nk_sponsors


ၽူႈၵမ်ႉၸွႆႈ ဝႅပ်ႉၼမ်ႉၶူင်း

 

တွၼ်ႈတႃႇဝႅပ်ႉၼမ်ႉၶူင်း တေယိုၼ်းယၢဝ်းယူႇတေႃႇလႆႈၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ၼမ်ႉၶူင်း ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ် ၼိူဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ပီႈၼွင်ႉဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းငိုၼ်းမႃး ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ဢေႃႈ။

ၸိုဝ်ႈၽူႈၵမ်ႉၸွႆႈ သဵၼ်မၢႆငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ
လုၵ်ႉႁၵ်ႉၶမ်းဢူးပဵမ်ႇ 1,750 THB

 

 

art2