ၵူၼ်းယဵၼ်းပဵၼ်မႃၸွင်ႇမီးတႄႉ

ၵူၼ်းယဵၼ်းပဵၼ်မႃၵႂႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် တူဝ်သတ်းဢၼ်မိူၼ်ၵူၼ်းၶိုင်ႈၼိုင်ႈ မႃၶိုင်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမီးတႄႉ?

The Young Family

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽႄႈၸွတ်ႈၵႂႃႇၼိူဝ်ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉဝႆႉတႄႉယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်း ၽႄႈဝႆးပူၼ်ႉတီႈၼႃႇလႄႈ မၢင်ပွၵ်ႈပွၵ်ႈမႃး မၼ်းလုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃးတႄႉတႄႉၼႆ သမ်ႉပေႃးဢမ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉလၢမ်းႁူႉလႆႈယဝ်ႉ။ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈလၢၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးလၢႆး၊ ဢၼ်လီၼိူဝ်ႉၽၢၼ်ႈသၢၼ်ႈတိုၼ်ႇၸွမ်းမၼ်းၼၼ်ႉ ၽႄႈဝႆးၼႃႇ သမ်ႉပေႃးတၢၼ်ႇၽႆးမႆႈပႃႇယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတၢင်းၼိူဝ်ၼႆႉ ဢၼ်မိူၼ်မႃၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၶိုင်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ ၽႄႈဝႆးတႄႉယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈတႄႉယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တူဝ်ဢၼ်မီးၼႂ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်တူဝ်မီးၸႂ်တႄႉႁိုဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇႁူႉငဝ်ႈႁူႉပၢႆမၼ်းၸိုင် ၸႅၵ်ႇၽႄလႆႈယၢပ်ႇတႄႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈသင်?

ၶႅပ်းႁၢင်ႈတႄႉ တိုၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ထႆႇမႃးတီႈ ႁွင်ႈၼႄၽၢင်သေတီႈတီႈယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ် တူဝ်သတ်းမႄႈ ဢၼ်မိူၼ်ၵူၼ်းၵေႃႈလူဝ်လူဝ် သတ်းၵေႃႈလူဝ်လူဝ်ၼၼ်ႉ တူဝ်ၼိုင်ႈ ပွႆႇပူၺ်ဝႆႉ (ဢမ်ႇၼုင်ႈၶူဝ်းသင်)။ မီးမၢၼ်ႇႁူယၢဝ်းယၢဝ်း မိူၼ်မူၵေႃႈလူဝ်လူဝ် မႃၵေႃႈလူဝ်လူဝ်ဝႆႉ။ ႁဝ်းဝႃႈ မိူၼ်ၵူၼ်းၶိုင်ႈၼိုင်ႈ မႃၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ၼႆၵွၼ်လႃႈ။ ပဵၼ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ဢၼ်မႄႈမၼ်းတိုၵ်ႉတိုၵ်းၼူမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၼ်းယူႇ။ ပေႃးတူၺ်းၸိုင် ၶူၼ်ၼိူဝ်ႉသၢၼ်ႈသၢၼ်ႈဝႆႉသႄႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမိူၼ်တူဝ်တႄႉမၼ်းၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႈ။

ဢပုမ်ႇဢၼ်ၵႆႉလႆႈငိၼ်း

ဢပုမ်ႇမၢႆၼိုင်ႈ

ၼႂ်းမိူင်းဢိတ်ႉသရေးၼၼ်ႉ မီးၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉပၢႆးသၢႆႊၶဝ်ၸုမ်းၼိုင်ႈ ႁႃႁၼ်ၸိူဝ်ႉသတ်းမႂ်ႇမႂ်ႇထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ တူဝ်သတ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်မႃၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၶိုင်ႈၼိုင်ႈ။ တီႈမိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးၽူႈၵူၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၸွမ်းၽွၵ်ႇၸွမ်းတူဝ်သတ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵိူတ်ႇလုၵ်ႈမႃးၸိူင်ႉၼႆ ၼႆယဝ်ႉ။ တူဝ်သတ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းမၼ်း ၶျီႇမေႇရႃႇ ၼႆသေ ဢႃႇယုမၼ်းမီးမွၵ်ႈ သိပ်းၶူပ်ႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်လဵဝ် ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႊၶဝ် ဢဝ်တူဝ်သတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶင်ဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းဢိတ်ႉသရေး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢပုမ်ႇမၢႆသွင်

တီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတီႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈယိင်းသၢဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပေႃႈမႄႈ ၸွမ်းၸႂ်မၼ်းမႃးၸဵမ်လဵၵ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈယႂ်ႇမႃႈၵႃႈသုင်မႃးၼၼ်ႉ လုၵ်ႈယိင်းသၢဝ်ၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇမေႃထွမ်ႇၵႂၢမ်းပေႃႈမႄႈ၊ ဢမ်ႇႁူႉၵုင်ႇၵေးၸူးပေႃႈမႄႈ၊ ဢမ်ႇၼပ်ႉယမ်ပေႃႈမႄႈ၊ ၵႆႉလႃႇၵႆႉပွင်ႉ၊ ပၢၵ်ႇၸႃႉသဵင်ၸၢင်၊ သူပ်းၸႃးငႃးၽၢႆ၊ ၵႆႉတွပ်ႇၵႆႉထဵင်၊ ၵႆႉပေႃႉၵႆႉႁႅမ်ပေႃႈမႄႈမၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵၢမ်ႇဢၵုသူဝ်ႇဢၼ်ၼႆႉလႄႈ မီးဝၼ်းၼိုင်ႈ မၼ်းလႆႈယဵၼ်းပဵၼ်မႃၵႂႃႇၸၢတ်ႈၼႆႉတင်းလိပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွင်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတႄႉႁိုဝ်?

ၶႅပ်ႈႁၢင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်တႄႉယဝ်ႉ။ ၼင်ႇဢၼ်လႆႈႁၼ်ယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးတႄႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢပုမ်ႇဢၼ်လႆႈငိၼ်းယူႇလႄႈ တင်းဢၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈလႆႈႁၼ်ယူႇၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသင်ၵၼ်သေဢိတ်း။ မၢင်ပွၵ်ႈပွၵ်ႈမႃးၵေႃႈ ၶႃႈယင်းလီၶႂ်ႈၶူဝ်ယူႇႁင်းၵူၺ်းလႃႈ။ ၽႂ်တၼ်းၵႂႃႇၶုၵ်းၸႂ်လႆႈမၼ်းသေ ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မႃႈလွၵ်ႇၵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႈ။ ၵေႃႉလႅၼ်ၵေႃႈ လႅၼ်တႄႉလႅၼ်ဝႃႈ ၵေႃႉယုမ်ႇၵေႃႈ ယုမ်ႇတႄႉယုမ်ႇဝႃႈ။ တီႈတႄႉတႄႉမၼ်းၸိုင် ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ဢၼ်မေႃၶႅၵ်းႁုၼ်ႁၢင်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢေႃႉသ်တြေးလီးယိူဝ်း ဢၼ်ၸိုဝ်ႈ Patricia Piccinini (ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈ 1965) ၼၼ်ႉ ၶႅၵ်းႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉတႄႉ မၼ်းၼၢင်း ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၶရီႇလိၵ်ႉ (acrylic)၊ ၼင်သတ်း၊ ၶူၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်း လႄႈ မႆႉသေ ၶႅၵ်းႁဵတ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၼၢင်းတၢင်ႇၸိုဝ်ႈ ႁုၼ်ႇၼႆႉဝႃႈ “The Young Family” ၼႆယဝ်ႉ။

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၼႆႉ မၼ်းမၢႆထိုင်တီႈပွင်ႇသင်?

ႁုၼ်ႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၽႂ်ႁၼ်ၵေႃႈ လၢတ်ႈလႆႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ လွင်ႈဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသတ်းၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၶိုင်ႈၼိုင်ႈ။ ဢၼ်မေႃၶႅၵ်းၶႂ်ႈမၢႆထိုင်ၼၼ်ႉတႄႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း DNA ၶွင်ၵူၼ်းသေ ၶူင်ဢွၵ်ႇသတ်းမႂ်ႇမႂ်ႇမႃးထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈ ၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈတေပဵၼ်လႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢင်ႁၢင်ႈဢၼ်တေဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉတႄႉ တေမိူၼ်ၼႆယဝ်ႉ ၽႂ်ႁၼ်ၵေႃႈ ၶူၼ်ၼိူဝ်ႉၶႂ်ႈသၢၼ်ႈသၢၼ်ႈ၊ ၼိူဝ်ႉၼင်ၶႂ်ႈၽၢၼ်ႈၽၢၼ်ႈဝႆႉ။ မေႃၶႅၵ်ႈၶႂ်ႈဢဝ် တၢင်းဝူၼ်ႉ လႄႈ တၢင်းႁူႉသိုၵ်ႇ ဢၼ်လႆႈႁၼ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းပဵၼ်ၶွင်ၾၢၵ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇၶိူဝ်းၵူၼ်းၼႂ်းပၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ ၼႆၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈယူႇ။

ႁဵတ်းသင် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၼႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်?

ဢၼ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၼႆႉ လႆႈၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ ပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းမီးဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၵူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ၼႆႉၸိုင် ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးပၢႆးမွၼ်းၼႂ်းပၢၼ်မႂ်ႇမဵဝ်းၼိုင်ႈၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ၊ မၼ်းၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇ လွင်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းလၢႆဢမ်ႇတွၼ်ႉဝူၼ်ႉဝႃႈမၼ်းမီးၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ၼမ်ႉၵတ်ႉပၢႆးမွၼ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃး 1) လုၵ်ႉတီႈသုၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးသေလွင်ႈလွင်ႈ၊ 2) လုၵ်ႉတီႈသေလွင်ႈလွင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၵႂႃႇသုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်။ တီႈၼႆႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈသုၼ် ပဵၼ်မႃးသေလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸိူင်းငဝ်းတူင်ႉ Avatar ၸိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၼႆႉ မိူၼ်တူဝ်တႄႉမၼ်းၼႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ပေႃးဢမ်ႇႁူႉငဝ်ႈႁူႉပၢႆမၼ်းၸိုင် ပဵၼ်တူဝ်တႄႉႁႃႉ ပဵၼ်ႁုၼ်ႇၵူၺ်းႁႃႉၼႆ ၸႅၵ်ႇၽႄ သမ်ႉပေႃးဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႈ။

လူပ်းလင်

တူဝ်သတ်းဢၼ်မိူၼ်သတ်းၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၶိုင်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးတႄႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈတႄႉ ပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈတႄႉယူႇ။ ထႆႇမႃးဝႆႉတႄႉတႄႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႂႃႇထႆႇမႃးတီႈၼႂ်းႁွင်ႈၼႄႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပၢႆးမွၼ်းတီႈၼိုင်ႈၵူၺ်း။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႈတီႈၼႂ်းၵွင်ႈထႆႇသေ ဢဝ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉ၊ ၵေႃႉတၢင်ႇမၼ်းသမ်ႉ တၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈလၢႆလၢႆၵူၺ်း သမ်ႉဢမ်ႇတႅမ်ႈလွင်ႈတၢင်းမၼ်းသႂ်ႇၸွမ်းလီလီ၊ ဢမ်ႇၼၼ် တႅမ်ႈလွင်ႈတၢင်းမၼ်းသႂ်ႇၸွမ်းလီလီယူႇသေတႃႉ ၵေႃႉတူၺ်းမၼ်း ဢမ်ႇမေႃလူႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်လီလီလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ဢပုမ်ႇႁူဝ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉႁူဝ်သွင်သေ လွၵ်ႇၵၼ်ယူႇတီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈႁဵတ်းၼႆယူႇ။

ႁၢင်ႈပႃႈတႂ်ႈၸိူဝ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉတိၼ်လၢႆးမိုဝ်း ၶွင် Patricia Piccinini ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ

လၢႆးမိုဝ်းၸၢင်ႈၶႅၵ်း Paccinini ၵမ်ႈၽွင်ႈ