ၼိူဝ်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးမူၼ်းဢွၼ်ႇ

မွၵ်ႇၼႆၵေႃႈ ႁူႉတေမွၵ်ႇဢိူဝ်ႈ ပဵၼ်ထုင်းမိူင်းၵူၼ်းယဝ်ႉ ၵေႃႉဢူၺ်…
မၢၵ်ႇၼႆၵေႃႈ ႁူႉတေမၢၵ်ႇဢိူဝ်ႈ ပဵၼ်ထုင်းတင်းမူတ်းယဝ်ႉ ၵေႃႉဢူၺ် ဢူၺ်…
ပေႃးယၢမ်းႁၵ်ႉ ႁူႉတေပွင်ႇၸ်ႂ…  ယူႇ ဢမ်ႇလၢတ်ႈ ဢမ်ႇသၢင်းလၢင်း ပုၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ယဝ်ႉ
တိူင်းမၼ်းလႃႈ ပေႃးမႂ်းဢမ်ႇႁၼ် ၵမ်းမႂ်းမႃး ႁူႉတေပွင်ႇၸႂ် ယူႇ…
ဢမ်ႇလၢတ်ႈဢမ်ႇသၢင်းလၢင်း ပုၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ယဝ်ႉ တိူင်းမၼ်းလႃႈ ပေႃးမႂ်းဢမ်ႇႁၼ်

ယႃႇဢဝ်ၽၢႆတတ်းၼမ်ႉလႆလႄႈ… သဵၼ်ႈတၢင်းမၼ်း မၼ်းႁူႉၶႂ်ႈလႆ ဢိူဝ်ႈ…
ယႃႇဢဝ်ၶွၵ်ႈ ၺွပ်းၼူၵ်ႉဢွၼ်ႇၶင် လႄႈ ၼႃႈၾႃႉမၼ်း မၼ်းႁူႉၶႂ်ႈမိၼ် ဢိူဝ်ႈ
ပေႃးယၢမ်းႁၵ်ႉ ႁူႉတေပွင်ႇၸႂ်… ယူႇ… ဢမ်ႇလၢတ်ႈ ဢမ်ႇသၢင်းလၢင်း ပုၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ယဝ်ႉ
တိူင်းမၼ်းလႃႈ ပေႃးမႂ်းဢမ်ႇႁၼ် ၵမ်းမႂ်းမႃး ႁူႉတေပွင်ႇၸႂ်… ယူႇ… 
ဢမ်ႇလၢတ်ႈဢမ်ႇသၢင်းလၢင်း ပုၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ယဝ်ႉ တိူင်းမၼ်းလႃႈ ပေႃးမႂ်းဢမ်ႇႁၼ်

ပေႃးယၢမ်းႁၵ်ႉ ႁူႉတေပွင်ႇၸႂ်… ယူႇ… ဢမ်ႇလၢတ်ႈ ဢမ်ႇသၢင်းလၢင်း ပုၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ယဝ်ႉ
တိူင်းမၼ်းလႃႈ ပေႃးမႂ်းဢမ်ႇႁၼ် ၵမ်းမႂ်းမႃး ႁူႉတေပွင်ႇၸႂ်… ယူႇ…
ဢမ်ႇလၢတ်ႈဢမ်ႇသၢင်းလၢင်း ပုၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ယဝ်ႉ တိူင်းမၼ်းလႃႈ ပေႃးမႂ်းဢမ်ႇႁၼ်

မွၵ်ႇၼႆၵေႃႈ ႁူႉတေမွၵ်ႇဢိူဝ်ႈ ပဵၼ်ထုင်းမိူင်းၵူၼ်းယဝ်ႉ ၵေႃႉဢူၺ်…
မၢၵ်ႇၼႆၵေႃႈ ႁူႉတေမၢၵ်ႇဢိူဝ်ႈ ပဵၼ်ထုင်းတင်းမူတ်းယဝ်ႉ ၵေႃႉ… ဢူၺ်…

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးၽွမ်ႉသင်မိူင်း
ၽူႈတႅမ်ႈ -
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးမူၼ်းဢွၼ်ႇ

တေယၢၼ်မိူဝ်းယဝ်ႉ မၼ်းမႃးသင် သဵင်ဢွၼ်ႇမၼ်းၵေႃႈပႃးတင်းၶေႃးၶူမ် ယူႇဢမ်ႇသိူဝ်း
ယၵ်ႉတူၺ်းၼႃႈဢွၼ်ႇၵၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၽွင်းမိူဝ်ႈသူတေယၢၼ်

ႁဵတ်းၸိူင်ႉယုမ်ႉၵေႃႈၼႂ်းၸႂ်ဢမ်ႇလီ ယိူၼ်ႉဝႆႉယဝ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉတႃၸိုမ်းမႃး
ၸူဝ်ႉၵႅပ်ႉၵမ်းၽွင်းထူပ်းႁၼ်ၵၼ် သမ်ႉၶိုၼ်းတေလႆႈယၢၼ် Good bye
မႂ်းလၢတ်ႈမွၵ်ႇ တႃႇတွပ်ႇၶိုၼ်းၵေႃႈ ၸၢႆးပီႈလၢတ်ႈဢမ်ႇလႆႈ ဢူၵ်းၵပ်ႉၵႅၼ်ႇၶူမ်ၶေႃး…

သင်ဝႃႈယိင်းလဝ်းၼွင်ႉမိူဝ်းယၢၼ် ယႃႇပေလိုမ်းၼႃႉၵႂၢမ်းၸိူဝ်းဝၼ်းလင်
ၽၢတ်ႇၵႂႃႇလိပ်းၼႆႉႁူႉမၼ်းလႆႈယၢပ်ႇၸႂ် ၵူဝ်သူလိုမ်းႁဝ်းမိူဝ်းသဝ်းၵျေႃႇမူၼ်ႈသိူဝ်း

ၵေႃႉၸၢႆးႁၵ်ႉဢူၺ်းႁႂ်ႈမိူဝ်းယူႇလီ ပေႃးယၢမ်းတၼ်းၵေႃႈၶိုၼ်းဝၢႆႇပွၵ်ႈမႃး
မိူဝ်ႈလဵဝ်တေႉၶၢဝ်းယၢမ်းထိုင်မႃး ႁူႉၵႃႈတေလႆႈၽၢတ်ႇ
မတ်ႉၵေႃႈၵိုတ်းၸိူၵ်ႈလၢႆ ပွၵ်ႈၼႃႈၸင်ႇၵွႆႈၶိုၼ်းၶွႆႈထူပ်းၵၼ်ၼႃႈ Good bye ယႃႇပေလိုမ်း…

တေႃလွၵ်ႇၵေႃႈမီးဝၼ်းႁုၼ်ႈတေႃ  ႁဝ်းၽၢတ်ႇၵေႃႈမီးဝၼ်းၶွႆႈယူႇၼႃႈ
ၼွင်ႉယႃႇႁႆႈယိူၼ်ႉဝႆႉႁၵ်ႉဢူၺ် ၸူဝ်ႈပႆႇယၢၼ်ၵမ်းၵႅပ်ႉဢွၼ်ႇၼႆႉ
ၶႂ်ႈႁၼ်တူၺ်းၼႃႈယုမ်ႉၼွင်ႉဢွၼ်ႇ ၼွင်ႉဢွၼ်ႇဢူၺ်းယုမ်ႉမႃးႁိမ်းၸမ်လူး
လပ်းတႃဝႆႉယိင်းၼွင်ႉဢူၺ် ႁွမ်ပၼ်ၼၢင်းႁႂ်ႈပဵၼ်တႃႇမၢႆၵိုမ်း… 

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးမူၼ်းဢွၼ်ႇ

မွၵ်ႇလူင်ႇၼင်ႇသူၼႆႉ မၼ်းလီမီးၼႂ်းလႅင်းဢိူဝ်ႈ မိူင်းၸၢႆးၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်မိူင်းလပ်းသိင်ႇ
သၢင်ႇထုၵ်ႇတၢၼ်ႇႁိုဝ်ၵေႃႈ ၸၢႆႁိုဝ်သိူဝ်းပိတ်းသိူဝ်းၼူမ် ယွၼ်ႉၵွပ်ႈႁဝ်းသေ ၵူဝ်ႁဵဝ်ႇလၢႆလၢႆ
လေႉသၢင်ႉတၢင်း မႃးတေႃႇသေႁူပ်ႉၺႃးၵေႃႈ ပေႃးဝူၼ်ႉတေႉ ႁူႉယူႇဢိူဝ်ႈတီႈၼႂ်းၸႂ်
တၢင်းႁၵ်ႉၵူၼ်း ၸိူင်ႉၸၢႆးၼႆႉႁိုဝ်ၵိုင်ႇတၢၼ်ႇ တၢင်းႁၵ်ႉ မႂ်းလႆႈ မူဝ်လေႃးဢူၺ်…

သၼ်ႇပိၵ်ႇဢွၼ်ႇသေလႄႈ မဵဝ်းမိၼ်မဵဝ်းၸပ်းတီႈသုင် မိူဝ်းၸၢႆးၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်မိူင်းတူၵ်းတႅမ်ႇ
သၢင်ႇထုၵ်ႇတၢၼ်ႇႁိုဝ်ၵေႃႈ ၸၢႆးႁိုဝ်သိူဝ်းႁၵ်ႉသိူဝ်းဢဝ် ယွၼ်ႉၵွပ်ႈ ႁဝ်းသေ ၵူဝ်ဢမ်ႇၽႅဝ်တီႈ
လေႉသၢင်ႉတၢင်း မႃးတေႃႇသေႁူပ်ႉၺႃးၵေႃႈ ပေႃးဝူၼ်ႉတေႉ ႁူႉယူႇဢိူဝ်ႈတီႈၼႂ်းၸႂ်
တၢင်းႁၵ်ႉၵူၼ်း ၸိူင်ႉၸၢႆးၼႆႉႁိုဝ်ၵိုင်ႇတၢၼ်ႇ တၢင်းႁၵ်ႉ မႂ်းလႆႈ မူဝ်လေႃးဢူၺ်…

ၵႂႃႇယူႇၸဵင်ႇလႂ်ၵေႃႈ ၵူၺ်းလႅပ်ႈတၢင်းယုမ်ႉတၢင်းၶူဝ် မိူင်းၸၢႆးၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်မိူင်းၼမ်ႉတႃ
သၢင်ႇထုၵ်ႇတၢၼ်ႇႁိုဝ်ၵေႃႈ ၸၢႆးႁိုဝ်သိူဝ်းႁၵ်ႉသိူဝ်းၼူမ် ယွၼ်ၵွပ်ႈႁဝ်းသေ
ၵူဝ်ယၢပ်ႇၸႂ်ၸွမ်း လေႉသၢင်ႉတၢင်း မႃးတေႃႇသေႁူပ်ႉၺႃးၵေႃႈ ပေႃးဝူၼ်ႉတေႉ ႁူႉယူႇဢိူဝ်ႈတီႈၼႂ်းၸႂ်
တၢင်းႁၵ်ႉၵူၼ်း ၸိူင်ႉၸၢႆးၼႆႉႁိုဝ်ၵိုင်ႇတၢၼ်ႇ တၢင်းႁၵ်ႉ မႂ်းလႆႈ မူဝ်လေႃးဢူၺ်…

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးလၢဝ်ပိူင်း
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးလၢဝ်ပိူင်း
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးမူၼ်းဢွၼ်ႇ

ပၢင်ႇလၢႆႇ… ပၢင်ႇလၢႆႇ ၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇလူင်ၼႆႉၼေႃး တေၼွင်းမႃးမိူဝ်ႈလႂ်
ၽႂ်ဢမ်ႇႁူႉလႆႈယဝ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈလႄႈ လူမ်းဢူၺ်
ဢၼ်ၸူမ်းတေႁႆႈ ဢၼ်လႆႈတေႁၢမ်း တီႈလီဢၢမ်းၼၼ်ႉ…ၸွင်ႇမီး…

ဢမ်ႇယုမ်ႇ ဢမ်ႇယုမ်ႇ သမ်ႉဢမ်ႇယုမ်ႇၼႆၵေႃႈၼေႃး
သင်မၼ်းမႃးလၢတ်ႈၸိုင် ဢၼ်ဢမ်ႇၵျိူၵ်ႈၵေႃႈၶႂ်ႈဝၢႆႇတႃတူၺ်းယဝ်ႉ…
သမ်ႉဢူၺ်းသဵင်ႁွင်ႉ… ၼွင်ႉလၢတ်ႈဝႃႈၸၢႆးဢူၺ်း
သင်ဝၢႆးၼႆႉဢၢၼ်းႁႂ်ႈၸႂ်ယဵၼ်ဝႃႇ
ဢမ်ႇပဵၼ်ဢမ်ႇလူမ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႈႁၵ်ႉမုင်းသုမ်ႇ ပီႈလႆႈယုမ်ႇၵႂၢမ်းသူ

ထိုင်တီႈလဵဝ် ၶဵဝ်ႁၢင်ႈလီ ႁဝ်းလႆႈယူႇတႂ်ႈႁူမ်ႈငဝ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈ
ဢၼ်ယဵၼ်ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈ ၵွပ်ႈလႆႈမီးမႃး… သႅၼ်ပဵၼ်သႅၼ်ပိူင်
မႃးပၼ်တၢင်းၸႂ်ဢမ်ႇသိူဝ်း သင်ဝႃႈသူပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႈ မီးမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်
ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈယူႇၵႄႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇလူင်ၵေႃႈ ၵၢႆႇၶူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉၸႂ်
ႁွင်ႉႁႃပီႈမႃးလႄႈ… ပၢင်ႇလၢႆႇ…

ပၢင်ႇလၢႆႇ ၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇလူင်ၼႆႉၼေႃး တေၼွင်းမႃးမိူဝ်ႈလႂ်
ၽႂ်ဢမ်ႇႁူႉလႆႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈလႄႈလူမ်းဢူၺ်
သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မၼ်းၼွင်းမႃးပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် သမ်ႉပေႃးပဵၼ်ၵဵၼ်ပဵၼ်ၵဵၼ်လူင်ဝႆႉ
မႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၸၢႆး ယမ်းတၢင်းၼႂ်းဢိူဝ်ႈ…ၼွင်ႉဢိူဝ်
ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇယမ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ မၢင်ႇၽဝ်ႇမၢင်ပွၵ်ႈပေႃးၼႆၸိုင်

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးၸွမ်ဝူင်း
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ပီႈၸၢႆးလူင်

ၵုမ်ႇယူႇၶၢင်း ဢိူမ်ႈၼၢင်းၼင်ႈႁိမ်းၸမ်
ဢမ်ႇၽၢတ်ႇၵၢင်း လုၵ်ႈလၢင်းလႆႈယၢမ်းၼၼ်
ပၼ်ႇယူႇၸွမ်း ၼႃးႁိူၼ်းယေးသေ
ႁူဝ်ႁွၵ်ႇမႃးယဝ့် ၶဵဝ်ႈပေႃးသွၼ်ႇ

ဢမ်ႇပွင်ႇပိုၼ်း မိူဝ်ႈသိုၼ်းပိူၼ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်
ဢမ်ႇၵႂႃႇပႃး မိူဝ်ႈဝႃးပိူၼ်ႈၸူဝ်းၵဝ်
ၵုမ်ႇယူႇၸွမ်း ႁူမ်ႈႁွမ်းၵတ်းၸႂ်
ပႅတ်ႈလၢႆၶၢဝ်းတၢင်း သဵၼ်ႈႁႃးယဝ့် …

ထိုင်ၶိင်ႇယၢမ်းၼႆ့ ၶႆႈပဵၼ်ၶႆႈႁဵတ်း
ၶႆႈၶတ်းႁႅင်းသၢင်ႈထိုင်ၵေႃႈၼေႃး
ဢၢႆႈႁႃးၼႆ့ လႆႈတူၵ်းသုမ်း
လႆႈပူၵ်းမိုဝ်း ၽဝပၢၼ်ၵူၼ်း တႆးၼၵ်းလိၼ် …

ၵုမ်ႇထွမ်ႇၵႂၢမ်း ပိူၼ်ႈဢၢမ်းလဵၼ်ႈဢၢမ်းလၢႆ
ၵုမ်ႇယုမ်ႇလၢႆး ပိူၼ်ႈပၢႆးႁႂ်ႈၶိူဝ်းႁၢႆ
ဢမ်ႇႁၢပ်ႇၵွၼ်း ပုၼ်ႈၽွၼ်းမိူင်းလႄႈ
ထဝ်ႈၸင်ႇၶိုၼ်းႁူႉ လွင်ႈၽိတ်းၵဝ်

လိၼ်ပႃႇၸႃႉပႂ်ႉ ႁၵ့်ႁွမ်ဢၢႆႈႁႃး
ယၢမ်းတမ်းၶျ͏ႃးတိၼ်ၶွၼ်ၼိုင်ႈယဝ့်
မိူဝ်ႈဝႃးၼၼ့် မိူဝ်ႈသိုၼ်းၼၼ့်
ဝူၼ့်တူၺ်းၶိုၼ်း ပႄႉမႃးၼႅင်ၸႂ်
ငိၼ်းသေးလၢႆ …

ၽူႈႁွင်ႉ -
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ပီႈၸၢႆးလူင်

ႁဝ်းႁႃးလႆႈမႃးထူပ်းၵၼ် ႁဝ်းႁႃးလႆႈမႃးမိုတ်ႈၵၼ်
ယၢမ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးသိူဝ်းၸႂ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးလႄႈႁဝ်းၵျေႃႇ
ၵႃႈလႄႈ ႁဝ်းၵႃႈပၼ်ႇၵွင်

ၸၢပ်ႇသႅင်ႇၶဝ်ႈႁႆႇလုၵ်ႈမွင်း ၵႃႈမူၼ်ႈၸွင်းၵွင်
(ၸၢႆး) ယုမ်ႉလူး ၵေႃႉယိင်းႁၢင်ႈလီ
(ယိင်း) ယုမ်ႉလူး ၵေႃႉၸၢႆးႁတ်းႁၼ်
(ၸၢႆး) ယိင်းဢိူၺ်
(ယိင်း) ၸၢႆးဢိူၺ်
(ၸၢႆး + ယိင်း) ၵျေႃႇၼႃႇ ၵႃႈပၼ်ၵွင်မွင်း

တူၺ်းလူး ပိူၼ်ႈပေႃးဢၢမ်းၶွႆ ထုင်းႁဝ်း ပဵၼ်တႆးၶိူဝ်းသိူဝ်
ဝၢႆးမႃးၵေႃႈႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးလႄႈႁဝ်းၵျေႃႇ
လွင်ႈမူၼ်ႈတၢင်းၵႃႈပၼ်ႇၵွင်
ၵႃႈလႄႈ ႁဝ်းၵႃႈပၼ်ႇၵွင်

ၽူႈႁွင်ႉ -
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ပီႈၸၢႆးလူင်

ပီႈၼွင်ႉႁဝ်း ၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢိူၺ်
ပၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၶႃႈႁဝ်းၶဝ်
ပဵၼ်ဢၼ်ၸူမ်းမူၼ်ႈသိူဝ်းၸႂ်
မၢဝ်ႇသၢဝ်တႆးႁူမ်ႈယွၼ်းပၼ်
ႁႂ်ႈယူႇလီၵတ်းယဵၼ် x 2

ၸူမ်းၸူမ်း ၸူမ်းတႄႉၼေႃ
မိူဝ်းမိူဝ်း ယွၼ်းမိူဝ်းၵွၼ်ႇ x 2
ႁႂ်ႈမႂ်ႇသုင်မိူဝ်းၼႃႈ

ၽူႈႁွင်ႉ -
ၽူႈတႅမ်ႈ -
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ပီႈၸၢႆးလူင်

တႆး တႆး ႁႂ်ႈၶိုၼ်းယႂ်ႇ ပီႈၼွင်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ
ပီႈၼွင်ႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇသုင် တႆးႁဝ်းႁႂ်ႈမႂ်ႇသုင် x 2

ၸူမ်းၸူမ်းၼႃႇၶႃႈယဝ်ႉ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢိူၺ်
ၸူမ်းသိူဝ်းယူႇၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉၶဝ်
ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတင်းလၢႆ ပီႈၼွင်ႉတင်းသဵင်ႈ
ႁႂ်ႈယူႇလီသေၵမ်းၼႆ လႆႈယွၼ်းသူးဝႆႉပၼ်

တႆး တႆး ႁႂ်ႈၶိုၼ်းယႂ်ႇ ပီႈၼွင်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ
ပီႈၼွင်ႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇသုင် တႆးႁဝ်းႁႂ်ႈမႂ်ႇသုင် x 2

ႁႂ်ႈလႆႈၼမ်သေၵမ်း ပီႈၼွင်ႉဢိူၺ်
ၶူဝ်းငိုၼ်းလႄႈၶမ်း ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၶဝ်
ပီႈၼွင်ႉတင်းလၢႆ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတင်းသဵင်ႈ
ႁႂ်ႈမႂ်သုင်သေၵမ်းၼႆ မုၵ်ႉၸုမ်းယွၼ်းသူးပၼ်

တႆး တႆး ႁႂ်ႈၶိုၼ်းယႂ်ႇ ပီႈၼွင်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ
ပီႈၼွင်ႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇသုင် တႆးႁဝ်းႁႂ်ႈမႂ်ႇသုင် x 2

ၽူႈႁွင်ႉ -
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးထီးသႅင်
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ပီႈၸၢႆးလူင်

ဝၼ်းၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းယိုင်ႈယႂ်ႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း
လႆႈမႃးထူပ်းၵၼ် မူၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းသိူဝ်း
တူင်ႉၵၼ်တၵ်ႉၵၼ် ဢမ်ႇဢိမ်ႇလႆႈ
ၶိူဝ်းတႆးယူႇၵေႃႉတၢင်း တီႈၸေးၸွတ်ႇ
ႁူပ်ႉၺႃးတေႃႇၼႃႈၵၼ်ယဝ်ႉ
ၶိူဝ်းတႆးၶိူဝ်းႁၵ်ႉမိူင်းတႆး ၶိူဝ်းမီးၽုင်းမီးမုၼ်ယႂ်ႇ
မႂ်ႇသုင်သေၵမ်း ၸွမ်ႈႁူမ်ႈၵုသူဝ်ႇၵၼ်

ၽၢၼ်ၽၢၼ်မီးမီးလဵၵ်ႉယႂ်ႇ ဢမ်ႇဝႃႈႁဝ်းႁႃး
လိူတ်ႈၼိူဝ်ႉၸိူဝ်ႉလဵဝ် ႁူမ်ႁူမ်ၸူမ်းၸူမ်း
တူၺ်းႁၼ်တၢင်းလႂ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉ
တၢင်းၽိတ်းပႅတ်ႈဝႆးဝႆး လၢတ်ႈၶိူဝ်းၶွႆႈ
သဵၼ်ႈတၢင်းသိုပ်ႇႁွပ်ႈၵူႈလွႆ
ဝၼ်းမိူင်းမူဝ်းပေႃးႁၢႆလၢႆ ငဝ်းဝၼ်းလႅင်းႁိူဝ်ႈပိူင်းထွင်ႇ
ပွင်ႇပၼ်သၢႆၶိူဝ်း တၢင်းႁၵ်ႉႁဝ်းသိုပ်ႇၵၼ်

ၵႂၢမ်းၸူမ်းပီႈၼွင်ႉ ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉၽွမ်ႉၵၼ်ႁွင်ႉ
ၵႂၢမ်းသိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇတေႃႇႁွတ်ႈသုတ်းပၢၼ်

ဝၼ်းၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းယိုင်ႈယႂ်ႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း
လႆႈမႃးထူပ်းၵၼ် မူၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းသိူဝ်း
တူင်ႉၵၼ်တၵ်ႉၵၼ် ဢမ်ႇဢိမ်ႇလႆႈ
ၶိူဝ်းတႆးယူႇၵေႃႉတၢင်း တီႈၸေးၸွတ်ႇ
ႁူပ်ႉၺႃးတေႃႇၼႃႈၵၼ်ယဝ်ႉ
ၶိူဝ်းတႆးၶိူဝ်းႁၵ်ႉမိူင်းတႆး ၶိူဝ်းမီးၽုင်းမီးမုၼ်ယႂ်ႇ
မႂ်ႇသုင်သေၵမ်း ၸွမ်ႈႁူမ်ႈၵုသူဝ်ႇၵၼ်

ၽူႈႁွင်ႉ -
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ပီႈၸၢႆးလူင်

ပီႈၼွင်ႉမီးတီႈမိူင်းလႂ် ၵေႃႈတိုၼ်ႇလႄႈႁဝ်း တင်းယိင်းတင်းၸၢႆး x2

ဝႆးဝႆးႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်မႃး ယႃႇေပပႅတ်ႈၵၼ်လႄႈၶိူဝ်းသိူဝ်လၢႆး
ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်ၵႂႃႇ မႃးလႄႈၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ
မိူဝ်ႈလႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းႁႃးတင်းသဵင်ႈတင်းလူင်ႁဝ်းၽွမ်ႉၽဵင်ႇၵၼ်
တိုၼ်ႇလုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ၵေႃႉႁဝ်းဢိူၺ်း ယိင်းၸၢႆးဢၢႆႈလၢႆးငၢၼ်

ပီႈၼွင်ႉမီးတီႈမိူင်းလႂ် ၵေႃႈတိုၼ်ႇလႄႈႁဝ်း တင်းယိင်းတင်းၸၢႆး x2

ဝႆးဝႆးႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်မႃး ယႃႇေပပႅတ်ႈၵၼ်လႄႈၶိူဝ်းသိူဝ်လၢႆး
ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်ၵႂႃႇ မႃးလႄႈၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ
မိူဝ်ႈလႂ်ဝၼ်းၼိုင်ႈမိူဝ်းၼႃႈ မီးၵႃႈမီးၶၼ် ႁဝ်းၽွမ်ႉၽဵင်ႇၵၼ်
ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းတင်းသဵင်ႈႁဝ်းဢိူၺ်း ႁႂ်ႈလီသေမိူၼ်ႈၶိုၼ်းၵဝ်ႇ

ပီႈၼွင်ႉမီးတီႈမိူင်းလႂ် ၵေႃႈတိုၼ်ႇလႄႈႁဝ်း တင်းယိင်းတင်းၸၢႆး x2

ၽူႈႁွင်ႉ -
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးထီးသင်
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ပီႈၸၢႆးလူင်

သဵင်ၵွင်သဵင်မွင်းတႆး မေႃးလင်ၵူႈတၢင်းဢိူၺ်း
ပီႈၼွင်ႉတႆးထူပ်းၵၼ် မူၼ်ႈၶိုၼ်ႈသိူဝ်းၵျေႃႇ
ပဵၼ်ၸႂ်ၵၼ်ႁဝ်းၸိူဝ်း ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈႁႅင်းတိူဝ်း
ပီႈၼွင်ႉတႆးၽွမ်ႉၽဵင်ႇၵၼ် တေႃႇၸူဝ်ႈသုတ်းပၢၼ်

မႂ်ႇသုင် မႂ်ႇသုင်သေၵမ်း
ပီႈၼွင်ႉတႆးဢဵၼ်းဢၢၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ
ၶိူဝ်းတႆးယႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢႆ မိူင်းတႆးယႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၢႆ
ၶတ်းၸႂ်ထိုင်ႁွတ်ႈလုၵ်ႈလၢင်း
ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆး လႆႈၶိုတ်းပူၼ်ႉပိူၼ်ႈ

ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆးၶဝ် မႂ်ႇသုင်သေၵမ်းၶႃႈ
ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းတႆးလူင်ႁဝ်း မႂ်ႇသုင်သေတႃႉၼေႃ
ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းႁႂ်ႈတိူဝ်းသုင် ၵၢင်းပႅတ်ႈလွင်ႈတၢင်းဢၢႆ
ပဵၼ်လွင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်းယႂ်ႇ ထႅမ်ၸွႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇ
ပဵၼ်ၸႂ်ၵႅတ်ႇပႅတ်ႈလွင်ႈၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းတူၵ်းတႅမ်ႇပိူၼ်ႈ
ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆးလႆႈၶိုတ်းပူၼ်ႉပိူၼ်ႈ

ၸႂ်သုင်လူၺ်ႈၶိူဝ်းႁဝ်း ဝူၼ်ႉၸႂ်ၸိုၼ်ႈထိုင်ထိုင်
ယႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈပိုၼ်းၵဝ်ႇႁဝ်း လႆႈတူၵ်းၽၢၼ်
ႁၢမ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဢိူၺ်း ပေႃးႁၼ်လႆႈသၵ်းသၵ်း
ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းလႆႈထုၵ်ႇသၢင်ႈ တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းသုင်

မႂ်ႇသုင် မႂ်ႇသုင်သေၵမ်း
ပီႈၼွင်ႉတႆးဢဵၼ်းဢၢၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ
ၶိူဝ်းတႆးယႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢႆ မိူင်းတႆးယႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၢႆ
ၶတ်းၸႂ်ထိုင်ႁွတ်ႈလုၵ်ႈလၢင်း
ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆး လႆႈၶိုတ်းပူၼ်ႉပိူၼ်ႈ

ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆးၶဝ် မႂ်ႇသုင်သေၵမ်းၶႃႈ
ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းတႆးလူင်ႁဝ်း မႂ်ႇသုင်သေတႃႉၼေႃ
ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းႁႂ်ႈတိူဝ်းသုင် ၵၢင်းပႅတ်ႈလွင်ႈတၢင်းဢၢႆ
ပဵၼ်လွင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်းယႂ်ႇ ထႅမ်ၸွႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇ
ပဵၼ်ၸႂ်ၵႅတ်ႇပႅတ်ႈလွင်ႈၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းတူၵ်းတႅမ်ႇပိူၼ်ႈ
ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆးလႆႈၶိုတ်းပူၼ်ႉပိူၼ်ႈ

ထိုင်ၵွႆပၢႆဝၢႆးမႃး ႁဝ်းယႃႇပဵၼ်ၵူၼ်းယဵၼ်း
သွၼ်ၶိူဝ်းႁဝ်းႁႂ်ႈမေႃႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵဝ်ႇ
ပၢႆၸွမ်ပၢႆၽူၺ်းႁဝ်း တၵ်းထုၵ်ႇလႆႈပူၵ်းသဝ်း
ဢမ်ႇၸူးပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇပဵၼ် ဢမ်ႇပႅတ်ႈလိုမ်းၸႂ်

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးလိူၼ်တႆး

V.1 ယၢပ်ႇၵေႃႈယဝ်ႉလႄႈ ႁၢပ်ႇထႅင်ႈပိူဝ်ႉထႅင်ႈ လၢပ်ႇႁိုဝ်တွၼ်ႉဝႃႈ ၼမ်ႉၶူင်းဢိူၺ်
ႁိူဝ်ႉတႄႉၵေႃႈၶႅၼ်းသေႁၢပ်ႇၶျေႃး ၼၵ်းတႄႉၵေႃႈၶႅၼ်သေမႃႇပေႃး
ပွင်းပေႃးလွၵ်ႈဢွၵ်ႇၼွင်ယွႆႉဢိူဝ်ႈ
ဢဵၼ်းဢၢၼ်းဢၢႆႈၵူၼ်းၵႃႉသိူဝ်း ပေႃးၵုမ်ႇၵိၼ်ၵႂႃႇလိူၼ်လႂ်လိူၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ
ပေႃးၸႂ်ယဝ်ႉၼႃႇ ဢူဝ်ႁူဝ် ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွင်ႇၼမ်ႉၶူင်းတေတွပ်ႇပၼ်ႁႃးလႆႈဢၼ်ၶမ်ၸႂ်မီးၶႂ်ႈယွၼ်းထၢမ်

V.2 ပႅတ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းပီႊပၢၵ်ႇပီႊဝၼ်းပူၼ်ႉ ၶိင်ႇပၢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈတိုၵ်ႉႁဵတ်းၶုၼ်
ၼမ်ႉၶူင်းၵေႃႈႁူႉ လႆႈၽၢၼ်ႇမႃး မိူင်းႁဝ်းလႆႈၵတ်းယဵၼ်ယူႇႁႃႉ ၽွင်းယၢမ်းၼၼ်ႉၸွင်ႇႁၼ်ၵူၼ်းၵႃႉ
မဵဝ်းႁဝ်းဢၢႆႈၵူၼ်းပိူဝ်ႉၵိၼ်းပေႃးပိၼ်ႇဝၢႆႇဢွၼ်ၵၼ်ပိူဝ်ႉၶႅပ်းတိၼ် ၸွမ်းလွႆၶူင်းၼေႇ
ၶိင်ႇမိူဝ်ႈယၢမ်းၼၼ်ႉ တိူင်ႇၼမ်ႉၶူင်းလူင် တွပ်ႇပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ တႃႁၼ်တူဝ်ထူပ်းၼမ်ႉၶူင်းလူင်

V.3 ပႅတ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းပီ ပၢၵ်ႇပီမိူဝ်းၼႃႈ ၸွင်ႇတေမီးလႆႈငဝ်းလၢႆးလီ
ၾႆးၾႃႉၵေႃႈလႅင်းတူဝ်ႈၽင်ႇၶူင်း ၵႃးရူတ်ႉၵေႃႈသတ်ႉတဵမ်ၽင်ႇၶူင်း မိူင်းႁဝ်းၵေႃႈၵျေႃႇၸႂ်သိူဝ်းမူၼ်ႈ
ၵူၼ်းၵိုၼ်းယဝ်ႉငိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် ၸေးၸွမ်းၾင်ႇၶူင်းတူင်ႇလႅၼ်လိၼ်တႃႈႁိူဝ်းသိူၵ်ႈ ယဵၼ်းပဵၼ်ဝဵင်းၵႂႃႇ
ၸွင်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼွၼ်းၾၼ်ဢွၵ်ႇၸႂ်မွင်းႁၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ဢၼ်မီးပုၼ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ /
တိူင်ႇၼမ်ႉၶူင်းလူင် တွပ်ႇပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶမ်ၸႂ်မီးၶႂ်ႈယွၼ်းထၢမ်

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးလိူၼ်တႆး

V.1 ၾႆးသွမ်ႇသွမ်ႇဢွၼ်ႇလႅင်းမိင်းမိင်းသေ
ယၢမ်းၵွတ်ႇၶွတ်ႇသွတ်ႇယိင်းလဝ်းလဝ်းၵႃႈ ၶႅပ်းႁႃႈလွႆႉႁႃး
ၵျွၵ်းဢွၵ်ႇထွင်းတီႈၼႂ်းၵလၢပ်ႉၵဵင်းမႂ်ႇဢိူဝ်ႈ
ပီႇယႃႇသူၼ်းႁႅင်းႁတ်းတဵၼ်ႈဝႅၼ်
မႄႈၶူင်တဵၵ်းၸႂ်ႉသၢဝ်တိဝ်ႈၶႅၼ် သၢဝ်ဢွၼ်ႇ
ႁႅၼ်ႁူဝ်ၶဝ်ႈလုၵ်းၼွၼ်း
တႃဢွၼ်ႇပီႈဝဝ်းဝဝ်း လႄႈသၢဝ်ဢွၼ်ႇႁၢင်ႈလဝ်းလဝ်းဢိူၺ်
ပီႈမဝ်းလဝ်ႈႁႃႉ ပီႈမဝ်းမႂ်း

ဢူဝ်ႁူဝ် လိုၵ်းယဝ်ႉၶိုၼ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၼႆႉလိုၵ်းယဝ်ႉ
ပီႈၵေႃႈၵူၼ်းငိူဝ်ႈ မႂ်းၵေႃႈၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ဢၢင်ႈၵျေႃႇသိူဝ်းမူၼ်ႈ (မႂ်းတိုၵ်ႉထွတ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်း)2

V.2 သူပ်းဢုၼ်ႇဢုၼ်ဢွၼ်ႇယိၼ်းၸဵမ်းယိၼ်းဝၢၼ်
ၼိူဝ်ႉၼုမ်ႇၼုမ်ႇဢွၼ်ႇမီးႁွႆးသမ်ႉႁၼ် လၢႆးယွႆႈလၢႆးယႅမ်း
သမ်ႉဢုပ်ႇၸူးပီႈၵႂၢမ်းတႆးသဵင်ပီႇလီ
ပီႇယႃႇမဝ်းဝိင်ႉလိင်ႉပၢႆႈႁၢႆ
မႄႈၶူင်မဝ်းသုမ်းၵၢၼ်ႉတၢင်းဢၢႆ သၢဝ်ဢွၼ်ႇၶၢႆတူဝ်လုၵ်ႈယိင်းတႆး
တႃလိူၵ်ႇပီႈမႂ်းဢၢမ်းၵေႃႈ ၸႂ်ၽိူၵ်ႇပီႈယိၼ်းၶေႃးၶူမ်
ႁၢၵ်ႈလူမ်း ႁၢၵ်ႈလႅင်ႉပီႈပေႃးၵႅၼ်ႉ

ဢူဝ်ႁူဝ် သုမ်းယဝ်ႉၶိုၼ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၼႆႉသုမ်းယဝ်ႉ
ပီႈၵေႃႈသုမ်းယဝ်ႉ မႂ်းၵေႃႈ သုမ်းယဝ်ႉ ၵဵင်းမႆႇၶိုၼ်းၼႆႉ(ႁႃးသုမ်းၼင်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ)2

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးလိူၼ်တႆး

V.1 တုၵ်ႉၵတႃႇဢွၼ်ႇၽၢႆးႁိူဝ်း ၶိုၼ်ႈၸွမ်းၼႂ်းၼမ်ႉတူႈသေ ၵိုတ်းဝေႉတီႈသီႇပေႃႉ
တုၵ်ႉၵတႃႇဢွၼ်ႇ ယင်ႉလိုဝ်ႈၵိုတ်းသဝ်း ၵၢၼ်းၶိုၼ်ႈၵုင်းယဝ်ႉ ၺႃးႁူပ်ႉပွႆးပေႃႇၵျူဝ်ႇ
ၵူႉသူဝ်ႇၵၢမ်ႇမၼ်းမႃးထူပ်းၺႃး တၢင်းလီ
ၸဝ်ႈမွၼ်းလႃႉ
တုၵ်ႉၵတႃႇဢွၼ်ႇႁဵတ်းၵူၼ်းတူၺ်းပွႆး ႁဵတ်းၵူၼ်းၸွမ်းၶွႆ ပိူၼ်ႈသိူဝ်းမူၼ်ႈၵျေႃႇၸႂ်

V.2 တုၵ်ႉၵတႃႇဢွၼ်ႇပွတ်းၸၢၼ်း ဢဵၼ်းဢၢၼ်းမႃးသွၵ်ႈ မႃးႁႃၸူႉႁၵ်ႉပွတ်းႁွင်ႇမၼ်း
တုၵ်ႉၵတႃႇ ဢွၼ်ႇၶူၼ်ႉသွၵ်ႈၼႂ်းပွႆး ႁိူဝ်ႉပႅတ်ႈႁင်းၵွၺ်း ၼႂ်းပွႆးၵိုၼ်းပေႃႇၵျူဝ်ႇ
ၵူႉသူဝ်ႇၵၢမ်ႇမၼ်းႁၢမ်းထူပ်းႁၢမ်းၺႃး ၵေႃႉၶူဝ်ယုမ်ႉၸူမ်းမူၼ်ႈ
တုၵ်ႉၵတႃႇ ဢွၼ်ႇႁဵတ်းၵူၼ်းတူၺ်းပွႆး ႁဵတ်းၵူၼ်းၸွမ်းၶွႆပိူၼ်ႈမီးၸူႉယူႇၸမ်

Cho: ၽိူဝ်ႇထိုင် ပွႆးဝၢႆးမၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇၽၢႆးႁိူဝ်း မၼ်းၶိုၼ်ႈၸွမ်းၼမ်ႉတူႈၵႂႃႇ
မွၵ်ႇမူဝ်မီးပိုၼ်းတိုၼ်းၵူႇ တီႈၼႂ်းၼမ်ႉၼွင် ၵီႈၼႂ်းၼမ်ႉတူႈယူႇ
တုၵ်ႉၵတႃႇဢွၼ်ႇၵႂင်တႃသေဢၢမ်း ၵူဝ်ၼမ်ႉၼွင်းမႃး လႆဢဝ်မၼ်း
လွင်ႈထိုင်ၼႂ်းၼမ်ႇၵဵဝ်မိူဝ်းထိုင် ပၢၵ်ႇလၢႆႇ

V.3 တုၵ်ႉၵတႃႇဢွၼ်ႇၵိုတ်းႁိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶၢၼ်ၶေႃႈလပ်ႉလီမွၵ်ႇမူဝ်
တုၵ်ႉၵတႃႇ ဢွၼ်ႇၸွမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပိုၼ်းဝၼ်းမိုၼ်ႉသိုၼ်းမၼ်းတိုၼ်းၶိုၵ်ႉတိုၼ်းဢမ်ႇတႅမ်ႇ
ၵူႉသူဝ်ႇၵၢမ်ႇမၼ်း တိုၼ်းၶိုၵ်ႉတိုၼ်းၶႅမ်ႉမၼ်းပဵၼ်မူဝ်ၶိူဝ်းၶုၼ်
တုၵ်ႉၵတႃႇဢွၼ်ႇယိၼ်းၸူမ်းၸွမ်းမၼ်း ၶတ်းႁႅင်းၼမ်ႉၶႅင် မူဝ်ၶိူဝ်းၶုၼ်တေႃႇၸူဝ်ႈ

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးလိူၼ်တႆး

V.1 တႃဢွၼ်ႇၼွင်ႉလဝ်းဢွင်ႉတေႃႇပီႈ
ၼႃႈဢွၼ်ႇၼွင်ႉလဝ်းယုမ်ႉၼေပီႈ
တူဝ်ဢွၼ်ႇၼွင်ႉလဝ်း သုတ်ႉမႃးၸမ်ၸၢႆးပီႈသေ
လၢတ်ႈၵႂၢမ်းႁၵ်ႉၵႂၢမ်းႁွမ် ၸိုင်သူပေႉမႃး မေႃႁၵ်ႉၸၢႆးလႃႇၼၢင်း

V.2 ၵွပ်ႈယၢတ်ႇၼမ်ႉႁဝ်းဝၼ်းလင်လႄႈ
တေၽ
ၢတ်ႇယၢၼ်ၼၢင်းမိူဝ်းၵႆၵေႃႈ
ၼၢင်းယႃႇပေတူၵ်းယွႆႉ ၼမ်ႉတႃ ၸၢႆးႁၵ်ႉသူၸႂ်လဵၵ်ႉဢိူဝ်ႈ
ၼွင်ႉဢိူၺ် ႁူဝ်ၸႂ်ပီႈၼႆႉ မိူၼ်ၾႆးမႆႈယူႇယဝ်ႉ

Cho: တေယၢၼ်ၼွင်ႉၼၢင်းၶိုၼ်းမိူဝ်းၵႂႃႇ မိူင်းၼွၵ်ႈ ၼႆၵေႃႈ
ႁူဝ်ၸႂ်ပီႈတႄႉ ၵိုတ်းဝႆႉယူႇ ႁိမ်းသူ ၼၢင်းလဝ်းဢိူဝ်ႈ

V.3 သၢဝ်ဢွၼ်ႇၼွင်ႉယူၼ်းပဵင်းလူင်ဢိူၺ်
ပီႈၽၢၵ်ႇထိုင်ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉသူလႄႈ
ၸၢႆးတေၶၢမ်ႈၶူင်းၶိုၼ်ႈ မိူင်းလွႆတႆးႁဝ်းသေ
ထိုင်ဝၼ်းၼိုင်ႈ ၸၢႆးၸင်ႇ ပိၼ်ႇဝၢႆႇပွၵ်ႈမႃးတီႈထုင်ႉပဵင်းလူင်ၼႃႈ

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးလိူၼ်တႆး

V.1 တေႇပဵၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းယေးဢွၼ်ႇႁဝ်းႁႃး
ၵျေႃႇၸႂ်တႂ်ႈငဝ်းႁၵ်ႉဢွၼ်ႇႁဝ်းမႃး
တိုၵ်ႉၸမ်ၶႂ်ႈၼွၼ်းႁူၼ်းၼင်ႇပိူၼ်ႈ
တိုၵ်ႉသမ်ႉၶႂ်ႈၵွၼ်းႁိူၼ်းၼင်ႇပိူၼ်ႈ
ၵႂၢမ်းထႃႉသူ ၵႂၢမ်းပွင်ႉသူ ယႃႇပၼ်ယႂ်းလႄႈ

V.2 တိူၵ်ႇသူၼ်ႁႆႈၼႃးတိုၵ်ႉဝၢၼ်ႇၾၼ်းမၼ်း
ယႃႇပၼ်မူင်ႈမႅင်းႁႅင်းယႂ်ႇမႃးၵဝ်း
တိုၵ်ႉသမ်ႉၶႂ်ႈၸပ်းယဝ်ႉယၼ်ႇႁၢၵ်ႈ
တိုၵ်ႉသမ်ႉၶႂ်ႈမီးႁူင်းဢွၼ်ႇမႃး
တၢင်းၸင်းသူ တၢင်းလိုမ်းသူ ယႃႇပၼ်ၵိုမ်းၼႃ

Cho: ၼွင်ႉယႃႇပၼ်ၾႆးလႅင်းၽၢႆႇလင်ၸၢႆး
ၼၢင်းယႃႇပေႁဵတ်းဢၢင်ႈ ၸၢႆးၵႂႃႇၶၢမ်ႈၶူင်းလႄႈ
ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်းႁွတ်ႈ ၽၢႆႇလင်ႁိူၼ်းယေး ႁိမ်းၼၢင်းၼႃႈ

V.3 ယႃႇပေႁႂ်ႈၸၢႆးမႆႈၸႂ်တၢင်းႁိူၼ်း
ယႃႇပၼ်မေႃႈၼမ်ႉၽြႃးႁဵဝ်ႇၼႂ်းႁိူၼ်း
ၼၢင်းပေၼုင်ႈတင်းသိၼ်ႈတူဝ်ႇလႅင်
ၼၢင်းပေၶႂ်ႈမီးပၵ်းမွၵ်ႇလႅင်
ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် မၼ်းၼၢၼ်းထိုင် ၵႂႃႇၸိုင်ၼၢၼ်းႁွတ်ႈ

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးလိူၼ်တႆး

V.1 ႁိူၼ်းယေးသဝ်းမီးယၢၼ်ၽၢတ်ႇ
တၢင်းႁၵ်ႉတၢင်းပႅင်းၸၼ်ၶၢတ်ႇ
ယၢၼ်လိၼ်ၽင်ႁူၵ်ႈ ၽင်ႁႄႇသေ
ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵိုတ်းတၢင်းလင်
တေမိုင်ၵႂင်ယဝ်ႉၸွမ်းမႆႈၸႂ်
ၶၢဝ်းတၢင်းၼၢင်းယၢင်ႈပႆ တေႃႇတူဝ်ၵေႃႉလဵဝ်
ၸွင်ႇပၼ်ႈၵႅၼ်ႇၶတ်းပေႉၸ
ႂ် ၸွင်ႇၵၼ်ႈသႅၼ်ႇႁတ်းတတ်းၸႂ်တိုဝ်တၼ်သေ
ဢၢၼ်းလတ်းၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇတုၵ်ႉၶႃႉယူႇ
ၸွင်ႇၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႆႉတၢင်းဢၢႆ တေႃႇသူႈၵႂႃႇၵႂၢမ်းၶႃႉၶၢႆၵၢင်လၢႆ
ဢၼ်ၸၢင်ႈၼေးသႄႉၽူႈယိင်း ဢွၵ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းႁိုဝ်… ႁႃး….ႁႃႉ ……….ႁႃး ………..

V.2 ယုၵ်းယၢၵ်းယုၵ်းယိၵ်းၼၢမ်ၶႂၢၵ်ႇ
ဢူးလုၵ်းဢႃးလၢၵ်းလၢႆပၢၵ်ႇ
ၽႂ်တေပၢၵ်ႈပတ်းထူမ်သိူဝ်ႇပၼ်
ႁႂ်ႈပီႈလႆႈႁဵတ်းၶွၼ်ႉတဝ်ႉလီ
ႁႂ်ႈပီႈလႆႈၸွမ်းႁေႉသီးပၼ် ၽေးၼၢင်းၵႂၢင်းပၢႆႈၵႆ
သိုပ်ႇပႆၶၢဝ်းၼႃႈ ၸွင်ႇၵူဝ်ၼေႇၽေးႁွပ်ႈတူဝ်
ၸွင်ႇတေလူဝ်ႇၶွၼ်ႉတဝ်ႉလီ ၵၢၼ်ၶီၵၢၼ်တုၵ်ႉဝႆႉ ပုၼ်ႈၸၢႆး တႃႇၵျေႃႇဝႆႉပုၼ်ႈသူ
ၸွင်ႇၸႂ်ယႂ်ႇၵိူဝ်းပိုင်ႈဢိင် မွၵ်ႇလီယုမ်ႇမႅင်းၽိုင်ႈမိၼ်လိၼ်ဢိုၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉ
ႁဝ်းႁိုဝ်ပႅတ်ႉယွၵ်ႇလႅၼ်ၵဝ်းလဵၼ်ႈႁႃး ႁႃး….ႁႃႉ ……….ႁႃး ………..

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးလိူၼ်တႆး

V.1 ၽႂ်ဢမ်ႇၽႂ်ၵေႃႈမိူင်းသူႈမိူင်းသူႈ
လႆႈဢွၵ်ႇၸႂ်ထိုင်ႁွတ်ႈမိူင်းသူႈ
တေႁွမ်တိုၼ်းလၢင်း ငိုၼ်းၶမ်းဢၢၼ်ႇလၢၼ်ႉမိူဝ်းၵႃႉၶၢႆ
ႁႅင်းတိုၵ်ႉဢေႇလဵၵ်ႉတေဢဝ်ၶေႃသဵမ်
လၵ်ႉၸွမ်ႇထူင် သႂ်ႇပိူဝ်ႉမိူဝ်းထိုင်ၵႃႈ

V.2 လိၼ်ဢွၵ်ႇသႅင်လႅင်မိူင်းသူႈမိူင်းသူႈ
သင်ပိၵ်ႇၶႅင်မိၼ်ႁွတ်ႈမိူင်းသူႈ
ႁိုဝ်လႆႈလတ်းၵၢၼ်းႁိုၵ်းႁႃႉ လႃႇၸၼ်းယၵ်ႉၼႃႈၽၢၵ်ႇ
ၼမ်ႉႁူၺ်ႈယႂ်ႇၼွင်း ၵၢမ်ႇၵျၢမ်ႇမႃႇဢွၼ်ႇ
မွင်းၵႂႃႇထူပ်းသႂ်ႇၺႃးလုၵ်ႈသႅင်လႅင်

Cho: တေဢဝ်ႁူဝ်ၸႂ်ၽိူၵ်ႇသႂ် သႂ်ႇၽိူၼ်
လူႇထိုင်ဢၢပ်ႈထိုင်ထဝ်ႈသွင်ထဝ်ႈ
ယွၼ်းသူးတိူင်ႇၵၢဝ်ႇ မီးမႃးၵူႉသူဝ်ႇ ႁႂ်ႈတေႃႇမၢၼ်ၺႃး

V.3 သႅင်ႁူၺ်ႇလႅင်လုၵ်ႈႁၵ်ႉ လိၼ်မိူင်းသူႈ
သႅင်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်လိၼ်မိူင်းသူႈ
သဵင်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းဝႆႉ ပတ်းပိုၼ်ႉၸွတ်ႇမိူင်းၼႂ်းလူၵ်ႈယႂ်ႇ
ၾႃႉၽီၽၢၼ်ႇမႃးသႅင်လီသီလႅင်
သၢႆးႁူၺ်ႇလႅင်ဢွၼ်ႇမီးၵႃႈၶၼ်လီ

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးလိူၼ်တႆး

V.1 ၼူတ်ႇဢွၵ်ႇထႃလိူမ်ႈမူၼ်းယဝ်ႉယၵ်ႉၸမ်ႈမၢၼ်ႇ
မၢဝ်ႇဢွၼ်ႇပၢၼ်ဢသၢၵ်ႈသိပ်းၸဵတ်း သိပ်းပႅတ်ႇႁိုဝ်
ၼုမ်ႇယူႇမိူၼ်မိူဝ်ႈယၢမ်းပူၼ်ႉမႃးသိပ်းပီ
ၼွင်ႉယိင်းဢိူၺ်ဢိူၺ်းၸွင်ႇၵိုင်ႇလီႁွင်ႉလုင်း

V.2 ၼုမ်ႇယူႇၼႆၵေႃႈပေႃးၵႆႉႁွင်ႉလုင်းၼႃႇ
သၢင်ႇဢမ်ႇထုၵ်ႇဢဝ်ယၢမ်ႈၸပ်းသူပ်း ပႅတ်ႈၼႆတႄႉ
သၢင်ႇဢမ်ႇထုၵ်ႇပဵၼ်ၼႃႈႁိူၼ်း ယေးၵူပ်ႉၵူႈၵၼ်ပႅတ်ႈ
ၼွင်ႉယိင်းဢိူၺ် ဢိူၺ်း သၢင်ႇဢမ်ႇထုၵ်ႇ ပဵၼ်ပႅတ်ႈလုင်းႁၵ်ႉ ၼွင်ႉယိင်းၼႃႈ ... ...

Cho:လုင်းႁဝ်းဢိူၺ်မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ လုင်းႁဝ်းဢိူၺ်ယူႇလီႁႃႉ လုင်းႁဝ်းဢိူၺ် ယႃႇပေႁွင်ႉထႅင်ႈ

V.3 ပႆႇၵိုင်ႇပၢၼ်ႁွင်ႉလုင်းၼႆႉႁွင်ႉပီႈလေႃႇ
ပႆႇၵႄႇမိူၼ်ပေႃႈႁိူၼ်းမီးလုၵ်ႈၼမ်လႄႈ
ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁွင်ႉလုင်းယဝ်ႉ ၼွင်ႉယိင်းဢိူၺ် ဢိူၺ်း
ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁွင်ႉလုင်းယဝ်ႉ ၼွင်ႉယိင်းဢိူၺ်

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးလိူၼ်တႆး

V.1 လွႆသွင်ထဝ်ႈမွင်းႁႂ်ႈတုၵ်ႉၵတႃႇမႅင်ႇၶေႃသဵမ်သေၶိုၼ်ႈမိူဝ်းႁွတ်ႈဢႅဝ်ႇ
လွႆလူင်သၢႆးလႅင် ဢိၵ်ႇထႅင်ႈပႃး လိၼ်ထုင်ႉမိူင်းသူႈ သိူဝ်းမူၼ်ႈၵျေႃႇၸႂ်
တႃႇႁႂ်ႈၵုသူဝ်ႇၵၢမ်ႇတုၵ်ႉၵတႃႇ မွင်းပဵၼ်လၢဝ်းပၢၼ်းလူင်ယိပ်းထူင်ငိုၼ
်းယႂ်ႇ
ၼင်ႇၶေႃႈဢၢၼ်း ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈထၢမ်းပုင်ႇပေႃႈလဵင်ႉ

Cho:1 . တႃႇၼႃႉတၢင်းလူႇၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇပၢၼ်ဢွၼ်
ႁဵတ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် တေပဵၼ်မိူၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် လွႆသွင်ထဝ်ႈဢိူၺ်း
တႃႉၼႃႉတၢင်းလူႇႁဝ်းယူႇၵူဝ်ယမ်ၵွမ်းၶုပ်ႉၸူးတီႈလွႆလူင်သၢႆးလႅင်
တေဢိတ်းလူႉႁႃႉ ၸႂ်သိုဝ်ႈယူဝ်းမီး ၸႂ်ၵူတ်ႉငေႃးမီး
သပထႃႉသပထိငိုၼ်းလၢၼ်ႉသိပ်းသႅၼ်
ၸၢမ်းၵၢမ်ႇထူဝ်းထီႇမိူင်းသူႈတီႈမေႃႇသႅင်

V.2 လွႆသွင်ထဝ်ႈတူၺ်းၸွႆႈတုၵ်ႉၵတႃႇ မႅၵ်ႇၶေႃသဵမ်သေႁႃလဵင်ႉတွင်ႉယူႇ
လွႆလူင်သၢႆးလႅင် သိုပ်ႇၸွႆႈႁႅင်း ပၼ်ၸိူဝ်းတုၵ်ႉယၢၵ်ယိၼ်းမူၼ်ႈၵျေႃႇၸႂ်
တႃႇႁႂ်ႈၵုသူဝ်ႇၵၢမ်ႇတုၵ်ႉၵတႃႇမွင်း ပဵၼ်လၢဝ်းပၢၼ်းလူင်ၸူမ်းၵိၼ်ၸူမ်းလူႇ
ၼင်ႇၶေႃႈဢၢၼ်းၸွင်ႇတေၸၢင်ႈမီးၵၢမ်ႇလီႁိုဝ်

Cho:2 . တႃႇၼႃႉတၢင်းလူႇၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇပၢၼ်ဢွၼ်
ႁဵတ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်တေပဵၼ်မိူၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် လွႆသွင်ထဝ်ႈဢိူၺ်း
တႃႇၼႃႉတၢင်းလူႇ ႁဝ်းယူႇၵူဝ်ယမ်ၵွမ်းၶုပ်ႉၸူး တီႈလွႆလူင်သၢႆးလႅင်
တေဢိတ်းလူႉႁႃႉ ၸႂ်သိုဝ်ႈယူဝ်းမီးၸႂ်ၵူတ်ႉငေႃးမီး
သပထႃႉသပထိငိုၼ်းလၢၼ်ႉသိပ်းသႅၼ်
ၸၢမ်းၵၢမ်ႇထူဝ်းထီႇမိူင်းသူႈတီႈမေႃႇသႅင်

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးလိူၼ်တႆး

V.1 ယၢမ်းတႆးမိူၼ်လိင်းတူၵ်းတူၼ်ႈမႆႉ ယၢမ်းတႆးမိူၼ်ငၢႆးၵႂၢႆးၶမ်ဢုင်
တႆးတေႃႇတႆးတိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်း
ပိုၼ်းႁၢင်ႈၸႃႉတႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈၶၢမ်ႇမၼ်းသမ်ႉပဵၼ်ၽႂ်
ပိုၼ်းႁၢင်ႈႁၢႆႉတ
ႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢမ်ႇၵျၢမ်ႇမႃႇတုၵ်းယွၼ်းပဵၼ်ႁိုဝ်
တႆးတေႃႇတႆး တႆးတေႃႇတႆး တႆးတေႃႇတႆးတိုၵ်းၵၼ်

Cho: (လီဢၢႆလုၵ်ႈလၢၼ်ဢၼ်တေမႃးထႅင်ႈမိူဝ်းၼႃႈဢိတ်းၼိုင်ႈ) x 2
ၶိုၼ်းၶူၼ်ႉဝူၼ်ႉလွင်ႈပိုၼ်း ဝၼ်းသိုၼ်းပူၼ်ႉၵၼ်လူး
မွၵ်ႇပႆႇလီႁူင်ႈၵေႃႈလႆႈတူၵ်းႁူင်ႈ မၢၵ်ႇပႆႇလီၼဝ်ႈၵေႃႈလႆႈမႅင်းၼဝ်ႈ
(ၼမ်ႉၶူင်းဢိူၺ်ႈႁဵတ်းလၢၵ်ႈသၢၵ်ႈသေႇ ၵႄႈၶၢႆပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ) x 2

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးလိူၼ်တႆး

V.1 လူမ်းၽၢႆးပဝ်ႇထူဝ်းႁႅင်းၼႃႇလႄႈ
ၽႆးတဵၼ်းဢွၼ်ႇလႅင်းလႆႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ
တၢင်းႁိူဝ်းဢွၼ်ႇ ႁႃးတိုဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ
တၢင်းဝူၼ်ႉဢွၼ်ႇႁႃးတၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ
ဢေႃဢေႃး လွင်ႈၶႂ်ႈႁႆႈ လႆႈမႃးယွၼ်ႈၸႂ် တူၵ်းၼမ်ႉတႃယဝ်ႉ

V.2 ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇႁႃးမီးယူႇၵေႃႈ
တၢင်းၶိုၼ်းတေမိူဝ်းၶႅၼ်ႈလွႆဝႆႉ
ၸၢႆးယိင်းဢွၼ်ႇမွင်းပႂ်ႉယူႇၵေႃႈ
တၢင်းၶိုၼ်းတေမိူဝ်းၶႅၼ်ႈၼွင်ႇဝႆႉ
ဢေႃဢေႃး လွင်ႈၶႂ်ႈႁႆႈလႆႈမႃးယွၼ်ႈၸႂ် တူၵ်းၼမ်ႉတႃယဝ်ႉ

CHO: ၼုမ်ႇဢွၼ်ႇႁၢႆးဢွၼ်ႇၽွင်းတိုၵ်ႉယႂ်ႇ တေပဵၼ်ၵူၼ်းလူင်မႃးဝၼ်းၼိုင်ႈ
ပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းလူင် ၶၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ
မွၵ်ႇဢွၼ်ႇတိုၵ်ႉၵူႇႁိုၼ်းႁွမ်ၼႃႇ
မၢၵ်ႇဢွၼ်ႇတိုၵ်ႉမၢၵ်ႇၸဵမ်းဝၢၼ်ၼႃႇ
ၽႂ်တေမႃးလွမ် လုမ်းလႃးၶဝ်
မွၵ်ႇမၢၵ်ႇဢွၼ်ႇတိုၵ်ႉၼုမ်ႇငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတူၼ်ႈမၼ်းႁႅင်ႈ

V.3 ၸၢႆးယိင်းဢွၼ်ႇၼွၼ်းဝၼ်းယူႇၵေႃႈ
ၵူၼ်းၵေႃႉတေမႃးပူၵ်းႁိုဝ်မီး
ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇယွၵ်းႁူဝ်ႈယူႇၵေႃႈ
ၵူၼ်းၵေႃႉတေမႃးမုင်းဢမ်ႇႁၼ်
ဢေႃဢေႃး လွင်ႈၶႂ်ႈႁႆႈလႆႈမႃးယွၼ်ႈၸႂ် တူၵ်းၼမ်ႉတႃယဝ်ႉ

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးလိူၼ်တႆး

V.1 ၶၢဝ်းတၢင်းသဵၼ်ႈမႂ်းပႆမီးၵေႃႈ မႂ်းဢမ်ႇယၢင်ႈ
ဢဵၼ်းဢၢၼ်းလၢတ်ႈမႂ်းတေႁဵတ်းၵေႃႈ မႂ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈ
ယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင် ပႆၵၢင်ဝၢၼ်ႈလၢဝ်းၸွမ်းတၢင်း ၵူႈၶိုၼ်းယဝ်ႉၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ

V.2 ၼမ်ႉမိုၵ်ႉလိူတ်ႈႁတ်းႁၢၼ်မႂ်းၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇသၢၼ်ႈ
တၢင်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈ တၢင်းၶၢၼ်တၢင်းမႆႈမႂ်းၵႅၼ်ႇယၢၼ်ႈ
ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်သင်ပႅၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၸိူဝ်းၶတ်းႁႅင်း ပုၼ်းၶိူဝ်းလႄႈပုၼ်ႈမိူင်းဢိူဝ်ႈ

CHO: ၵူၼ်းၶၢၼ်ႉထူဝ်းႁူဝ် ၼွၼ်းဝၼ်းလိုမ်းတူဝ် ၵူၼ်းမဵဝ်းဢၢႆႈၵူဝ်
လူဝ်ႇသိုဝ်ႉတူင်ႇသိၼ်ႈသုပ်းဝႅတ်ႉ ပၼ်ၼုင်ႈၵူၺ်း
လူဝ်ႇသိုဝ်ႉတူင်ႇသိၼ်ႈသုပ်းဝႅတ်ႉ ပၼ်ၼုင်ႈၵူၺ်း ... ဢိူဝ်ႈ

V.3 ၵူၼ်းဢွၵ်းတိုၼ်ႈတိုဝ် တိုၼ်းမိူၵ်ႈတိုၼ်းၼူၵ်ႇတၼ်
ၵူၼ်းယွမ်းၵျႃႉလၵ်းလိူဝ်တိုၼ်းငိူဝ်ႈတိုၼ်းယွင်ႇၵႂင်
ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်သင် ပႅၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၸိူဝ်းၶတ်းႁႅင်း ပုၼ်းၶိူဝ်းလႄႈပုၼ်ႈမိူင်းဢိူဝ်ႈ

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးလိူၼ်တႆး

V.1 ဢမ်ႇထၢင်ႇတေၸႂ်ပႃး ဢမ်ႇထၢင်ႇတေၸၢင်ႈၺႃး
ဢမ်ႇမၢင်ႇတေဢၢင်ႈမႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈပိုၼ်းသမ်ႉလိူၵ်ႈလိူၵ်ႈၶဝ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ
လိူတ်ႈမႆႈ ၶႂ်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသေ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇယၢၼ်ႁူမ်ႈသဝ်းငဝ်းၵတ်းယဵၼ်
တၢင်းႁၵ်ႉပေႃႈဢိၵ်ႇတင်းမႄႈ

V.2 ဢမ်ႇသၼ်ႇဝႂ်ႁူဝ်ၶွၼ်း ဢမ်ႇယူႇလၢႆလိုဝ်ႈၼွၼ်း
ဢမ်ႇတွပ်ႇထဵင်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵွပ်ႈၶႂ်ႈလႆႈၵွၼ်းၶေႃ
ပိူဝ်ႈၶႂ်ႈႁေႃႈလမ်းလိုပ်ႈ ယၢင်ႈတိုပ်ႈၶိုၼ်ႈတိုၵ်းၽူႈၶဵၼ်
ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းသိူဝ်းမူၼ်ႈၶူဝ် ၸူမ်းယုမ်ႉပေႃႈဢိၵ်ႇတင်းမႄႈ

CHO: တူဝ်ၸႂ်လုၵ်ႈၸၢႆးၼႆႉဝၢင်းဝႆႉဢၢပ်ႈထိုင်
သၢႆၸႂ်ပုၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉသေ တေဢမ်ႇၵူမ်ႈၵွမ်း
တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉတေႃႇ လေႃႇၶဵၼ်ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ

V.3 ဢွင်ႇၶၢဝ်ႇလီၵေႃႈယဝ်ႉ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၶီၵေႃႈယဝ်ႉ
ယႃႇလိူတ်ႇၸႂ်မႆႈၶေႃး ပေႃႈလႄႈလုၵ်ႈတင်းမႄႈ
ႁႂ်ႈၸၢင်ႈလႆႈၸဵဝ်းၶွႆႈ လုၵ်ႈလႆႈတႆႈတဵၼ်းၽြႃးသေ
တိူင်ႇၵၢဝ်ႇထိုင်ႁႂ်ႈမႃးၸွမ်းၸွႆႈပၼ်မိူင်းလုၵ်ႈ ၾၼ်တႃႇမိူဝ်းၼႃႈ

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးဢွင်ႇထီးၶမ်း
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ Moon Sun

V1.ငိုၼ်းဢိူၺ် ဢၼ်လႆႈႁၵ်ႉသူ ႁႃတီႈတႅၵ်ႈမၼ်း တၢင်းသုတ်းဢမ်ႇမီး
ၸႂ်ထိုင်သူ လွမ်လၵ်ႉပႂ်ႉမုင်ႈမွင်းၼႂ်းၸႂ် ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်း ႁဝ်းဢၢၼ်းလႆႈယူႇၸမ်

V2. ငိုၼ်းဢိူၺ် သၢဝ်ၼွင်ႉငိုၼ်းဢိူၺ် ဢၼ်သူမေႃယုမ်ႉ ယၵ်ႉၸူးပီႈႁဝ်း
မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ် ယွင်ႇၸွမ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈႁၵ်ႉမႅၼ်ႈသူ ၵူဝ်သူယၢၼ်ၸၢႆး ၼွၼ်းၼွၼ်းပေႃးဢမ်ႇလပ်း


Cho: သင်ငိုၼ်းတင်းၸၢႆးလႆႈႁၵ်ႉမိူၼ်ပိူၼ်ႈ ငိုၼ်းဢူၺ် ငိုၼ်းဢူၺ်
တိုၼ်းႁူႉမၼ်းတေလႆႈ ၵတ်းယဵၼ်ဝၢႆးလိုၼ်း
ဢမ်ႇႁတ်းဝူၼ်ႉယဝ်ႉ လွင်ႈၽၢတ်ႇၵၼ် ဢိုတ်းႁူ လပ်းတႃ
ႁၵ်ႉငိုၼ်းၵေႃႉလဵဝ်ယဝ်ႉ ႁၵ်ႉငိုၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ
ၼႃ ... ၼႃ ... ၼႃ ... ၼႃ ... ၼႃ ... ၼႃ ... ၼႃ ... ၼႃ ... ၼႃ .......


V3. ငိုၼ်းဢူၺ် ယႃႇၸႂ်လဵၵ်ႉၼႃႈ ဢၼ်ဝႃႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸၢႆးႁပ်ႉဢဝ်လႆႈယူႇ
ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် တႃႇၶတ်းႁႅင်း သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႆ ၵူဝ်ပိူၼ်ႈၶဝ်ႈၵဝ်း ငိၼ်းၽိတ်းလႆႈၸႂ်ပိူင်ႈ


Cho: သင်ငိုၼ်းတင်းၸၢႆးလႆႈႁၵ်ႉမိူၼ်ပိူၼ်ႈ ငိုၼ်းဢူၺ် ငိုၼ်းဢူၺ်
တိုၼ်းႁူႉမၼ်းတေလႆႈ ၵတ်းယဵၼ် ဝၢႆးလိုၼ်း
ဢမ်ႇႁတ်းဝူၼ်ႉယဝ်ႉ လွင်ႈၽၢတ်ႇၵၼ် ဢိုတ်းႁူ လပ်းတႃ
ႁၵ်ႉငိုၼ်းၵေႃႉလဵဝ်ယဝ်ႉ ႁၵ်ႉငိုၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ
ၼႃ ... ၼႃ ... ၼႃ ... ၼႃ ... ၼႃ ... ၼႃ ... ၼႃ ... ၼႃ ... ၼႃ .......


V4. ငိုၼ်းဢိူၺ် သၢဝ်ၼွင်ႉငိုၼ်းဢိူၺ် ဢၼ်ဝႃႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸၢႆးႁပ်ႉဢဝ်လႆႈယူႇ
ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် တႃႇၶတ်းႁႅင်း သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႆ  ၵူဝ်သူယၢၼ်ၸၢႆး ၼွၼ်းၼွၼ်းပေႃးဢမ်ႇလပ်း ဢမ်ႇလပ်း

ဢမ်ႇလပ်း ဢမ်ႇလပ်း ဢမ်ႇလပ်း ဢမ်ႇလပ်း ဢမ်ႇလပ်း ဢမ်ႇ
ပီႈ ... ၶၢၼ်ၸႂ်ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်းလႆႈ ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်းလႆႈ
ငိုၼ်းဢူၺ် 
ပီႈ ... ၶၢၼ်ၸႂ်ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်းလႆႈ ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်းလႆႈ ငိုၼ်းဢူၺ်
ပီႈ ... ၶၢၼ်ၸႂ်ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်းလႆႈ ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်းလႆႈ ငိုၼ်းဢူၺ်
ပီႈ ...ၶၢၼ်ၸႂ်ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်းလႆႈ 
ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်းလႆႈ ငိုၼ်းဢူၺ်
ပီႈ ... ၶၢၼ်ၸႂ်ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်းလႆႈ ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်းလႆႈ ငိုၼ်းဢူၺ်

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးၽွမ်ႉသႅင်မိူင်း
ၽူႈတႅမ်ႈ - ႁႅင်းသိူဝ်ၶႅင်
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးမူၼ်းဢွၼ်ႇ

ႁၼ်ၵၼ်ၵေႃႈတူၵ်းလိုၼ်း မိုတ်ႈၵၼ်ၵေႃႈတူၵ်းလိုၼ်း
ႁၵ်ႉၵၼ်ၵေႃႈတူၵ်းလိုၼ်း တူၵ်းလိုၼ်းတေႉဢိူဝ်ႈ ယိင်းၼွင်ႉဢူၺ်
(ၽဝသူလႄႈႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းပႅၵ်ႇပိူင်ႈငၢႆးမိူၼ် ၾႃႉသွမ်ႇလႄႈလိၼ်မိူင်းယဝ်ႉ) x ႒

ပၢၼ်ဢွၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းသိုၼ်း ၵွပ်ႈဢမ်ႇလႆႈမီးပိုၼ်း
ၼမ်ႉယၢတ်ႇၵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်း မၼ်းတိုၼ်းမူတ်းႁႅင်ႈမႃးယဝ်ႉႁိုဝ်
(ႁၵ်ႉၼင်ႇၵၼ်တင်းသွင် မၼ်းဢမ်ႇထိူၵ်ႈၺႃးၵၼ် တင်းသၢဝ်ၼွင်ႉတီႈမိူင်းၵႆ)႒

ဢေႃး… ႁူပ်ႉထူပ်းယဝ်ႉသေ သမ်ႉၶိုၼ်းလႆႈယၢၼ် ၶၢၼ်ၸႂ်တေႉဢိူဝ်ႈ
ပၢၼ်ဢွၼ်ႁဝ်းသူ ဢမ်ႇထိူၵ်ႈၺႃးၵၼ်… သၢဝ်ၼွင်ႉမိူင်းၵႆ…

လွမ်လွမ်ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းၸူး ထၢတ်ႈၸွမ်တီႈၵွင်းမူး
ၸၢႆးၵႂႃႇဝႆႈယွၼ်းသူး ႁွမ်းမိုဝ်းၶုပ်ႉဝႆႈၽြႃးၸဝ်ႈသေ ၽဝပၢၼ်ဢွၼ်မိူဝ်းၼႃႈ
(ႁႂ်ႈၵိုင်ႇထိူၵ်ႈၺႃးၵၼ် တင်းသၢဝ်ၼွင်ႉတီႈမိူင်းၵႆ) x ႒

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးလိူၼ်တႆး

V.1    ၼႆႉပဵၼ်လိၼ်မိူူင်းတႆးၶူဝ်းမွၼ်ႇပူႇၼၢႆးႁဝ်းဝႆႉပၼ်
ႁဵတ်းသင်မၢၼ်ႈၶဝ်မႃးဢုပ်ႉပိူင်ႇလိၼ်မိူင်း တႆးႁဝ်းလႃႇ
မိူင်းတႆးႁဝ်း မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတႂ်ႈမိုဝ်းၽႂ်
ပူၼ်ႉမႃးပဵၼ်လၢႆပီမိူင်းယဝ်ႉ မိူင်းၼႆႉတႆးမႃးယူႇ
ၽႂ်တေထဵင်တႆးလႆႈ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉ ၽႂ်ၽႂ် ၵေႃႈႁၼ်
တႆးႁဝ်းဢမ်ႇတွၼ်ႉလႅၼ်ၵဝ်းၽႂ်

V.2    ႁဵတ်းသင်လိၼ်မိူင်းၵုတ်ႈတင်းဢၼ်ပဵၼ်မျဵဝ်ႉဝဵင်းမိူင်းတႆး
ၵွပ်ႈသင်မၢၼ်ႈၶဝ်ၶၢႆႉတူၵ်းသႂ်ႇတီႈ ၼႂ်းတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ
မိူင်းတႆးလူင် မၼ်းႁိုဝ်တေၸႂ်ႈလိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ
တူၺ်းလူၸိုင်ၶဝ်သမ်ႉႁဵတ်းၼႆ မိူင်းလၵ်းမိူင်းတႆးလူင် ဢမ်ႇလီဢၢႆတႆးႁႃႉ
ၽႂ်ၽႂ် ၵေႃႈႁူႉၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈႁၼ်တႆးတွင်းယူႇၵူႊမိူဝ်ႈယၢမ်းဢိူဝ်ႈ 

V.3    ယၢမ်းလဵဝ်ဢၢႆႈတႆးႁႆႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈတေတူၵ်းၵမ်းမၢၼ်ႈၶဝ်
ဝၼ်းဢွၵ်ႇၵေႃႈဝၼ်းတူၵ်း တႆးတၢႆၵေႃႈ မီးတႆးပုတ်ႈယူႇ
တႆးႁတ်း ႁၢၼ်တႆးၶႃလမ်လၢႆးဢမ်ႇတွၼ်ႉၵူဝ်
မိူင်းတႆးဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းမၢၼ်ႈ ဝူၼ်ႉၶိုၼ်းမိူဝ်ႈယၢမ်းလႂ်
ၸဵပ်းၸႂ်မိူဝ်ႈယၢမ်းၼၼ်ႉ တႃႇတေတွပ်ႇတႅၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ၶပ်းၶိုင်
မိူင်းတႆးဢမ်ႇၸႂ်ႈ လိၼ်မိူင်းၽႂ်

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးမူး
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးလိူၼ်တႆး

CHO:  တၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ တၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ တၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ  တႆး...ဢေႃႈ..တႆး တႆး တႆးတႆး
တႆးတင်းမူတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် တၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ တၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ တၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ တၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ

V.1   တေႇသၼ်ႇထေႇမႃးတီႈ သၼ်လွႆလူင်ဢၢႆႈတႆး လိၼ်မွင်ႇၵူဝ်းရီးယႃး ၵိူတ်ႇတေႇဢွၵ်ႇမႃးတီႈ
သၼ်လွႆလူင်ဢၢႆႈတႆး လိၼ်မွင်ႇၵူဝ်းရီးယႃး ၼင်ႈႁေႃတင်ႈမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၽႂ်ဢမ်ႇၽႂ်ဢၢမ်းတႆးႁဝ်း 
လႆႈပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၽႂ်ဢမ်ႇထဵင်တႆးႁဝ်းလႆႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ

V.2   ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇဢိူင်ႇထုင်ႉတီႈ သၼ်လွႆလူင်ဢၢႆႈတႆး လိၼ်မွင်ႇၵူဝ်းရီးယႃး ၵေႃႇတေႇမႂ်ႇပူၵ်းထႅင်ႈ
ႁေႃသႅင်လူင်တီႈမိူင်း လိၼ်ၶႄႇႁိူင်းယၢမ်းလဵဝ် မၢၵ်ႈလႅမ်လဵၵ်းလႅဝ်းလႄႈႁွၵ်ႇ ပဵၼ်ၵွၵ်ႇတိၼ်မိုဝ်းတႆးႁဝ်း
လိူတ်ႈႁၢၼ်လိူတ်ႈႁတ်းႁႄႈဢွၵ်ႇ ၵမ်ၵွပ်ႇဢဝ်ထုင်းတႆးလင် ဝၢႆးၼၼ်ႉထႅင်ႈ

V.3    ၵိူတ်ႇယႂ်ႇဢွၵ်ႇလၢႆးလုၼ်ႈ ႁိမ်ႁေႃသႅင်ၼင်ႈမိူင်း ပၢၼ်ၶႄႇႁိူင်းမိူင်းယုင်ႈ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇယူႇၵွမ်းတႂ်ႈ
ၸႂ်ၼဵဝ်ၶႅင်ဢၢႆႈတႆး ယႆၽၢတ်ႇလူင်းမႃးထႅင်ႈ ၼင်ႈႁေႃတင်ႈမိူင်းတီႈမႂ်ႇ လိၼ်ၵျေႃႇၸႂ်မိူင်းမၢဝ်းႁဝ်း
မၢၼ်ႈၶဝ်လႆႈယွၼ်းသၢၵ်ႈၶွၼ်ႇ ပၢၼ်ၵွၼ်ႇဢွၼ်ပိုၼ်းတႆး မိူဝ်ႈမိူင်းမၢဝ်းလူင်

CHO:   တႆး...ဢေႃႈ...တႆးတႆး တႆးတႆး ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ
တႆးႁွၼ်ႇႁဵတ်းၶီႈၶႃႈ တႆးႁွၼ်ႇႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၶႃႈ တႆးႁွၼ်ႇႁဵတ်းၶီႈၶႃႈ တႆးႁွၼ်ႇႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၶႃႈ

V.4   ပူႇမွၼ်ႇထွတ်ႇလႅဝ်းထႅင်ႈ ပၢၼ်ႁူဝ်လႅင်ဢၢႆႈၵႃလႃးၼႃႈၽိူၵ်ႇမႃးၵဝ်းယုင်ႈ ႁွၵ်ႇပူႇမွၼ်ႇတႅင်းၸွႆႈ
သွႆပုမ်ၼႃဢၢႆႈၵႃးလႃး ပၢၼ်ၶိင်ႇၵႃးလႃးယိုဝ်းမၢၼ်ႈ ၸွႆႆႈၶဝ်လႆႈသုမ်းလၢႆၼႃႇ တၢႆၵႂႃႇၽႂ်မႃးတူၺ်းတႆး 
ၵွပ်ႈတူဝ်ပီႈၵႃးလႃးၼႃႈၽိူၵ်ႇ တႃလိူၵ်ႇမေႃတူၺ်းတႆးလႄႈ ၶႅၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ

V.5    ၶိင်ႇၵျႃႇ ပၢၼ်ႇလမ်းလိုပ်ႈ သွႆႁူဝ်လႅင်ဢၢႆႈၵႃးလႃး မၢၼ်ႈၵႂႃႇပၢင်းမႃးၵေႃႈ ပွႆႇၵျႃႇပၢၼ်ႇပွၵ်းမိူၵ်ႈ
ထိူဝ်တိၼ်ထိူဝ်ၶေႃႈမိုဝ်း ထိုင်ၶိင်ႇယိုဝ်းၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢၢႆႈလွႆလုၵ်ႈတႆးၸၢင်ႈယုမ်ႇ ဢပုမ်ႇမၢၼ်ႈၵဝ်းတႆးႁဝ်း
ၶဝ်ႈထႅမ်ၸွႆႈႁႅင်းထႅင်ႈၵွၼ်ႇ မၢၼ်ႇႁွၼ်ႇႁိုဝ်ၶိုၼ်းၶူၼ်ႉၶႆႈ တႆးႁိူဝ်ႉလၢႆ

V.6   ၽိူဝ်ႇၶိင်ႇဢွင်ႇသၢၼ်းၶိုၼ်ႈ တေပဵၼ်ၶုၼ်ၼင်ႈမိူင်း ၸႂ်ယႂ်ႇမိူင်းတႆးလႄႈ လႄႇယွၵ်ႇလႄႇၵဝ်းလုၼ်ႈ
ၸၼ်ၸႂ်ၶုၼ်လုၵ်ႈတႆး ၸႂ်ယႂ်ႇၾႆးပိူင်းထႅင်ႈ ငၢၵ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉလႆႈၽၢတ်ႇ ယၢၼ်ယၢတ်ႇၵႆၵူၼ်းမိူင်းတႆး
လႅပ်ႈတေယွင်ႈတႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မၢၼ်ႈသႂ်ႇၸႂ်တဵၵ်းတႆးၵေႃႈ တႆးတင်းသဵင်ႈ

CHO:  တႆး...ဢေႃႈ...တႆးတႆး တႆးတႆး တႆးႁဝ်းလိုမ်းဝူၼ်ႉပွင်ႇ ၵႂၢမ်းဢွင်ႇသၢၼ်းလၢတ်ႈလဵၼ်ႈ
ၵႂၢမ်းဢွင်ႇသၢၼ်းလၢတ်ႈလဵၼ်ႈ ၵႂၢမ်းဢွင်ႇသၢၼ်းလၢတ်ႈလဵၼ်ႈ ၵႂၢမ်းဢွင်ႇသၢၼ်းလၢတ်ႈလဵၼ်ႈ

V.7    ၵုမ်ႇယုမ်ႇဢွင်ႇသၢၼ်းလိုင်ႈ ၸႂ်ၶႂ်ႈတၼ်တိုင်ႈဝႆး ၸႂ်ဢွၼ်ႇတႆးယူဝ်းလႄႈ ၵုမ်ႇပွႆႇဢွင်ႇသၢၼ်းယုင်ႈ
ၽႂ်ႁိုဝ်မေႃမုင်ႈယၢဝ်း ပုၼ်ႈတႃႇၶၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ႁၢင်ႈႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉၼင်ႈၸၢမ်ႇ လႆႈၶၢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး
မုင်ႈႁၼ်ပိူင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈၽႅၵ်ႇ ဢၢင်ႈၵႅတ်ႇၶႄမိူင်းတႆးၵေႃႈ တူၵ်းလိုၼ်းပႅတ်ႈ

V.8    တေႃႇၶိင်ႇဢွင်ႇသၢၼ်းၼင်ႈပၢင်ၵုမ်ၶုၼ်ဢုမ်ႈၶိူဝ်း သဵင်ႈၵၢမ်ႇမိူဝ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇပွင်ႇႁူႉပိုင်ႈ
ၸႂ်မိုင်ၵႂင်ငိူဝ်ႈၼိုၵ်း သမ်ႇယွင်ႇၸွမ်းႁူးမၢၼ်ႈ ယုၵ်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈၾႃႉယွင်ႈႁူၺ်ႇ ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈႁဵတ်းမိၵ်ႉတူႉ
ၸိၵ်းပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇၼိူဝ်တႆးတႄႉမၢၼ်ႈ လၵ်းလိင်းထႅင်ႈ

V.9    ၶိင်ႇၵႆႇၼႄႇဝိၼ်းၸူၼ်ႁိမ်ႁေႃလူင်ၸဝ်ႈၾႃႉ ၼိၵ်ႈၼၢမ်ႇတႆးပႃးထႅင်ႈ ၵၢမ်ႇၵျၢမ်ႇမႃႇတႆးႁၢႆႉ
ပၢႆသိူဝ်ပဵၼ်ၶႃႈလိပ်း ၶမ်ၵိပ်ႇၾႆးသိုၵ်းထႅင်ႈ လုၵ်ႉဝႅၼ်ၼင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၢင်ႈမၢင်ႇဢဝ်မိူင်းတႆးၶိုၼ်း
လၢၵ်ႈၵမ်တႅမ်ႈပိုၼ်းၼႃႈမႂ်ႇ ၸႂ်ယႂ်ႇတူဝ်ႁဝ်းၶိုၼ်းလႄႈ တႆးႁတ်းႁၢၼ်

CHO:   တႆး...ဢေႃႈ...တႆးတႆး တႆးတႆး တႆးတင်းမူတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် တၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ
တၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ တၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ တၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးဢွင်ႇထီးၶမ်း
ၽူႈတႅမ်ႈ -
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ပီႈၸၢႆးလူင်

မွင်းႁိုင်လႄႈလိုမ်းတွင်းယဝ့်ႁိုဝ်
ၸႂ်ၸမ်တူဝ်ၵႆ ပႆႇၸၢင်ႈမႃးလႆႈ
ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်တင်းသဵင်ႈ
တေမၢင်ပႅတ်ႈဝၢင်းၼႆ
ၽႂ်တေမႃးပုတ်ႈ ၼႃၵၢၼ်ပီႈ

ၸူးၸႂ်ၶႂ်ႈသဝ်းႁိူၼ်းႁူမ်ႈလဵဝ်
ပဵၼ်သင်ပဵၼ်ၼႆ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၸွမ်းလၢတ်ႈ
လွင်ႈလူၺ်ႈႁူဝ်ၸႂ်တၢင်းႁၵ့်
ၽႂ်ၸမ်ၵေႃႈမၼ်းလႆႈ
ပဵၼ်ပုၼ်ႈၼၢင်းလႄႈ ပီႈဢမ်ႇထဵင်

ဝၼ်းၶၢဝ်းမိူင်းသိူဝ်း ဝၼ်းၸၢႆးမႃးမိူဝ်း
ႁိုင်လႄႈၸဵဝ်းတႄ့ လၢတ်ႈဢမ်ႇလႆႈ
ၼၢင်းၶိုၼ်းယွၼ်းၵႂၢမ်းမႃး ပႃးတင်းယွၼ်းတၢင်း
ႁႂ်ႈပီႈၶိုၼ်းယႃႉၵႂၢမ်းသတ့်ၸႃႇ
ၼၢင်းဢိူၺ်း ၸူမ်းလႄႈ ပီႈၽုၺ်ႇတၢင်းပၼ်

ၸၢႆးႁိုဝ်ၸၢင်ႈတၼ်းမႃးၶွႆႈၸမ်
ႁၼ်ထိုင်သူတေဢမ်ႇၸၢင်ႈမွင်းလႆႈ
လွင်ႈလူၺ်ႈတေပဵၼ်ႁိူၼ်းႁူမ်ႈ
လီႁႃၵေႃႉၸၢႆးမၼ်ႈ
ပဵၼ်ပုၼ်ႈၼၢင်းလႄႈ ပီႈပွင်ႇၸႂ်

ဝၼ်းၶၢဝ်းမိူင်းသိူဝ်း ဝၼ်းၸၢႆးမႃးမိူဝ်း
ႁိုင်လႄႈၸဵဝ်းတႄ့ လၢတ်ႈဢမ်ႇလႆႈ
ၼၢင်းၶိုၼ်းယွၼ်းၵႂၢမ်းမႃး ပႃးတင်းယွၼ်းတၢင်း
ႁႂ်ႈပီႈၶိုၼ်းယႃႉၵႂၢမ်းသတ့်ၸႃႇ
ၼၢင်းဢိူၺ်း ၸူမ်းလႄႈ ပီႈၽုၺ်ႇတၢင်းပၼ်

ၸၢႆးႁိုဝ်ၸၢင်ႈတၼ်းမႃးၶွႆႈၸမ်
ႁၼ်ထိုင်သူတေဢမ်ႇၸၢင်ႈမွင်းလႆႈ
လွင်ႈလူၺ်ႈတေပဵၼ်ႁိူၼ်းႁူမ်ႈ
လီႁႃၵေႃႉၸၢႆးမၼ်ႈ
ပဵၼ်ပုၼ်ႈၼၢင်းလႄႈ ပီႈပွင်ႇၸႂ်

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ပီႈၸၢႆးလူင်

လႃႈ လႃ လႃး လႃႇ... လႃး လႃ လႃး လႃႈ

ပေႃးဢိူၺ် ယိၼ်းၸူမ်းယွၼ့်ပေႃႈပၼ်ႁူမ်ႈငဝ်းႁႂ်ႈၸႂ်ဢုၼ်ႇ
ပၼ်သုၼ်ႇလုၵ်ႈလၢင်းမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းၵတ့်ၶႅၼ်ႇ
ၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈတေႃႇၸူဝ်ႈ
ႁႃငိုၼ်းႁႂ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

မိူဝ်ႈဢွၼ်ႇ ႁႅင်းတိုၵ့်လဵၵ့်သင်ၵေႃႈၸွႆႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်
ၶႂ်ႈထၢမ် ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈလႂ်ၵေႃႈယႃႇ ဢမ်ႇလုတ်ႈဢမ်ႇႁၢမ်း
ပေႃႈႁဝ်း သပ်းလႅင်းတွပ်ႇလုၵ်ႈတႃႇသေႇ

သင်ႇသွၼ်ဢွၼ်ၸုင်ပႆသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းပၢၼ်ၵူၼ်းယၢဝ်းၵႆ
မွၵ်ႇၼႄပၼ် ဢၼ်လႂ်လီၸႃႉ ၸိူဝ်းလႆႈထူပ်းတင်းၼမ်
မွင်းလုၵ်ႈပဵၼ် ၵေႃႉၵတ့်ငၢၼ် ၼႃႈယုမ့်ဝၢၼ်ပၼ်ႁႅင်းလုၵ်ႈ
ၼႂ်းၵႄႈပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၼႃႈလဵၵ့်ၼွႆႉဢီႈသင်
ၵုင်ႇပေႃႈႁဝ်းယႂ်ႇ

ပေႃးဢိူၺ် ယိၼ်းၸူမ်းယွၼ့်ပေႃႈပၼ်ႁူမ်ႈငဝ်းႁႂ်ႈၸႂ်ဢုၼ်ႇ
ပၼ်သုၼ်ႇလုၵ်ႈလၢင်းမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းၵတ့်ၶႅၼ်ႇ
ၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈတေႃႇၸူဝ်ႈ
ႁႃငိုၼ်းႁႂ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

ႁဵတ်းၵၢၼ် သုတ်းဝၼ်းႁိူဝ့်မွႆႈၵေႃႈ ပေႃႈႁဝ်းတိုၼ်းပႄ့ၸႂ်
ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးသိုဝ့် တၢင်းတိုဝ်းၶူဝ်းလဵင်းမႂ်ႇ
တႃႇသဝ်းတႃႇၵိၼ်
ၵူႈဝၼ်း လုၵ်ႈလၢင်းဢမ်ႇလႆႈၶီသင်

သင်ႇသွၼ်ဢွၼ်ၸုင်ပႆသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းပၢၼ်ၵူၼ်းယၢဝ်းၵႆ
မွၵ်ႇၼႄပၼ် ဢၼ်လႂ်လီၸႃႉ ၸိူဝ်းလႆႈထူပ်းတင်းၼမ်
မွင်းလုၵ်ႈပဵၼ် ၵေႃႉၵတ့်ငၢၼ် ၼႃႈယုမ့်ဝၢၼ်ပၼ်ႁႅင်းလုၵ်ႈ
ၼႂ်းၵႄႈပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၼႃႈလဵၵ့်ၼွႆႉဢီႈသင်
ၵုင်ႇပေႃႈႁဝ်းယႂ်ႇ

ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်လူလၢႆ ၵူႈတၢင်းႁႄႉၵင်ႈ လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ
ၵႅတ်ႇၶႄပၼ် ပိုင်ႈဢိင် ၼႃႈႁိူၼ်းႁဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးမူၼ်းလီ
မီးၼမ့်ၸႂ် လီႁတ်းႁၢၼ် ၼႃႈယုမ့်ဝၢၼ် ပေႃႈႁၵ့်လုၵ်ႈ
ႁူႉႁၼ်ထိုင် ၵုင်ႇမုၼ်ဢူငဝ်းတင်းသဵင်ႈယဝ့် ပေႃႈႁၵ့်ဢိူၺ်...
ၶုပ့်ဝႆႈထိုင် ၵုင်ႇမုၼ်ဢူငဝ်းတင်းသဵင်ႈယဝ်ႈ ပေႃႈႁၵ့်ဢိူၺ်...

လႃႈ လႃ လႃး လႃႇ... လႃး လႃ လႃး လႃႈ

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးတႃႇဢူး
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ပီႈၸၢႆးလူင်

ဢမ်ႇထၢင်ႇတေၽႅဝ် မိူင်းဢဵၼ်းဢၢၼ်းလႄႈႁိုဝ်
မၢင်ၵေႃႉ ပေႃးသုတ်းၼွၼ်းဝႆ့ယဝ့်
လႅတ်ႇဢွၵ်ႇလႄႈ ပေႃးတေသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းၼႃႈ ယႃႇပေ
လိုမ်းပူၵ်းၸိူဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇ

ဢမ်ႇႁွၼ်ႇယၢမ်ႈလႆႈ တူၵ်းၵိၼ်းမႃးလႄႈႁိုဝ်
မၢင်ၵေႃႉ ပေႃးၶၢင်းယၢၵ်ႈၶၢင်းၽၢၼ်
ပွႆႇယူႇလိုဝ်ႈႁိူဝ့်ယဝ့် ၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းၼႃႈ ယႃႇပေ
လိုမ်းပူၵ်းၸိူဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇ

မၢဝ်ႇမၢဝ်ႇသၢဝ်သၢဝ်ႁိုဝ် လဵၵ့်လဵၵ့်ထဝ်ႈထဝ်ႈ
ပႂ်ႉယူႇထႃႈ ၽူႈႁတ်းထူဝ်းႁူဝ်
ၼူၵ်ႇၼူၵ်ႇတိုဝ်တိုဝ်ႁိုဝ် လၵ်းလၵ်းငိူဝ်ႈငိူဝ်ႈ
ပႂ်ႉယူႇထႃႈၽူႈၼႄတၢင်းၶဝ်

ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇၸႂ်တေ တူၵ်းဝူၼ့်ၽိတ်းဝူၼ့်ၵႂင်
မိူဝ်ႈယၢမ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းလပ်းသိင်ႇ
ဝၢႆႇၽၢႆႇလင်ၵမ်းၼိုင်ႈၸင်ႇတႅပ်းတတ်းၶိုၼ်းလႄႈ ယႃႇပေ
လိုမ်းတူၺ်းၸိူဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇ

မၢဝ်ႇမၢဝ်ႇသၢဝ်သၢဝ်ႁိုဝ် လဵၵ့်လဵၵ့်ထဝ်ႈထဝ်ႈ
ပႂ်ႉယူႇထႃႈ ၽူႈႁတ်းထူဝ်းႁူဝ်
ၼူၵ်ႇၼူၵ်ႇတိုဝ်တိုဝ်ႁိုဝ် လၵ်းလၵ်းငိူဝ်ႈငိူဝ်ႈ
ပႂ်ႉယူႇထႃႈၽူႈၼႄတၢင်းၶဝ်

ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇၸႂ်တေ တူၵ်းဝူၼ့်ၽိတ်းဝူၼ့်ၵႂင်
မိူဝ်ႈယၢမ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းလပ်းသိင်ႇ
ဝၢႆႇၽၢႆႇလင်ၵမ်းၼိုင်ႈၸင်ႇတႅပ်းတတ်းၶိုၼ်းလႄႈ ယႃႇပေ
လိုမ်းတူၺ်းၸိူဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇ

ၽူႈႁွင်ႉ - သၶႁ
ၽူႈတႅမ်ႈ - သၶႁ
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးမူၼ်းဢွၼ်ႇ

ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁူႉဝႃႈ ႁၼ်ၾင်ႇလွႆတီႈႁိမ်းၸမ်
ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈႁူႉထႃႈ တေပွင်ႇၽႅဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းလႂ်ၼႆၵေႃႈ
တိုၼ်းလႆႈလုၺ်းယူႇ တႃႇႁႂ်ႈပေႃးလွတ်ႈတၢင်းတၢႆ
လိူဝ်…ၸႂ်ႁႅင်းၵေႃႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်လုၺ်းယူႇ ပၢင်ႇလၢႆလူင်ၼႆႉ

ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈၵိူဝ်းႁၼ် ၼၢင်းၽီတေလႆႈလူင်းၸွႆႈ
ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈမွင်းထႃႈ မၼိေမၶလႃႇၸၢင်ႈဢေးလူၼႆၵေႃႈ
တၵ်းလႆႈလုၺ်းယူႇ ပဵၼ်မိူဝ်ႈၽွင်းႁိူဝ်းလူမ်ႉၸူမ်/ၵၢၼ်ၵေႃႉၸၢႆး တိူၵ်ႈတၢင်းတၼ်
ပဵၼ်ႁိုဝ်ပဵၼ်တိူင်းလႃႈ ႁူႉတိုၼ်းလႆႈလုၺ်းယူႇ ပၢင်ႇလၢႆႇလူင်ၼႆႉ

သင်ဝႃႈဢမ်ႇလုၺ်းၸိုင် တေလႆႈၸူမ်းၸိၵ်းတၢႆ သၢႆၸႂ်တေဝၢႆးႁၢႆယဝ်ႉပႅတ်ႈလၢႆ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသင်
ၵွပ်ႈၼႆေတလုၺ်းယူႇ ၵႃႈၵႂၢင်ၶႂၢင်ယၢဝ်းၵႆ တေလွတ်ႈႁိုဝ် တေႁၢမ်းႁိုဝ် မီးၽႂ်တေလၢမ်းႁၼ်

ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁူႉဝႃႈ ႁၼ်ၾင်ႇလွႆတီႈႁိမ်းၸမ်
ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈႁူႉဝႃႈ တေပွင်ႇၽႅဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းလႂ်ၼႆၵေႃႈ
တိုၼ်းလႆႈလုၺ်းယူႇ တႃႇႁႂ်ႈပေႃးလွတ်ႈတၢင်းတၢႆ
လိူဝ်…ၸႂ်ႁႅင်းၵေႃႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်လုၺ်းယူႇ ပၢင်ႇလၢႆလူင်ၼႆႉ

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပိူင်ၶူင်းၵၢင် ႁႂ်ႈၸၢင်ႈပဵၼ်ပိုၼ်းၵႂႃႇ လႆႈတႅမ်ႈႄၼၶိုၼ်းယူႇ တိုၼ်းတေသိုပ်ႇဢမ်ႇသဝ်းလိုဝ်ႈ
ဢၼ်လႆႈၶိၺ်လုၺ်းယူႇ ၸၢင်ႈတႅၵ်ႈမိူၼ်မိူင်းၵွၼ်းၶေႃ တေတၢႆႁိုဝ် တေပူတ်းပွႆႇႁိုဝ် ႁူႉၵႃႈတေလုၺ်းယူႇ

ၽူႈႁွင်ႉ - သၶႁ
ၽူႈတႅမ်ႈ - သၶႁ
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးမူၼ်းဢွၼ်ႇ

ႁိူဝ်းဢူၺ် မႂ်းတေၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ႁိူဝ်းဢူၺ် မႂ်းတေပႃးႁဝ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်
ႁိူဝ်းဢူၺ် တီႈၸွတ်ႇမႂ်းမီးတီႈလႂ် ႁိူဝ်းဢူၺ် ဢၼ်မႂ်းတၢင်ႇၼၵ်းဝႆႉၼႆႉ
ပဵၼ်ၵၢၼ်ယႂ်ႇလူင်လွင်ႈလိပ်းလွင်ႈတၢႆဝႆႉဢိူဝ်ႈ
ႁိူဝ်းဢိူၺ်းႁိူဝ်း မႂ်းတေဢဝ်လူမ်းထွင်းဝႃႈလုမ်းလုမ်းၼႄႇ
မႂ်းတေဢဝ် ႁႅင်းၼမ်ႉႁွၼ်ၼမ်ႉဝႃႈႁိုဝ် မႂ်းတေဢဝ် ပိူၼ်းၼမ်ႉၸႅဝ်ႈထွင်းဢီးၼႄႇ
မႂ်းတေဢဝ် ယွၼ်ႉၵွပ်ႈဢူတ်ႇၼမ်ႉဝႃႈႁိုဝ်

ႁိူဝ်း… ပေႃးတေဢဝ်လူမ်းထူဝ်းဝႃႈၵူၺ်း တေဢမ်ႇႁၼ်တီႈၸွတ်ႇလႆႈယဝ်ႉ
ႁိူဝ်း… ပေႃးတေဢဝ်ႁႅင်းၼမ်ႉဝႃႈၵူၺ်း ၵူၼ်းၶီႇမၼ်းမဝ်းတၢႆပႅတ်ႈယူဝ်ႉ
ႁိူဝ်း… ပေႃးတေဢဝ် လူမ်းထူဝ်းဝႃႈၵူၺ်း ၽႂ်ၶီႇၵေႃႈလႆႈယၢပ်ႇလႆႈႁိူဝ်ႉ
ႁိူဝ်း… ပေႃးတေဢဝ် ပိူၼ်းၼမ်ႉၸႅဝ်ႈႁႅင်း ၵူၺ်းလူဝ်ႇပႃးၵၼ်ပိၼ်ႈငူပ်ႉၸူမ်
 
ႁိူဝ်းဢူၺ် မႂ်းတေဢၢင်ႈဢၢၼ်းသင် ႁိူဝ်းဢူၺ် မႂ်းတေၸူဝ်းႁဝ်းၵႂႃႇမိူင်းလႂ်
ႁိူဝ်းဢူၺ် ၶႂ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်းၸူး တႃႈၵုင်ႈႁိုဝ် ႁိူဝ်းဢူၺ် ဢၼ်မႂ်းတၢင်ႇၼၵ်းဝႆႉၼႆႉ
ပဵၼ်ၵၢၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢိူဝ်ႈ        
ႁိူဝ်းဢူၺ်ႁိူဝ်း မႂ်းၼႆႉပဵၼ် ႁိူဝ်းၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းယူႇ
မႂ်းတႃႉဢဝ် ၵေႃႉၶတ်းႁၢင်ႁိူဝ်းဝႃႈလူ မႂ်းတႃႉဢဝ် ၵူၼ်းယိပ်းလၢမ်ႈၽၢႆးဝႃႈလေႃႇ
မႂ်းၸၢင်ႈတေ ၺႃးတီႈၸွတ်ႇမၼ်းမႅၼ်ႈလီ


ႁိူဝ်း… ပေႃးတေဢဝ်ႁဝ်းယိူင်းမုင်ႈၸူး တေၵႂႃႇႁႃတႃႈလိူဝ်ႇတႃႈၵုင်ႈ
ႁိူဝ်း… ႁဝ်းတေၸူမ်ၶိတ်းလူမ်ႉပႅတ်ႈၵူၺ်း ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၸွမ်းပႆလႆႈယဝ်ႉ
ႁိူဝ်း… မီးတႃႈလီဝႆႉၼႂ်းၼမ်ႉမႄႈၶူင်း တီႈၸွတ်ႇလီပုၼ်ႈတႃႇႁိုင်ၼၢၼ်း
ႁိူဝ်း… ပေႃးမႂ်းၸွတ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉၸိုင်ႈတႆး မႂ်းၸင်ႇတေဢမ်ႇမေႃလူမ်ႉၸူမ် 

ၽူႈႁွင်ႉ - သၶႁ
ၽူႈတႅမ်ႈ - သၶႁ
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးမူၼ်းဢွၼ်ႇ

လႅတ်ႇၸူမ်ၶဝ်ႈလပ်ႉလွႆ… ၸမ်ၵွႆသၢႆလႅင်းမၼ်း…
ဢေႃး … ဝၼ်းတေၶမ်ႈယဝ်ႉလူင် ၼူၵ်ႉဢွၼ်ႇၶဝ်ၽူင်ႉမိၼ်…
ဢွၵ်ႇႁႃၵိၼ်တင်းဝၼ်း… တွင်ႉမၼ်းတဵမ်ယဝ်ႉလႂ်
ႁၢၼ်ႉၸႂ်ပွၵ်ႈႁင်းၵဝ်ႇ… ႁွင်ႉပၢဝ်ႇသဵင်ၵႂၢမ်းမူၼ်ႈ …
ဢေႃး…ဝၼ်းၼႆႉတဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉၼႆ

ၼွၼ်းမႃးတင်းဝၼ်းယဝ်ႉ …တူဝ်ၵဝ်ႉလုၵ်ႉသီတႃ…
တႃႇႁႃၵိၼ်တင်းၶိုၼ်း တႃၼွၼ်းတိုၼ်းဢိမ်ႇယဝ်ႉၼႆႁိုဝ်
ယၢမ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတင်းဝၼ်း… သတ်းတၼ်းယဝ်ႉၵၢၼ်ၶဝ်
ၵဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းသမ်ႉၼႃႇ ယဝ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းသင်လႃႇၵဝ်…
ဢိုမ်း…ဢိုမ်…   ယူႇပူၼ်ႉသဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း
တေႃႉတေႉမီးၵႂၢမ်းဢွၼ်ႇပုၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ…

လႅတ်ႇၸူမ်ၶဝ်ႈလပ်ႉလွႆ… ၸမ်ၵွႆသၢႆလႅင်းမၼ်း…
ဢေႃး … ဝၼ်းတေၶမ်ႈယဝ်ႉလူင်
ၼူၵ်ႉဢွၼ်ႇၶဝ်ၽူင်ႉမိၼ်…ဢွၵ်ႇႁႃၵိၼ်တင်းဝၼ်း…
တွင်ႉမၼ်းတဵမ်ယဝ်ႉလႂ်
ႁၢၼ်ႉၸႂ်… ပွၵ်ႈႁင်းၵဝ်ႇ…  ႁွင်ႉပၢဝ်ႇသဵင်ၵႂၢမ်းမူၼ်ႈ …
ဢေႃး…ဝၼ်းၼႆႉတဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉၼႆ

ၼွၼ်းမႃးတင်းဝၼ်းယဝ်ႉ …တူဝ်ၵဝ်ႉလုၵ်ႉသီတႃ…
တႃႇႁႃၵိၼ်တင်းၶိုၼ်း တႃၼွၼ်းတိုၼ်းဢိမ်ႇယဝ်ႉၼႆႁိုဝ်
ယၢမ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတင်းဝၼ်း… သတ်းတၼ်းယဝ်ႉၵၢၼ်ၶဝ်
ၵဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းသမ်ႉၼႃႇ ယဝ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းသင်လႃႇၵဝ်…
ဢိုမ်း…ဢိုမ်…   ယူႇပူၼ်ႉသဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း
တေႃႉတေႉမီးၵႂၢမ်းဢွၼ်ႇပုၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ…
ဢိုမ်း…ဢိုမ်… ဢိုမ်း…ဢိုမ်…

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးထီးသႅင်
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ပီႈၸၢႆးလူင်


Key -D
Intro: Plucking/ | D Gbm | Em A7: |

V1:
D      Gbm         Em                 A7
ယႃႇပေႃပႆႁႃၸၢႆး ၸွမ်းပႃႇယိူဝ်ႈၶဵဝ်ႁိမ်းၼွင်
D          Gm    Em            A7    D
ယႃႇပေထၢမ်ႁႃၸၢႆး တီႈမွၵ်ႇၵွၼ်ၵီႈလမ်ႈသုင်
Gbm                     Em                       A
သင်ဝႃႈတၢင်းႁၵ်ႉၼွင်ႉ ဢွၵ်ႇတီႈၵၢင်ၸႂ်သေၸိုၼ်ႈသႂ်

CHO:
D       Gbm        Em    A7
ၼွင်ႉဢူၺ် ၼွင်ႉတေႁၼ်ဢိူဝ်ႈ
D        Gbm        Em    A7
ၼွင်ႉဢူၺ် ၼွင်ႉတေႁၼ်ဢိူဝ်ႈ
DBbm  Em    A7       D
ၼွင်ႉဢူၺ် ၼွင်ႉတေႁၼ်ဢိူဝ်ႈ
Gbm  |   Em  A7 | D --- Gbm - | Em - A7 - |

V2:
D      Gbm         Em                 A7
ယႃႇပေသွၵ်ႈႁႃၸၢႆး ၵၢင်ၵၢတ်ႇ ႁိုဝ် ၵႄႈၵူၼ်းၼမ်
D                Gm    Em              A7    D
ယႃႇပေလွမ်ႁႃၸၢႆး ၼႂ်းထူိၼ်ႇလူင်ႁူမ်ႈၵတ်းယဵၼ်
Gbm                     Em                       A
သင်ဝႃႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁႃးယူႇလူၺ်ႈၵၼ် ၸမ်ၸႂ်လႆႈမႃး

CHO:
SOLO   || : D- Gbm - | Em - A7 : ||
Plucking || : D - Gbm - | Em - A7 - : ||

ၽူႈႁွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း
ၽူႈတႅမ်ႈ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ
ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၸၢႆးမူၼ်းဢွၼ်ႇ

မီးၵႆၵေႃႈၸႂ်ၸမ် ႁၵ်ႉၼမ်လိူဝ်ယူႇၼွင်ႉဢူၺ်
မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၸၢႆးၼႆႉ ၽၢၵ်ႇပၼ်ၼွင်ႉၵူႈယၢမ်းယဝ်ႉတၢင်းႁၵ်ႉၼမ်ႉၸႂ်ၸၢႆး
တိုၵ်ႉမွင်းပႂ်ႉလူမ်းယဵၼ်ဢိူဝ်ႈ ယႃႇပေဝူၼ်ႉထၢင်ႇ ၸၢႆးၶႂ်ႈၽၢတ်ႇၵႆ
ၶိုၼ်းလႂ်ၵေႃႈမွင်ၸႂ် ၶုၵ်းၸ်ႂလႆႈယူႇၼွင်ႉဢူၺ် မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၸၢႆးၼႆႉ
ၽၢၵ်ႇပၼ်ၼွင်ႉၵူႈယၢမ်းယဝ်ႉ ၼႂ်းၶမ်ႈလပ်းသိင်ႇမိုတ်ႉ
ႁႂ်ႈပဵၼ်ၾႆးမႅင်းၵႅင်းႁဵတ်းၵေႃႉ ၸႂ်ႁၵ်ႉတိတ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းသူၼွင်ႉယူႇ
ႁၵ်ႉဢူၺ်ယႃႇလိုမ်း တၢင်းၼူမ်ၵႅမ်ႉၶွင်ႁဝ်း ၶၢဝ်းၽၢတ်ႇယၢၼ်မႃးၼႆႉ
ႁႂ်ႈၸႂ်ထိုင်ၵူႈယၢမ်းၼႃႉ ၸႂ်ႁၵ်ႉပႅင်းၸၢႆး ဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်သရေႇၼႃႈတႃပုၼ်ႈၼွင်ႉဢိူဝ်ႈ
ၼွင်ႉယႃႇၸႂ်လဵၵ်ႉၼႃႉမိူဝ်ႈၽွင်းယၢၼ်ၵႆ

ၶိုၼ်းလႂ်ၵေႃႈမွင်ၸႂ် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈယူႇၼွင်ႉဢူၺ် မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၸၢႆးၼႆႉ
ၽၢၵ်ႇပၼ်ၼွင်ႉၵူႈယၢမ်းယဝ်ႉ ၼႂ်းၶမ်ႈလပ်းသိင်ႇမိုတ်ႉ
ႁႂ်ႈပဵၼ်ၾႆးမႅင်းၵႅင်းႁဵတ်းၵေႃႉ ၸႂ်ႁၵ်ႉတိတ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းသူၼွင်ႉယူႇ
ႁၵ်ႉဢူၺ်ယႃႇလိုမ်း တၢင်းၼူမ်ၵႅမ်ႉသွင်ႁဝ်း ၶၢဝ်းၽၢတ်ႇယၢၼ်မႃးၼႆႉ
ႁႂ်ႈၸႂ်ထိုင်ၵူႈယၢမ်းၼႃႉ ၸႂ်ႁၵ်ႉပႅင်းၸၢႆး ဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်သရေႇၼႃႈတႃပုၼ်ႈၼွင်ႉဢိူဝ်ႈ
ၼွင်ႉယႃႇၸႂ်လဵၵ်ႉၼႃႉမိူဝ်ႈၽွင်းယၢၼ်ၵႆ ႁၵ်ႉဢူၺ်ယႃႇလိုမ်း
တၢင်းၼူမ်ၵႅမ်ႉသွင်ႁဝ်း ၶၢဝ်းၽၢတ်ႇယၢၼ်မႃးၼႆႉ ႁႂ်ႈၸႂ်ထိုင်ၵူႈယၢမ်းၼႃႉ
ၸႂ်ႁၵ်ႉပႅင်းၸၢႆး ဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်သရေႇၼႃႈတႃပုၼ်ႈၼွင်ႉဢိူဝ်ႈ
ၼွင်ႉယႃႇၸႂ်လဵၵ်ႉၼႃႉမိူဝ်ႈၽွင်းယၢၼ်ၵႆ

ၼွင်ႉယႃႇၸႂ်လဵၵ်ႉၼႃႉမိူဝ်ႈၽွင်းယၢၼ်ၵႆ ၼွင်ႉယႃႇၸႂ်လဵၵ်ႉၼႃႉမိူဝ်ႈၽွင်းယၢၼ်ၵႆ