လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း ပၢင်ႈၵူးသေ ႁဵတ်းJailbreak iOS 7.1.x

လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း ပၢင်ႈၵူးသေ ႁဵတ်းJailbreak iOS 7.1.x

Pangu
 

1. ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈမီး မိူဝ်ႈပႆႇ jailbreak

  • ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ့်
  • ၶွမ်ႇၽျူႇတႃႇ (Mac ဢမ်ႇၼၼ် PC)
  • ၶိူင်ႈဢၼ်လူင်းဝႆ့ iOS 7.1.x
  • သၢႆ USB တႃႇတေႃႇၶိူင်ႈၸူးၶွမ်း


2. ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း မိူဝ်ႈပႆႇ jailbreak

2.1) ထုၵ်ႇလီ backup ၶေႃႈမုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၶိူင်ႈၾူၼ်း (မိူၼ်ၼင်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၽူႈတိတ်းတေႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ) ဝႆႉၼႂ်းၶိူင်ႈၶွမ်း၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၼိူဝ် Cloud

2.2) ၻၢဝ်းလူတ်ႇဢဝ် ပရူဝ်းၵႅမ်းပၢင်ႈၵူးတႃႇတေႁဵတ်း jailbreak တီႈတႂ်ႈၼႆႉ

တႃႇ Windows
တႃႇ Mac

3. ပိုတ်ႇပရူဝ်းၵႅမ်းၿၢင်ႈၵူး၊ ပေႃးယဝ်ႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈၾူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵပ်းတေႃႇၸူးၶွမ်းသေ ၼဵၵ်းတီႈ jailbreak

4. ၵမ်းၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်တီႈၼိုင်ႈ မၼ်းတေမႃးႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႅၵ်ႈဝၼ်းတီႈၶွင်ၾူၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ June 2, 2014 ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်း Settings > General > Date and Time ဢိုတ်းပႅတ်ႈဢၼ်ဝႃႈ  Set Automatically ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တင်ႈပၼ်ဝၼ်းတီႈ ႁႂ်ႈပဵၼ် June 2, 2014 လႄႈ တင်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ႁႂ်ႈပဵၼ် 20: 30

DateTime

5. ပေႃးယဝ်ႉၸိုင် ၶိူင်ႈၾူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေဢိုတ်းၵႂႃႇသေ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇမႃးယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼၼ်ႉ တေဢွၵ်ႇမႃးႁၢင်ႈ Logo ပၢင်ႈၵူးယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈၼဵၵ်းပၼ်ၼိူဝ် Logo ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

pangu logo

6. ပေႃးယဝ်ႉ ၶိုၼ်းၼဵၵ်းပၼ်ထႅင်ႈ တီႈ Continue ၼၼ်ႉသေ ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈၸိုင် ၵၢၼ်ႁဵတ်း jailbreak တေယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။ မၼ်းတေသႂ်ႇဝႆႉပၼ် Cydia ၼိူဝ်ၼႃႈၸေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၵႃႈၼင်ႇ Apps ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း Cydia ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမီးသုၼ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

cydia


ပီႈၸၢႆးလူင်


Comments

1

ၶႃႈႁဝ်း ၶႂ်ႈယွၼ်းထၢမ်ဝႃႈ iOS 8 ၼႆႉၸွင်ႇတေႁဵတ်းလႆႈ Jaibreak ၶႃႈၼေႃ ?

Add new comment