သဵင်မၼ်းႁၢႆၵႂႃႇ


သဵင်မၼ်းႁၢႆၵႂႃႇ

ယူႇယူႇၵေႃႈ ယင်းတုိၵ့်ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈမၼ်းယူႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပၢၼ်ပေႃႈပၢၼ်မႄႈ ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်မႃးလႄႈ ပီႈၼွင့်ၵၼ်ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ၵေႃႈၸႂ်ႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ မၼ်းယင်းယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ "ဢႄ ႉႉႉ တၢင်းၵိၼ်ၸိူင့်ၼၼ် ဢမ်ႇၸပ်းယိၼ့်မၼ်းသႄႈ၊ ၵဝ်ယၢမ်ႈၵိၼ်တူၺ်းယဝ်ႈဝႃႈ၊ ပေႃးၵိၼ်ယဝ့် ႁဵတ်းၵၢၼ်တင်းၶုိၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁိူဝ့်၊ ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်၊ ဢမ်ႇမီးယိၼ့်မၼ်း" ၼႆဝႃႇ။ ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတွပ်ႇသင် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢမ်ႇယၢမ်ႈၵိၼ်တူၺ်းသေပွၵ်ႈၵ်ႈ၊ ႁၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ့်ယၢမ်ႈႁၼ်သေပွၵ်ႈ။

"သူထၢင်ႇၵဝ်မဝ်းႁႃႉ ၵဝ်ပႆႇမဝ်းၵူၺ့်!" ၼႆၵေႃႈ မၼ်းၵႆ့လၢတ်ႈ။
"ၵဝ်မဝ်းၵေႃႈ ၵဝ်ဢမ်ႇၽိတ်းၽႂ်လူင်၊ သူၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ မႃးႁႃပၢၼ်းၽိတ်းၵဝ်" ၼႆၵေႃႈ မၼ်းၵႆ့လၢတ်ႈ။
"ၵဝ်ၵိၼ်လဝ်ႈၼႆ့ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၵိၼ်လၢႆလၢႆမိူၼ်ၼမ့်၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵဝ်ၵျဵၵ်ႈလႄႈ ၵဝ်ၵိၼ်ဢိူဝ်ႈ၊ ဢရသႃႇမၼ်းၶုိၵ့်လႄႈ ၵဝ်ၸင်ႇၵျဵၵ်ႈဢိူဝ်ႈ၊ သူၸိူဝ်းၼႆ့ ဢမ်ႇမေႃၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၶုိၵ့်မိူၼ်ဢၢႆႈႁႃး၊ ဢၢႆႈႁႃးၼႆ့တႄ့ ၵႃႈပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်ၵူၼ်း မေႃဝတ့်ၵူႈႉႉႉမဵဝ်း" ၼႆၵေႃႈမၼ်းၵႆ့ဝႃႈ။ ပေႃးမဝ်းမႃးၼႆ တီႈလႂ်ဢမ်ႇတီႈလႂ် ပေႃးပဵၼ်သဵင်မၼ်းၵႂႃႇသဵင်ႈ။ ယႃႇဝႃႈတီႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ၊ မၢင်ပွၵ်ႈ တေႃႈတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ ယင်းၵႆ့လႆႈငိၼ်းသဵင်မၼ်း။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ လၢတ်ႈယဝ့်လၢတ်ႈယွၵ်ႇဝႃႈ "မႃးယုၵ့်ပၼ်တိၼ်ၵဝ်ၼႆ့လူး ၵဝ်တေပိတ်ႉပၼ်မၼ်း" ၼႆၵေႃႈမီးမီး။

မိူဝ်းႁိူၼ်းပွၵ်ႈၼႆ့တႄ့ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်မၼ်း ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင်မၼ်းယဝ်ႈ။ ၼႂ်းၸႂ် လွမ်လွမ်သေးလၢႆတၢင် ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းမၼ်းယူႇ။ လိူဝ်သေယွၼ်းသူးဝႃႈ ႁႂ်ႈႁွတ်ႈထုိင်တီႈလီသေၵမ်းၼႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁုိဝ်။ ၼႂ်းၸႂ်ဝူၼ့်ၵႂႃႇထုိင် ဢပုမ်ႇႁူဝ်ၼုိင်ႈ။ သင်ဝႃႈ မၼ်းယၢမ်ႈလူယၢမ်ႈငိၼ်း ဢပုမ်ႇႁူဝ်ၼႆ့ ယူဝ်မၼ်းတေဢမ်ႇမိူၼ်ၼၼ်ႁုိဝ်ႉႉႉ ၼႆ။

ၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈ တီႈႁိမ်းၼမ့်ၼွင်လူင်တီႈၼုိင်ႈၼၼ့် မီးတူၼ်ႈမၢၵ်ႇလိူဝ်ႇတူၼ်ႈၼုိင်ႈဝႃႇ။ ၽီပႂ်ႉမႆ့ပႃးၼုိင်ႈ ဢဝ်တူၼ်ႈမၢၵ်ႇလိူဝ်ႇၼႆ့ ႁဵတ်းပဵၼ်ႁၢင်ႈႁေႃမၼ်းသေ ယူႇသဝ်းဝႆ့ယဝ့်။ ၵမ်းၼႆ့ သမ့်မီးၼူၵ့်ႁၢင်းသႃႇသွင်တူဝ် ၵႆ့ၵႆ့မႃးၸပ်းမႃးလုိဝ်ႈၼိူဝ်တူၼ်ႈမၢၵ်ႇလိူဝ်ႇၼႆ့ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဢမ်ႇႁုိင်ဢမ်ႇၼၢၼ်း ၼူၵ့်ႁၢင်းသႃႇၶဝ်လႄႈ တင်းၽီပႂ်ႉမႆ့ၼၼ့် လႆႈမုိဝ်ႈလႆႈၵုိဝ်းသေ ပဵၼ်ႁူၺ်းၵေႃႉၵၼ်ၵႂႃႇယဝ့်။

မီးဢတႃႇဝၼ်းၼုိင်ႈ မိူဝ်ႈၼူၵ့်ႁၢင်းသႃႇၶဝ် မႃးလုိဝ်ႈၸပ်းၼိူဝ်တူၼ်ႈမၢၵ်ႇလိူဝ်ႇၼႆ့ၼၼ့် ၶဝ်လႆႈႁၼ် တူၼ်ႈမႆ့ၺွင်ႇဢွၼ်ႇတူၼ်ႈၼုိင်ႈ ၽုတ်းဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းၵႄႈငၢမ်ႈမႆ့မၢၵ်ႇလိူဝ်ႇတူၼ်ႈၼႆ့ယဝ့်။ ၵမ်းၼၼ့် ၶဝ်ၸင်ႇဝႃႈတီႈႁင်း ၽီပႂ်ႉမႆ့ဝႃႈ "ၶုၼ်ၽီဢိူၺ်း မႂ်းၸဝ်ႈထုၵ်ႇလီၸၼ်တူၼ်ႈမႆ့ၺွင်ႇဢွၼ်ႇတူၼ်ႈၼႆ့ ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈယဝ့်။ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ပေႃးတူၼ်ႈၺွင်ႇၼႆ့ယႂ်ႇမႃးၼၼ့် မၼ်းတေႁူမ်ႇတူၼ်ႈမၢၵ်ႇလိူဝ်ႇၼႆ့ၵႂႃႇမူတ်းသေ တီႈယူႇမႂ်းတေဢမ်ႇမီးယဝ့်" ၼႆယဝ့်။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၼူၵ့်ႁၢင်းသႃႇၶဝ် ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ၼၼ့် ၽီပႂ်ႉတူၼ်ႈမႆ့ ဢမ်ႇဝႆ့ၼၵ်းဝႆ့ၼႃသင်၊ ယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်ၵူႈဝၼ်းသေ ပၼ်ႁႂ်ႈတူၼ်ႈမႆ့ၺွင်ႇလႆႈယႂ်ႇမႃးႁဵတ်းၼၼ်ယဝ့်။ ၵမ်းလုိၼ်းသုတ်း တူၼ်ႈမႆႈၺွင်ႇၼၼ့် ႁူမ်ႇပႅတ်ႈတူၼ်ႈမၢၵ်ႇလိူဝ်ႇၵႂႃႇမူတ်းသေ တီႈယူႇၽီပႂ်ႉတူၼ်ႈမႆ့ၼၼ့်ၵေႃႈ လႆႈႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၸွမ်းယဝ့်။

တီႈတႄ့မၼ်း တၢင်းၶႆႈၸႂ်ၼူၵ့်ႁၢင်းသႃႇၶဝ်ၼၼ့် မီးၵႃႈမီးၶၼ် မီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇၽီပႂ်ႉတူၼ်ႈမႆ့တႄ့တႄ့။ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းၶႆႈၸႂ်ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်တွၼ်ႈတႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ့် ၽႂ်ဢမ်ႇသူႈၶႂ်ႈၸွမ်း၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၽႂ်ဢမ်ႇသူႈၸွမ်းလႆႈ၊ ပဵၼ်ထမ်ႇမတႃႇမိူင်းၵူၼ်းႁုိဝ်ၼႆ။

ထႅင်ႈပိူင်ၼုိင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈတူၼ်ႈမႆ့ၺွင်ႇတုိၵ့်လဵၵ့်ၼၼ့် ၼူၵ့်ႁၢင်းသႃႇၶဝ်ၵေႃႈ ၸၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈပၼ်လႆႈယဝ့်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဵတ်းသင်ၶဝ်ဢမ်ႇၸၼ်ဢွၵ်ႇပၼ်ၼႆ ၵဝ်ၶႃႈဝူၼ့်ဢမ်ႇပွင်ႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ လွင်ႈတီႈယူႇၽီပႂ်ႉတူၼ်ႈမႆ့ လႆႈႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၼႆ့ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵွမ့်ၵႃႈ ၽီပႂ်ႉမႆ့ၵူၺ်း၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼူၵ့်ႁၢင်းသႃႇၶဝ် တူၺ်းလႆႈၼႃႇပူၼ့်တီႈၵေႃႈပႃးၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႈ။

ဢၵျၢင့်တၢင်းၵမ် ဢၼ်ဢမ်ႇလီၼၼ့်ၵေႃႈ တေႃႈမိူၼ်ၼၼ်ယဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈမၼ်းတေႇၸပ်း၊ မိူဝ်ႈမၼ်းတုိၵ့်လဵၵ့်တိုၵ့်ၼွႆႉယူႇၼၼ့် ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင့် ဢၼ်မီးတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ၼၼ့် ထုၵ်ႇလီၸွႆႈၵၼ် မူၼ့်မေးပၼ် သင်ႇသွၼ်ပၼ် တုိတ်းပၼ်ႁႂ်ႈၶၢတ်ႇယဝ့်။ တူဝ်ႇၵဝ်ႇၵေႃႈ လူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်တုိတ်းႁႂ်ႈမၼ်းၶၢတ်ႇယဝ့်။ ပေႃးပွႆႇႁႂ်ႈမၼ်းယႂ်ႇသေ ပဵၼ်ယိၼ်းမႃးၸုိင် တေၵိၼ်ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပႅတ်ႈတင်းမူတ်းယဝ့်။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆ့သေ ၵဝ်ၶႃႈၵိုင့်ၵၢင့်ၵႂႃႇၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ လွင်ႈၶူးသွၼ်ၵေႃႉၼုိင်ႈ ၸွႆႈလုၵ်ႈၼွင့်မၼ်း တုိတ်းပႅတ်ႈ ဢၵျၢင့်ဢမ်ႇလီၼၼ့်ယူႇ။

ၵူႈပွၵ်ႈ တီႈၶူးသွၼ်ၵေႃႉၼုိင်ႈၼၼ့် မီးလုၵ်ႈၼွင့်တပေး တင်းၼမ်တင်းလၢႆ မႃးႁဵၼ်းဢဝ်တၢင်းမေႃတီႈမၼ်းယဝ့်။ ၼႂ်းတပေးမၼ်းၸိူဝ်းၼၼ့် မီးဢတႃႇၵေႃႉၼုိင်ႈ ဢၵျၢင့်ဢမ်ႇလီ ၵႆ့လၵ့်ၵႆ့လွမ်ပိူၼ်ႈယဝ့်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ၶူးသွၼ်ၵေႃႉၼႆ့ ၸင်ႇႁွင့်ဢဝ်တပေးမၼ်း ၵေႃႉၼႆ့သေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇယဝ့်။

ဢမ်ႇႁုိင် ၶူးသွၼ်ႁၼ်တူၼ်ႈမႆ့လဵၵ့်လဵၵ့်ဢွၼ်ႇတူၼ်ႈၼုိင်ႈ ၼႂ်းၵၢင်တၢင်း၊ ၶူးသွၼ်ၵေႃႈဝႃႈ "မႂ်းထူၺ်ႈတူၼ်ႈမႆ့ဢွၼ်ႇၼႆ့ပႅတ်ႈလူး" ၼႆယဝ့်။ တပေးမၼ်းၵေႃႈ ဢဝ်မုိဝ်းမၼ်းၶွၼ်လဵဝ်သေ ထူၺ်ႈပႅတ်ႈလႆႈငၢႆႈငၢႆႈယဝ့်။ ၶႃသွင်ၵေႃႉၵေႃႈ သိုပ်ႇပႆၵႂႃႇ။ ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇထုိင်တီႈၼိုင်ႈ သမ့်လႆႈႁၼ် တူၼ်ႈမႆ့ဢွၼ်ႇထႅင်ႈတူၼ်ႈၼုိင်ႈ။ တူၼ်ႈၼႆ့တႄ့ ၶႆႈယႂ်ႇဝႆ့ဢိတ်းဢိတ်း။ ယႂ်ႇပဵင်းမွၵ်ႈႁူဝ်မႃႇတပေးမၼ်း။ ၶူးသွၼ်ၵေႃႈဝႃႈ "မႂ်းၵႂႃႇထူၺ်ႈပႅတ်ႈ တူၼ်ႈမႆ့ၼႆ့လူး" ၼႆယဝ့်။ တပေးမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇထၢမ်သင်၊ ၵႂႃႇထူၺ်ႈပႅတ်ႈယဝ့်။ ၵမ်းၼႆ့တႄ့ ဢမ်ႇငၢႆႈမိူၼ်မိူဝ်ႈၵႆႈ၊ လႆႈဢဝ်မႃႇဢဝ်ႁႅင်းသေ ထူၺ်ႈၸင်ႇဢွၵ်ႇမႃးလႆႈယဝ့်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်လႄႈ ၶူးသွၼ်မၼ်း ၸႂ်ႉထူၺ်ႈတူၼ်ႈမႆ့ တူၼ်ႈၼုိင်ႈယဝ့်တူၼ်ႈၼုိင်ႈယူႇႁဵတ်းၼၼ် ၵေႃႉပဵၼ်တပေးတႄ့ ပႆႇပွင်ႇၸႂ်။ ၵႂႃႇထႅင်ႈၵမ်းၼုိင်ႈ ၶႃႈလႆႈႁၼ်တူၼ်ႈမႆ့တူၼ်ႈၼုိင်ႈ ဢၼ်လမ်းမၼ်းပဵင်းၵၢဝ်ႈသေ ယႂ်ႇပူၼ့်ႁူဝ်။ ၶူးသွၼ်ၵေႃႈ ၸႂ်ႉတပေးမၼ်းၵႂႃႇထူၺ်ႈ။ ဢမ်ႇထူၺ်ႈလႆႈ ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းထဵင်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵူဝ်ယမ်သြႃႇလူးၼေႃႈ။ ဢဝ်မႃႇဢဝ်ႁႅင်းသေ ထူၺ်ႈတၢၼ်ႇႁုိဝ်ၵေႃႈ ယႃႇဝႃႈႁၢၵ်ႈမၼ်းတေဢွၵ်ႇတူၼ်ႈမႆ့ယင်းဢမ်ႇၶႆႈၼုိင်ၵွၼ်ႇ။ ၵမ်းၼႆ့ ၶူးသွၼ်ၸင်ႇဝႃႈ "ဢၢႆႈဢိူၺ်း ဢၵျၢင့်ဢမ်ႇလီၵေႃႈ မိူၼ်တူၼ်ႈမႆ့ယဝ်ႈ၊ မိူဝ်ႈမၼ်းတိုၵ့်လဵၵ့်တိုၵ့်ၼွႆႉ၊ မိူဝ်ႈမၼ်းတိုၵ့်တုိတ်းငၢႆႈၼၼ့် ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈတုိတ်းႁႂ်ႈၶၢတ်ႇၶၢတ်ႇဢိူဝ်ႈ။ ပေႃးမၼ်းယႂ်ႇမႃးၸိုင် ဢမ်ႇၸၢင်ႈတုိတ်းလႆႈယဝ်ႈ မႂ်းတွင်းဝႆ့လႄႈ" ၼႆယဝ့်။ တေႇဢဝ်ဝၼ်းၼၼ့်မႃး တပေးမၼ်းၵေႃႉၼႆ့ ၸင်ႇပွင်ႇၸႂ်သေ ၶတ်းၸႂ်ဝႄႈပႅတ်ႈ ဢၵျၢင့်ဢမ်ႇလီမၼ်းယဝ့်။

ပေႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းလွင်ႈဢၼ်ဝႃႈမႃးပႃႈၼိူဝ်ၼႆ့ၸုိင် လႆႈဝႃႈတပေးၵေႃႉၼႆ့ မီးသြႃႇဢၼ်မေႃသင်ႇမေႃသွၼ် မေႃဢွၼ်တုိတ်းပႅတ်ႈဢၵျၢင့်ဢမ်ႇလီလႄႈ လႆႈဝႃႈၵၢမ်ႇမၼ်းၸၢႆးလီတႄ့ယဝ့်။ ၵူၺ်းၵႃႈ သူၵဝ်ႁဝ်းႁႃး မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ့တႄ့ ၵူႈၵေႃႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၵၢမ်ႇလီမိူၼ်ၼႆ။ မၢင်ၸိူဝ်းၸိူဝ်း ပေႃႈမႄႈယင်းဢွၼ်ႁဵတ်းလွင်ႈဢမ်ႇလီၵေႃႈယင်းမီး။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ တႃႇႁႂ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မူတ်းၵဵင်ႈၸုိၼ်ႈသႂ်လီၼၼ့် သင်ဝႃႈဢမ်ႇမီးၽူႈလႂ် ဢမ်ႇမီးၵေႃႉလႂ်ၵူၼ်းလႂ် မႃးၸွႆႈပတ်းၸွႆႈၽဵဝ်ႈပၼ်ၵေႃႈ တူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ့်ယဝ်ႈ ပဵၼ်ၵေႃႉလူဝ်ႇလႆႈလုၵ့်ႁဵတ်း။

"ၵိၼ်ဢိတ်းၼုိင်ႈၵူၺ်းလူင် ဢမ်ႇပဵၼ်သင်၊ ၼုိင်ႈႁုိင်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵူၺ်းလူင် ဢမ်ႇပဵၼ်သင်" ၼႆသေ ႁဵတ်းႁွတ်းၵိၼ်ၵွၼ်လူင်ၵႂႃႇ ၼၼ့်တႄ့ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလႆႈပဵၼ်။ ၵူႈၵေႃႉ လူဝ်ႇလႆႈပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ လဝ်ႈယႃႈဢၼ်ဝႃႈၼႆ့ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်ၵူၼ်း၊ ပဵၼ်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ၵိၼ်ၵူၼ်းဢိူဝ်ႈ ၼႆၼၼ့်ယဝ်ႈ။ ပေႃးႁဝ်းၵိၼ်မၼ်းဢိတ်းၼုိင်ႈၵေႃႈ မၼ်းၶုိၼ်းၵိၼ်ႁဝ်းဢိတ်းၼုိင်ႈယဝ့်။ ပေႃးႁဝ်းၵိၼ်မၼ်းၼမ်ၼမ်ၵေႃႈ မၼ်းၶုိၼ်းၵိၼ်ႁဝ်းၼမ်ၼမ်ယဝ်ႈ။ ၵမ်းလုိၼ်းသုတ်း ငၢႆးမိူၼ်ၽီပႂ်ႉတူၼ်ႈမႆ့ဢၼ်ဝႃႈမႃးပႃႈၼိူဝ်ၼၼ့်ယဝ်ႈ၊ လိူဝ်သေပူၵ်းမုိဝ်းယွမ်းၵၢၼ့်ပၼ်မၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁုိဝ်ယဝ့်ၼေႃႈ။

ၵၢင်ၸႂ်ၵဝ်ၶႃႈတႄ့ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင့်တႆးၵူႈၵေႃႈ မေႃဝႄႈၵႆ လဝ်ႈယႃႈလႄႈ လွင်ႈဢမ်ႇလီၽႂ်မၼ်းသေ ၶတ်းၸႂ်ပွင်သၢင်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်၊ ၶတ်းၸႂ်သၢင်ႈၼႃႈႁိူၼ်း၊ ၼႃႈဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၼႃႈမိူင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈၶုိၼ်ႈယႂ်ႇပဵင်းပိူၼ်ႈၶႃႈ။

 

ပီႈၸၢႆးလူင်

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
သႂ်ႇပၼ်တူဝ်လိၵ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼႄဝႆႉၼႂ်းႁၢင်ႈ။