လၢႆးသိူင်ႇသိမ်း Password ငၢႆႈငၢႆႈ

လၢႆးသိူင်ႇသိမ်းဝႆႉ Password ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်ႁူႉ

သင်ၸိူဝ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယၢမ်ႈလိုမ်း Password ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ သင်ၸိူဝ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီး email account လၢႆလၢႆဢၼ်သေ Password မၼ်း သမ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊ သင်ၸိူဝ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးတူဝ်လိၵ်ႈ/တူဝ်ၼပ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႆႈပၼ်ၽႂ်ႁူႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသမ်ႉ ၵူဝ်လိုမ်းမၼ်းပေႃးၼႆၸိုင် လၢႆးငၢႆႈငၢႆႈ ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈတႅမ်ႈဝႆႉပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ လၢႆးဢၼ်ၼႆႉ လၢႆးၽၢမ်းတႃပိူၼ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉ ၼႆၵေႃႈ ဝႃႈလႆႈယဝ်ႉ။

- ၼဵၵ်း Start > Run ( WinLogo + R ) saveas

- ပေႃႉသႂ်ႇ notepad သေ ၼဵၵ်း OK ( ပေႃးယဝ်ႉ Notepad box တေဢွၵ်ႇမႃး)

- ပေႃႉသႂ်ႇ Password/ တူဝ်လိၵ်ႈ / တူဝ်ၼပ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႆႈသိမ်းဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်ႁူႉ

- ပေႃးယဝ်ႉ ၼဵၵ်း Ctrl + S ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း File (menu) > Save သေ သိမ်းဝႆႉ

- ပေႃးယဝ်ႉ Save as box တေဢွၵ်ႇမႃး

- တီႈ File name ၼၼ်ႉ မွတ်ႇပႅတ်ႈမူတ်းမူတ်းသေ ပေႃႉသႂ်ႇ MySong.mp3 ٭

- တီႈ Save as type ၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈ All file (*.*) သေ သိမ်ႈဝႆႉၼိူဝ်ၼႃႈ Desktop ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။

File ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသိမ်းဝႆႉမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ ပေႃးၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉမႃးတူၺ်းၸိုင် တေပဵၼ်ႁၢင်ႈၵႂၢမ်းဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးၶဝ်ပိူတ်ႇတူၺ်းၸိုင် တေဢမ်ႇပိူတ်ႇလႆႈ။ ၵွပ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ File ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ် File ၶွင် Notepad.

 

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇပိူတ်ႇတူၺ်းမၼ်းမႃးၸိုင် ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းသွင်သၢမ်တွၼ်ႈ။

- ၼဵၵ်းတုမ်ႇၶႂႃႇ (Right-click) ၼိူဝ် MySong.mp3 ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းဝႆႉမိူဝ်ႈၵႆႈ။

- ၼဵၵ်းတီႈ Open with > Choose default program...

- Open with box တေဢွၵ်ႇမႃး

- လိူၵ်ႈႁႃ Notepad သေ ဢဝ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈမၢႆၶိတ်ႇတီႈ  Always use the selected program to open this kind of file.

- ၼဵၵ်း OK

openWith

______________________

ပေႃးလူဝ်ႇပိူတ်ႇတူၺ်းတၢင်ႇပွၵ်ႈမႃးၸိုင် ၵူၺ်းလူဝ်ႇလႆ

- ၼဵၵ်းတုမ်ႇၶႂႃႇ (Right-click) ၼိူဝ် MySong.mp3 ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉ

- ၼဵၵ်းတီႈ Open with > Notepad သေ ပိူတ်ႇတူၺ်းၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။

______________________

٭ မၢႆတွင်း

မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇသိမ်းၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉ ၶႆႈသိမ်းႁႂ်ႈမၼ်းမိူၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸိုင် တီႈ File name ၼၼ်ႉ ပေႃႉသႂ်ႇဝႃႈ MyPicture.jpg ၼႆၵေႃႈလႆႈ။ သင်ၶႆႈႁႂ်ႈမၼ်းမိူၼ်ႁၢင်ႈငဝ်းတူင်ႉၸိုင် ပေႃႉသႂ်ႇဝႃႈ movie.mpg ၼႆၵေႃႈလႆႈ။

 

 ပီႈၸၢႆးလူင်