လၢႆးႁဵတ်း ႁၢင်ႈတႂ်ႈၼမ်ႉ ၼႂ်း PhotoShop CS xx

လၢႆးႁဵတ်း ႁၢင်ႈတႂ်ႈၼမ်ႉ ၼႂ်း PhotoShop CS +

ꨟꨤင္ꨳတ္ꨮꨳꨓမ္ꨵ Underwater Picture

တွၼ်ႈ-A1

- ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼ်ႂး PhotoShop သေ ဢဝ်ၸေႈမ်ႂႇ [ Ctrl + N ဢမ်ႇၼၼ် File (menu) > New ]

- တၢင်းၵႂၢင်ႈ Width = 8.46 Inches

- တၢင်းသုင် Height = 11.4 Inches

- တၢင်းၼႅၼ်ႈၼႃသီ Resolution = 300 Pixels/inch

(တၢင်းၵႂၢင်ႈလႄႈ တၢင်းသုင်ၸေႈၼႆႉ ဢဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵျဵၵ်ႈဝႃႈ။ ဢမ်ႇဝႆႉမိူၼ် ဢၼ်ဝႃႈမႃးပႃႈၼိူဝ်ၵေႃႈလႆႈ။)

NewPicture

 

_______________________________________________________________

တွၼ်ႈ-A2

ၵမ်းၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းထႅင်ႈတႄႉ လူဝ်ႇလႆႈတင်ႈၶၼ်သီႈတၢင်းၼႃႈ (Foreground Color) လႄႈ သီတၢင်းလင် (Background Color) ႁႂ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇ သီဢၼ်ႁဝ်းၶႆႈလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ႁဝ်းမႃးတင်ႈသီတၢင်းၼႃႈ/တၢင်းလင်ၵွၼ်ႇ

သီတꨤင္းꨓꨣꨳ Foreground Color R:53, G:103, B:166  (# 3567a6)

သီတၢင်းလင် Background Color R:10, G:27, B:48 (# 0a1b30)

တွၼ်ႈ-A2.1colorPickerBox

သင်ၸိူဝ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇပႆႇယၢမ်ႈႁူႉလၢႆးလၢႆႈ သီတၢင်းၼႃႈ/တၢင်းလင်ၸိုင် သိုပ်ႇလူ တွၼ်ႈ-A2.1 ၼႆႉၶႃႈလႄႈ။

- ၸွမ်းၼင်ႇ ၼ်ႂးႁၢင်ႈဢၼ်ၼႄဝႆႉ ၽၢႆႇၶႂႃႇမိုဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၼူၸဝ်ၵဝ်ႇ ၵႂႃႇၼဵၵ်းသ်ႂႇၼိူဝ် လွၵ်းသီတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉသေ တင်ႈၶၼ်မၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၼႄဝႆႉပႃႈၼိူဝ်ႈ။

- သီတၢင်းလင်ၵေႃႈ တင်ႈၶၼ်မၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၼႄဝႆႉပႃႈၼိူဝ်။

ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ႁဝ်းတင်ႈလႆႈၶၼ် သီတၢင်းၼႃႈလႄႈ တၢင်းလင် ယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ။

_______________________________________________________________

 

တွၼ်ႈ-A3

- ဢဝ် Gradient Tool (G) ၼ်ႂး Tools box

- ၼဵၵ်းဝႆႉ Shift သေ ဢဝ်ၼူ ၼဵၵ်းလူင်းၼိူဝ်ၸေႈ ႁူဝ်တေႃႇႁၢင်

ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ႁဝ်းဢဝ်သီဢၼ်ႁဝ်းတင်ႈဝႆႉမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ သ်ႂႇလႆႈၼိူဝ်ၸေႈ လီငၢမ်းယဝ်ႉ။

GradientTool

_______________________________________________________________

တွၼ်ႈ-A4

- ဢဝ် Layer မ်ႂႇဢၼ်ၼိုင်ႈ [ Layer (menu)> Layer > New ႁိုဝ် Ctrl+Shift+N ]

- ဢဝ် Rectangular Marquee Tool (M) ၼ်ႂး Tools box

- လိူၵ်ႈၼ်ႂးၵၢင်ၸေႈ (ႁႂ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇႁၢင်ႈၸေႈလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇ ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ၼ်ႂးၵၢင်ၸေႈ)

- ၼဵၵ်း D ယဝ်ႉၵေႃႈ X ၼိူဝ် Keyboard သေ တင်ႈၶၼ်သီတၢင်းၼႃႈ/တၢင်းလင် ႁႂ်ႈပဵၼ်သီၶၢဝ် လႄႈသီလမ်

- ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ Filter (menu)> Render > Clouds

- ၼဵၵ်း Ctrl + D သေ ဢဝ်ပႅတ်ႈႁွႆးလိူၵ်ႈ

Selection

 

တွၼ်ႈ-A4.1

- ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ Edit (menu) > Free Transform (Ctrl + T) သေ ဢဝ် Layer ႁၢင်ႈမွၵ်ႇၵုမ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉ ႁႂ်ႈယ်ႂႇပဵင်း ၸေႈတၢင်းလင်

- ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ Filter (menu) > Artistic > Plastic Wrap... သေ တင်ႈၶၼ်မၼ်း Highlight Strength: 14, Detail: 3, Smoothness: 11 > OK

- ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ Edit (menu) > Free Transform (Ctrl + T) သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ Layer ႁၢင်ႈမွၵ်ႇၵုမ်ႈ ၵႂႃႇမီးၼိူဝ်ပၢႆၸေႈ

Transform

 

 

တွၼ်ႈ-A4.2

- ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ Layer Blending Mode သေ လိူၵ်ႈ Linear Dodge ယဝ်ႉၵေႃႈ တင်ႈၶၼ် Fill: 60%

- လိူၵ်ႈ Eraser Tool (E) တီႈ Tools box

- ၼဵၵ်းၼူတုမ်ႇၶႂႃႇ Right-click ၼိူဝ်ၸေႈ သေ တင်ႈၶၼ် Hardness: 0%

- မွတ်ႇပၼ်ၸွမ်းတိၼ်ႁၢင်ႈမွၵ်ၵုမ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉ

LiearDodge


တွၼ်ႈ-A4.3omni

- ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ Filter (menu) > Render > Lighting Effects...

- လိူၵ်ႈ Omni တီႈ Light type သေ တင်ႈၶၼ်မၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၼ်ႂးႁၢင်ႈဢၼ်ၼႄဝႆႉတီႈၼႆႈ

- OK

omniEffects

 

 

_______________________________________________________________


တွၼ်ႈ-A5radialBlur

- ဢဝ် Layer မ်ႂႇဢၼ်ၼိုင်ႈ [ Layer (menu)> Layer > New ႁိုဝ် Ctrl+Shift+N ]

 

Marquee Tool (M) ၼ်ႂး Tools box သေ လိူၵ်ႈဢဝ်ၸေႈပွတ်းၼိူဝ် ၶိုင်ႈၼိုင်ႈ

- ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ Filter (menu) > Render > Clouds

- ပေႃးယဝ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ Image > Adjustments > Threshold... သေ တင်ႈၶၼ်မၼ်း 125

- OK

- ၼဵၵ်း Ctrl + D သေ ဢဝ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ ႁွႆးလိူၵ်ႈ

- ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ Filter (menu) > Blur > Radial Blur... သေ တင်ႈၶၼ် Amount: 100

- လိူၵ်ႈ Zoom

- ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၼူသေ ၸၼ်တီႈ Blur Center ႁႂ်ႈၵႂႃႇမီးတီႈပၢႆၸေႈ မိူၼ်ၼင်ႇၼ်ႂးႁၢင်ႈ ဢၼ်ၼႄဝႆႉ

- ဝႆႉ Quality: Best (ဢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈပ်ႂႉၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ)

 - ပေႃးယဝ်ႉ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ Filter (menu) > Blur > Radial Blur... သေ ႁဵတ်းသမ်ႉ Radial Blur... ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ

radialBlur

 

_______________________________________________________________


တွၼ်ႈ-A6

- ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ Layer Blending Mode သေ လိူၵ်ႈ Linear Dodge ယဝ်ႉၵေႃႈ တင်ႈၶၼ် Fill: 25% (တူၺ်းတီႈ တွၼ်ႈ-A4.2)

- ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ Edig (menu)> Free Transform (Ctrl + T ) သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ Layer ဢၼ်ပဵၼ်ႁၢင်ႈငဝ်းလႅတ်ႇ ယၢဝ်းလူင်းႁႂ်ႈထိုင်ၵူၼ်ႈၸေႈ

- ယဝ်ႉၵေႃႉ ဢဝ် Eraser Tool (E) တီႈ Tools box သေ မွတ်ႇပႅတ်ႈသီငဝ်းလႅတ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇ

lightRay

 

 

_______________________________________________________________

effectDone

တွၼ်ႈ-A7 

ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းမႃးႁဵတ်း ပိုၼ်ႉၼမ်ႉ။ တႃႇတေႁဵတ်းပိုၼ်ႉၼမ်ႉၼၼ်ႉ ငၢႆႈငၢႆႈဢွၼ်ႇၵူၺ်း -

- လိူၵ်ႈ Layer ဢၼ်ပဵၼ်ႁၢင်ႈမွၵ်ႇၵုမ်ႈမိူဝ်ႈၵႆႈ (Layer မၢႆ 2)

- ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ Layer (menu) > New > Layer via copy (Ctrl + J) (ၵမ်းၼႆႉ Layer ႁၢင်ႈမွၵ်ႇၵုမ်ႈမိူဝ်ႈၵႆႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇ သွင်ဢၼ်ယဝ်ႉ)

- ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ Edit (menu) > Transform > Flip vertical

- ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ် Layer ဢၼ်ၸင်ႇႁႃ ၵွပ်ႉဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ လူင်းမႃးဝႆႉတီႈတ်ႂႈတ်ႂႈသုတ်း သေ တင်ႈၶၼ် Fill: 70% (လၢႆးတင်ႈၶၼ် Fill တူၺ်းၶိုၼ်းတီႈ တွၼ်ႈ-A4.2)

- ပေႃးယဝ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ၶႆႈမေးလတ်းၶိုၼ်း သီႁိူဝ်ႈမၼ်းဢိတ်းဢီႈၸိုင် ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ Image (menu) > Adjustments > Brightness/Contrast... သေ မေးလတ်းပၼ်သီငဝ်းႁိူဝ်ႈမၼ်း ဢိတ်းဢီႈၵေႃႈလႆႈ။

ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းလႆႈ ႁၢင်ႈတ်ႂႈၼမ်ႉ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ။

 

-- ပီႈၸၢႆးလူင်--

10 / Feb / 2012