လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Xilisoft သေ လႅၵ်ႈလၢႆႈပိူင်ၽွတ်ႈ ၽဵင်းၵႂၢမ်းလႄႈ ငဝ်းတူင့်

Xilisoft

လႅၵ်ႈလၢႆႈပိူင်ၽွတ်ႈ ၽဵင်းၵႂၢမ်းလႄႈ ငဝ်းတူင့်


ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆ့ ပိူင်ၽွတ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းလႄႈ ငဝ်းတူင့်ၼႆ့ မီးၼမ်ၼႃႇ သမ့်ပေႃးၵၸၢၵ်ႇၵၸၢႆၵႂႃႇသဵင်ႈယဝ့်။ ပိူင်ၽွတ်ႈငဝ်းတူင့်လၢႆလၢႆၵူၺ်း မီးမွၵ်ႈ 166 မဵဝ်းယဝ့်။ ပိူင်ၽွတ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းသမ့် မီးမွၵ်ႈ 40 မဵဝ်းပၢႆပၢႆယဝ့်။ ဢၼ်ၼပ့်ၼႄမႃးၼႆ့ ယင်းပႆႇပႃႈမူတ်းလူးၵွၼ်ႇ။ ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉထိုင် ယင်းမီးထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ဢၼ်တေဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇၵေႃႈ ယင်းတေမီးထႅင်ႈတင်းၼမ်ယဝ့်။ ပိူင်ၽွတ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းလႄႈ ငဝ်းတူင့် ဢၼ်ႁူႉၵၼ်ၼမ်ၼၼ့်တႄ့ ပဵၼ် mp3; wma; flv; mp4; avi; mpg ၸိူဝ်းၼႆ့ယဝ့်။

တႃႇတေဢဝ်ပိူင်ၽွတ်ႈ မဵဝ်းၼိုင်ႈလႄႈ မဵဝ်းၼိုင်ႈလၢႆႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆ့ၶဝ်ႈၸူးၵၼ်ၼၼ့် ပၜဝ်းၵႅမ်းမၼ်းမီးလၢႆဢၼ်လၢႆမဵဝ်းယူႇယဝ့်။ ၼႂ်းၵႃႈ ပၜဝ်းၵႅမ်း ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ်ပိူင်ၽွတ်ႈ ၽဵင်းၵႂၢမ်းလႄႈ ငဝ်းတူင့်ၸိူဝ်းၼၼ့် Xilisoft ၼႆ့ သင်ဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၵျႃႉသေပိူၼ်ႈၼႆၵေႃႈ ၵဝ်ၶႃႈလၢတ်ႈလႆႈႁတ်းႁတ်းဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇယွမ်းပိူၼ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႆယဝ့်။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ပိူင်ၽွတ်ႈငဝ်းတူင့်သေမဵဝ်းမဵဝ်းၼၼ့် သင်ဝႃႈ ငဝ်းတူင့်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ့် မီးၸွမ်းၵၼ်တင်းၶေႃႈသပ်း (subtitles) မၼ်းၸိုင် မၼ်းတေဢဝ်ၶေႃႈသပ်းလႄႈ တင်းငဝ်းတူင့် ၸပ်းၵၼ်ၵႂႃႇပၼ်ၵမ်းလဵဝ်ယဝ့်။

ၵဝ်ၶႃႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈၵမ်ႈပႃႈၼမ် ယင်းတေပႆႇပႃႈမီး ပၜဝ်းၵႅမ်း Xilisoft ဢၼ်ၼႆ့။ သင်ဝႃႈ မီးၼႆသတေႃႉ ဝိူဝ်းသျိၼ်းမၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢၼ်လႃႈသုတ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ သင်ဝႃႈၽူႈလူလိၵ်ႈ ၶႂ်ႈဢဝ်သႂ်ႇၼႂ်း ၶိူင်ႈၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိုင် ꨑꨤဝ်းလူတ်ႇဢဝ်တီႈၼႆႈၵေႃႈ လႆႈယူႇယဝ့်။ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်း တႅမ်ႈၼႄဝႆ့တၢင်းတႂ်ႈၼႆ့ၵမ်ႈၽွင်ႈ။

 

(ႁၢင်ႈ - 01)

 လွၵ်း 1 - တွၼ်ႈတႃႇလိူၵ်ႈပိူင်ၽွတ်ႈမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေဢဝ်ငဝ်းတူင့် ဢမ်ႇၼၼ် ၽဵင်းၵႂၢမ်း လႅၵ်ႈပဵၼ်ပိူင်ၽွတ်ႈသင်ၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ့်ယဝ့်။ တူၺ်းတီႈ (ႁၢင်ႈ - 02)

လွၵ်း 2 - တီႈၵဵပ်းသိမ်း ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ငဝ်းတူင့် ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈယဝ့်။

လွၵ်း 3 - တွၼ်ႈတႃႇလိူၵ်ႈတင်ႈၵႃႈၶၼ်ငဝ်းတူင့် မိူၼ်ၼင်ႇၽွၼ့်တွၼ်ႈတႃႇၶေႃႈသပ်း (subtitles)၊ ႁၢင်ႈ Logo ဢၼ်တေသႂ်ႇၸွမ်းငဝ်းတူင့် တေႇၵႂႃႇ လၢႆၸိူဝ့်လၢႆပိူင်။ တူၺ်းတီႈ (ႁၢင်ႈ - 03)

လွၵ်း 4 - တွၼ်ႈတႃႇလိူၵ်ႈတင်ႈၶၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းလႄႈ ငဝ်းတူင့် ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။

လွၵ်း 5 - ပေႃးတင်ႈၶၼ်ၵူႈၸိူဝ့်ၵူႈပိူင် လႆႈထုၵ်ႇဢူၵ်းထုၵ်ႇၸႂ်ယဝ့်ၸိုင် ၼဵၵ်းတီႈတုမ်ႇၼႆ့သေ လႅၵ်ႈလၢႆႈ။

လွၵ်း 6 - တွၼ်ႈတႃႇတေဢဝ် ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ်ငဝ်းတူင့် ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈယဝ့်ၼၼ့် ၶၢႆ့ၶဝ်ႈၼႂ်း iPhone, iPad, iPod

 

(ႁၢင်ႈ - 02)

(ꨟꨤင္ၒ - 03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- ပီႈၸၢႆးလူင် --

Add new comment