လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း BitTorrent

BitTorrent လႄႈ လၢႆးဢဝ် BitTorrent သေ ၻၢဝ်းလူတ်ႇ

 

1. BitTorrent ၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈသင်                                                                                                                                                     (ႁၢင်ႈ - A1)

TorrentPics

BitTorrent ၼႆႉ ပဵၼ်ပရူဝ်းၵႅမ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းလၢႆး peer-to-peer သေ သူင်ႇၽႄၶေႃႈမုၼ်း (data) ပၼ်ၵၼ် ၼိူဝ်ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉယဝ်ႉ။ peer-to-peer ၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ ဢဝ်ၶွမ်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဝႆႉပဵၼ် server သေ သူင်ႇၸူးၶွမ်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶွမ်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸႅၵ်ႇၽႄၶေႃႈမုၼ်းပၼ်ၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇမီး server မႃးယူႇၼႂ်းၵၢင်မၼ်းၵေႃႈလႆႈ။ (ႁၢင်ႈ-A1) လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း peer-to-peer သေ ၸႅၵ်ႇၽႄၶေႃႈမုၼ်းပၼ်ၵၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးဢၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ၼမ်ဝႆႉတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2009 လိူၼ် February ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵႃႈၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၶေႃႈမုၼ်းၼိူဝ်ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉ (Internet traffic) ၼၼ်ႉ လွၵ်းလၢႆး peer-to-peer ၼႆႉ ဢဝ်ၼႃႈတီႈဝႆႉ 43% တေႃႇထိုင် 70% ယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီ 2001 ၼၼ်ႉ မေႃတႅမ်ႈပရူဝ်းၵႅမ်း ဢၼ်ၸိုဝ်ႈ ၿရမ်ႇ ၶူဝ်ႇႁႅၼ်ႇ ၼၼ်ႉတႅမ်ႈပိူင်မၼ်းဢွၵ်ႇမႃးသေ လႆႈပိုၼ်ဢွၵ်ႇၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း မိူဝ်ႈ ပီ 2001 လိူၼ် July ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶူဝ်ႇႁႅၼ်ႇၶွမ်ႇပၼီႇ BitTorrent, Inc ၶဝ် သိုမ်ႇၵုမ်းထိင်းဝႆႉသေ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းၵေႃႈ တိူဝ်းလိူဝ်မႃးတင်းၼမ်တင်းလၢႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈ ပီ 2012, လိူၼ် January ၼၼ်ႉ BitTorrent ၼႆႉ မီးၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း 150 လၢၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးဢိင်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈမၢႆဢၼ်ၼႆႉဝႃႈၸိုဝ်ႈ ၼႂ်းၼိုင်ႈလိူၼ်ꧦၼႆႉ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်ႈ BitTorrent တေမီးၼမ်လိူဝ်ၵႂႃႇ 250 လၢၼ်ႉပၢႆယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးတေဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်းၼိုင်ႈဢၼ်သေ မႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တူၺ်းၸိုင် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း FaceBook လႄႈတင်း YouTube မႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေၵေႃႈ ယင်းပႆႇၼမ်တၢၼ်ႇ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း BitTorrent ၵွၼ်ႇ။ BitTorrent ၼႆႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇတေသူင်ႇ၊ ၸႅၵ်ႇၽႄပၼ်ၵၼ် ၽဵင်းၵႂၢမ်း၊ ၼင်၊ ငဝ်းတူင်ႉ၊ ၵဵမ်း၊ ပပ်ႉလိၵ်ႈ၊ လႄႈ ပရူဝ်းၵႅမ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ဢဝ် BitTorrent သေ သူင်ႇ၊ ၸႅၵ်ႇၽႄပၼ်ၵၼ်ယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ပဵၼ်ၶွင်ဢၼ် ဢမ်ႇလွတ်ႈၵူတ်းမၢႆ ၶွင်မိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢင်းၵိတ်ႈ၊ မိူင်းဢမေႇရိၵ၊ မိူင်းꩡႃႇမၼီႇလႄႈ မိူင်းꩡပၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိတ်းၵူတ်းမၢႆမိူင်းလူင်သတေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယင်းတိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းႁႃးၼႆႉတႄႉ ယႃႇပဝေႃႈ သူင်ႇၸူးၵၼ်ၼိူဝ်ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉလႃႈ တေႃႈၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉဢဝ်ၸွမ်းၵၢတ်ႇ ယင်းလႆႈၵွၼ်ႇ။ ပရူဝ်းၵႅမ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းၶၢႆယူႇ ၵႃႈၶၼ်ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁူဝ်ႁဵင်ေၻႃႇလႃႇၼၼ်ႉ ယင်းဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်မႃးပၢႆးၶၢႆယူႇၼႂ်းၵၢတ်ႇ ပေႃးတၢၼ်ႇဝႃႈလႆႈလၢႆလၢႆမႃး။

2. ၻၢဝ်းလူတ်ႇ BitTorrent

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လူဝ်ႇလႆႈၵႂႃႇတီႈ http://www.bittorrent.com/downloads ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၻၢဝ်းလူတ်ႉဢဝ် ပရူဝ်းၵႅမ်း BitTorrent သေ လူင်းသႂ်ႇၼႂ်းၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၵဝ်ၶႃႈတိုၵ်ႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈႁူဝ်ၼႆႉယူႇတႄႉ ၿိူဝ်းသျိၼ်းမၼ်းပဵၼ် (7.6.1 Build 27221) ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၻၢဝ်းလူတ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ တေသုင်ၵႂႃႇသေၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ။ ပေႃးၻၢဝ်းလူတ်ႇ BitTorrent သေ လူင်းၼႂ်းၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႅပ်ႈလွႆႉယဝ်ႉၸိုင် လႆႈဝႃႈယဝ်ႉၵႂႃႇ ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

3. လၢႆးဢဝ် BitTorrent သေ ၻၢဝ်းလူတ်

တႃႇတေဢဝ် BitTorrent သေ ၻၢဝ်းလူတ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇလႆႈမီး Torrent File ယဝ်ႉ။ (Torrent File ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ် File လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၼႂ်း File ဢၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးဝႆႉၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈၾၢႆႇဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၻၢဝ်းလူတ်ႇၼၼ်ႉ မီးတီႈလႂ်၊ တၢင်းယႂ်ႇမၼ်းမီးၵႃႈႁိုဝ်၊ ၵူၼ်းဢၼ်ၸႅၵ်ႇၽႄပၼ်မၼ်းမီးလၢႆၵေႃႉတေႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ) Torrent File ၼၼ်ႉ ၼိူဝ်ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉ မီးတင်းၼမ်တင်းလၢႆယဝ်ႉ။ ဢၼ်ငၢႆႈထိသုတ်းတႄႉ ႁႃဢဝ်ၼႂ်း Google ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႆႈၻၢဝ်းလူတ်ႇ Kung Fu Panda 2 ပေႃးၼႆၸိုင် ႁႃၼႂ်း Google ဝႃႈ Kung Fu Panda 2 torrent ၼႆၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။

ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင် လွင်ႈၸႅၵ်ႇၽႄ Torrent File သေဢၼ်ဢၼ်သေ ၻၢဝ်းလူတ်ႇ Torrent File မႃးၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ ဝႅပ်ႉသၢႆႉတ် http://thepiratebay.se, http://kat.ph ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉတ် ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇလွင်ႈ Torrent file ယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၻၢဝ်းလူတ်ႇ Torrent File သေဢၼ်ဢၼ်မႃးၼၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇလႆႈႁူႉထိုင်ဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ် Seeder (SE) လႄႈ Leecher (LE) ယဝ်ႉ။ Seeder ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၸႅၵ်ႇၽႄၶေႃႈမုၼ်း သေ Leecher သမ်ႉပဵၼ် ၽူႈႁပ်ႉဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်းလၢႆလၢႆ(ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸႅၵ်ႇၽႄ)ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႆႉ Torrent File ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၻၢဝ်းလူတ်ႇၼၼ်ႉ သင်ဢမ်ႇမီး Seeder မၼ်းသေၵေႃႉၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇၸၢင်ႈၻၢဝ်းလူတ်ႇ၊ ယိုင်ႈမီး Seeder မၼ်းၼမ် ယိုင်ႈၻၢဝ်းလူတ်ႇလႆႈဝႆးယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၻၢဝ်းလူတ်ႇ Torrent File လူင်းမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢဝ် BitTorrent သေ ပိုတ်ႇပၼ်မၼ်းယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၼဵၵ်းသွၼ်ႉသွင် (double-click) မၼ်းသေ ပိုတ်ႇၵေႃႈလႆႈ၊ ဢမ်ႇၼၼ် မိူဝ်ႈၽွင်း BitTorrent ယင်းတိုၵ်ႉပိုတ်ႇဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ၸၼ်ဢဝ် Torrent File မႃးပွႆႇသႂ်ႇၼႂ်း BitTorrent ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ ပေႃးယဝ်ႉၸိုင် ၵၢၼ်ၻၢဝ်းလူတ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈမၼ်းယဝ်ႉ။ မၼ်းတေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်းမၼ်းၵူၺ်း။

သင်မၼ်းၻၢဝ်းလူတ်ႇပႆႇယဝ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႆႈႁပ်းၶွမ်းပႅတ်ႈၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇပိုတ်ႇၶွမ်းမႃးထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေသိုပ်ႇၻၢဝ်းလူတ်ႇၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်းမၼ်းထႅင်ႈၵူၺ်း။

ပေႃးၸိူင်ႉၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢဝ် BitTorrent သေ ၻၢဝ်းလူတ်ႇဢဝ်လႆႈၶေႃႈမုၼ်းၼိူဝ်ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉ ၵူႈမဵဝ်းယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၶႆႈၸႂ်ႉ BitTorrent ၸိုင် ၸႂ်ႉတိုဝ်း uTorrent ၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။

 

ပီႈၸၢႆးလူင်

Add new comment