လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း ယူႇၼီႇၶူတ့် ၼႂ်း iOS


လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း ယူႇၼီႇၶူတ့် ၼႂ်း iOS


လူဢၼ်ၼႆႉဢွၼ်တၢင်း—

ဢၼ်ၼႄဝႆ့တၢင်းတႂ်ႈၸိူဝ်းၼႆ့ တိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇၸႂ်ႉၸွမ်းၾွၼ့်လႄႈလွၵ်းမိုဝ်းၸေႃႇၵီႇသေဢိတ်း။ ၼွၵ်ႈသေၼႆ့ ၼႂ်း repo ၶွင်ၼမ့်ၶူင်းၼၼ့် ထွၼ်ၾွၼ့်လႄႈ လွၵ်းမိုဝ်းၸေႃႇၵီႇဢွၵ်ႇပႅတ်ႈယဝ့်လႄႈ သင်ဝႃႈ မီးပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၾွၼ့်လႄႈ လွၵ်းမိုဝ်းၸေႃႇၵီႇ ဢၼ်ဢဝ်တၢင်ႇတီႈမႃးသႂ်ႇဝႆ့ၸိူဝ်းၼၼ့်ၸိုင် ၼမ်ႉၶူင်းဢမ်ႇႁူႉထိုင်ၸွမ်းသင်ၶႃႈ။


1. လၢႆးသႂ်ႇၾွၼ့် ယူႇၼီႇၶူတ့် ၼႂ်း iOS 7.0 + (ဢမ်ႇႁဵတ်း jailbreak ၵေႃႈ သႂ်ႇလႆႈၾွၼ်ႉယူႇ)

1.1) လုၵ့်တီႈ Safari ၼႂ်းiPhone, iPad ဢမ်ႇၼၼ် iPod touch ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ
http://www.namkhone.com/repo/tai.mobileconfig (တွၼ်ႈတႃႇတူဝ်လိၵ်ႈမူၼ်း)
http://www.namkhone.com/repo/nkssmart3.mobileconfig (တွၼ်ႈတႃႇတူဝ်လိၵ်ႈလၢႆးမိုဝ်းတႅမ်ႈ)
လိူၵ်ႈဢဝ်သေဢၼ်ဢၼ် ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈလႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸႂ်ႉၵမ်းလဵဝ်တင်းသွင်ဢၼ် ဢမ်ႇလႆႈ။

1.2) ပေႃးယဝ့် install UnicodeTai.mobileconfig

1.3) ပေႃးယဝ့်ၸိုင် တေဢၢၼ်ႇလႆႈ ယူႇၼီႇၶူတ့် ၼႂ်းၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ့်။


2. လၢႆးသႂ်ႇလွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ့် တႆး/မၢၼ်ႈၼႂ်း iOS (တွၼ်ႈတႃႇ ၶိူင်ႈဢၼ်ႁဵတ်း jailbreak ယဝ့်ၼၼ့်ၵွႆး။ (လၢႆးႁဵတ်း jailbreak တွၼ်ႈတႃႇ iOS 7.x တူၺ်းတီႈၼႆႈ။)

2.1) ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း (တွၼ်ႈတႃႇ iPhone) Cydia >Manage> Sources> Edit> Add Source | (တွၼ်ႈတႃႇ iPad) Cydia> Sources> Edit> Add Source သေ သႂ်ႇပၼ် http://www.namkhone.com/repo သေယဝ့် တဵၵ်းပၼ် Add ၶႃႈတႃႉ။

2.2) ပႂ်ႉတေႃႇ Cydia လူတ်ႇ database မၼ်းႁႂ်ႈယဝ့်တူဝ်ႈလီငၢမ်း။

2.3) ပေႃးယဝ့်ၸိုင် ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်း Source ၶွင်ၼမ့်ၶူင်း ဢၼ်သႂ်ႇမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ့်တႃႉ။

2.4) ပေႃးယဝ့် တွၼ်ႈတႃႇလွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ့်တႆး လိူၵ်ႈတီႈ UnicodeTai Keyboard iPhone ၼၼ့်သေ တဵၵ်း install> confirm ၶႃႈတႃႉ။

2.5) တွၼ်ႈတႃႇလွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ့်မၢၼ်ႈ လိူၵ်ႈတီႈ MMUnicode Keyboard iOS ၼၼ့်သေ တဵၵ်း Install> Confirm တႃႉ။

2.6) ပေႃးႁဵတ်း install ယဝ့်မူတ်းယဝ့်ၸိုင် ၶိုၼ်းမေးပိၵ့်ပိုတ်ႇၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႃႈတႃႉ။

 

3. လၢႆးဢဝ်လွၵ်းမိုဝ်း UnicodeTai ဢွၵ်ႇမႃးၸႂ်ႉ

3.1) ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း Settings တီႈၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ လိူၵ်ႈႁႃ General> Keyboard> Keyboards> Add New Keyboard> (တွၼ်ႈတႃႇလွၵ်းမိုဝ်းတႆး) 5 Row ၶႃႈတႃႉ။
(တွၼ်ႈတႃႇလွၵ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈ) လိူၵ်ႈ Czech ၶႃႈတႃႉ။

3.2) ပေႃးယဝ့်ၸိုင် တႅမ်ႈလႆႈပေႃႉလႆႈ ယူႇၼီႇၶူတ့်တႆး/မၢၼ်ႈ ၼႂ်း iOS ၶႃႈယဝ့်။

 

A special heartfelt thank goes to Sai Htun Aung & Nang Khin Aye Myaing from BWL Co., LTD (TaungGyi), who supported me with an iPhone5 to work with.

ပီႈၸၢႆးလူင်

Comments

10

I can't load the database from Http://www.namkhone.com/repo for iPad Air. It says Error. Why is that? pls, help. Thanks in Advace.

NamKhone puts its repo in maintenance mode time to time. That could be the reason. Please refresh your Cydia. If there are some pending updates, please do update, and then try to install NamKhone repo again.

P.S.
If your Cydia has many repos installed, it's gonna take a pretty long time for all database to fully load.

ขอบคุณมากๆครับที่มีเรื่องดีๆมาสอนให้เราได้รู้จักวิธีใช้งานiosกัน

Profile installation failed........ How to fix it .? Please ....

FontProfile installation may fail
- if Zawgyi is installed
- if Bydafont is installed
- in a rare case, if its keyboard is installed first.

And FontProfile works only on iOS7 and above

มีสำรับAndriod4.3ไหมครับ

where i can install ZawgtiTai Font and Keyboard on my ios 7 device. i can not use Unicode font because my friends are use zawgyitai on their android devices.i can not find zawgyitai v3 font and keyboard on jailon or namkhone repo yet. please zawgyitai

Dear Sai G Du,

We are so sorry that NamKhone will not be able to provide ZawgyiTai font anymore on any account. The using of Zawgyi is against our policy, mainly because it jeopardizes the internationally accepted standard Unicode. So it had bee long since we removed it out of our server. Further more, we will not even be able to provide any information regarding with the so-called ZawgyiTai. We firmly believe that we are doing the right thing.

Regard,
NamKhone

รูาสึกอยากไห้ใช่ได้ครับ

Mai Soong kha Pi Sai Loung. I am PC user. It is mac iOS X version 10.10.1. I have been trying to use Tai and Burmese Unicode for several time. But it is not successful. I also tried to access in your
http://www.namkhone.com/repo/tai.mobileconfig (တွၼ်ႈတႃႇတူဝ်လိၵ်ႈမူၼ်း)
http://www.namkhone.com/repo/nkssmart3.mobileconfig (တွၼ်ႈတႃႇတူဝ်လိၵ်ႈလၢႆးမိုဝ်းတႅမ်ႈ)
to get font and install follow your instruction. Again, every time I click on the link, it appears as:
?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>PayloadContent</key>
<array>
<dict>
<key>Font</key>
<data>AAEAAAAVAQAABABQR0RFRgKzAAMABVnEAAAAHEdQT1Mi7cHbAAVZ4AAACTBHU1VCCIEyKgAFYxAA
ALz2TFRTSDZgrQcAAAzYAAACrE9TLzKKgo1HAAAB2AAAAGBWRE1YaHxv2gAAD4QAAAXgY21hcOXk and so on and so forth
Please help me to overcome this problem.

Add new comment