ထိုင်မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉတေႁၵ်ႉ

ထိုင်မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉတေႁၵ်ႉ

ၼွင်ႉႁဵတ်းသင်ယူႇ? မိူဝ်ႈၼႆႉ ပီႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်တႄႉယဝ်ႈ
JULY 21, 2014 4:40 PM

ပီႈ ၵမ်ႉၵွၼ်ႇၼႃ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်တိုၵ်ႉတႅမ်ႈလၢႆးငၢၼ်းယူႇ၊ ပေႃးယဝ်ႉၸင်ႇ သူင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းမႃးၼႃ
JULY 21, 2014 4:42 PM

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၸင်ႇတႅမ်ႈဢမ်ႇလႆႈၼႄႇ? ပီႈၶႂ်ႈလၢတ်ႈတေႃႇၼွင်ႉ၊ ပီႈၸႂ်ထိုင် ၼွင်ႉတႄႉယဝ်ႈ
JULY 21, 2014 4:43 PM

ၼွင်ႉလူဝ်ႇလႆႈတႅမ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုတ်းၶၢဝ်းယၢမ်းဢိူဝ်ႈ ၸွင်ႇႁူႉႁိုဝ်!
JULY 21, 2014 4:46 PM

ပွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်းၼႃ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်လၢတ်ႈ တေႃႇပီႈသေ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈမႃး ၸင်ႇတႅမ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈႁႃႉ?
JULY 21, 2014 4:47 PM

ဢီႈသင်လႃႇ! ၼႆႉပဵၼ်လၢႆးငၢၼ်း တႃႇဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼွင်ႉၼႆ ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ႁႃႉ! ႁႂ်ႈၼွင်ႉလႆႈမီး ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိတ်းၼိုင်ႈလူး

ၼွင်ႉၵေႃႈမီးၸၢတ်ႈပၢၼ်ၼွင်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇဢိူဝ်ႈ။ ယႃႇပေၵုမ်ႇသူင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း မႃးယူႇတိၵ်းတိၵ်း သုၵ်ႉသၢၵ်ႉၼႃႇ!
JULY 21, 2014 4:55 PM

ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ ၶႂၢင်းပၼ်ပီႈၼႃ… ပီႈႁၵ်ႉၼွင်ႉတႄႉယဝ်ႈ ပေႃးၼွင်ႉတႅမ်ႈယဝ်ႉ သူင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းမႃးႁႂ်ႈပီႈၽွင်ႈၼႃ
JULY 21, 2014 4:56 PM

ၼွင်ႉ ပီႈဢမ်ႇယဵၼ်ႉလႆႈယဝ်ႉ ၶႂ်လၢတ်ႈတေႃႇၼွင်ႉတႄႉယဝ်ႈ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁဝ်းသွင်ၵေႃႉ မူၼ်ႈသိူဝ်းမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ
JULY 21, 2014 5:40 PM

ၼွင်ႉ ပဵၼ်သင် ပႆႇတွပ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းပီႈ? တႅမ်ႈလိၵ်ႈပႆႇယဝ်ႉႁႃႉတေႃႈ …
JULY 21, 2014 6:10 PM

ၼွင်ႉ တွပ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းပီႈလႄႈၼႃ… ပီႈမႆႈၸႂ်မႃးယဝ်ႈ ☹☹
JULY 21, 2014 7:25 PM

ၼွင်ႉ ပေႃးတေထိုင်သိပ်းမူင်းယဝ်ႈ ပဵၼ်သင်ပႆႇတွပ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းပီႈလႃႇ? ပီႈႁၵ်ႉၼွင်ႉ ၸႂ်ထိုင်ၼွင်ႉတႄႉယဝ်ႈ

ပီႈႁၵ်ႉၼွင်ႉတႃႇသေႇဢိူဝ်ႈၼႃ မိူဝ်ႈလႂ် ႁဝ်းတေလႆႈယူႇႁိမ်းၵၼ်တႃႇသေႇၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႈ …
JULY 21, 2014 09:55 PM

လၢတ်ႈဝႆႉယူႇလူး ပေႃးၼွင်ႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈသူင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းမႃးၼႆ! ဢမ်ႇမေႃႁူႉႁႃႉ ဝႃႈၼွင်ႉၵၢၼ်သုၵ်ႉ!

ပေႃးတၢၼ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇမီးမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈယဝ်ႈ၊ ပူၼ်ႉလိူဝ်ၼႃႇ ပီႈၼႆႉ ၼွၼ်းလႆႈယဝ်ႈ!
JULY 21, 2014 10:02 PM

OK ၼွၼ်းၵေႃႈလႆႈယူႇ။ goodnight လုမ်းလႃးတူဝ်ၵဝ်ႇလီလီဢိတ်းၼိုင်ႈၼႃ၊ ပီႈႁၵ်ႉၼွင်ႉတႃႇသေႇဢိူဝ်ႈၼႃ
JULY 21, 2014 10:04 PM

ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ …

ပီႈ တိုၼ်ႇလႆႈယဝ်ႈ၊ ၶႂၢင်းပၼ်ၼွင်ႉၼႃ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ၵၢၼ်သုၵ်ႉၼႃႇလႄႈ လႆႈလၢတ်ႈပူၼ်ႉၵႂႃႇဢိတ်းၼိုင်ႈ ♡♡
JULY 22, 2014 06:59 AM

လုၵ်ႉသုၵ်ႈၼႃႈသေ ၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်လႆႈယဝ်ႈ၊ ၼွင်ႉတေၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႈၼႃ
JULY 22, 2014 07:02 AM

ပီႈ လုၵ်ႉလႆႈယဝ်ႈ၊ ပီႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမိူၼ်ၵၼ်လူး၊ ပေႃးပီႈလုၵ်ႉယဝ်ႉၼႆ သူင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းမႃးႁႂ်ႈၼွင်ႉၼႃ
JULY 22, 2014 07:05 AM

ပီႈ ႁဵတ်းသင်ဢမ်ႇတွပ်ႇသင်မႃးလႃႇ၊ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်းယဝ်ႈ။ ၼႂ်းၾူၼ်းဢမ်ႇမီးငိုၼ်းႁႃႉ ပဵၼ်သင်?
JULY 22, 2014 12:00 PM

မၼ်းယၢၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႈ… လုၵ်ႈၸၢႆးၵဝ် ယၢၼ်ၵဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႈ… ၵေႃႉႁၵ်ႉမႂ်း ယၢၼ်မႂ်းၵႂႃႇယဝ်ႈ…

မၼ်းၵွင်လင်ပႅတ်ႈႁဝ်းတင်းမူတ်း ၸိူဝ်းႁၵ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႈ။

မၼ်းဢမ်ႇလၢတ်ႈၼႄမႂ်းၼႄႇ လွင်ႈမၼ်းဢမ်ႇယူႇလီ? မၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မႃး ပေႃႈလႆႈသၢမ်ပီယဝ်ႈ…
JULY 22, 2014 12:07 PM

ၼႂ်ၼႆႉ ႁဝ်းၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ပူၵ်းမၼ်းယူႇတင်းၼႂ်၊ မၼ်းဢမ်ႇတၵ်ႉသဵင် တေႃႇႁဝ်းယဝ်ႈ
JULY 22, 2014 12:12 PM

ၼႂ်းၾူၼ်းမၼ်း တိုၵ်ႉမီးဝႆႉၶေႃႈၵႂၢမ်းတႃႇမႂ်းယူႇ၊ မၼ်းဢၢင်ႈသူင်ႇလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းသူင်ႇယူဝ်ႉ …
JULY 22, 2014 12:16 PM

“ၼွင်ႉ လုမ်းလႃးတူဝ်ၵဝ်ႇလီလီၼႃ… ဝူၼ်ႉထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈမူၼ်ႈသိူဝ်းမႃးၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉသေ ပီႈလႆႈၽၢတ်ႇၵႂႃႇၵေႃႈ ပီႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်ယူႇ

ပီႈဢမ်ႇၶႂ်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼွင်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပီႈႁူႉဝႃႈ ၼွင်ႉ ၵၢၼ်မၢင်ႉၼႃႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ လႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၼွင်ႉ လႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းထႅင်ႈ… မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၸွင်ႇပီႈတိုၵ်ႉတေမီးၶၢဝ်းယၢမ်း

လႆႈပူၵ်းၼွင်ႉတိုၼ်ႇထႅင်ႈယူႇႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႈ။ ပီႈယွၼ်းသူးတႃႇသေႇ ဝႃႈ ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ပီႈၼႆႉ ႁႂ်ႈပီႈလႆႈႁၼ်ၼႃႈၼွင်ႉၵူႈဝၼ်းၼႆဢိူဝ်ႈ။

ပီႈႁၵ်ႉၼွင်ႉတႄႉယဝ်ႈ…

ပီႈသေလၢႆမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်းလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်ႁိုင် ၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႈ။ ပီႈပွင်ႇၸႂ်ၼွင်ႉယူႇၼႃ… သင်ၼွင်ႉဢမ်ႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉၶိုတ်းၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းလႆႈၸိုင် ၼွင်ႉတေတူၵ်းပွႆးထၢမ်လိၵ်ႈ။

ၶႂၢင်းပၼ်ပီႈၼႃ… ယဝ်ႉၵေႃႈ ပီႈႁၵ်ႉၼွင်ႉတႄႉယဝ်ႈ

ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈပီႈၼႃ ဝႃႈၼွင်ႉတေဢမ်ႇဢွၼ်ႇဢႄႈ…
ပီႈတေမီးႁိမ်းၶၢင်ႈၼွင်ႉတႃႇသေႇ ႁၵ်ႉၼွင်ႉတႃႇသေႇဢိူဝ်ႈ…”

Add new comment