ပပ်ႉမၢႆတွင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းသိုၼ်းလႄႈ ပိုၼ်းႁၵ်ႉႁဝ်းဝၼ်းလင်

ပပ်ႉမၢႆတွင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းသိုၼ်းလႄႈ ပိုၼ်းႁၵ်ႉႁဝ်းဝၼ်းလင်

ၸိုဝ်ႈၶႃႈၸိုဝ်ႈ ႁၢၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁၵ်ႉၼႆၸိုင် ၶႃႈဢမ်ႇတွၼ်ႉ ႁတ်းႁၢၼ်မႃးသေပွၵ်ႈ။

ပပ်ႉမၢႆတွင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းသိုၼ်းမိူဝ်ႈယူႇၸၼ်ႉ 9

ၶႃႈၵႆႉၵႆႉလၵ်ႉၵိူဝ်ႉတူၺ်း သၢဝ်ဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၼင်ႈၽၢႆႇၼႃႈၶႃႈ ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်း ဢႅင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉယူႇ။ ၸိုဝ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၼွင်ႉႁွမ်။ ႁဝ်းပဵၼ် ႁူၺ်းၵေႃႉၸမ်ၸႂ်ၵၼ်။ ၵဝ်ၶႃႈၵိူဝ်ႉတူၺ်း ၶူၼ်ႁူဝ်ဢွၼ်ႇၼွင်ႉႁွမ် ဢၼ်ယၢဝ်းယွၼ်ႇယွႆႉ ၸွမ်းႁူဝ်မႃႇမၼ်းၼၼ်ႉသေ ၵႆႉၵႆႉဝူၼ်ႉမႅၼ်ႈဝႃႈ "ႁဝ်းတႃႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသူ ပဵၼ်ၵေႃႉႁၵ်ႉႁဝ်းၵူၺ်းယဝ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းႁူႉယူႇ၊ သူဢမ်ႇဝႆႉၸႂ် ၸိူင်ႉၼၼ်တေႃႇႁဝ်းလႆႈ"။

ဝၢႆးႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၼွင်ႉႁွမ်ပႆမႃးၸူးၶႃႈသေ ယွၼ်းယိမ်ပပ်ႉႁဵၼ်းၶႃႈ ၵႂႃႇတူၺ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၼွင်ႉႁွမ်ဢမ်ႇတၼ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း။

ၼွင်ႉႁွမ်ဝႃႈ "ၶွပ်ႈၸႂ်ယဝ်ႈၼႃ" ၼႆသေ ဢဝ်မိုဝ်းမႃးမိပ်ႇၵႅမ်ႈၶႃႈသေယဝ်ႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႈ။ ၵဝ်ၶႃႈၶႂ်ႈလၢတ်ႈမၼ်းတႄႉယဝ်ႈ လွင်ႈဝႃႈၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈပဵၼ် ႁူၺ်းၵေႃႉၵူၺ်း၊ ၶႂ်ႈႁၵ်ႉၼွင်ႉႁွမ်မိူၼ်ၵေႃႉႁၵ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇႁတ်း လၢတ်ႈ၊ မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈဢၢႆ၊ ပဵၼ်သင်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႈ။

မိူဝ်ႈထိုင်ၸၼ်ႉ 10

ဝၼ်းၼိုင်ႈ ၾူၼ်းၶႃႈမေႃးယူႇတိတ်းတိတ်းၼိူဝ်ၽိူၼ်။ ၽိူဝ်ႇတူၺ်း ပဵၼ် ၼွင်ႉႁွမ်ထူဝ်းမႃး။ မၼ်းႁွင်ႉႁႆႈယူႇဢိုတ်းဢိုတ်းတေႃႇၶႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်း ဢမ်ႇယူႇလီ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇငဝ်ၵေႃႉလဵဝ်လႄႈ ႁႂ်ႈၶႃႈမိူဝ်းယူႇပဵၼ် ႁူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၼႆ။ ၶႃႈၵေႃႈ လႆႈမိူဝ်းယူႇပဵၼ်ႁူၺ်းၵေႃႉမၼ်း။ ဝၢႆးသေ တူၺ်းၼင်ယဝ်ႉႁူဝ်ၼိုင်ႈ၊ ၵိၼ်ဢႃႇလူးၶူဝ်ႈမူတ်းသၢမ်ထူင်ယဝ်ႉၸိုင် တူၺ်း ၼွင်ႉႁွမ်ဢၢပ်ႈယူႇလီမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ၊ လိုၵ်းၵေႃႈလိုၵ်းယဝ်ႉလႄႈ ၶႃႈၵေႃႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းမႃးႁိူၼ်းယဝ်ႈ။ ၼွင်ႉႁွမ်ၵေႃႈ တူၺ်းၼႃႈၶႃႈသေလၢတ်ႈဝႃႈ "ၶွပ်ႈၸႂ်ယဝ်ႈၼႃ" ၼႆသေ ဢဝ်မိုဝ်းမႃးမိပ်ႇၵႅမ်ႈၶႃႈ။

ၶႃႈၶႂ်ႈလၢတ်ႈၼႄၼွင်ႉႁွမ်တႄႉယဝ်ႈ၊ လွင်ႈဝႃႈ ၶႃႈႁၵ်ႉမၼ်း။ လွင်ႈဝႃႈ ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပဵၼ်ႁူၺ်းၵေႃႉၸမ်ၸႂ်ၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဝ်ၶႃႈလီဢၢႆ၊ ယွၼ်ႉသင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႈ။

ပၢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်

ဝၼ်းၼိုင်ႈ ၼွင်ႉႁွမ်ပႆၸူးၶႃႈတီႈၼႂ်းႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈသေဝႃႈ "လီၸၢၼ်ႈၼႃႇ ဢၢႆႈၼၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇလႄႇၸွမ်းၼွင်ႉႁွမ်" ၼႆယဝ်ႈ။ ပေႃးဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ် ၸိုင် ပွင်ႇဝႃႈ ၵဝ်ၶႃႈလူဝ်ႇလႆႈၵႂႃႇလႄႇၸွမ်းၼွင်ႉႁွမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်းသွင်ၵေႃႉ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵၼ်ဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁဝ်းယူႇၸၼ်ႉၸဵတ်း ဝႃႈ ႁဝ်းသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ပေႃးၵေႃႉၼိုင်ႈဢမ်ႇမီးၵေႃႉၸိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူဝ်ႇလႆႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႈ။

ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ဝၢႆးသေၵႂႃႇလႄႇမႃးယဝ်ႉ ၶႃႈမိူဝ်းသူင်ႇၼွင်ႉႁွမ်ထိုင်တီႈႁိူၼ်းၶဝ်။ ၼွင်ႉႁွမ်ၸုၵ်းတီႈပၢၵ်ႇၽၵ်းတူႁိူၼ်းၶဝ်သေ လၢတ်ႈဝႃႈ "ၶမ်ႈၼႆႉ ၼွင်ႉႁွမ် မီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်တႄႉယဝ်ႈ၊ ၶွပ်ႈၸႂ်ယဝ်ႈၼႃ ႁၢၼ်" ၼႆယူႇ။ ပေႃးယဝ်ႉ ဢဝ်မိုဝ်းမႃးမိပ်ႇၵႅမ်ႈၶႃႈသေယဝ်ႉ ယုမ်ႉသေ ဢဝ်မိုဝ်းၵၵ်းၵၢႆ ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၶဝ် ၵႂႃႇယဝ်ႈ။ ၶႃႈၶႂ်ႈလၢတ်ႈၼႄၼွင်ႉႁွမ်တႄႉယဝ်ႈ လွင်ႈဝႃႈ ၶႃႈႁၵ်ႉမၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈ၊ မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈဢၢႆ၊ ပဵၼ်သင်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႈ။

ဝၼ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး

ဝၼ်းယဝ်ႉဝၼ်း လိူၼ်ယဝ်ႉလိူၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်းၵေႃႈ ပူၼ်ႉၵႂႃႇဝႆးတႄႉယဝ်ႈ။ သမ်ႉပေႃးထိုင်ဝၼ်းႁဝ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးယဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼွင်ႉႁွမ်တိုၵ်ႉယၢင်ႈပႆ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၶဵင်ႇႁပ်ႉၸုမ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶႃႈၵိူဝ်ႉတူၺ်းတူဝ်ႁၢင်ႈဢွၼ်ႇမၼ်းၼၢင်း ယူႇ။ ဢူဝ်ႉ ႁၢင်ႈလီတႄႉၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ၼင်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၽၢင်ၽူႈယိင်းႁၢင်ႈလီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇလီမီးၼၼ်ႉ မီးတီႈၼွင်ႉႁွမ်မူတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ၶႃႈၵိူဝ်ႉတူၺ်း ၼွင်ႉႁွမ်သေ ဝူၼ်ႉယူႇၼႂ်းၸႂ်ႁင်းၵူၺ်းဝႃႈ "ႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈသူပဵၼ်ၵေႃႉႁၵ်ႉႁဝ်း ၵူၺ်းယဝ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းႁူႉယူႇ သူဢမ်ႇဝႆႉၸႂ်တေႃႇႁဝ်းလႆႈၸိူင်ႉၼၼ်"။

ဝၼ်းၵူပ်ႉၵူႈ

ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈၼင်ႈယူႇၼႂ်းပၢင်ၵူၼ်းၼမ်ၸွမ်းပိူၼ်ႈ။ ၽူႈယိင်းႁၢင်ႈလီ ဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈလၵ်ႉႁၵ်ႉမႃးၸဵမ်ႁိုင်ၼၼ်ႉ သမ်ႉပေႃးတေႇၼႃႈႁိူၼ်း ၸွမ်းပိူၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉလူး။ ၼွင်ႉႁွမ်မႃးလၢတ်ႈတေႃႇၶႃႈ ဝႃႈ "သူၵေႃႈမႃးႁႃႉ?" ၼႆသေ လိၵ်းတႃတေႃႇၶႃႈယူႇ။ ပပ်ႉမၢႆတွင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းသိုၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁိုင် လႆႈႁၼ်ၼွင်ႉႁွမ် ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇၸွမ်း လုၵ်ႈၶူၺ်မႂ်ႇပိူၼ်ႈယဝ်ႈ။

ၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် လိူဝ်သေဝႃႈ သေလၢႆ။ သင်ပဵၼ်လႆႈ ၶႃႈၶႂ်ႈ လၢတ်ႈၼႄမၼ်းၼၢင်း ၼႂ်းပၢင်ၶႅၵ်ႇၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႈ။ လွင်ႈဝႃႈ ၵဝ်ၶႃႈႁၵ်ႉမၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၼၢင်း ဢမ်ႇတွၼ်ႉဝႆႉၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ် တေႃႇၶႃႈသႄႈ ၶႃႈၵေႃႈႁူႉယူႇ။

ပၢင်မႃႇသႃႇ

ပူၼ်ႉမႃးလၢႆသိပ်းပီယဝ်ႈ။ တီႈၼႂ်းပၢင်မႃႇသႃႇတီႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈယၵ်ႉတူၺ်း ပႅၼ်ႈၵွမ်ႇသေ ဝူၼ်ႉယူႇႁင်းၵူၺ်း "ဢေႃ ၼႆႉပဵၼ်ၽူႈယိင်း ဢၼ်ပဵၼ် ႁူၺ်းၵေႃႉၸမ်ၸႂ်ၵဝ်ၶႃႈ၊ ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈယၢမ်ႈႁၵ်ႉမႅၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉလူး" ၼႆယူႇ။

ဝၢႆးသေမၼ်းၼၢင်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်ပပ်ႉမၢႆတွင်း မိူဝ်ႈၽွင်း မၼ်းၼၢင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ မႃးလူတူၺ်း။ ၼႂ်းပပ်ႉမၢႆတွင်းမၼ်း တီႈၼႃႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ

"ၼွင်ႉႁွမ်ၵမ်းၵမ်းၵိူဝ်ႉတူၺ်းႁၢၼ်ယူႇ၊ ၼွင်ႉႁွမ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈပဵၼ်ႁူၺ်းၵေႃႉ ၸမ်ၸႂ်တေႃႇႁၢၼ်၊ ၼွင်ႉႁွမ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁၢၼ် မႃးပဵၼ်ၵေႃႉႁၵ်ႉၼွင်ႉႁွမ်ဢိူဝ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼွင်ႉႁွမ်ႁူႉယူႇ ႁၢၼ်ဢမ်ႇဝႆႉၸႂ်တေႃႇၼွင်ႉႁွမ်လႆႈၸိူင်ႉၼၼ်။ ႁၢၼ်… ႁဝ်းႁၵ်ႉသူဢိူဝ်ႈၼႃ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈ။ ႁဝ်းမုင်ႈမွင်း ယူႇတႃႇသေႇဢိူဝ်ႈ ဝၼ်းလႂ်လႃႇ သူတေလၢတ်ႈၵႂၢမ်းႁၵ်ႉတေႃႇႁဝ်း…"

Add new comment