Comments

Comments

10

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၼမ်ႉၶူင်း။ ၶႃႈၶႂ်ႈတူင်ႉတၵ်ႉမႂ်ႇသုင်ပီမႂ်ႇလႄႈ တင်းယိၼ်းၸူမ်းၸွမ်း ၼမ်ႉၶူင်းတႄႉတႄႉၶႃႈ။ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈၼမ်ႉၶူင်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်သေၵမ်းၶႃႈ။

ၶႃႈၶ်ႂႈႁူႉ လၢႆးၸ်ႂႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼႆႉ  ႁႂ်ႈမၼ်းမိူၼ်ၸေႃႇၵျီႇဢေႃႈ၊ သင်ဝႃႈ ႁဝ်းလူင်းၼ်ႂးၶွမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ ပေႃးဢမ်ႇႁၼ်ႁၢင်ႈၶီးပုတ်ႉမၼ်း လႄႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးဢမ်ႇလႆႈၼႆ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၶႃႈ လၢႆႈၽွၼ်ႉၼ်ႂးဝိၼ်းတူဝ်း ၸဵတ်းသေ ဝိၼ်းတူဝ်းပႅတ်ႇဢေႃႈ။ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။

ၼႂ်းဝိၼ်းတူဝ်းၸဵတ်းတႄႉ လူဝ်ႇလႆႈလူင်းၾွၼ်ႉ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉႁင်းၶေႃၶေႃၶႃႈ။ လူင်းမိူၼ်လူင်းၽွၼ်ႉၸေႃႇၵီႇၵေႃႈလႆႈၶႃႈ။
တွၼ်ႈတႃႇဝိၼ်းတူဝ်းပႅတ်ႇတႄႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈယူႇၼီႇၶူတ်ႉပႃးမႃးၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈလူင်းၾွၼ်ႉထႅင်ႈသေ လူင်းၶီးၿွတ်ႇဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းၵေႃႈလႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ဢၼ်ပႃးမႃးၸွမ်းၼႂ်းဝိၼ်းၻူဝ်းပႅတ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃး Opentype Layout Code မႃးလႄႈ သင်ဝႃႈ ဢဝ်ၾွၼ်ႉဢၼ်မီး Opentype Layout Code သေဢၼ်ဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇၾွၼ်ႉပၢင်လူင်၊ ၼမ်ႉၶူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢၼ်ဢၼ်လူင်းၸွမ်းၸိုင် တေၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈၶႅပ်ႉလႅပ်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇၶႃႈ။

ၶႃႈၵေႃႈ ယၢမ်းၸ်ႂႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတူၺ်း လၢႆꧦပွၵ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ မင်ပွၵ်ႈၵေႃႈလႆႈ မင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ပေႃးႁဝ်းလူင်းၼ်ႂးၶွမ်းႁဝ်းယဝ်ႉၼႆ တႃႇတေလၢႆႈၽွၼ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ပေႃးတေတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးတီႈၽၢႆႇလ်သေဢၼ်ꧦလႄႈသင် သင်ဝႃႈၵီးပုတ်ႉဢမ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼႆ တေလႆႈလၢႆႈတီႈလ်ႂၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇလၢႆႈမိူၼ်ၸေႃႇၵျီႇၶႃႈႁၼေႃ။ ပေႃးသႂၢင်းမၢၼ်ႈယူႇၼီႇၶူတ်ႉသေ သမ်ႉသႂၢင်းၸေႃႇၵျီႇတႆးတေႉ ၽွၼ်ႉသေ တူဝ်လိၵ်ႈသေ ႁၼ်ၼင်ႇၵၼ် ပေႃးသႂၢင်းၸေႃႇၵျီႇမၢၼ်ႈတင်းတႆးၼႆ ၸေႃႇၵျီႇတႆးၵႆႉဢမ်ႇႁၼ်ပႅတ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉသင်ၽွင်ႈၶႃႈ တွပ်ႇပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ။

ၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉလႄႈ ၸေႃႇၵီႇၼႆႉ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်ယူႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉမၢၼ်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ တႆးၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇၸႂ်ႉၸွမ်းၾွၼ်ႉၸေႃႇၵီႇၶႃႈ။ ၸႂ်ႉၸွမ်းလႆႈသေတႃႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉၸွမ်းၵၼ်လႆႈၵူႈတီႈၶႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၾွၼ်ႉၸေႃႇၵီႇၼၼ်ႉ ႁိမ်ဢဝ်တီႈယူႇ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉဝႆႉ။

လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ သင်သႂ်ႇၸေႃႇၵီႇမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၸေႃႇၵီႇတႆးၵႆႉႁၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တေပဵၼ်လႆႈယူႇၶႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၸေႃႇၵီႇမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးပႃးတူဝ်လိၵ်ႈတႆး။
ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈသႂ်ႇၸေႃႇၵီႇတႆးယဝ်ႉၸိုင် ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇလႆႈသႂ်ႇၸေႃႇၵီႇမၢၼ်ႈထႅင်ႈၶႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၸေႃႇၵီႇတႆးၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉတူဝ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ သင်လူဝ်ႇပေႃႉလူဝ်ႇတႅမ်ႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶိုၼ်းဢဝ်ၶီးၿွတ်ႇ တႃႇၸေႃႇၵီႇမၢၼ်ႈသႂ်ႇၵေႃႈ လႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။

ပီႈၸၢႆးလူင်ၶႃႈ iphone 5c version 7.0.4 ၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းတူဝ်း update မၼ်းပဵၼ် version 7.1.1 ယဝ်ႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁဵတ်း jailbreak မၼ်းၶႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈတေႁဵတ်းႁိုဝ် သ်ႂႇလိၵ်ႈတႆးမၼ်းၶႃႈ ၶ်ႂႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႂ်ႈပီႈၸၢႆးလူင်ႁဝ်း တွပ်ႇပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈဢေႃႈ

ၸၢႆးလၢဝ်ဝၼ်း jailbreak တွၼ်ႈတႃႇ iOS 7.1.1 ၶွင် iPhone 5c ဢမ်ႇပႆမီးၶႃႈ။ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ဢမ်ႇႁိုင်ၵေႃႈ တေဢွၵ်ႇမႃးယူႇ ၼႆဢေႃႈ။

ဢေႃႈပေႃးဝႃႈတေတႅမ်ႈၼႂ်းဝႅပ်လႂ်ၼႂ်းၼႃႈပပ်ႉလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉတေလႆႈလၢႆႈတီႈလႂ်ၶႃႈ ပေႃးၶႃႈဢူၼ်းယဝ့်သေမႃးတႅမ်ႈၼႆ ၵဝ်ၶီႇမႂ်းမႂ်းၶီႇၵဝ်လူင်ၵႂႃႇမူတ်းၼၼ်ႉ
ႁဵတ်းသင်ၶဝ်ပေႉႁၵ်ႉ ၵၼ်ပေႃးတၼ်ႇၼၼ်ႉလႃႇ ၸွႆႈလၢတ်ႈပၼ်ၽွင်ႈၶႃႈ

လွင်ႈတၢင်းတႄႉၶ်ႂႈႁ်ႂႈပီႈၽူႈၶူင်သၢင်ႈၼမ်ႉၶူင်းႁဝ်းပိုၼ်ၽႄပၼ်ၾွၼ်ႉၼမ်ႉၶူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးပိူင်ထတ်းၶႃႈဢေႃႈယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းသူၼ်ၸ်ႂၼမ်တႄႉ"ၶႃႈဢေႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ

converter တႃႇတူၺ်းလိၵ်ႈၸေႃႇၵျီႇၼႆႉ မီးၽွၼ်းလီၼမ်တႄႉယဝ်ႉ။

Add new comment