉယဝ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မၼ်းၼၢင်းၸႂ်လမ်ၶိုၼ်ႈ။ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ဢဝ်ၸေႃႉတင်းထူႇ ဢၼ်မီးပၢၵ်ႇၼႃႈမၼ်းၼၼ်ႉ ထိုမ်ႈပႅတ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁိုတ်းသႂ်ႇၵဝ်ၶႃႈဝႃႈ "သူယွင်ႇတၢၼ်ႇၼႆႉႁႃႉ!" ၼႆယူႇ။ ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇတၵ်ႉသဵင်တၵ်ႉပၢၵ်ႇတေႃႇၵၼ်။ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ၼင်ႈႁႆႈယူႇ။ ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈႁူႉထိုင်ယူႇ လွင်ႈဝႃႈမၼ်းၼၢင်းၶႂ်ႈႁူႉထိုင် လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႃႈႁိူၼ်းႁႃးတင်းသွင် ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆမႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်သင်မႃးတွပ်ႇပၼ်မၼ်းၼၢင်း ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ။ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းတႄႉ ၵဝ်ၶႃႈၵႂႃႇႁၵ်ႉမႅၼ်ႈသၢဝ်ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈ ၼွင်ႉၸဵၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇမီးၸႂ် ႁၵ်ႉမေးၵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ၊ လိူဝ်သေ မီးၸႂ်ဢေးလူမၼ်း။

ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈ တူဝ်ၵဝ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇလီ၊ ဝူၼ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်သုၵ်ႉၸွမ်းတႄႉယဝ်ႈ။ ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈၵေႃႈတႅမ်ႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းတႃႇႁဝ်းသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး တေပႅတ်ႈၵၼ်။ ၵဝ်ၶႃႈတေပၼ်မၼ်း ႁိူၼ်း၊ လူတ်ႉၵႃးလႄႈ တိုၼ်းလၢင်း ၶွမ်ႇပၼီႇၵဝ်ၶႃႈ 30% ။

မၼ်းၼၢင်းမႃးလူတူၺ်းသေ သိၵ်ႇယွၵ်းပႅတ်ႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်။ ဢေႃ… ၽူႈယိင်း ၵေႃႉဢၼ်ယူႇၸွမ်းၵဝ်ၶႃႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းပီပၢႆၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ်ၸိုင် မိူၼ်ပိူၼ်ႈသႅၵ်ႇလႅၵ်ႇၵႂႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉလူးၼႆႉ။

ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈ ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတႄႉယဝ်ႈ၊ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ၵဝ်ၶႃႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း၊ ဢဵၼ်ႁႅင်းလႄႈ တိုၼ်းလၢင်းၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်မၼ်း လုလႅဝ်သဵင်ႈၸွမ်းၵဝ်ၶႃႈၵႂႃႇ ပႅတ်ႈလၢႆလၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ၶႃႈၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄမၼ်းၼၢင်းသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ လွင်ႈဝႃႈ ၵဝ်ၶႃႈႁၵ်ႉမႅၼ်ႈၼွင်ႉၸဵၼ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ ၵမ်းလိုၼ်း မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ႁွင်ႉႁႆႈပၢၵ်ႇၼႃႈၶႃႈသေ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူႉၼမ်ႉတႃ၊ ၶႃႈၵေႃႈဝူၼ်ႉဝႆႉယူႇ တေပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆ။ ၶႃႈၵေႃႈဝႃႈ ႁႆႈလႄႈ ႁႆႈလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သင် ဢၼ်ၶမ်ၸႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈဢွၵ်ႇပႅတ်ႈသဵင်ႈမူတ်းၼႆ။ လွင်ႈတေၽႄသဵၼ်ႈတၢင်းၵၼ်ၼႆႉ ၶႃႈဝူၼ်ႉမႃးပေႃးႁိုင် ၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႈ၊ တေႃႈလဵဝ်ႄတႉ တႅပ်းတတ်းၸႂ်လႆႈလီယဝ်ႈ။

ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈမႃး ၶႃႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းမႃး လိုၵ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ၊ ၶႃႈႁၼ်မၼ်းၼၢင်း ၼင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈယူႇတီႈၽိူၼ်ႁင်းၵူၺ်း။ ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈဢမ်ႇတၼ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၶမ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵႂႃႇလႄႇၸွမ်း ၼွင်ႉၸဵၼ်းမႃးတင်းဝၼ်းလႄႈ ႁိူဝ်ႉမွႆႈၼႅၼ်ႇသေ ၶဝ်ႈႁွင်ႈၼွၼ်းသေ ဝၢင်းႁူဝ်ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လပ်းမွႆႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႈ။

ၶႃႈတိုၼ်ႇမႃးတဵင်ႈၶိုၼ်း တိုၵ်ႉႁၼ်မၼ်းၼၢင်းၼင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈယူႇ။ ၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်၊ ၶိုၼ်းမေးၽိုၼ်ႉၶိင်းသေ ၼွၼ်းလပ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ။

ၼႃႈႁိူၼ်းဢွၼ်ႇလင်ၼိုင်ႈထိုင်ၵၢင်ၼႂ်မႃး မၼ်းၼၢင်းဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း တႃႇတေပႅတ်ႈၵၼ် ဢၼ်မၼ်းၼၢင်းတႅမ်ႈဝႆႉတင်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မႃးၼႄၵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ မၼ်းၼၢင်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းဢီႈသင်တီႈၶႃႈ၊ လိူဝ်သေတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶႃႈယူႇၸွမ်းမၼ်း တႃႇထႅင်ႈလိူၼ်ၼိုင်ႈ။ မၼ်းၼၢင်းဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလိူၼ်ၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈတင်းသွင် ၶတ်းၸႂ်ယူႇႁႂ်ႈမိူၼ်ပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ။ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းတႄႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ လုၵ်ႈၸၢႆးၵဝ်ၶႃႈ တေမီးပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈလွင်ႈပၼ်ႁႃပေႃႈမႄႈပႅတ်ႈၵၼ်ၼႆႉ ၵႂႃႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းမၼ်းၼႆဝႃႇ။

ၶႃႈၵေႃႈ ၽွမ်ႉၸွမ်းမၼ်းယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မီးထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ၊ မၼ်းၼၢင်းဝႃႈ ႁႂ်ႈၶႃႈဝူၼ်ႉၶိုၼ်း မိူဝ်ႈသိပ်းပီပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈ ႁွပ်ႇဢုမ်ႈမၼ်းၼၢင်းသေ ပႆဢွၵ်ႇၼႂ်းႁွင်ႈပၢင်ၵူပ်ႉၵူႈၼၼ်ႉၼႆ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၼၢင်းတုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ၸူဝ်ႈႁဝ်းပႆႇပႅတ်ႈၵၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼိုင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈၵဝ်ၶႃႈ ႁွပ်ႇဢုမ်ႈမၼ်းၼၢင်းသေ ပႆဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵူႈၼႂ် ၼႆယဝ်ႈ။ ၵဝ်ၶႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းၼႆႉယွင်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉယူဝ်ႉၼႆယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း တွၼ်ႈတႃႇၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းလႄႈ ၶႃႈၵေႃႈ ယိူၼ်ႉၸႂ်ယိူၼ်ႉၶေႃး ၽွမ်ႉၸွမ်း မၼ်းၼၢင်းယူႇ။

ၶႃႈဢဝ်လွင်ႈၼႆႉၵႂႃႇလၢတ်ႈၼႄၼွင်ႉၸဵၼ်း။ ၼွင်ႉၸဵၼ်းၶူဝ်ႁၢၵ်းꧦသေဝႃႈ "မၼ်းဢဝ်မႃႇယႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်မႃးလဵၼ်ႈတေႃႇသူၵေႃႈယဝ်ႉ လိုၼ်းသုတ်းမၼ်း ၵႃႈတေလႆႈထုၵ်ႇသူပႅတ်ႈမၼ်းၵူၺ်း"

တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၵဝ်ၶႃႈ လၢတ်ႈလွင်ႈပႅတ်ႈၵၼ်မႃးၼႆႉ ႁဝ်းတင်းသွင် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉၼိူဝ်ႉတိူဝ်ႉၼင်ၵၼ်သေပွၵ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ မိူဝ်ႈၵဝ်ၶႃႈႁွပ်ႇဢုမ်ႈ မၼ်းၼၢင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမႃး ဝၼ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းတင်းသွင် ႁမ်ႉဢၢႆဝႆႉတင်းသွင်ၵေႃႉယူႇ။ လုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈတႄႉ ယူႇတၢင်းလင် တူပ်းမိုဝ်းသေယဝ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈ "ႁေး မိူဝ်ႈၼႆႉ ပေႃႈႁဝ်းဢုမ်ႈမႄႈႁဝ်း” ၼႆယူႇ။ သဵင်လုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ မႃးယွၼ်ႈထိုင်ႁူဝ်ၸႂ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈယဝ်ႈ။ လုၵ်ႉတီႈႁွင်ႈၼွၼ်း မႃးထိုင်ႁွင်ႈႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထိုင်တီႈပၢၵ်ႇၽၵ်းတူႁိူၼ်း။ မၼ်းၼၢင်းလပ်းတႃသေ လၢတ်ႈလွႆးလွႆးဝႃႈ "ယႃႇပေလၢတ်ႈၼႄ လုၵ်ႈၸၢႆးႁဝ်းၼႃႈ လွင်ႈႁဝ်းတေပႅတ်ႈၵၼ်" ၼႆယဝ်ႈ။ ၶႃႈၵေႃႈငွၵ်းႁူဝ်ပၼ်။ မိူဝ်ႈထိုင်ပၢၵ်ႇၽၵ်းတူၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ပႆၵႂႃႇပႂ်ႉလူတ်ႉႁင်းမၼ်း၊ ၶႃႈၵေႃႈ ႁေႃႈလူတ်ႉသေ ၵႂႃႇၵၢၼ်ႁင်းၶႃႈယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိသွင်ၼၼ်ႉတႄႉ ၶႅၼ်းမႃးဢိတ်းၼိုင်ႈ။ မၼ်းၼၢင်းဢိင်သႂ်ႇၼႃႈဢူၵ်းၶႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈယင်းလႆႈယိၼ်းသႅဝ်ႇၼမ်ႉႁွမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၼႃႈဢူၵ်း မၼ်းဢွၵ်ႇမႃးယူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝူၼ်ႉယူႇႁင်းၵူၺ်းဝႃႈ “ဢေႃ… ၵဝ်ဢမ်ႇ တူၺ်းမႅၼ်ႈၼႃႈတႃၽူႈယိင်းၵေႃႉၼႆႉလီလီၸိူင်ႉၼႆ သမ်ႉပေႃးႁိုင်ယဝ်ႉလူးၼႆႉ၊ မၼ်းၼၢင်း ဢမ်ႇၼုမ်ႇမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉလူး၊ ၸွမ်းၼႃႈမၼ်းၼၢင်း သမ်ႉပေႃးမီးႁွႆးႁူႇဢွၼ်ႇမႃးယဝ်ႈ၊ သိပ်းပီယဝ်ႉလူး၊ ၼႃႈၵၢၼ်မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၵဝ်ႁဵတ်းမႅၼ်ႈဢီႈသင် ၵႂႃႇလႃႇၼႆႉ"…

မိူဝ်ႈၵဝ်ၶႃႈ ဢုမ်ႈမၼ်း ဝၼ်းထိသီႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႂ်ၵဝ်ၶႃႈၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ၶိုၼ်းလႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၶိုၼ်း လွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ် ဢၼ်ႁူင်ႈႁၢႆၵႂႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သိပ်းပီၼၼ်ႉယဝ်ႈ။

မိူဝ်ႈထိုင်ဝၼ်းထိႁႃႈ ထိႁူၵ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ တၢင်းႁၵ်ႉၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ႁဝ်းသွင်ၵေႃႉ မီးမႃးၶိုၼ်းၵေႃႈလူဝ်လူဝ်။ လွင်ႈၼႆႉ ၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼွင်ႉၸဵၼ်း။ ႁဵတ်းၼႆသေ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဝ်းသွင်ၵေႃႉပူၼ်ႉၵႂႃႇ ဝၼ်းယဝ်ႉဝၼ်း။ ၼင်ႇဢၼ်ၶႃႈလႆႈ ႁွပ်ႇဢုမ်ႈမၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႅပ်ႈမဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ လႆႈႁွပ်ႇဢုမ်ႈမၼ်းၼၢင်း ၵူႈဝၼ်းလႄႈ မႃႇႁႅင်းႁူဝ်ၶႅၼ်ၶႃႈ ၶႅင်လိူဝ်ၵဝ်ႇမႃးႁိုဝ်။

ၼႂ်ၼိုင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းလိူၵ်ႈသိူဝ်ႈၶူဝ်းတႃႇတေသႂ်ႇယူႇ။ သႂ်ႇတူၺ်းၶူဝ်းမၼ်း ၽိုၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉၽိုၼ်ၼိုင်ႈႁဵတ်းၼၼ်၊ ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ လႅပ်ႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈ။ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ထူၺ်ႈၸႂ်လူင်ယူႇႁင်းၵူၺ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပွင်ႉဝႃႈ ႁဵတ်းသင် သိူဝ်ႈၶူဝ်းမၼ်းၼၢင်း ပႄႉယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးတၢၼ်ႇၼႆႉၼႆ။ ၶႃႈၵေႃႈပွင်ႇၸႂ်ၵမ်းလဵဝ် လွင်ႈဝႃႈမၼ်းၼၢင်း ယွမ်လူင်းမႃးၵူႈဝၼ်း။ ယွၼ်ႉၼႆၼႃႇ ၸင်ႇဝႃႈ ၵဝ်ၶႃႈဢုမ်ႈမၼ်း ၸိုင်ပႄႉမဝ်။

လွင်ႈၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ မႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၢၵ်ႇလမ်းႁူဝ်ၸႂ်ၵဝ်ၶႃႈၵမ်းလဵဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ လွင်ႈၸဵပ်းသႅပ်ႇ ၶူမ်ၶၼ်း ဢၼ်မူၵ်းၽင်ထင်ယူႇ ၼႂ်းဢူၵ်းၸႂ် မၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဢေႇလူးၼႆႉ။ ၶႃႈၵေႃႈ ဢဝ်မိုဝ်းယိုၼ်းၵႂႃႇ ယိပ်းၼႃႈၽၢၵ်ႇမၼ်းၼၢင်း။

ၵမ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈ ၶဝ်ႈမႃးသေဝႃႈ "ပေႃႈ ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း ပေႃႈႁဝ်း လူဝ်ႇဢုမ်ႈမႄႈႁဝ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ" ၼႆယဝ်ႈ။ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈၸၢႆးၵဝ်ၶႃႈတႄႉ လႆႈႁၼ်ပေႃႈမၼ်း ဢုမ်ႈမႄႈမၼ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပဵၼ်မႃးၸၢတ်ႈပၢၼ်မၼ်း ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႈ။ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ၽၢႆးမိုဝ်းႁွင်ႉလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းမႃးႁိမ်းၸမ်သေ ၵွတ်ႇလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၼႅၼ်ႈၼႅၼ်ႈဝႆႉၵႅပ်ႉၼိုင်ႈ။ ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈ ဝၢႆႇၼႃႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်ႇတၢင်းပႅတ်ႈ၊ ၵူဝ်ဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ တေမႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈၵဝ်ၶႃႈ ပိၼ်ႇပႅင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပႅတ်ႈ လွင်ႈဢၼ်လႆႈတႅပ်းတတ်းဝႆႉ။ ပေႃးယဝ်ႉ ၶႃႈၵေႃႈ ဢုမ်ႈႁွပ်ႇဢဝ်မၼ်းၼၢင်း ဢွၵ်ႇၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းမႃး။ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ဢဝ်မိုဝ်းမၼ်း မႃးၵွတ်ႇၶေႃးၶႃႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။ သမ်ႉပေႃး မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၼ်းဢၼ်ႁဝ်းသွင်ၵေႃႉ ၵူပ်ႉၵူႈၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႈ။

ဢၼ်မၼ်းၼၢင်း ယွမ်လူင်းမႃးၵူႈဝၼ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈၸႂ်ဢမ်ႇလီ တွၼ်ႈတႃႇၵဝ်ၶႃႈ လွင်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႈ။ ထိုင်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း မိူဝ်ႈၵဝ်ၶႃႈ ဢုမ်ႈ မၼ်းၼၢင်းသေ တေယၢင်ႈဢွၵ်ႇႁွင်ႈၼွၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ၶမ်ၸႂ်ဢိုၵ်းၼိုၵ်းဝႆႉ ယၢင်ႈတိၼ်ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈ ၼၵ်းဝႆႉတိုၵ်းၵိုၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ၶႃႈပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ဢေႃ … ၶႃႈဢမ်ႇၾၢင်ႉမႅၼ်ႈလူးၼႆႉ ၼႃႈႁိူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ၶၢတ်ႇႁၢမ်းလွင်ႈဢူပ်ႇဢုၼ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆ မႃးတင်းႁိုင်…

ၵဝ်ၶႃႈႁေႃႈလူတ်ႉၵႂႃႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်သေ ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းထၢပ်ႈၼိူဝ်ၵမ်းလဵဝ်။ ၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်း မီးလွင်ႈၵိတ်ႇၶွင်ႈၸိူင်ႉၶမ်တီႈလႂ် ဢၼ်တေမႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸႂ်။ ၼွင်ႉၸဵၼ်းၵေႃႈ မႃးပိုတ်ႇၽၵ်းတူပၼ်။ ၶႃႈၵေႃႈဝႃႈ "ၼွင်ႉၸဵၼ်း ႁဝ်းတေဢမ်ႇပႅတ်ႈမေးႁဝ်းယဝ်ႉၼႃ" ၼႆယူႇ။

ၼွင်ႉၸဵၼ်းတႃလိူၵ်ႇတူၺ်းၼႃႈၶႃႈသေ ဢၢမ်းယူႇ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်မိုဝ်းမၼ်း မႃးယိပ်းတူၺ်းၼႃႈၽၢၵ်ႇၶႃႈသေဝႃႈ "သူဢမ်ႇယူႇလီႁႃႉ?" ၶႃႈၵေႃႈ ပၢၵ်ႈမိုဝ်း မၼ်းပႅတ်ႈသေလၢတ်ႈဝႃႈ "ၼွင်ႉၸဵၼ်း၊ ႁဝ်းၸႂ်ဢမ်ႇလီတႄႉယဝ်ႈ၊ ႁဝ်းတေဢမ်ႇပႅတ်ႈမေးႁဝ်းယဝ်ႉၼႃ"ၼႆထႅင်ႈ။ ၵမ်းလိုၼ်း ၶႃႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လွင်ႈၼႃႈႁိူၼ်းၵဝ်ၶႃႈလီမိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တေပဵၼ်ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇဝႆႉၵႃႈၶၼ် ၵၢၼ်ယွႆႈၵၢၼ်ယႅမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီဝႆႉၵႃႈၶၼ်ၼၼ်ႉယူဝ်ႉ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵဝ်ဢမ်ႇႁၵ်ႉမေးၵဝ်ၶႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၵဝ်ၶႃႈပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈ ဢုမ်ႈႁွပ်ႇဢဝ်မၼ်းၼၢင်း ဢွၵ်ႇၼႂ်းပၢင်ၶႅၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈသိပ်းပီ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တီႈတႄႉမၼ်း ၵဝ်ၶႃႈထုၵ်ႇလီဢုမ်ႈႁွပ်ႇမၼ်းၼၢင်း တေႃႇၵဝ်ၶႃႈ ပေႃးသုတ်း သၢႆၸႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႈ။

ၼွင်ႉၸဵၼ်းၵေႃႈ ၸႂ်လမ်မႃးၵမ်းလဵဝ်သေ ဢဝ်ၽႃမိုဝ်းမၼ်းပၢပ်းပၼ်ၵႅမ်ႈၶႃႈ ႁႅင်းႁႅင်း။ ယဝ်ႉၵေႃး ပိုတ်ႇၽၢင်ႈၽၵ်းတူသေယဝ်ႉ လႅၼ်ႈလူင်းၵႂႃႇသေ ႁေႃႈၵႃး ဢွၵ်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈယဝ်ႈ။

ၶႃႈၵေႃႈ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း၊ မိူဝ်ႈထိုင်ၵၢင်တၢင်းၼၼ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈၶဝ်ႈၵႂႃႇဝႄႉသိုဝ်ႉ ၶူဝ်ႈမွၵ်ႇ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆမွၵ်ႇ။ ၸဝ်ႈၶၢႆမွၵ်ႇထၢမ်ဝႃႈ “တေလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈသႂ်ႇ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?” ၼႆလႄႈ ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းတႅမ်ႈဝႃႈ "ႁဝ်းတေႁွပ်ႇဢုမ်ႈသူၵူႈၼႂ် တေႃႇသၢႆၸႂ်ပေႃးၶၢတ်ႇ" ၼႆယဝ်ႈ။

ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈ ယိပ်းတင်းၶူဝ်ႈမွၵ်ႇသေယဝ်ႉ ယုမ်ႉယုမ်ႉယၢႆႈယၢႆႈလူင် ၶဝ်ႈႁိူၼ်းမႃးသေ ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းထၢပ်ႈၼိူဝ်ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ မေးၼၢင်းၶႃႈၵေႃႈ ၼွၼ်းယူႇၼိူဝ်ၵူႇ ယဵၼ်သီႇသီႇၵေႃႉလဵဝ်။ ၽိူဝ်ႇၶႃႈၵႂႃႇၽုၺ်ႇတူၺ်းၽႃႈၸိုင် မၼ်းၼၢင်း သမ်ႉပေႃးဢမ်ႇမီးသၢႆၸႂ်ယဝ်ႈ။ ၶႃႈႁဵတ်းႁိုဝ်ပူၵ်း ႁဵတ်းႁိုဝ်ႁွင်ႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင်ႈၶႃႈယဝ်ႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶႃႈၸင်ႇတေလႆႈႁူႉ လွင်ႈဝႃႈမၼ်းၼၢင်းမီးတၢင်းပဵၼ်ၶႅၼ်ႇသႃႇမႃး သမ်ႉပေႃးလႆႈလၢႆလိူၼ်ယဝ်ႉ။ ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈ ၵုမ်ႇမိုင်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈၸွမ်းလွင်ႈႁၵ်ႉ လွင်ႈၸင်းယူႇၵူၺ်းလႄႈ ယင်းဢမ်ႇၾၢင်ႉမႅၼ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဝႃႈမၼ်းၼၢင်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဝႆႉ။ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ႁူႉထိုင်ဝႃႈ တူဝ်ၵဝ်ႇတေဢမ်ႇလႆႈ ယူႇႁိုင်ယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၼႂ်းႁိူၼ်း ၵႂႃႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၼိူဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးၼႆလႄႈ ၸင်ႇယွၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလိူၼ်ၼိုင်ႈသေ ႁႂ်ႈၵဝ်ၶႃႈ ယိူၼ်ႉၸႂ်ယူႇၸွမ်းမၼ်းမႃးၸိူင်ႉၼႆ။ ၼႂ်းမၢၵ်ႇတႃလုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵဝ်ၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ပေႃႈလီၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁၵ်ႉမႄႈမၼ်း ထၢၼ်ႈသမ်ႉပေႃး ဢုမ်ႈဢုမ်ႈႁွပ်ႇႁွပ်ႇၵူႈၼႂ်…

ၵူၺ်းၵႃႈ… ၵူၺ်းၵႃႈ… ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ တူၵ်းလိုၼ်းၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႈ။