လၢႆးႁဵတ်း Jailbreak iOS 7.x


လၢႆး Jailbreak iOS 7.x
လႄႈ သႂ်ႇလွၵ်းမိုဝ်းတႆး iPhone, iPad, လႄႈ iPod touch

1. ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈမီး မိူဝ်ႈပႆႇ jailbreak

  • ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ့်
  • ၶွမ်ႇၽျူႇတႃႇ (Mac ဢမ်ႇၼၼ် PC)
  • ၶိူင်ႈဢၼ်လူင်းဝႆ့ iOS 7.x
  • သၢႆ USB တႃႇတေႃႇၶိူင်ႈၸူးၶွမ်း


2. ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း မိူဝ်ႈပႆႇ jailbreak

2.1) သင်ၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သႂ်ႇဝႆ့မၢႆလပ့်ၸိုင် လူဝ်ႇလႆႈဢဝ်မၢႆလပ့်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈယဝ့်။ တႃႇတေဢဝ်မၢႆလပ့်ဢွၵ်ႇၼၼ့် ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ Settings> General> Passcode Lock> Turn Passcode Off
သင်ပဵၼ်ၶိူင်ႈ iPhone 5s ၸိုင် လူဝ်ႇလႆႈဢဝ် ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း လွင်ႈဢၢၼ်ႇလၢႆးၼိဝ့်မိုဝ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈယဝ့်။ ပေႃးႁဵတ်း jailbreak ယဝ့် ၸင်ႇၵွႆႈၶိုၼ်းသႂ်ႇၵေႃႈလႆႈ။


2.2) ပေႃးယဝ့်ၸိုင် ဢဝ်သၢႆ USB သေ တေႃႇၸူးၶွမ်ႇၽျူႇတႃႇတႃႉ။ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်း iTunes သေ ၼဵၵ်းတီႈၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။

 

2.3) တဵၵ်းတီႈ Back Up Now သေယဝ့် ၵဵပ်းသိမ်းဝႆ့ ၶေႃႈမုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။ ဢၼ်ၼႆ့ တေၵဵပ်းသိမ်းပၼ် သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ၊ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ လိၵ်ႈ၊ ၽဵင်းၵႂၢမ်းလႄႈ apps ဢၼ်မီးၼႂ်းၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ့်ယဝ့်။ သင်ဝႃႈ ႁဵတ်း jailbreak လႄႈ ၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇသေၸိူဝ့်သေလွင်ႈၸိုင် တေၶိုၼ်းဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၵဵပ်းသိမ်းဝႆ့တေႃႈလဵဝ်ၼႆ့ ၸႂ်ႉၶိုၼ်းလႆႈၼၼ့်ယဝ်ႈ။ 3. လူတ်ႇလူင်း ပရူဝ်းၵႅမ်း တႃႇႁဵတ်း jailbreak

3.1) တဵၵ်းတီႈၼႆႈသေ လူတ်ႇလူင်း Evasi0n7.zip တႃႉ။  တွၼ်ႈတႃႇ PC တဵၵ်းတီႈ Windows, တွၼ်ႈတႃႇ Mac တဵၵ်းတီႈ Mac OS X သေ လူတ်ႇလူင်းတႃႉ။


3.2)
ပေႃးလူတ်ႇလူင်းမႃးၶႅမ့်လႅပ်ႈယဝ့် လိတ်ႈၸွၵ်း Evasi0n.zip သေ ဢဝ် Evasi0n7.exe ဢွၵ်ႇမႃးဝႆ့ၼိူဝ်ႈၼႃႈၸေႃး ဢမ်ႇၼၼ် ဢဝ်ဝႆ့သတေီႈတီႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈၸူးငၢႆႈၼၼ့်တႃႉ။

4. ႁဵတ်း Jailbreak

4.1) ဢဝ်ၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေႃႇၶွမ်းဝႆ့ ႁႂ်ႈၶႅမ့်လႅပ်ႈတႃႉ။ ပေႃးယဝ့် တဵၵ်းသွၼ့်သွင်သေ ပိုတ်ႇ Evasion7.exe ဢၼ်ၸင်ႇႁႃၵီႈဢွၵ်ႇမႃးဝႆ့ၼိူဝ်ၼႃႈၸေႃးၼၼ့်တႃႉ။ သင်ႇၵူႈၸိူဝ့်ၵူႈလွင်ႈ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈယူႇၸိုင် တုမ်ႇ Jailbreak ၼၼ့် တေပဵၼ်သီလမ်သေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၢၼ်လႆႈယူႇယဝ့်။ တဵၵ်းပၼ်တီႈ Jailbreak ၼၼ့်တႃႉ။


4.2) ပေႃးယဝ့် မၼ်းတေႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်းမၼ်း တွၼ်ႈလႂ်တွၼ်ႈၼၼ့်။ ၵမ်ႈၼမ်တႄ့ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇလူဝ်ႇတိူဝ့်ၸွမ်းသင်။


4.3) မီးယူႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈမၼ်းသႂ်ႇ Evasion7 ပၼ်ၼႂ်းၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ့်ၼၼ့် မၼ်းတေႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇတဵၵ်းပၼ်တီႈ icon Evasion7 ဢၼ်မီးၼိူဝ် ၼႃႈၸေႃး iDevice ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ့်သေ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်။ 


4.4) ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႃႈၸေႃးသေ တဵၵ်းပၼ်တႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပွႆႇဝႆ့ႁဵတ်းၼၼ်သေ ပၼ်မၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်းမၼ်းၵေႃႈလႆႈ။


4.5) ၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈလပ်းၸၢင်ႈလႅင်း ပဵၼ်ဝႆ့လၢႆလၢႆၶၼ်ႈတွၼ်ႈ။ ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပေႃးယဝ့်ၸိုင် တဵၵ်းတီႈ exit သေ ဢိုတ်းပႅတ်ႈပၜဝ်းၵႅမ်း jailbreak တီႈၶွမ်ႇၽျူႇတႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈယဝ့်။


4.6) ၵမ်းၼႆ့ မၼ်းတေသႂ်ႇပၼ် app ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ Cydya ၼၼ့် ၼႂ်းၶိူင်ႈ iDevice ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ့်။ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်း Cydia တႃႉ


4.7) ပႂ်ႉတေႃႇ Cydia လူတ်ႇ database ၶွင်မၼ်းပေႃးယဝ့်တႃႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းဝႆးတၢင်းထိူင်း ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ့်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၶၢဝ်းယၢမ်းလူတ်ႇမၼ်း တေၸၢင်ႈႁိုင်လႆႈတၢၼ်ႇယႃႇ။


4.8) ပေႃးယဝ့်ၸိုင် မၼ်းတေမႃးထၢမ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇတီႈထႃႇၼၸိူင့်ႁိုဝ်သေ ၸႂ်ႉတိုဝ်း Cydia ၼႆယဝ့်။ ယူႇတီႈၽူႈယိပ်းတိုဝ်း၊ ၽူႈႁႅၵ့်ၶ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈႁႃႉ ၼႆၼၼ့်ယဝ်ႈ။ တဵၵ်းတီႈ User သေယဝ့် ၶိုၼ်းတဵၵ်းတီႈ Done တႃႉ။ သင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတိုၵ့်လႆႈလူ ၶေႃႈၸီ့သင်ႇၼႆ့ယူႇၸိုင် ၵဝ်ၶႃႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ် User ၵေႃႉၼိုင်ႈ။


4.9) ၵမ်းၼႆ့ ပႂ်ႉႁႂ်ႈ Cydia လူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးပေႃးယဝ့်တႃႉ။ ပေႃးယဝ့်လီငၢမ်းၸိုင် တေလႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇႁၢင်ႈပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ယဝ့်။


4.10) သင် Cydia လူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ယဝ့်တူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ့်ၸိုင် တဵၵ်းတီႈ Search သေ ႁႃ afc2add သေ တဵၵ်း install> confirm တႃႉ။ ပေႃးယဝ့်ၸိုင် လႆႈဝႃႈ ၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆ့ ပဵၼ်ၶိူင်ႈဢၼ်ႁဵတ်း jailbreak ယဝ့်တူဝ်ႈလီငၢမ်းၼၼ့်ယဝ်ႈ။
မၢႆတွင်း -

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼႂ်း Repo ၼမ်ႉၶူင်း မွတ်ႇပႅတ်ႈၾွၼ်ႉၸေႃႇၵီႇမူတ်းယဝ်ႉလႄႈ ဢၼ်တေသိုပ်ႇၼႄလၢႆးသႂ်ႇၾွၼ်ႉၸေႃႇၵီႇလႄႈလွၵ်းမိုဝ်း ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢဝ်ဝႆႉဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇလဵပ်းႁဵၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းႁ
ူႉၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ။


5. လၢႆးသႂ်ႇၽွၼ့် ZawgyiTai ၼႂ်း iDevice

5.1) ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း Cydia သေယဝ့် တဵၵ်းတီႈ Source တႃႉ (တွၼ်ႈတႃႇ iPad)
       ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်း Cydia သေယဝ့် တဵၵ်းတီႈ Manage > Sources တႃႉ (တွၼ်ႈတႃႇ iPhone)
       ပေႃးယဝ့် သိုပ်ႇတဵၵ်းတီႈ Edit> Add တႃႉ


5.2) ပေႃႉသႂ်ႇပၼ် http://www.namkhone.com/repo သေ တဵၵ်း Add Source တႃႉ။ ပေႃးယဝ့် ပႂ်ႉတေႃႇမၼ်းပေႃး လူင်း database မၼ်းယဝ့်တူဝ်ႈလီငၢမ်းတႃႉ။ (တူၺ်းတူဝ်လိၵ်ႈမၼ်းလီလီ ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းၽိတ်း။ မၢင်ပွၵ်ႈပွၵ်ႈ တူဝ်လိၵ်ႈမၼ်းမႅၼ်ႈယူႇၵေႃႈ လႆႈသႂ်ႇပၼ်သွင်သၢမ်ၵမ်း ၸင်ႇလႆႈၵေႃႈမီးယဝ့်။)

 


5.3) ပေႃးယဝ့်ၸိုင် ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်း Source ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸင်ႇႁႃႇသႂ်ႇယဝ့်မိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ့်တႃႉ။


5.4) တႃႇတေသႂ်ႇၾွၼ့်တႆး ၼႂ်း iPhone, iPad လႄႈ iPod touch ၼၼ့် တဵၵ်းတီႈ ZawgyiTai V3 font သေ သိုပ်ႇတဵၵ်း install> confirm တႃႉ။

5.4.1) တႃႇတေသႂ်ႇလွၵ်းမိုဝ်းတႆး ၼႂ်း iPhone ၼၼ့် တဵၵ်းတီႈ ZawgyiTai Keyboard iPhone သေ သိုပ်ႇတဵၵ်း install> confirm တႃႉ။

5.4.2) တႃႇတေသႂ်ႇလွၵ်းမိုဝ်းတႆး ၼႂ်း iPad ၼၼ့် တဵၵ်းတီႈ ZawgyiTai Keyboard iPad သေ သိုပ်ႇတဵၵ်းတီႈ install> confirm တႃႉ။

 

5.5) ပႂ်ႉတေႃႇ မၼ်းပေႃးလူင်းပၼ်ၽွၼ့် ႁႂ်ႈယဝ့်တူဝ်ႈတႃႉ။ ပေႃးယဝ့်ၸိုင် ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇလႆႈဢိုတ်းလႆႈပိုတ်ႇၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ၸႂ်ႉလႆႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ့်။


5.6) တေဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးလႆႈၵူႈတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ - ၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်းလႄႈ ၼိူဝ့်ၽဵင်းၵႂၢမ်း


သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼႂ်းၶိူင်ႈ iDevice ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆ့ယဝ့်။6. လၢႆးဢဝ်လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ဢွၵ်ႇမႃးၸႂ်ႉ


6.1) ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း Settings ၼိူဝ်ၼႃႈၸေႃး၊ ပေႃးယဝ့် သိုပ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ General> Keyboard> Keyboards> Add New Keyboard...> 5 Row တႃႉ။


ပေႃးယဝ့်ၸိုင် တေၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ၼင်ႇၼႄဝႆ့ပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ယူႇယဝ့်။


ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႂ်းၽွၼ့်တႆး ပႃးဝႆ့ၽွၼ့်မၢၼ်ႈပၼ်ယဝ့်လႄႈ ပေႃးသႂ်ႇၽွၼ့်တႆး ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂ်ႇၽွၼ့်မၢၼ်ႈထႅင်ႈ။
သင်ႇၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း လွၵ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈႁႃလွၵ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈမႃးသႂ်ႇၵွႆးၶႃႈယဝ့်။ 


ပီႈၸၢႆးလူင်

Comments

8

ပီႈၸၢႆးလူင်ၶႃႈ
ဝၢႆးသေၶႃႇသႂ်ႇၾွၼ်ႉၸေႃႇၵီႇတႆး ၼႂ်းၶိူင်ႈယဝ်ႉ ၸႂ်ႉ facebook ဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ။ ပေႃးပိုတ်ႇမႃးၵေႃႈ တူၵ်းၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ပဵၼ်သင်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉၶႃႈၼေႃ 

ၸေႃႇၵီႇတႆးၼႆ့ ပႃးဝႆ့လွၵ်းယူႇၼီႇၶူတ့်သွင်သၢမ်ၽႃႇသႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ လိူဝ်သေၼၼ့် လႆႈၸႂ်ႉပႃးဝႆ့ လွၵ်းယူႇၼီႇၶူတ့် ဢၼ်ၵမ်ႇၽႃႇပႆႇပႃႈမၵ်းမၼ်ႈၼၼ့်ၶႃႈ။ လွၵ်းယူႇၼီႇၶူတ့်တႃႇတႆးသမ့်ၵႂႃႇလႂ်မူတ်းယဝ့်လႃႇပေႃးထၢမ်ဝႃႈၼႆၸိုင် မၢၼ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉႁဵတ်း ၸေႃႇၵီႇမၢၼ်ႈၶဝ်မူတ်းယဝ့်ၶႃႈ။
facebook ၼႆ့သမ့် မၼ်းပၼ်ၸႂ်ႉၽႃႇသႃႇယူႇၼီႇၶူတ့် ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ့်ၵူၺ်းၶႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ၶူတ့်သွင်ၶေႃႈၼႆ့ မၼ်းမႃးသၢၼ်ၶတ်းၵၼ်ဝႆ့လႄႈ ပေႃးသႂ်ႇ ၸေႃႇၵီႇတႆး ၼႂ်း iOS ၸိုင် မၼ်းတေၵမ်းၵမ်းတူၵ်းၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ပဵၼ်လႆႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ့်ဢၼ်ၸႅတ်ႈမၼ်းၶႃႈ။ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။

Jai Kher
Your comment is correct. Has there someone developed Unicode Tai for iOS already? If yes, I would like to use Unicode Tai on my phone. will keep hoping to use Unicode Tai on iPhone one day.

Jai Leng,
Of course yes! Please look at this thread. http://www.namkhone.com/?q=UnicodeTai_iOS

i did check the web, i have installed the namkhone font, but i still can not read Lik Tai website like panglong or others. do i need jailbreak to write Lik Tai? or do you recommend jailbreaking and installing zawgyitai-3 from namkhone website?

Yes, it needs jailbreak to be able to write in Tai, either Zawgyi or Unicode. Zawgyi is not recommanded, but the choice is yours anyway.

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၶူးသွၼ်ၸၢႆးလူင် ၶႃႈႁဝ်းယိၼ်းၸူမ်းယႂ်ႇ"ၼမ်"တႄႉ"ၶႃႈ တီႈၶူးသွၼ်ႁဝ်း လႆႈမႅင်ႇပၼ်တၢင်းႁူႉ တၢင်းႁၼ်ၶႃႈႁဝ်းမႃးတႃႇသေႇၶႃႈဢေႃႈ။

ၸွႆႈဢိတ်းၼုိင်ႈၶႃႈသႂၢင်းယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉၵူၺ်းၵႃႈႁႃKeyboard 5R0w ဢမ်ႇႁၼ်ၶႃႈဢမ်ႇႁၼ်ၶႃႈ

Add new comment