လွၵ်းလၢႆးႁဵတ်းႁႂ်ႈၶွမ်ႇပျူႇတိူဝ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝႆးၶိုၼ်ႈ

တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁႂ်ႈၶွမ်ႇပျူႇတိူဝ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝႆးၶိုၼ်

ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶွမ်ႇပျူတိူဝ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈထိူင်းလူင်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတၢင်းမၼ်း လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်ယူႇယဝ်ႉ။ Programs ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼၼ်ႉ ၼၵ်းၼႃႇလႄႈသင်၊ HDD, RAM လႄႈ CPU မၼ်း ႁႅင်းဢေႇလႄႈသင်၊ ၶွမ်ႇပျူႇတိူဝ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းမႃးၼၢၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသမ်ႉဢမ်ႇလၢင်ႉဢမ်ႇမွတ်ႇ ၾၢႆႇၵဝ်ႇၸိူဝ်းၵိုတ်းလိူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈသင်ၼႆတေႇၵႂႃႇ လွင်ႈတၢင်းမၼ်း မီးလၢႆလၢႆဢၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ WebRoot

ၶွမ်ႇပျူႇတိူဝ်ႇၼႆႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် မိူဝ်ႈမၼ်းတိုၵ်ႉမႂ်ႇယူႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆးသေ ပေႃးၵဝ်ႇမႃးၸိုင် ယိုင်ႈၵဝ်ႇယိုင်ႈထိူင်းလူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁႅင်းဢၼ်မီးၼႂ်းၶိူင်ႈၵဝ်ႇလႄႈ တင်းပရူဝ်းၵႅမ်းဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမႃးငၢမ်ႇၼႆၵၼ်ၵေႃႈဝႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈသမ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢဝ်ၶွမ်ႇပျူႇတိူဝ်ႇသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၢၼ်သင်သေဢမ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈမၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇလၢႆလၢႆဢၼ် တေၵိုတ်းလိူဝ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ မိူၼ်ႇၼင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉသေ ၵိုတ်းဝႆႉယိူဝ်ႇယုပ်းယိူဝ်ႇယၢပ်း ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈꧤဵဝ်ႈပႅတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶွမ်ႇပျူတိူဝ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ယုပ်းယၢပ်းမၼ်း ၼမ်ၼႃႇၸိုင် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ထိူင်းၶိုၼ်ႈမႃးယူႇယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉ ၶွမ်ႇပျူႇတိူဝ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ထိူင်းၶိုၼ်ႈမႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၾၢႆႇၵဝ်ႇၸိူဝ်းၵိုတ်းလိူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉပေႃးၼႆၸိုင် ထုၵ်ႇလီဢဝ်ပရူဝ်းၵႅမ်းသေဢၼ်ဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ CCleaner ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် Webroot Window Washer သေ လူပ်ႉလၢင်ႉပႅတ်ႈ ၾၢႆႇၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၵိုတ်းလိူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵဝ်ၶႃႈတႄႉ ၵျဵၵ်ႈ Window Washer လိူဝ်သေ CCleaner ယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၸၢမ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၸိုင် ၻၢဝ်းလူတ်ႇ ဢဝ်တီႈၼႆႈသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်ႈတူၺ်းၶႃႈလႄႈ။

လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းၵေႃႈငၢႆႈယူႇ။ ဢဝ်လူင်းသႂ်ႇၼႂ်းၶိူင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉသေ ၼဵၵ်းၵႃႈတီႈ Wash My Comper Now ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ မၼ်းတေႁဵတ်းၵၢၼ်ႁင်းၵူၺ်းမၼ်း တေႃႇပေႃးယဝ်ႉ။

ပီႈၸၢႆးလူင်