တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢၢၼ်ႇလႆႈ ပေႃႉလႆႈ လိၵ်ႈတႆးယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼႂ်း Mac

တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢၢၼ်ႇလႆႈ ပေႃႉလႆႈ လိၵ်ႈတႆး ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ၼႂ်း Mac OS

1ႉ လွၵ်းလၢႆးသႂ်ႇၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼႂ်း Mac OS

1.1) ၻၢဝ်းလူတ်ႇဢဝ်ၾွၼ်ႉတႆးယူႇၼီႇၶူတ်ႉ NamKhoneUnicode Version 2.00 (2015) တီႈၼႆႈ
1.2) ပိုတ်ႇၾွၼ်ႉဢၼ်ၸင်ႇႁႃၻၢဝ်းလူတ်ႇမႃးၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းတီႈ Install Font

မၢႆတွင်း

တႃႇတေၸႂ်ႉလိၵ်ႈတႆး ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈလီလီၵူႈတီႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈဢဝ်ၾွၼ်ႉမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵိုၵ်းပႃးမႃးၼႂ်းၶိူင်ႈၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈယဝ်ႉ။ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၸိုင် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႂ်းၾွၼ်ႉမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇသႂ်ႇပႃးၾွၼ်ႉတႆးဝႆႉလႄႈ မိူဝ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပေႃႉၾွၼ်ႉတႆးၼၼ်ႉ OS တေထၢင်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပေႃႉၾွၼ်ႉမၢၼ်ႈၼႆသေ မၼ်းတေဢဝ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ လွၵ်းသီႇၸဵင်ႇဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ လူဝ်ႇလႆႈထွၼ်ဢွၵ်ႇၾွၼ်ႉမၢၼ်ႈပႅတ်ႈယဝ်ႉ။ ၾွၼ်ႉမၢၼ်ႈဢၼ်ပႃးမႃးၼႂ်း Yosemite OS တႄႉ ပဵၼ်ၾွၼ်ႉဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Myanmar MN.ttc လႄႈ Myanmar Sangam MN.ttf သွင်ၾွၼ်ႉၼႆႉယဝ်ႉ။ တႃႇတေထွၼ်ၾွၼ်ႉမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း Finder > My Macbook Pro (ဢမ်ႇၼၼ် ၸိုဝ်ႈ HDD ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသႂ်ႇဝႆႉ) > Library > Fonts သေ မွတ်ႇပႅတ်ႈၾွၼ်ႉ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉသွင်ဢၼ်ယဝ်ႉ။

ထွၼ်ၾွၼ်ႉမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇပႅတ်ႈသေတႃႉ ယႃႇပေၵူဝ်ဝႃႈ ၾွၼ်ႉမၢၼ်ႈတေဢမ်ႇဢွၵ်ႇ။ ၼႂ်းၾွၼ်ႉ NamKhoneUnicode ၼၼ်ႉ သႂ်ႇပႃးၾွၼ်ႉမၢၼ်ႈဝႆႉၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယူႇလႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပေႃႉၾွၼ်ႉမၢၼ်ႈၵေႃႈ မၼ်းတေဢွၵ်ႇပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးယဝ်ႉၸိုင် ၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးယူႇၼီႇၶူတ်ႉလႆႈယဝ်ႉ။

2ႉ လွၵ်းလၢႆးသႂ်ႇလွၵ်းမိုဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ပႅၼ်ႈၽိမ်းတႆး (ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ) ၼႂ်း Mac OS

2.1) ၻၢဝ်းလူတ်ႇဢဝ်လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Tai (Tai_Keyboard_Mac.zip) တီႈၼႆႈ
2.2) ပေႃးယဝ်ႉၸိုင် ၵီႈပၼ် Tai_Keyboard_Mac.zip ဢၼ်ၸင်ႇႁႃၻၢဝ်းလူတ်ႇမႃး
2.3) ၼႂ်းဢိူပ်ႇၼၼ်ႉ တေမီးၾၢႆႇလ်သၢမ်ဢၼ် ၼင်ႇၼႄဝႆႉၼႂ်းႁၢင်ႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

2ႉ4) Copy ဢဝ် Tai.icns လႄႈ Tai.keylayout သွင်ၾၢႆႇလ်သေယဝ်ႉ ၵႂႃႇဝၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်း Finder > My Macbook Pro (ဢမ်ႇၼၼ် ၸိုဝ်ႈ HDD ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသႂ်ႇဝႆႉ) > Library > Keyboard Layouts ၼၼ်ႉတႃႉ။

2ႉ5) ပေႃးယဝ်ႉၸိုင် ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်း System Preferences သေယဝ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈႁၢင်ႈ Keyboard ၼၼ်ႉတႃႉ။

System Preference

2.6) ၼဵၵ်းတီႈ Input Sources သေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈႁၢင်ႈမၢႆလေႃးတၢင်းတႂ်ႈၼၼ်ႉတႃႉ။
Add Lang

2.7) ပေႃႉသႂ်ႇဝႃႈ Tai ၼႆၸိုင် ႁၢင်ႈလွၵ်းမိုဝ်းတႆး ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ တေဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ယဝ်ႉ။ လိူၵ်ႈတီႈ Tai ဢၼ်မီးႁၢင်ႈတုင်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈ Add တႃႉ။

Add Lang

2ႉ8) ပေႃးယဝ်ႉၸိုင် Macbook ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေဢၢၼ်ႇလႆႈပေႃႉလႆႈလိၵ်ႈတႆးယူႇၼီႇၶူတ်ႉလီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။

မၢႆတွင်း —

တႃႇတေလုၵ်ႉတီႈလွၵ်းမိုဝ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ၶၢႆႉၸူးလွၵ်းမိုဝ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်း Mac OS ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈၼဵၵ်း ⌘ + Space Bar ယဝ်ႉ။

 

- ၼပ်ႉယမ်သေ -
ပီႈၸၢႆးလူင်
2015/April/24