Computer

 

My Dictionary 2.0 Trial Version, Release 1

ၻၢဝ်းလူတ်ႇဢဝ်လႆႈတီႈၼႆႈၶႃႈ

MyDict

 လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း ပၢင်ႈၵူးသေ ႁဵတ်းJailbreak iOS 7.1.x

Pangu

-- သိုပ်ႇလူ --လၢႆးသႂ်ႇၾွၼ်ႉ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး ၼႂ်း iOS ဢၼ်ႁဵတ်း Jailbreak ယဝ်ႉ


ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇလႆႈမီးဝႆႉထႃႈ

  • PC ဢမ်ႇၼၼ် Mac
  • iTunes
  • iTools ဢမ်ႇၼၼ် iFunbox လႄႈ
  • Internet

1. ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၻၢဝ်းလူတ်ႇဢဝ် ၾွၼ်ႉ Arial.ttf ဢၼ်ပႃးတူဝ်လိၵ်ႈယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးတီႈၼႆႈ  -- သိုပ်ႇလူ --


လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း ယူႇၼီႇၶူတ့်တႆး ၼႂ်း iOS


1. လၢႆးသႂ်ႇၾွၼ့် ယူႇၼီႇၶူတ့် ၼႂ်း iOS

1.1) လုၵ့်တီႈ Safari ၼႂ်းiPhone, iPad ဢမ်ႇၼၼ် iPod touch ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ http://www.namkhone.com/repo/unicodetai.mobileconfig

1.2) ပေႃးယဝ့် install UnicodeTai.mobileconfig

1.3) ပေႃးယဝ့်ၸိုင် တေဢၢၼ်ႇလႆႈ ယူႇၼီႇၶူတ့် ၼႂ်းၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ့်။ -- သိုပ်ႇလူ --

လၢႆး Jailbreak iOS 7.x

ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈမီး မိူဝ်ႈပႆႇ jailbreak

  • ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ့်
  • ၶွမ်ႇၽျူႇတႃႇ (Mac ဢမ်ႇၼၼ် PC)
  • ၶိူင်ႈဢၼ်လူင်းဝႆ့ iOS 7.x
  • သၢႆ USB တႃႇတေႃႇၶိူင်ႈၸူးၶွမ်း
    -- သိုပ်ႇလူ --

တေတေႇႁဵၼ်း Programming လႆႈၸိူင့်ႁိုဝ်?

တႅမ်ႈ Programming ၼႆ့ ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းဝႆ့တႄ့တႄ့ပိူင်ၼိုင်ႈယဝ့်။ မၼ်းႁဵတ်းႁဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၶူင်သၢင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယင်းၸၢင်ႈႁဵတ်းပဵၼ်ၵၢၼ်လဵင့်တွင့်လႆႈလူးၵွၼ်ႇ။ သင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵတ့်ၶႅၼ်ႇၵႂႃႈၼေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ မေႃၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်ႇၽျူႇတႃႇၵၼ်မႃးၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸိူဝ်းသူၼ်ၸႂ်တေႁဵၼ်း Programming ၵေႃႈ မီးမႃးတင်းၼမ်ယဝ့်။ ယင်းၵႆ့ၵႆ့မီး ၵူၼ်းထၢမ်မႃးဝႃႈ တေလႆႈတေႇႁဵၼ်း Programming ၸိူင့်ႁိုဝ်ၼႆယူႇ။ သင်ဝႃႈ ၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်ၼႆ့ ပဵၼ်ၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်မီးၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇၸိုင် ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈ သပ်းလႅင်းၼႄတၢင်းတႂ်ႈၼႆ့ တေပဵၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇပၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈ ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈယူႇ။
-- သိုပ်ႇလူ --

Xilisoft

လႅၵ်ႈလၢႆႈပိူင်ၽွတ်ႈ ၽဵင်းၵႂၢမ်းလႄႈ ငဝ်းတူင့်

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆ့ ပိူင်ၽွတ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းလႄႈ ငဝ်းတူင့်ၼႆ့ မီးၼမ်ၼႃႇ သမ့်ပေႃးၵၸၢၵ်ႇၵၸၢႆၵႂႃႇသဵင်ႈယဝ့်။ ပိူင်ၽွတ်ႈငဝ်းတူင့်လၢႆလၢႆၵူၺ်း မီးမွၵ်ႈ 166 မဵဝ်းယဝ့်။ ပိူင်ၽွတ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းသမ့် မီးမွၵ်ႈ 40 မဵဝ်းပၢႆပၢႆယဝ့်။ ဢၼ်ၼပ့်ၼႄမႃးၼႆ့ ယင်းပႆႇပႃႈမူတ်းလူးၵွၼ်ႇ။ ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉထိုင် ယင်းမီးထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ဢၼ်တေဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇၵေႃႈ ယင်းတေမီးထႅင်ႈတင်းၼမ်ယဝ့်။
-- သုိပ်ႇလူ --

BitTorrent လႄႈ လၢႆးဢဝ် BitTorrent သေ ၻၢဝ်းလူတ်ႇ

1. BitTorrent ၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈသင်

BitTorrent ၼႆႉ ပဵၼ်ပရူဝ်းၵႅမ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းလၢႆး peer-to-peer သေ သူင်ႇၽႄၶေႃႈမုၼ်း (data) ပၼ်ၵၼ် ၼိူဝ်ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉယဝ်ႉ။ peer-to-peer ၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ ဢဝ်ၶွမ်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဝႆႉပဵၼ် server သေ သူင်ႇၸူးၶွမ်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶွမ်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸႅၵ်ႇၽႄၶေႃႈမုၼ်းပၼ်ၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇမီး server မႃးယူႇၼႂ်းၵၢင်မၼ်းၵေႃႈလႆႈ။ (ႁၢင်ႈ-A1) လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း peer-to-peer သေ -- သိုပ်ႇလူ --

seprator

Internet Download Manager 6.11

Internet Download Manager ၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈဢၼ်ၻၢဝ်းလူတ်ႇ ၾၢႆႇၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင် ၼိူဝ်ဢိၼ်းတႃႇၼႅတ်ႉလႄႈ ၸွႆႈႁႂ်ႈၵၢၼ်ၻၢဝ်းလူတ်ႇ ဝႆးၶိုၼ်ႈမႃး 5 ပုၼ်ႈယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႇၵဝ်ႇတိုၵ်ႉၻၢဝ်းလူတ်ႇယူႇၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇၽျူႇတိူဝ်ႇ မွတ်ႇၵႂႃႇသေလႄႈသင် ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉတူၵ်းၵႂႃႇသေလႄႈသင် ၼႂ်းၶိုဝ်းၶႆႇ မီးပၼ်ႁႃသေဢၼ်ဢၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ၻၢဝ်းလူတ်ႇတူၵ်းၵႂႃႇသေလႄႈသင် ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၸိုင် မိူဝ်ႈႁဝ်းၶိုၼ်းပိူတ်ႇၶွမ်ႇၽျူႇတိူဝ်ႇႁဝ်းၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ႇၻၢဝ်းလူတ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇလူႉဢမ်ႇလႅဝ် ၶိုၼ်းသိုပ်ႇတေႃႇၶိုၼ်းလႆႈယူႇယဝ်ႉ။ -- သိုပ်ႇလူ --

seprator

တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁႂ်ႈၶွမ်ႇပျူႇတိူဝ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝႆးၶိုၼ်ႈ

ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶွမ်ႇပျူတိူဝ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈထိူင်းလူင်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတၢင်းမၼ်း လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်ယူႇယဝ်ႉ။ Programs ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼၼ်ႉ ၼၵ်းၼႃႇလႄႈသင်၊ HDD, RAM လႄႈ CPU မၼ်း ႁႅင်းဢေႇလႄႈသင်၊ ၶွမ်ႇပျူႇတိူဝ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းမႃးၼၢၼ်းယဝ်ႉလႄႈ -- သိုပ်ႇလူ --

seprator

လၢႆးႁဵတ်းႁၢင်ႈတႂ်ႈၼမ်ႉ ၼႂ်း PhotoShop CS + 

smallEffect


တွၼ်ႈ-A1

- ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း PhotoShop သေ ဢဝ်ၸေႈမႂ်ႇ [ Ctrl + N ဢမ်ႇၼၼ် File (menu) > New ]

- တၢင်းၵႂၢင်ႈ Width = 8.46 Inches

- တၢင်းသုင် Height = 11.4 Inches

- တၢင်းၼႅၼ်ႈၼႃသီ Resolution = 300 Pixels/inch

(တၢင်းၵႂၢင်ႈလႄႈ တၢင်းသုင်ၸေႈၼႆႉ ဢဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵျဵၵ်ႈဝႃႈ။ ဢမ်ႇဝႆႉမိူၼ် ဢၼ်ဝႃႈမႃးပႃႈၼိူဝ်ၵေႃႈလႆႈ။)

 -- သိုပ်ႇလူ --

seprator

လၢႆးသိူင်ႇသိမ်း Password ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်ႁူႉ

သင်ၸိူဝ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယၢမ်ႈလိုမ်း Password ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ သင်ၸိူဝ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီး email account လၢႆလၢႆဢၼ်သေ Password မၼ်း သမ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊ သင်ၸိူဝ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးတူဝ်လိၵ်ႈ/တူဝ်ၼပ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႆႈပၼ်ၽႂ်ႁူႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသမ်ႉ ၵူဝ်လိုမ်းမၼ်းပေႃးၼႆၸိုင် လၢႆးငၢႆႈငၢႆႈ ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈတႅမ်ႈဝႆႉပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ လၢႆးဢၼ်ၼႆႉ လၢႆးၽၢမ်းတႃပိူၼ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉ ၼႆၵေႃႈ ဝႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ -- သိုပ်ႇလူ --

seprator

Comments

10

ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ၶႃႈ ၼမ်ႉၶူင်း

  ဢွၼ်တၢင်း ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ပီႈႁဝ်းတႄႉယဝ်ႉ တီႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႅပ်ႉသႆႉၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်း လဵပ်ႈႁဵၼ်းတၢင်းႁူႉၵူႈပၢႆး႒ၵူႈလွင်ႈ ပဵၼ်ႁုိဝ်ၵေႃႈလီ ၶႅၼ်းတေႃႈႁဵတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼမ်႒ၶႃႈ မုင်ႈမွင်းပႂ်ႉၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းၶႃႈဢေႃႈ    မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ငိၼ်းၸူမ်းလႄႈၶွပ်ႈၸ်ႂထိုင် ပီႈၸၢႆးလူင် ဝႅပ်ႉသၢႆႉၼမ်ႉၶူင်းတႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ

 ငိၼ်းၸူမ်းဢဝ်ၵုင်ႇ ဢဝ်မုၼ်ၸွမ်း ၶူး(ပီႈၸၢႆးလူင်)တႄႉꧦၶႃႈ 

ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈၶူး(ပီႈၸၢႆးလူင်) ႁဝ်း ၸဵဝ်းထုိင်တီႈယူိင်းမၢႆသေၵမ်း

ပၼ်ႁႅင်းယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

ဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇၽႄႈတိူၼ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈလႄႈ။

ႁႂ်ႈၶိုၼႈယႂ်ႇဝႆးဝႆးၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

window phone lumia

ၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼႆႉ တေပဵၼ်ၾွၼ်ႉဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းၵပ်းသုိပ်ႇၵၼ်ၼူိဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆးလႆႈဢၼ်ၼုိင်ႈယူႇၼႆၶႃႈႁၼ်ထုိင်ၸူိင်ႉၼၼ်ဢေႃႈ
ငိၼ်းၸူမ်းထုိင် ၼမ်ႉၶူင်းယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ယူႇဢေႃႈ ၵူႈၵေႃႉၶႅၼ်းတေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉသေၵမ်းၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်းလွင်ႈတၢင်းတင်းၼိူဝ်းၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈၼႂ်းၵူးၵိူဝ်းလ်ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ Google Translate ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈတင်းၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၶဝ်ၸႂ်ႉပဵၼ်လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉလွၵ်းမိုဝ်းၸေႃႇၵီႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးတေလႆႈၸႂ်ႉၸွမ်း၊ လႄႈဢၼ်ပီႈၼွင်ႉသူင်ၵျိုၵ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉပေႃးတေလႆႈၼႃႈတႃလီၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ ႁႂ်းၵူၼ်းတင်းလူၵ်ႈတေလႆႈႁုၸၵ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉၼမ်ႉၶူင်း www.namkhone.com ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၼမ်ႉၶူင်းၶႂၢၵ်ႈပႃးၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈ၊ ႁူမ်ႈတင်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်ႉလႄႈထႆး-ၶႃႈၼေႃႈ။ ႁႂ်ႈၼမ်ႉၶူင်း လႆႈလႆလူင်းထိုင်ၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ် ပိႈၼွင်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈၼေႃး။ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။

Add new comment