ၸွင်ႇမၼ်းၵိုင်ႇႁိုဝ်

ၸွင်ႇမၼ်းၵိုင်ႇႁိုဝ်…?

မိူၼ်ၼင်ႇပေႃႈမႄႈၶႃႈ မုင်ႈမွင်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႈ ၶႃႈႁဵၼ်းသုတ်း၊ လႆႈၸုမ်ႈၶူး Software Engineer သေယဝ်ႉ လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းဢမေႇရိၵႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ပဵၼ်မိူင်း တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၵတ်ႉၵူၼ်းငၢၼ်၊ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈၶႃႈတေႇမႃးထိုင် မိူင်းဢမေႇရိၵႃးၼႆႉ ပေႃးမိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ တၢင်ႈဝူၼ်ႉၾၼ်ၶႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတႄႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႈ။

မိူင်းဢမေႇရိၵႃႉၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈ ၶႂ်ႈမႃးႁွတ်ႈမႃးထိုင် ၸဵမ်ႈမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၵေႃႉလဵၵ်ႉၵေႃႉလႅင်ၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ၶႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈ တေမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼႆႈ မွၵ်ႈသီႇႁႃႈပီ၊ ပေႃးၵဵပ်းႁွမ်ငိုၼ်းလႆႈ တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇယဝ်ႉ တေၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင်ၵဝ်ၶႃႈ ၼႆယဝ်ႈ။

ပေႃႈၵဝ်ၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၢႆးသေဢႃႇယုမၼ်း တဵမ် 60 သေ လိုဝ်ႈၵၢၼ် ၵိၼ်ၽဵၼ်ႇၸဵၼ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မၼ်းႁွမ်လႆႈတင်းမူတ်း တေႃႉတႄႉဝႃႈ မီးႁွင်ႈဢွၼ်ႇႁွင်ႈလဵဝ် ဢၼ်ၵိုၵ်းပႃး ႁွင်ႈၼွၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵဝ်ၶႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈသၢင်ႈ ႁႂ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ၶႃႈၼႆႉ လီတွၼ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉသေ ၼင်ႇဢၼ်ပေႃႈၶႃႈႁဵတ်းလႆႈ။

ဝၢႆးသေမႃးယူႇတီႈၼႆႈႁိုင်တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ၵဝ်ၶႃႈၶုၵ်းၸႂ်လႆႈႁိူၼ်းၼႅၼ်ႇ။ ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၵၢတ်ႉၾူၼ်းဢၼ်ထူဝ်းႁႃလႆႈမိူင်းႁဝ်း ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉသေ ထူဝ်းမိူဝ်းတီႈႁိူၼ်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ။ ၶၢဝ်းယၢမ်းပူၼ်ႉၵႂႃႇသွင်ပီ၊ ၵိၼ်ႁမ်ႇပိူဝ်ႇၵိူဝ်ႇတီႈ McDonald's လႄႈ ၽီႇသိူင်ႇ သွင်ပီ၊ တူၺ်းၶၢဝ်ႇၼႂ်းထီးဝီးသေ ပေႃးႁၼ်ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ၶိုၼ်ႈမႃး ၼိုင်ႈဢိတ်းၵေႃႈ ၸႂ်လီၸွမ်းၼိုင်ႈဢိတ်း။ ဢေႃ… ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵဝ်ၶႃႈ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵဝ်ၶႃႈ လၢတ်ႈလွင်ႈတေႇၼႃႈႁိူၼ်းလႄႈ ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈ တႅပ်းတတ်းၸႂ်ဝႃႈ တေတေႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်းၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်။ ၶႃႈလၢတ်ႈၶဝ်ဝႃႈ ၶႃႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်း 10 ဝၼ်းၵူၺ်းလႄႈ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉ ၼႂ်း 10 ဝၼ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႈ။ တႃႇတေပွၵ်ႈမိူဝ်းတေႇၼႃႈႁိူၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈၵေႃႈ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉမႂ်တိုတ်းႁိူဝ်းမိၼ် ဢၼ်ၵႃႈပေႃးသေပိူၼ်ႈ။ သိုဝ်ႉၶူဝ်းတွၼ်ႈဢိတ်းဢွတ်း တႃႇတေဢဝ်မိူဝ်းၾၢၵ်ႇပၼ်ႁူၺ်းၵေႃႉၶႃႈ တၢင်းဝၢၼ်ႈ။ တေလႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းလႄႈ ၼႂ်းၸႂ်ၼႂ်းၶေႃးၼႆႉ ၵျေႃႇၼႃႇၼႃႇ။ ဝၢႆးသေပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ ၶႃႈၵေႃႈ လိူၵ်ႈဢဝ်ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းဢၼ်ပေႃႈမႄႈၶႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေတေႇၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉပႆႇႁိုင် ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းလူဝ်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵႃႉၶိုၼ်းယဝ်ႉလူး။ ၶႃႈၵေႃႈ ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ၾၢၵ်ႇပၼ်ပေႃႈမႄႈၶႃႈ ၽွင်ႈသေယဝ်ႉ သင်ႇလၢတ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁိမ်းႁွမ်း ၸွႆႈတူၺ်းလူပေႃႈမႄႈၶႃႈၽွင်ႈၼႆသေ မႃးမိူဝ်းၶိုၼ်း မိူင်းဢမေႇရိၵႃႉယဝ်ႉ။

မေးၼၢင်းၶႃႈ မူၼ်ႈသိူဝ်းၸွမ်းၸၢတ်ႈပၢၼ် ယူႇမိူင်းဢမေႇရိၵႃႉ မွၵ်ႈသွင်လိူၼ်ၵူၺ်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ ငဝ်မိုင် ၸႂ်ထိုင်ႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ ယူႇယူႇၵေႃႈ ၵႆႉထူဝ်းမိူဝ်းတီႈႁိူၼ်း။ ၵူႈပွၵ်ႈ ၶႃႈၵႆႉထူဝ်းႁႃတီႈႁိူၼ်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ၊ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇၼိုင်ႈဝူင်ႈသွင်ပွၵ်ႈ၊ မၢင်ဝူင်ႈၵေႃး သၢမ်ပွၵ်ႈ။

ငိုၼ်းတွင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈၵဵပ်းႁွမ်ၵႃႈႁိုဝ်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉထႅင်ႈမွၵ်ႈသွင်ပီ ႁဝ်းၶႃႈမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽႃၽႄ၊ လီႁၵ်ႉၼႅၼ်ႇ၊ မႄႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၶႃႈၸူမ်းသိူဝ်းၼႃႇၼႃႇ။ ပဵၼ်ၶွင်ၾၢၵ်ႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈဢိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႆ။ ၶႃႈထူဝ်းႁႃပေႃႈမႄႈၶႃႈမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၶဝ်ႁႂ်ႈၶႃႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းလႄႇၶဝ်တီႈဝၢၼ်ႈ၊ ၶဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸူဝ်ႈၶဝ်ပႆႇတၢႆၼႆႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁၼ်ၼႃႈတႃလၢၼ်ဢွၼ်ႇၶဝ်ၼႆဝႃႇ။ ပီလႂ်ဢမ်ႇပီလႂ်ၵေႃႈ ၶႃႈဢၢၼ်းဝႃႈ တေပွၵ်ႈမိူဝ်းလႄႇတီႈဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢၵ်ႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႃႈၵၢၼ်၊ ၽၢၵ်ႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ငိုၼ်းတွင်းဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မိူဝ်း။ ပီၼိုင်ႈယဝ်ႉပီၼိုင်ႈပူၼ်ႉၵႂႃႇ၊ တိုဝ်ႉတၢင်းလႄႈ ၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်ၶႂ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းလႄႇတီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းယၢၼ်ၵႆၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ဝၼ်းၼိုင်ႈ ၶႃႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပေႃႈမႄႈၶႃႈ ဢမ်ႇယူႇလီ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။ ၶႃႈၵေႃႈၶတ်းၸႂ်ဝႃႈတေမိူဝ်းယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၶွမ်ႇပၼီႇ ဢမ်ႇပၼ်လႆႈ ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၶႃႈလႃးလႃးလႄႈ ၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မိူဝ်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉဢမ်ႇႁိုင် ၶၢဝ်ႇဢၼ်ထိုင်မႃးတီႈႁူၶႃႈတႄႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇဢၼ်ဝႃႈ ပေႃႈမႄႈၶႃႈ သဵင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ တႃႇတေႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ်ပၢင်မႃႇသႃႇၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်ၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈမႃးဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းပၼ်ပၢင်မႃႇသႃႇပေႃႈမႄႈၶႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၶႃႈၸႂ်ဢမ်ႇလီသေဢိတ်း။ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၼင်ႇဢၼ်ၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈၶႃႈၶႂ်ႈပဵၼ် ဢၼ်ၶဝ်ၵမ်းၵမ်းလၢတ်ႈၶႃႈဝႃႈ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁၼ်ၼႃႈတႃလၢၼ်ဢွၼ်ႇၶဝ် ၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈ ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇၸွမ်းႁဵတ်းပၼ်လႆႈ။

ၸွင်ႇမၼ်းၵိုင်ႇႁိုဝ်ဝၢႆးၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းပီပၢႆ၊ သၢဝ်းပီၸမ်ထိုင် မေးၼၢင်းၶႃႈ ဢမ်ႇမူၼ်ႈသိူဝ်းၸႂ် လွင်ႈလႆႈယူႇတီႈ ဢမေႇရိၵႃႉယဝ်ႉသေ ၶႂ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ လုၵ်ႈယိင်းလုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ် သေဢိတ်း၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ်ၵိူတ်ႇတီႈၼႆႈ၊ ယႂ်ႇတီႈၼႆႈလႄႈ မိုတ်ႈၵိုဝ်းတီႈၼႆႈယဝ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ႁဵတ်းၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈ၊ ၶႃႈၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉ တီႈလိၼ်တႃႇႁဝ်းၶႃႈယူႇသဝ်း တီႈမိူင်းႁဝ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႃႈၶၼ်လိၼ် သမ်ႉပေႃးသုင်ၶိုၼ်ႈၽႃႉၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇယဝ်ႉ။ ပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ငိုၼ်းဢၼ်ၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉ ဢမ်ႇပေႃးၵိုတ်း ယဝ်ႉလႄႈ ၶႃႈၵေႃႈ ၶိုၼ်းလႆႈပွၵ်ႈမႃးမိူဝ်း တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵႃႉထႅင်ႈ။

ၽွင်းၼၼ်ႉ မေးၼၢင်းၶႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းမႃးၸွမ်းၶႃႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသွင်ၵေႃႉသမ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈ လႃးလႃး။ ႁဵတ်းၼႆသေ ၶႃႈၵေႃႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ တီႈမေးၼၢင်းၶႃႈ ဝႃႈ "ႁဝ်းတေပွၵ်ႈမိူဝ်းႁႃငိုၼ်း တီႈဢမေႇရိၵႃႉထႅင်ႈသွင်ပီသေ ႁဝ်းတေၶိုၼ်းမႃး" ၼႆသယဝ်ႉ ၶႃႈလႄႈ တင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသွင်ၵေႃႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈ မိူဝ်းတီႈမိူင်းဢမေႇရိၵႃႉယဝ်ႉ။ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်တႄႉ ၵိုတ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈ၊ ၵွပ်ႈမၼ်းဢမ်ႇယွမ်းမႃးၸွမ်းႁဝ်း။

ၶၢဝ်းယၢမ်းၵေႃႈ ပူၼ်ႉၵႂႃႇၽႂ်းၼႅၼ်ႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉဢမ်ႇႁိုင် လုၵ်ႈယိင်းၶႃႈ တေႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်း ၵူၼ်းၸၢႆးဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈၵေႃႈဝႃႈ မၼ်းမိုတ်ႈတီႈမိူင်းဢမေႇရိၵႃႉၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၶႃႈၵေႃႈ ယူႇထႅင်ႈတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ၊ ဝၢႆးသေ ႁွမ်လႆႈငိုၼ်းတွင်း တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇယဝ်ႉ ၶႃႈၵေႃႈဝႃႈ ထုၵ်ႇလီပွၵ်ႈမိူဝ်းယဝ်ႉ ၼႆသေ မႅၵ်ႇပူၵ်ႉၶူဝ်းပူၵ်ႉလဵင်း ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈ ၵေႃႉလဵဝ်ယဝ်ႉ။

ၶႃႈၵေႃႈ ပွၵ်ႈမႃးတီႈဝၢၼ်ႈသေ မႃးသိုဝ်ႉလႆႈ ႁွင်ႈၶွၼ်ႇၻူဝ်ႇ သွင်ႁွင်ႈ။

တေႃႈလဵဝ်ၸိုင် ဢသၢၵ်ႈၵဝ်ၶႃႈ မီး 60 ယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းလႆႈယူႇႁွင်ႈသေ ငဝ်ယူႇၵေႃႉလဵဝ်။ ၵၢင်ၼႂ် ၵၢင်ၼႂ်မႃး ၶႃႈၵႆႉၵႆႉဢွၵ်ႇႁွင်ႈသေ ၵႂႃႇပႆလဵၼ်ႈ၊ ၵႂႃႇတီႈဝတ်ႉ ဢၼ်မီးၸမ် ၶွၼ်ႇၻူဝ်ႇၶႃႈ။ မေးၼၢင်းၵဝ်ၶႃႈ ဢၼ်မီးသၸ်ႉၸႃႇတေႃႇၶႃႈၼႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼုင်ႈၽႃႈၶၢဝ်သေ မီးယူႇတီႈဝတ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႈ။

မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ ၶႃႈဝူၼ်ႉယူႇဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းၵိုင်ႇႁိုဝ်… ၼႆယူႇ။ ပေႃႈၵဝ်ၶႃႈၼႆႉ ဝႆႉၸႂ်ဝႃႈ မၼ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈ၊ ႁဵတ်ႈၵၢၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၵူၺ်းသေတႃႉ မၼ်းယင်းမီးႁွင်ႈ ဢၼ်ၵိုၵ်းၸိုဝ်ႈၵိုၵ်းသဵင်မၼ်းဝႆႉ ႁွင်ႈၼိုင်ႈ။

ၵဝ်ၶႃႈၼႆႉ ပေႃႈမႄႈသဵင်ႈၵႂႃႇၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈႁၼ်၊ မီးလုၵ်ႈလၢင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယူႇၸမ်ၵၼ်။ မေးၼၢင်းၵေႃႈ ပၢႆႈၵႂႃႇၼုင်ႈၽႃႈၶၢဝ်ပႅတ်ႈ။ ဢၼ်လိူဝ်ပေႃႈၶႃႈၼႆႉ မီးလွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ ၵဝ်ၶႃႈသိုဝ်ႉလႆႈ ႁွင်ႈၶွၼ်ႇၻူဝ်ႇ လိူဝ်ပေႃႈၶႃႈ ႁွင်ႈၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ဢၼ်ၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းၵိုင်ႇႁိုဝ်… …?

ၶႃႈၼင်ႈယူႇၼႂ်းႁွင်ႈသေ တူၺ်းဢွၵ်ႇမိူဝ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ၊ လႆႈႁၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် တဵၼ်ႈတဵၼ်ႈဝႅၼ်ဝႅၼ်ၸွမ်းထီးဝီးယူႇ။ ဢေႃ… ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉႁိုဝ် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်း လႆႈလုလႆႈသုမ်း ၾိင်ႈငႄႈႁဝ်း။

ၼိုင်ႈႁိုင်ၼိုင်ပွၵ်ႈ လုၵ်ႈယိင်းလုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈ ဢၼ်မီးတီႈဢမေႇရိၵႃႉၼၼ်ႉ ၵႆႉသူင်ႇၵၢတ်ႉ၊ သူင်ႇလိၵ်ႈမႃး ထၢမ်ၶၢဝ်ႇထၢမ်ငၢဝ်းယူႇ။ တီႇဢေႇသုတ်းၵေႃႈ ၶဝ်ယင်းတိုၵ်ႉၶုၵ်းၸႂ်ႁဝ်းယူႇ ၵႃႈလႆႈဝူၼ်ႉၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်းယဝ်ႈ။ ပေႃးဝႃႈ ၶႃႈတၢႆၵႂႃႇၵေႃႈ တေပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်ထႅင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉယူဝ်ႉ ဢၼ်တေမႃးၸွႆႈႁဵတ်းပၢင်မႃႇသႃႇၶႃႈ။ ႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈမီး တၢင်းၵတ်းယဵၼ် သိူဝ်းသႃႇ မင်ႇၵလႃႇတဵမ်ထူၼ်ႈသေၵမ်း ၼႆ ယွၼ်းသူးပၼ်ယူႇ…

ၵူၺ်ႈၵႃႈ ၶေႃႈထၢမ်မိူဝ်ႈၵႆႈ တိုၵ်ႉၶၢင်ႉဝႆႉယူႇၼႂ်းၸႂ် ဝႃႈ "ၸွင်ႇမၼ်းၵိုင်ႇႁိုဝ်…?"

Add new comment