သႃႇသၼႃႇလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်း
ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်တႅမ်ႈ

 လိၵ်ႈသင်ႇသွၼ်ပွၼ်ႈဢွႆႇ လေႃးႁၼီႇသုတ်ႈ
ဢိၵ်ႇပႃးဢပုမ်ႇ ဢၢႆႈၸွၵ်ႇၸၢင်ႈပႅတ့်

ၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ်တႅမ်ႈ

ပပ့်ပိုၼ်းတႆး
မႂ်းၸွင်ႇတေမိူၼ်မၼ်း၊ မၼ်းၸွင်ႇတေမိူၼ်မႂ်း

ၸွမ်သၢမ်ၵဝ်ႈပိၼ်ႇတႅမ်ႈ

ၶူးလၢႆးတႅမ်ႈ/လူ လင်ၵႃႇလူင်တႆး
ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတိယတႅမ်ႈ