တေတေႇႁဵၼ်း Programming လႆႈၸိူင့်ႁိုဝ်?

တေတေႇႁဵၼ်း Programming လႆႈၸိူင့်ႁိုဝ်?

တႅမ်ႈ Programming ၼႆ့ ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းဝႆ့တႄ့တႄ့ပိူင်ၼိုင်ႈယဝ့်။ မၼ်းႁဵတ်းႁဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၶူင်သၢင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယင်းၸၢင်ႈႁဵတ်းပဵၼ်ၵၢၼ်လဵင့်တွင့်လႆႈလူးၵွၼ်ႇ။ သင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵတ့်ၶႅၼ်ႇၵႂႃႈၼေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ မေႃၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်ႇၽျူႇတႃႇၵၼ်မႃးၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸိူဝ်းသူၼ်ၸႂ်တေႁဵၼ်း Programming ၵေႃႈ မီးမႃးတင်းၼမ်ယဝ့်။ ယင်းၵႆ့ၵႆ့မီး ၵူၼ်းထၢမ်မႃးဝႃႈ တေလႆႈတေႇႁဵၼ်း Programming ၸိူင့်ႁိုဝ်ၼႆယူႇ။ သင်ဝႃႈ ၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်ၼႆ့ ပဵၼ်ၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်မီးၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇၸိုင် ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈ သပ်းလႅင်းၼႄတၢင်းတႂ်ႈၼႆ့ တေပဵၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇပၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈ ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈယူႇ။

ၽႃႇသႃႇ

1. လိူၵ်ႈၽႃႇသႃႇ Programming
Programming ဢၼ်ဝႃႈၼႆ့ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းသင်ႇႁႂ်ႈၶိူင်ႈၶွမ်း၊ ၶိူင်းၾူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈသေဢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ့်။ ၵႂၢမ်းသင်ႇဢၼ်ၼႆ့ မီးၽႃႇသႃႇမၼ်းလၢႆလၢႆမဵဝ်းယဝ့်။ ၽႃႇသႃႇဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ့် မီးမၢႆမီႈ မီးပၵ်းပိူင်မၼ်းဝႆ့ၽႂ်မၼ်းယူႇ။ ၽႃႇသႃႇဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈဢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းမၼ်းလႄႈ တီႈၸႂ်ႉမၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇပႆႇႁဵၼ်း Programming ၼႆ့ ထုၵ်ႇလီလိူၵ်ႈ ၽႃႇသႃႇဢၼ်တေထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇယဝ့်။

2. ၽႃႇသႃႇ C, C++, C# လႄႈ VB
ၽႃႇသႃႇပႃႈၼိူဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆ့ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ပဵၼ်တႃႇၶူင်သၢင်ႈ ၸီ့သင်ႇ ႁႂ်ႈၶွမ်ႇၽျူႇတႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်၊ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼိူဝ်ၶွမ်ႇၽျူႇတႃႇယဝ့်။ ၽႃႇသႃႇ C လႄႈ C++  လႄႈ VB ၸိူဝ်းၼႆ့ ႁမ့်ငၢႆႈသေ သၢင်ႇထုၵ်ႇတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတေႇႁဵၼ်းၸၼ့်ငဝ်ႈယဝ့်။ ၵူၺ်းၵႃႈ C# ၼႆ့ ပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းၸႂ်ႉမၼ်းၼမ်တိူဝ်းမႃးသေ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇတိူဝ်းမႃးယဝ့်။

3. Java လႄႈ JavaScript
သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈႁဵၼ်း web plugins လႄႈ Apps တွၼ်ႈတႃႇၾူၼ်းၸိူဝ်းၼႆ့ၸိုင် ထုၵ်ႇလီႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇသွင်ဢၼ်ၼႆ့ယဝ့်။ ပဵၼ်ၽႃႇသႃႇဢၼ်လူဝ်ႇၼႃႇၼႃႇ တွၼ်ႈတႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆၵေႃႈ ဝႃႈလႆႈယဝ့်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ၽႃႇသႃႇသွင်ဢၼ်ၼႆ့ၵေႃႈ လီလႆႈႁူႉဝႆ့ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

4. Python
ၽႃႇသႃႇၼႆ့သမ့် ၸႂ်ႉလႆႈတွၼ်ႈတႃႇလၢႆသဵၼ်ႈလၢႆသၢႆ၊ Windows, Linux/Unix, Mac OS X ၸိူဝ်းၼႆ့ လႆႈမူတ်းယဝ့်။ ၽႃႇသႃႇ Python ၼႆ့ ပွတ်းသေၽႃႇသႃႇတၢင်ႇဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ C, C++ ၸိူဝ်းၼႆ့ယဝ့်။ ပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတေႇႁဵၼ်းယဝ့်။

5. PHP
ၽႃႇသႃႇဢၼ်ၼႆ့ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇသၢင်ႈလႄႈၵုမ်းထိင်းဝႅပ့်သၢႆ့(တ်)ယဝ့်။ ပဵၼ်ၽႃႇသႃႇဢၼ်ပၢၼ်မိူင်းမိူဝ်ႈလဵဝ် လူဝ်ႇၼႃႇၼႃႇၼၼ့် ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ့်။ လိူဝ်သေၼၼ့် ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ hackers ၶဝ်ယဝ့်။

6. ၽႃႇသႃႇတၢင်ႇမဵဝ်း
လိူဝ်သေဢၼ်လၢတ်ႈမႃးပႃႈၼိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ယင်းမီးထႅင်ႈၽႃႇသႃႇတင်းၼမ်၊ ဢၢၼ်ႇႁူဝ်သိပ်းႁူဝ်သၢဝ်း။ ၽႃႇသႃႇၵူႈဢၼ် ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းတီႈလႂ်တီႈၼၼ်ႈၽႂ်မၼ်းယူႇ။ သင်ၸိူဝ့်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈဢဝ် Programming ပဵၼ်ၵၢၼ်လဵင့်တွင့်ၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆတႄ့ ႁူႉၽႃႇသႃႇမဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။

ၵၢၼ်ႁဵၼ်း

1. တေႁဵၼ်းလူၺ်ႈပပ့်လိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶိုၼ်ႈၸၼ့်ႁဵၼ်း
သင်တေႁဵၼ်းႁင်းၵူၺ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸိုင် လူဝ်ႇလႆႈပိုင်ႈဢိင်ပပ့် သေပပ့်ပပ့် ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တင်းၽႃႇသႃႇဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈႁဵၼ်းၼၼ့်ယဝ့်။ဢၼ်လီသေပိူၼ်ႈၼႆ့ ၶိုၼ်ႈၸၼ့်ႁဵၼ်း ႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်ပိုၼ့်ထၢၼ်ၽႃႇသႃႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈႁဵၼ်းၼၼ့်ဢွၼ်တၢင်းၼႆ့ လီသေပိူၼ်ႈယဝ့်။

2. ၸႂ်ႉတိုဝ်ႈၵၢၼ်ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ
ၵၢၼ်ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇတီႈၼႆႈၼႆ့ ပဵၼ်ပၜဝ်းၵႅမ်းတႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၶွမ်းမဵဝ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မၼ်းတေၸၢင်ႈပိၼ်ႇပၼ်ပၢႆးဝူၼ့်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇပဵၼ် ၽႃႇသႃႇတႃႇသင်ႇႁႂ်ႈၶွမ်ႇၽျူႇတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ့်ယဝ်ႈ။ မီးပၜဝ်းၵႅမ်း လၢႆယၢင်ႇလၢႆမဵဝ်းဝႆ့ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈ ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇတႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေပိူၼ်ႈၼၼ့်ယဝ်ႈ။

3. ဢၢၼ်ႇပပ့်လိၵ်ႈ
ၼႂ်းပပ့်လိၵ်ႈၼၼ့် ၸွမ်းၼင်ႇၽႃႇသႃႇဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ့် တေမီးဝႆ့ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း တင်းၼမ်ယူႇယဝ့်။ ၶတ်းၸႂ်ၸၢမ်းတူၺ်းၸွမ်းၼႂ်းပပ့်၊ လႅၵ်ႈလၢႆးမၼ်းသေ တႅမ်ႈတူၺ်းၵႃႈၼင်ႇပဵၼ်လႆႈၼၼ့်ၸိုင် တေၸဵဝ်းထိုင်တီႈလႆႈယဝ့်။

4. ႁုပ်ႈႁူမ်ႈပၢႆးဝူၼ့်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
မိူဝ်ႈတေႇႁဵၼ်းၼၼ့် ထုၵ်ႇလီ တေႇတႅမ်ႈပၜဝ်းၵႅမ်း ဢၼ်ငၢႆႈငၢႆႈမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ လၢႆးထွၼ် လၢႆးၼပ့် ၸိူဝ်းၼႆ့၊ ပၜဝ်းၵႅမ်းယၢမ်းမူင်းဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆ့ယဝ့်။ ဝၢႆးသေၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈတၢင်းႁူႉမႃးၼမ်ယဝ့်ၸိုင် ထုၵ်ႇလီၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈပၜဝ်းၵႅမ်း ဢၼ်သုၵ့်ယုင်ႈယၢပ်ႇယၢၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ့်ယဝ့်။

5. ႁဵၼ်းထႅင်ႈၽႃႇသႃႇတၢင်ႇမဵဝ်း
မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ပွင်ႇၸႂ်ၶိုၼ်ႈမႃးယဝ့်ၼၼ့် ထုၵ်ႇလီႁဵၼ်းထႅင်ႈ ၽႃႇသႃႇဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ့်။ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇ ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁဝ်းပွင်ႇၸႂ် ၽႃႇသႃႇဢၼ်ႁဝ်းႁဵၼ်းၵူႈပွၵ်ႈၼၼ့် ငၢႆႈလူမ်ၶိုၼ်ႈမႃးယဝ့်။ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းဝႆ့ Scheme ၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈသိုပ်ႇႁဵၼ်းလႆႈထႅင် C ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ Java ယဝ့်။ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေႁဵၼ်း Java ၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈသိုပ်ႇႁဵၼ်း Perl ဢမ်ႇၼၼ် Python ၸိူဝ်းၼႆ့လႆႈထႅင်ႈယဝ့်။

6. သိုပ်ႇတႅမ်ႈပၜဝ်းၵႅမ်းလႄႈ ၶတ်းၸႂ်ၸၢမ်းတူၺ်းထႅင်ႈတၢင်ႇမဵဝ်း
တႃႇတေပဵၼ်ၽူႈတႅမ်ႈ Program ၵတ့်ၶႅၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆ့ တီႈဢေႇမၼ်း လူဝ်ႇလမ်းၸွမ်းလႆႈ လွၵ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈယူႇတႃႇသေႇၼၼ့်ယဝ်ႈ။ လူဝ်ႇလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၽႃႇသႃႇဢၼ်မႂ်ႇထႅင်ႈ၊ လူဝ်ႇလႆႈလဵပ်းႁဵၼ်း ပၢႆးဝူၼ့်မႂ်ထႅင်ႈၸိူဝ်းၼႆ့ယဝ့်။ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄ့ လူဝ်ႇလႆႈတႅမ်ႈပၜဝ်းၵႅမ်း ဢၼ်မႂ်ႇထႅင်ႈၼၼ့်ယဝ်ႈ။

 ပီႈၸၢႆးလူင်

 

Comments

1

ဢိင်ၼိူဝ် လႆႈမႃးလူဢၢၼ်ႇလွင်ႈၼႂ်းၼႆႉယဝ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႈၸႂ်ၼႃႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႃႈသမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸႂ်လွင်ႈဝႅပ်ႉသႆႉလႄႈတတ်းငဝ်းဢေႃႈ။ သင်မီးၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆ ၼႄပၼ်လၢႆးတႃႇတေႁဵၼ်းႁူႉၶႅၼ်ႇၽွင်ႈၶႃႈ။

Add new comment