ပိုၼ်းၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆးၵဝ်ႈၸဝ်ႈ
လုင်းၶုၼ်မႁႃႇတႅမ်ႈ

သၢႆဢူၵႄးၶူင်း

ၽူႈႁၵ့်ၸၢတ်ႈ ၸၢႆးၵၢၼ်းယွတ်ႈ

ၸဵင်ၶမ်းလႅင်း မၢႆ 17 (2104)

ၸဵင်ၶမ်းလႅင်း မၢႆ 21 (2108)

တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ
ထီးၶမ်းတႅမ်ႈ

ဝတ့်ၵူႇမူၸွႆႈ (ထုင့်ပူင်း)
ၶိူဝ်းသႅၼ်တႅမ်ႈ

ၸဵတ်းသွင်ဝၼ်းၼိုင်ႈ
ၶိူဝ်းသႅၼ်တႅမ်ႈ

လၢႆးပွင်းလၢႆးယႃလႄႈဝေႃးႁႃႇရ
လုင်းတၢင်းၵႄးတႅမ်ႈ

ၿြႁ်မဝိႁႃရ
လုင်းတၢင်းၵႄးတႅမ်ႈ

ပိုၼ်းလိၵ်ႈတႆးတီႈၵႅပ်ႈ
လုင်းတၢင်းၵႄးတႅမ်ႈ

ၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ်ပုတ့်ထ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ
ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်တႅမ်ႈ