ၸိူဝ်းပႆတၢင်းႁူၼ်လင်


ၸိူဝ်းပႆတၢင်းႁူၼ်လင်

ၸဵမ်းသ်ၽီတႃရိၵ့်ၼႆ့ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလွင်ႈတေႃႇလွင်းလႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းပီၼႆ့ သုမ်းပႅတ်ႈငုိၼ်း 250,000 ပွၼ်းယဝ့်။ သင်ၼပ့်ငုိၼ်းတေႃႇလႃႇၸုိင် တေမီးမွၵ်ႈ သီႇသႅၼ်ပၢႆပၢႆယဝ့်။ သင်ၼပ့်ငုိၼ်းထႆးၸုိင် မႅၼ်ႈမွၵ်ႈ သိပ်းသၢမ်လၢၼ့်ပၢႆယဝ့်။ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵိၼ်ၸၢင်ႈၼုိင်ႈၵေႃႉၼႆ့ တႃႇတႁေႃလႆႈငုိၼ်းမႃးမွၵ်ႈၼႆ့ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ။

ဢၼ်မၼ်းလဵၼ်ႈသုမ်းၼႆ့တႄ့ ပဵၼ်လွင်ႈတေႃႇလွင်း ၸွမ်းတူႈၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းဝႆ့ပိူင်တၢႆၼၼ့်ယဝ့်။ ၼႂ်း 20 ၸႅၵ့်ၵၢၼ့်ၼႆ့ လဵၼ်ႈလႆႈတေႃႇထုိင် 100 ပွၼ်းၼႆယဝ့်။

ဝၢႆးသေမၼ်းသုမ်းငုိၼ်းတၢၼ်ႇၼႆ့ယဝ့် မၼ်းဝႃႈ မၼ်းယင်းဢၢင်ႈၶႃႈတူဝ်မၼ်းတၢႆၼႆၵွၼ်ႇယဝ့်။ မၼ်းဝႃႈ "ပေႃးၵဝ်ၶႃႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပွၵ်ႈမႃးၸုိင် ၵဝ်ၶႃႈတေၶဝ်ႈၵႂႃႇဝႄ့ ၼႂ်းလၢၼ့်တေႃႇလွင်းသေ လဵၼ်ႈႁၢၼ့်တေႃႇငုိၼ်းပေႃးမူတ်း ၸင်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း" ၼႆယဝ့်။

"ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵဝ်ၶႃႈတင်းၸၢတ်ႈၼႆ့ ၵဝ်ၶႃႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သေႇသေႇယဝ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတွၼ့်မီးငုိၼ်း တႃႇၵဵပ်းတႃႇႁွမ်သေပွၵ်ႈ၊ ၶူဝ်းၶွင်သင်ၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ ၸူႉႁၵ့်ၵေႃႈ ၽႄတၢင်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ၊ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ ႁူၺ်းၵေႃႉၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ ပီႈၼွင့်ၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ ၼႃႈၵၢၼ်သင်ၵေႃႈဢမ်ႇမီးယဝ့်။"

"တွၼ်ႈတႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵဝ်ၶႃႈတႄ့ တေဢမ်ႇတွၼ့်လီၶုိၼ်းလႆႈသေပွၵ်ႈယဝ့်ယူဝ့်။ ၼႆ့တႄ့ပဵၼ်ၽွၼ်းႁၢႆ့လူင် လွင်ႈတေႃႇလွင်းဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈလႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇၼၼ့်ယဝ်ႈ။"

မၼ်းယဵၼ်ၵႂႃႇၵမ်းၼုိင်ႈသေ ၶုိၼ်းဝႃႈ -
"သုမ်းၵႂႃႇငုိၼ်းၼုိင်ႈသၢဝ်း၊ သမ့်ၶႆႈလႆႈငုိၼ်းၼၼ့်ၶုိၼ်းလႄႈ သမ့်ဢဝ်ငုိၼ်း 40 ႁဵတ်းတုိၼ်းလၢင်းမၼ်းသေတေႃႇထႅင်ႈ၊ လဵၼ်ႈၵႅပ့်ၼုိင်ႈၵူၺ်း ၵႃႈႁႅင်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တင်းဝၼ်းသေ လႆႈမႃးၼၼ့် မူတ်းၵႂႃႇသဵင်ႈ၊ ၼႂ်းယေးၶုိၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၼီႈပဵၼ်ၶွတ်ႇဝႆ့၊ ၸူႉႁၵ့်ၶႃႈၵေႃႈ ႁူႉထုိင်လွင်ႈၼႆ့သေ မၼ်းယွၼ်းၽႄတၢင်းၵႂႃႇပႅတ်ႈယဝ်ႈ။"

Gambling_Image

"ၵူႈပွၵ်ႈတႄ့ ၼႃႈၵၢၼ်ၵဝ်ၶႃႈလီဢိူဝ်ႈ၊ ၵဝ်ၶႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈလၢၼ်ႇၻၢၼ်ႇ၊ ၼုိင်ႈပီၼုိင်ႈပီၼႆ့ လႆႈယူႇမွၵ်ႈ 40,000 ပွၼ်း။ တီႈယူႇၵေႃႈ ယူႇၸွမ်းပီႈၼွင့်ၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈၵႃႈၶၢတ်ႈႁွင်ႈ၊ ၵႃႈၼမ့်ၵႃႈၽႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင်သေလွင်ႈ။"

"ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႃႈၼင်ႇႁႃမႃးႁဵတ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ့် ၵဝ်ၶႃႈဢဝ်ၵႂႃႇတေႃႇလွင်းပႅတ်ႈမူတ်း၊ ၵမ်းၼႆ့ ၵွတ်းၼႃႇယဝ့်လူး ငိုၼ်းတႃႇသိုဝ်ႉသႂ်ႇၼမ့်မၼ်းလူတ့်ၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ့်၊ ၵၢၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်း၊ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ပေႃႈလဵင့်ၵေႃႈ တတ်းၵၢၼ်ၵဝ်ၶႃႈပႅတ်ႈ။"

မၼ်းၶုိၼ်းသုိပ်ႇၶႆႈၼႄဝႃႈ "ၵမ်းၼႆ့ ၵဝ်ၶႃႈလႆႈၼွၼ်းၼႂ်းလူတ့်ၵဝ်ၶႃႈၵူၺ်းယဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈပီ 2008 တေသဵင်ႈၼၼ့် ၵဝ်ၶႃႈယင်းဝူၼ့်ဝႃႈ တေၶႃႈတူဝ်ၵဝ်တၢႆပႅတ်ႈၼႆၵွၼ်ႇဢေႃႈ"

ႁဵတ်းၼႆသေ မၼ်းၵေႃႈ ထႆႇငဝ်းတူင့် လၢတ်ႈၼႄတူဝ်ထူပ်းလွင်ႈတႄ့မၼ်း ယွမ်းႁပ့်တၢင်းၽိတ်းမၼ်းသေ တၢင်ႇဝႆ့ၼိူဝ် YouTube ယဝ့်။ ၵူၼ်းတူၺ်းမၼ်း ဢမ်ႇယွမ်းၶုိင်ႈလၢၼ့်။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ မီးတူဝ်ထူပ်းမိူၼ်မၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ႁူႉတူဝ်ၶဝ်သေ တုိတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈတေႃႇလွင်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ့် ၶုိၼ်းမႃးၸႅၵ်ႇၽႄတၢင်းႁၼ်ထုိင်ၶဝ် တင်းၼမ်ယူႇယဝ့်။

ၵူၼ်းလူင်ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်းၶဝ်တႄ့ ဝႃႈ "ၼႂ်းၵႃႈႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဢႅင်းၵလဵတ်ႈတင်းမူတ်းၼႆ့ မီးပၢၵ်ႇၵေႃႉၼုိင်ႈၵေႃႉၵူၺ်း ဢၼ်လႆႈထူပ်းၽွၼ်းႁၢႆ့လွင်ႈတေႃႇလွင်း" ၼႆယဝ့်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းထတ်းသၢင်တင်းၼမ်တႄ့ ဝႃႈ "ပၢၵ်ႇၵေႃႉၼုိင်ႈၵေႃႉဢၼ်ဝႃႈၼႆ့ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ၊ တုိၼ်းတေၼမ်လိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႈ၊ ဢၼ်ၶဝ်ဝႃႈၼင်ႇၼၼ်ၼၼ့် ၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ႁၼ်လီၼိူဝ်ၶဝ်သေ ႁၼ်ၸႃႉၼိူဝ်ၵူၼ်းသုမ်းမၼ်းၸိူဝ်းၼၼ့်ၵူၺ်း" ၼႆယဝ့်။ ၼင်ႇဢၼ်ၵူၼ်းထတ်းသၢင်ၶဝ်ဝႃႈၼၼ့်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈယူႇ။ ၼႂ်းမိူင်းဢႅင်းၵလဵတ်ႈၼႆ့ လၢၼ့်တေႃႇလၢၼ့်လွင်း ၼမ်တႄ့တႄ့။ ဢၼ်လဵၵ့်လဵၵ့်ၵေႃႈမီး ဢၼ်ယႂ်ႇယႂ်ႇၵေႃႈမီး။ တေႇၸဵမ်လွင်းမႃႉ၊ လွင်းမႃ တေႃႇထုိင်ႁူင်းၵႃႇသီႇၼူဝ်ႇ လႆႈႁၼ် ပဵၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈလၢႆလၢႆမဵဝ်းဝႆ့။ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇထိင်းၸႂ်လႆႈၼၼ့်တႄ့ တေမူတ်းတူဝ်ၸိူင့်ၼင်ႇၸဵမ်းသ် ဢၼ်လၢတ်ႈမႃးပႃႈၼိူဝ်ၼၼ့်ယဝ်ႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႆ့ ၵွင့်ၵၢႆႇၵၼ်ဝႆ့ၵူႈၸိူင့်ၵူႈလွင်ႈၵူႈဢွင်ႈၵူႈပိူင်လႄႈ သင်ဝႃႈတုမ့်တိူဝ့်ၵူၼ်းၵေႃႉၼုိင်ႈၸုိင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းမၼ်းၼၼ့်ၵေႃႈ တုမ့်တိူဝ့်ပႃးၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႈ။ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ  ပေႃႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႉၼုိင်ႈ တေႃႇလွင်းသေ သုမ်းမူတ်းတူဝ်ၼႆလႄႈ ၽွၼ်းႁၢႆ့ဢၼ်ၼႆ့ ဢမ်ႇၵွမ့်ၵႃႈတုမ့်တိူဝ့်ပေႃႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးမၼ်း၊ ပီႈၼွင့်ၸိူဝ့်ၶိူဝ်းမၼ်းၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈ တုမ့်တိူဝ့်ပႃးၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇၸဵမ်းသ် ဢၼ်လၢတ်ႈမႃးပႃႈၼိူဝ်ၼႆ့ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵွတ်းၼႃႇသေ သမ့်ပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈသုိဝ့်ၼမ့်မၼ်းၵႃးလႄႈ ၼမ်လႄႈဢေႇ တုမ့်တိူဝ့်ပႃး ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လၢၼ့်ၶၢႆၼမ့်မၼ်းထႅင်ႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ တုမ့်တိူဝ့်ပႃးပေႃႈလဵင့်မၼ်းထႅင်ႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇတႅၼ်းလႆႈ ငုိၼ်းဢၼ်ၵူႈမႃးၼႂ်းယေးငုိၼ်းလႄႈ တုမ့်တိူဝ့်ပႃး ယေးငုိၼ်းထႅင်ႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸူႉႁၵ့်မၼ်းၽႄတၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃလႄႈ ၸၢတ်ႈပၢၼ်တၢင်းႁၵ်ႉထႅင်ႈ ႁဵတ်းၼႆလူင်ၵႂႃႇယဝ့်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ၽွၼ်းႁၢႆ့လွင်ႈတေႃႇလွင်းၼႆ့ တုမ့်တိူဝ့်ၵူၼ်းမိူင်းဢႅင်းၵလဵတ်ႈ ပၢၵ်ႇၵေႃႉၼုိင်ႈၵေႃႉၵူၺ်းၼႆၼၼ့် လႆႈႁၼ် ယုမ်ႇယၢပ်ႇဝႆ့။ တၢင်းမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈ ၵႆ့လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶၢင်းၶဝ်ဝႃႈ "ၵူႈပွၵ်ႈတႄ့ ႁဝ်းၵေႃႈၶႅၼ်းၸႂ်မိူၼ်ပိူၼ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇဢိူဝ်ႈ၊ ၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇၶဝ်ႈၵေႃႈမီး၊ ဝူဝ်းၵႂၢႆးၵေႃႈမီး၊ မူၵေႃႈလဵင့်ဝႆ့တင်းၶွၵ်ႈ။ ပေႃႈဢၢႆႈၸၢႆးၶဝ် ဢဝ်တေႃႇလွင်းပႅတ်ႈမူတ်းယဝ့်ၼႃႇ။ ထုၵ်ႇၼီႈပိူၼ်ႈသေဢမ်ႇတႅၼ်းလႆႈ၊ မီးသင်ၵေႃႈ ပိူၼ်ႈမႃးလၢၵ်ႈၵႂႃႇၽဵဝ်ႈၵႂႃႇမူတ်းယဝ့်ဢိူဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ့ ၼမ့်မၼ်း ၽၵ်းမီႇဢွၼ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးငုိၼ်းတေသိုဝ့်ၵိၼ်ယဝ်ႈ" ၼႆ။ သဵင်ၶၢင်းဢၼ်ၼႆ့ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵဝ်ၶႃႈၶူင်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇႁင်းၵူၺ်း၊ ပဵၼ်သဵင်ၶၢင်းဢၼ် လႆႈငိၼ်းမႃးၼႂ်းႁူတႄ့တႄ့ၼၼ့်ယဝ်ႈ။

တၢင်းမိူင်းႁဝ်းတႄ့ မၢင်တီႈတီႈ ပေႃးမီးမႃႇသႃႇပၢင်သွမ်းၼႆ ၼင်ႇႁုိဝ်တေပႂ်ႉတူၺ်းၵၼ်လႆႈတင်းၶုိၼ်းၼၼ့် ဢဝ်တင်းၽၢႆ့သေ မႃးမူၼ်ႈၵၼ်ဝႃႇ။ ႁဵတ်းၼႆသေ သုမ်းဢိတ်းဢွတ်း၊ လႆႈဢိတ်းဢွတ်း ပႆႇပႃႈႁၢၼ့်ၸႂ်၊ ႁဵတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းမႃး ဢမ်ႇမီးမႃႇသႃႇၵေႃႈ ၶိၼ်းၵၼ်သေတေႃႇ။ တေႃႇၵႂႃႇတေႃႇမႃး ဢဝ်တၢင်းမူၼ်ႈသိူဝ်းလႄႈ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းမၢင်ၸိူဝ်း လုသုမ်းပႃးၵႂႃႇၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ယဝ့်။

ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ့်ဝႃႈ "ဢႄႉႉႉ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးၸႅတ်ႈ ၵၢၼ်တေႃႇလွင်း၊ ၵိၼ်လဝ်ႈသူႇယႃႈ၊ ၵဝ်းမႄႈယိင်း၊ သၢမ်မဵဝ်းၼႆ့တႄ့ တုိၼ်းလူဝ်ႇလႆႈမေႃႁဵတ်းသေမဵဝ်းမဵဝ်းယဝ်ႈ" ၼႆ။ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းဝူၼ့် ဢမ်ႇမီးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ ပေႃးပိူၼ်ႈဝႃႈၼၼ် ၵိူဝ်းထၢင်ႇဝႃႈၸုိဝ်ႈၸႂ်ႈၼႃႇ ၼႆသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းၸွမ်း ႁၢႆ့ၸွမ်း။ ပေႃးဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵဝ်ၶႃႈဝႃႈၸုိင် လူဝ်ႇလႆႈပိၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ "ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးငိူဝ်ႈ ၵၢၼ်တေႃႇလွင်း၊ ၵိၼ်လဝ်ႈသူႇယႃႈ၊ ၵဝ်းမႄႈယိင်း၊ သၢမ်မဵဝ်းၼႆ့ တုိၼ်းလူဝ်ႇလႆႈမေႃႁဵတ်းသေမဵဝ်းမဵဝ်းယဝ်ႈ" ၼႆယဝ်ႈ။ ၵႂၢမ်းတႆးဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းလၵ်းၵျေႃးၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် ၸႂ်ႈတႄ့ယဝ်ႈ။ ပိူၼ်ႈသႅၵ်ႇလႅၵ်ႇၵေႃႈ ၵျေႃးႁဝ်းလုသုမ်း၊ ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၵေႃႈ ၵျေႃးၵၼ်လုသုမ်း။

ႁဝ်းတင်းမူတ်း မၢင်ႇၵိူဝ်းၶႂ်ႈၶုိၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်၊ မၢင်ႇၵိူဝ်းၶႂ်ႈမၢၵ်ႈၶႂ်ႈမီးလီပဵၼ်သေ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းငၢၼ်း ၽႂ်ၽႂ်မၼ်းမၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဵတ်းယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢင်ႇလႆႈ၊ ႁႃယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၵဵပ်းႁွမ်လႆႈ၊ ၵႂႃႇယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၶုိပ်ႈၼႃႈလႆႈ။ ယႃႇပဝေႃႈ တေၶုိပ်ႈၼႃႈၶုိၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈ ယင်းႁူၼ်လင်တူၵ်းတႅမ်ႇၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၶႂ်ႈၶုိၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်တႄ့တႄ့ဝႃႈဝႃႈၼၼ့် ၵႃႈပဵၼ်တၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်တေႁႄႉႁၢမ်ႈ တၢင်းၶုိၼ်ႈယႂ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ့် ၼုိင်ႈဢိတ်းၼုိင်ႈဢီႈဢွၼ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈ လူဝ်ႇဝႆ့ၸႂ်ၶႅင်ၶႅင်သေ ဝႄႈလွတ်ႈလႆႈယဝ့်။

ၵၢင်ၸႂ်ၵဝ်ၶႃႈတႄ့ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင့်တႆးၵူႈၵေႃႉ ၶုိၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်၊ ၶုိၼ်ႇယႂ်ႇၶုိပ်ႈၼႃႈလႆႈႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း။ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းပႆတၢင်းႁူၼ်လင်ၶႃႈ ႉႉႉ

ပီႈၸၢႆးလူင်

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
သႂ်ႇပၼ်တူဝ်လိၵ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼႄဝႆႉၼႂ်းႁၢင်ႈ။