ပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးၼိုင်ႈၸၢတ်ႈ


ပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးၼိုင်ႈၸၢတ်ႈ

ၵွပ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆ့ၶူးသွၼ်တေမႃးတူၵ်းလိုၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈၼႆလႄႈ ၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ တိုၵ့်ၼင်ႈပႂ်ႉၶူးသွၼ်သေ ယဵၼ်ယူႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း။ ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးသေ ဝႃႈယူႇႁင်းမၼ်းဝႃႈ "ပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးၼိုင်ႈၸၢတ်ႈ ဢမ်ႇမျၢတ်ႈယႃႇႁႂ်ႈလႆႈသုမ်း" ၼႆ။ တင်းလၢတ်ႈ တင်းဢဝ်ထူင်ပပ်ႉလိၵ်ႈမၼ်း ဝၢင်းၼိူဝ်ၽိူၼ် ဢၼ်တေႃႇၼႃႈၶႃႈၼၼ့်ယဝ်ႈ။ မၼ်းဢဝ်တီႈလႂ် ဢဝ်ၵႂၢမ်းၽႂ်မႃးလၢတ်ႈတႄ့ၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ၽႂ်ၵေႃႈ တူၺ်းလိၵ်ႈႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းသေ ဢမ်ႇတၵ့်သဵင်တၵ့်ပၢၵ်ႇၸွမ်း။

ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ၼင်ႈႁိမ်းၶၢင်ႈၵဝ်ၶႃႈၼၼ့် ဝၢင်းပပ့်လိၵ်ႈမၼ်းသေ ထၢမ်ဝႃႈ "ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆ့ ပွင်ႇဝႃႈသင်? ၼိုင်ႈၸၢတ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆ့ ပွင်ႇဝႃႈသင်? မျၢတ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆ့ မၼ်းၶႂ်ႈဝႃႈသင်? သုမ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆ့လူး မၼ်းသမ့်ပွင်ႇသင်တႄ့တႄ့? ယဝ့်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးသေယဝ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်လႄႈ သမ့်လူဝ်ႇလႆႈမျၢတ်ႈ? ၵွပ်ႈသင်လႄႈ သမ့်ဝႃႈႁဝ်းသုမ်း? ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ ၵိၼ်ၵိၼ်ၼွၼ်းၼွၼ်းသေယဝ်ႉ ၵမ်းသုတ်းၵေႃႈ တၢႆၵႂႃႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႄႇ? သုမ်းဢၼ်လႂ် လႄႈ မျၢတ်ႈဢၼ်လႂ်? ၼႆယဝ့်။

ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄ့တွပ်ႇဝႃႈ "ဢႃႉ ၵႂၢမ်တႆးႁဝ်းဝႃႈ 'ၵူၼ်းႁူဝ်မူၼ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈ'ၼႆၼႃႇ မႂ်းၵေႃႈ၊ ပေႃးမီးၵွၵ်းႁူဝ်မူၼ်းမူၼ်းသေ ၵိၼ်ၶဝ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမူတ်းယဝ်ႈဝႃႈ" ၼႆ။

ၵေႃႉၼိုင်ႈသမ့်ၶိုၼ်းထၢမ်ဝႃႈ "ဢၼ်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈၼၼ့်လူး ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းယဝ့်ႁႃႉပေႃးၼႆ၊ မၢင်မိူင်းၼႆ့ ပိူၼ်ႈၵိၼ်ဢႃႇလူးၵူၺ်းလူး။ မၢင်မိူင်းသမ့်ၵိၼ်ၵျုင်ႇၵူၺ်းလူး။ ပေႃးဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵဝ်ၶႃႈဝႃႈတႄ့ ၵူၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆ့ 'ပဵၼ်တူဝ်သတ်းဢၼ်မီးတၢင်းဝူၼ့်၊ ဢၼ်ႁူႉလွင်ႈလီလွင်ႈၸႃႉဢိူဝ်ႈ'" ၼႆယဝ့်။

ၵေႃႉမိူဝ်ႈၵႆႈ ၶိုၼ်းထၢမ်ဝႃႈ "မိူဝ်ႈသိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇပွၵ်ႈသွင် ၵူၼ်းတၢႆပဵၼ်ႁိမ်းႁွမ်းၵဝ်ႈလၢၼ့်။ သိုၵ်းၶေႇလႄႈၵျႃႇပၢၼ်ႇတိုၵ်းၵၼ် ၵူၼ်းတၢႆႁိမ်းႁွမ်းသၢမ်လၢၼ့်၊ သိုၵ်းမိူင်းၵူဝ်းလီးယႃးႁွင်ႇလႄႈၸၢၼ်းတိုၵ်းၵၼ် ၵူၼ်းတၢႆႁိမ်းႁွမ်းသွင်လၢၼ့်၊ သိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇဢီႇရၢၵ်ႈၶဝ်တိုၵ်းၵၼ် ၵူၼ်းတၢႆပဵၼ်လၢၼ့်ပၢႆ။ ၸိူဝ်းၼႆ့ ပဵၼ်တၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵူၼ်းတင်းမူတ်း၊ ပေႃးၸိူင့်ၼၼ် ၵူၼ်းၼႆ့ တိုၵ့်ဝႃႈလႆယူႇႁႃႉဝႃႈ ပဵၼ်သတ်းဢၼ်မီးတၢင်းဝူၼ့် လႄႈ ပဵၼ်သတ်းဢၼ်ႁူႉလွင်ႈလီလွင်ႈၸႃႉ?" ၼႆယဝ့်။ ၵမ်းၼႆ့ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈသမ့်ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ထႅင်ႈဝႃႈ "ဢႃႉ ၵူၼ်းၼႆ့ ပဵၼ်သတ်းဢၼ်မေႃတူၺ်းပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ" ၼႆယဝ့်။ ၵမ်းၼႆ့ ၵဝ်ၶႃႈသမ့်ထၢမ်ဝႃႈ "ၽြႃးလွင်းၶဝ်ၸဝ်ႈလႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၶဝ်လူး ၶဝ်ၸဝ်ႈၵူၺ်းမေႃတူၺ်းပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶဝ်ၵူၺ်းႁႃႉ?" ၼႆလႄႈ မၼ်းၵေႃႈဝႃႈ "ဢိူဝ်း ဢၼ်ၼႆ့ၵေႃႈပႆႇၸႂ်ႈၵွၼ်ႇလူးၼႆ့" ၼႆယဝ့်။ ၵမ်းၼၼ့် ၵေႃႈၼိုင်ႈသမ့်ၶိုၼ်းပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်မၼ်းဝႃႈ "ပေႃးတေဝႃႈ ၵူၼ်းၼႆ့ ပဵၼ်သတ်းဢၼ်မီးရုပ်ႈလႄႈၼၢမ်ႇ တူဝ်လႄႈၸႂ် ပေႃးၼႆ တူဝ်သတ်းတင်းလၢႆၵေႃႈ မီးတူဝ်လႄႈၸႂ်ယူႇလူးၼေႃႈ။ ဢၼ်ၼႆ့ၵေႃႈ ပႆႇၸႂ်ႈၵွၼ်ႇလူးၼႆ့" ၼႆယဝ့်။ ၵူႈၵေႃႉၶိုၼ်းမေးဝူၼ့်တူၺ်း ၶေႃႈတွပ်ႇဢၼ်လီမၼ်းထႅင်ႈသေ ယဵၼ်ၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ။ တွၼ်ႈတႃႇမိူဝ်ႈၼႆ့တႄ့ ၶဝ်ပႆႇလႅပ်ႈႁႃၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်းလႆႈၵွၼ်ႇ။

တိုၵ့်ဢုပ်ႇၵၼ် လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵၼ်လီယူႇ ၶူးသွၼ်ၵေႃႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းယဝ့်။ မၼ်းတၼ်းလႆႈငိၼ်း ပၢႆၵႂၢမ်းႁဝ်းၵႂႃႇဢိတ်းၼိုင်ႈလႄႈ မၼ်းၵေႃႈထၢမ်ဝႃႈ ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈသင်ၵၼ်ယူႇ ၼႆယဝ့်။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ သပ်းလႅင်းၼမႄၼ်း လွင်ႈႁဝ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ယူႇၼၼ့်ယဝ့်။ မၼ်းဢဝ်ထူင်ပပ့်လိၵ်မၼ်းဝၢင်းၼိူဝ်ၽိူၼ်သေ ယဵၼ်ၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ။ ယဝ့်ၵေႃႈဝႃႈ "လွင်ႈၼႆ့ ၵဝ်ယၢမ်ႈငိၼ်းဢပုမ်ႇႁူဝ်ၼိုင်ႈဢိူဝ်ႈ" ၼႆသေ တေႇၶႆႈပုမ်ႇမၼ်းၼႄႁဝ်း။

ၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈၼၼ့် မီးသထေးၶီႈထီႇၶီႈၼဵဝ်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ သထေးၶီႈထီႇၵေႃႉၼႆ့ မၼ်းမီးလုၵ်ႈၸၢႆးသၢမ်ၵေႃႉ။ ဢတႃႇဝၼ်းၼိုင်ႈၼၼ့် မၼ်းႁွင့်ဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းသၢမ်ၵေႃႉမႃးသေ ပၼ်ငိုၼ်းတႅင်းၵႃးၶဝ် ၼိုင်ႈၵေႃႉသွင်ၶႅပ်းယဝ့်။

ယူႇႁိုင်တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ မွၵ်ႈႁႃႈႁူၵ်းလိူၼ် သထေးလူင်ၶိုၼ်းႁွင့်ဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း တင်းသၢမ်ၵေႃႉမႃးထႅင်ႈယဝ့်။ ပေႃးလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းမႃးထိုင်မူတ်းယဝ့်ၵေႃႈ ထၢမ်ႁႃလွင်ႈငိုၼ်းတႅင်းၵႃး ဢၼ်မၼ်းပၼ်ဝႆ့မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃးၼၼ့်ၵမ်းလဵဝ်ယဝ့်။ လုၵ်ႈၸၢႆးလူင်မၼ်းတႄ့ဝႃႈ "ပေႃႈႁဝ်း ႁိုင်ႁိုင် ၸင်ႇတေပၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၶႃႈလူး။ ဢၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလူဝ်ႇသိုဝ့်လူဝ်ႇၸၢႆႇၼၼ့်မီးၼမ်ၼႃႇ။ လုၵ်ႈၸၢႆးဢဝ်ၵႂႃႇၸၢႆႇပႅတ်ႈမူတ်းယဝ့်ဢိူဝ်ႈ" ၼႆယဝ့်။ ၵမ်းၼႆ့သမ့် ဝၢႆႇမႃးထၢမ်လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၵၢင်ယဝ့်။ လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၵၢင်ၵေႃႈ လႅၼ်ႈလူင်းႁိူၼ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းသူၼ်သေ ၵႂႃႇၶုတ့်ဢဝ်ငိုၼ်းတႅင်းၵႃးဢၼ်မၼ်းၽင်ဝႆ့ၼၼ့် မႃးၼႄပေႃႈၶဝ်ယဝ့်။ ပေႃႈၶဝ်ထီႇၼႃႇလူး၊ ယႃႇဢမ်ႇယႃႇ ဝၼ်းၼိုင်ႈမၼ်းတေၶိုၼ်းယွၼ်းၶိုၼ်းၼႆ လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၵၢင် ပေႃးလၢမ်းႁူႉဝႆ့ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတေႇမၼ်းယဝ့်လူးၼေႃႈ။ သထေးၵေႃႈဢမ်ႇတၵ့်သဵင်၊ ၵမ်းၼႆ့ ဝၢႆႇၼႃႈမႃးထၢမ်လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉထိသၢမ်ယဝ့်။ လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉထိသၢမ်ၵေႃႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းလုၵ်းၼွၼ်းမၼ်းသေ ႁွပ်ႇဢဝ်ထူင်ငိုၼ်းတႅင်းၵႃးလူင်မႃး ဝၢင်းသႂ်ႇပၢၵ်ႇၼႃႈပေႃႈမၼ်းယဝ့်။ ဢႃးလူဝ့်! ငိုၼ်းပေႃးတဵမ်လူင်ဝႆ့တင်းထူင်။ မၼ်းၵေႃႈဝႃႈ "ငိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆ့ လုၵ်ႈၸၢႆးဢဝ်ငိုၼ်းတႅင်းၵႃးသွင်မဵတ့် ဢၼ်ပေႃႈႁဝ်းပၼ်ၼၼ့် ႁဵတ်းတိုၼ်းလၢင်းသေ ႁႃလႆႈမႃးၶႃႈဢေႃႈ။" ၼႆယဝ့်။ ပေႃႈၶဝ်ၵေႃႈ တင်းၸူမ်းတင်းယွင်ႈ လုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇမၼ်းယူႇယဝ့်။

ဝၢႆးသေဢပုမ်ႇသုတ်းၵႂႃႇယဝ့် ၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇသိုပ်ႇထၢမ်သင်ထႅင်ႈ။ လႅပ်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵႂႃႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းလႄႈ ၶူးသွၼ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈ ပၢႆးဝူၼ့်ဝသုၿၼ်ႇတု(4th-5th C. CE) တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼၼ့်ယဝ့်။

ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ ငၢႆးမိူၼ်ၵၼ်တင်းဢပုမ်ႇမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ့်ယဝ့်။ ပေႃးဢဝ်တင်းတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸၢဝ်းပုတ့်ထဝႃႈၸိုင် ၵုသူဝ်ႇၵၢမ်ႇလီလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမႃး ၼႆယဝ့်။ သင်ဝႃႈ ၵုသူဝ်ႇၵၢမ်ႇႁဝ်းမူတ်းသဵင်ႈၵႂႃႇၸိုင် ၸၢင်ႈတၢႆပဵၼ်လႆႈ တူဝ်သတ်းၵူႈမဵဝ်းယဝ့် ဢမ်ႇဝႃႈၼူၵ့်ၼူ မူမႃ ပဵတ်းၵႆႇ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၵႂႃႇၵူႈမဵဝ်းယဝ့်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ၵုသူဝ်ႇႁဝ်း ဢၼ်လႆႈမႃးၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼႆ့ လႆႈယၢပ်ႇမီးယၢပ်ႇတႄ့တႄ့လႄႈ ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးၼိုင်ႈၸၢတ်ႈသေယဝ်ႉ သမ့်တေယူႇပဝ်ႇႁၢမ်းလၢႆ ပွႆႇသုမ်းၵုသူဝ်ႇပႅတ်ႈလၢႆလၢႆၵူၺ်းၼႄႇ၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းၵုသူဝ်ႇဢွၼ်ႇဢိတ်းဢီႈ မိူၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၵၢင်ၼႄႇ? ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေဢဝ်လွင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈမႃးၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼႆ့ ႁဵတ်းပဵၼ်တိုၼ်းလၢင်းမၼ်းသေ ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈထိုင်တီႈၸၼ့်သုင်၊ တီႈၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇၼႄႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် မီးတီႈၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႅပ်းတတ်းဢဝ် တင်းပုတ်းတင်းတႅင်ႈယဝ်ႈ။

ယၢမ်ႈလႆႈငိုၼ်းၽူႈမီးပၺႃႇၶဝ်သင်ႇသွၼ်ဝႃႈ ဝၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇႁႃႁွမ်ၵဵပ်းတွမ်လႆႈ ၵုသူဝ်ႇ၊ ပၺႃႇ၊ ဢုၵ့်ၸႃႇၶူဝ်းၶွင် လႄႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈ သီႇဢၼ်ၼႆ့သေဢၼ်ဢၼ်ၼၼ့် ပဵၼ်ဝၼ်းသုမ်းလၢႆယဝ့် ၼႆဝႃႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ပေႃးသဵင်ႈၵႂႃႇၼိုင်ႈဝၼ်းဝၼ်းၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇလႆႈမေႃထတ်းသၢင်တူၺ်းၶိုၼ်းဝႃႈ ဝၼ်းၼႆ့ ၸွင်ႇၸႂ်ႈဝၼ်းဢၼ်မီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႄႇၼႆၼၼ့်ယဝ်ႈ။  ပေႃးဝၼ်းသုမ်းလၢႆၼမ်ၸိုင် တေၸၢင်ႈပဵၼ်လိူၼ်သုမ်းလၢႆယဝ့်၊ ပေႃးလိူၼ်သုမ်းလၢႆၼမ်ၸိုင် ၸၢင်ႈပဵၼ်ပီသုမ်းလၢႆယဝ့်။ မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ပေႃးပီသုမ်းလၢႆၼမ်ၸိုင် ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၸၢတ်ႈပၢၼ်သုမ်းလၢႆၼၼ့်ယဝ်ႈ။

ၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းၶေႃးၵဝ်ၶႃႈတႄ့ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ပီႈၼွင့်တႆး သုမ်းလၢႆပႅတ်ႈသေၵေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈဝႃႈၵၢင်ၸႂ်ၶႃႈတေတဵမ်ထူၼ်ႈႁိုဝ်ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ့်တႄ့ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းၶတ်းၸႂ်ၽႂ်မၼ်းၶႃႈယဝ့်ၼေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ဢဝ်တူဝ်လႄႈၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်းတိုၼ်းလၢင်းသေ ႁႂ်ႈမေႃၶတ်းၸႂ် ၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇပုၼ်ႈပၢင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းတင်းၼမ် ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းသေၵမ်းၶႃႈ ...

ပီႈၸၢႆးလူင်Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
သႂ်ႇပၼ်တူဝ်လိၵ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼႄဝႆႉၼႂ်းႁၢင်ႈ။