ယႃႈယႃ statin ဢမ်ႇၼၼ်ယႃႈယႃလႅတ်ႉသထရေႃး

health_picသင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈယႃ statin ဢၼ်ၸၢင်ႈလူတ်ႉလူင်းလႆႈၶေႃႇလႅတ်ႉသထရေႃးၼၼ်ႉ ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်ၸိုင် တၢင်းပဵၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ႁူဝ်ၸႂ်လႄႈ တၢင်းပဵၼ်မူၵ်ႇလိူတ်ႈတႅၵ်ႇ တေၸၢင်ႈယွမ်းလူင်းလႆႈတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။

ပေႃးဢဝ်လွင်ႈထတ်းသၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵူၼ်းပဵၼ် 175,000 ၵေႃႉ ၵႃႈတီႈ Lancet ၼၼ်ႉဝႃႈၸိုင် တေႃႈၼင်ႇၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းပဵၼ်ႁႅင်းၵႃႈႁိုဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၶၢမ်ႇၽွၼ်းလီ ယႃႈယႃဢၼ်ၼႆႉတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉတီႈ Oxford ၶဝ်ဝႃႈ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းပဵၼ်သင်ၵေႃႈ NHS လီဢဝ်ယႃႈယႃဢၼ်ၼႆႉ ပၼ်ၵိၼ်သုင်းၼႆ။ မူႇၸုမ်းတူၺ်းလွမ်ယႃႈယႃ ၶွင် NHS ဢၼ်ပဵၼ် NICE ၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉပႂ်ႉတူၺ်း ၶေႃႈသၢၵ်ႈသေႇမၼ်းထႅင်ႈယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယႃႈယႃ statin ၼႆႉ ၸၢင်ႈမီးလႆႈၽွၼ်းႁၢႆႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

 

ၼမ်ႉၶူင်း

သင်ၶေႃႊလႅတ်ႉသထရေႃးသုင်ၸိုင် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမူၵ်ႇလိူတ်ႈတၼ်သေ
တေၸၢင်ႈလႆႈတၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်လႄႈ တၢင်းပဵၼ်မူၵ်ႇလိူတ်ႈတႅၵ်ႇ