တၢင်းဝူၼ့်ဢၼ်လူၼ့်ဢွၵ်ႇႁွင်ႈႁဵၼ်း


တၢင်းဝူၼ့်ဢၼ်လူၼ့်ဢွၵ်ႇႁွင်ႈႁဵၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆ့ တႃႇတေဢွင်ႇမၢင်ႇထိုင်ႈတီႈ၊ တႃႇတေဢမ်ႇလႆႈၼႅင်ၸႂ်ဝၢႆးလိုၼ်းၼၼ့် ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ဢုပ်ႇၵုမ်လူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ "ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ လူဝ်ႇႁဵတ်း" ၼႆၼၼ့်ယဝ်ႈ။ ပေႃးမႃးဝူၼ့်တူၺ်းလီလီၸိုင် ၵႂၢမ်းၶေႃႈၼႆ့ လၢတ်ႈငၢႆႈသေတႃႉႁဵတ်းၸွမ်းယၢပ်ႇတႄ့တႄ့ၼေႃႈ။  ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ တႃႇၵူၼ်းၵၢင်လၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈပေႃးႁူႉထိုင်လႆႈ ႁႂ်ႈပေႃးၸႅၵ်ႇၽႄလႆႈ ဢၼ်လႂ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ဢၼ်လႂ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ၼႆၼၼ့်ၵူၺ်းၵေႃႈ ႁၼ်ယၢပ်ႇဝႆ့။ လိူဝ်သၼေၼ့် ႁူႉယဝ့် ၸႅၵ်ႇၽႄလႆႈယဝ့်သေတႃႉတႃႇတေႁဵတ်းၸွမ်းလႆႈၼၼ့်ၵေႃႈ ႁၼ်ယၢပ်ႇဝႆ့ထႅင်ႈယဝ့်ၼေႃႈ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆ့သေ တၢင်းဝူၼ့်ၵဝ်ၶႃႈထိုင်ၵႂႃႇ တီႈၼိူဝ်လွင်ႈပဵၼ်ပူၼ့်မႃး မိူဝ်ႈသွင်ႁဵင်ႁႃႈပၢၵ်ႇပီပၢႆ တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼၼ့်လွင်ႈၼိုင်ႈ ႉႉႉ

ဝၢႆးသဝေႃႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းလူင်ဝေႇတေႇႁီႇ ၸပ်းတွင့်ပႃးတူဝ်ယဝ့်ၸိုင် မၼ်းၼၢင်းမီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈၵိၼ် လိူတ်ႈႁူဝ်ၶႅၼ်ၽၢႆႇၶႂႃႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလူင်ပိမ်ႇပိသႃႇရၵမ်းလဵဝ် ၼႆဝႃႇ။ မိူဝ်ႈထၢမ်လွင်ႈတၢင်းမၼ်းတီႈပုၼ်ႇၼႃးပုရေႃးႁိတ်ႈလူင်ၶဝ်ဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလွင်ႈတၢင်းဢီႈသင်လႄႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းဝေႇတေႇႁီႇ ၶႂ်ႈၵိၼ်လိူတ်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၸိူင့်ၼႆ ၼႆၼၼ့် ၶဝ်တွပ်ႇဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်မႃးမီးယူႇၼႂ်းတူဝ် ၸၢဝ်းၼၢင်းဝေႇတေႇႁီႇၼၼ့် ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းၼိုင်ႈၸဝ့်ၸဝ့် မၼ်းတေၶႃႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းတၢႆသေ ၶိုၼ်ႈႁဵတ်းၶုၼ် ဢုပ့်ဝၢၼ်ႈၵိၼ်မိူင်းယဝ့်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းဝေႇတေႇႁီႇၸင်ႇမီးၵၢင်ၸႂ်တွင့်မႆႈလိူတ်ႈၸိူင့်ၼႆယဝ့် ၼႆယဝ်ႈ။

ၸဝ်ႈၼၢင်းဝေႇတေႇႁီႇၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလႆႈငိၼ်းမႅၼ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်တေၵိူတ်ႇမႃးၼၼ့် တေပဵၼ်ၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်တေၶႃႈပေႃႈမၼ်းၶိုၼ်းၼႆလႄႈ ဢဝ်တင်းလွၵ်းလၢႆး လၢႆၸိူဝ့်လၢႆပိူင်သေ ၶတ်းၸႂ်ယႃႉ ႁႂ်ႈသၼ်ႇထေႇတူၵ်းယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇယႃႉတူၵ်းလႆႈ။ ႁဵတ်းၼႆသေ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈၵိူတ်ႇႁၼ်ၼႃႈမႃး ဝႃႈၼႆႁေလႃႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼႆ့ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶဵၼ်ပေႃႈမၼ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇပႃႈၵိူတ်ႇလႄႈ တၢင်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ ဢၸႃႇတသတ်ႈ (=ၽူႈၶဵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇၵိူတ်ႇ) ၼႆယဝ့်။

လွင်ႈဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းၼိုင်ႈၸဝ့်ၸဝ့် ဢၸႃႇတသတ်ႈ တေၶႃႈႁႅမ်ပေႃႈမၼ်းတၢႆသေ ၶိုၼ်ႈႁဵတ်းၶုၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵေႃးတမ လႅပ်ႈႁူႉထိုင်လီငၢမ်းယူႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ် ပၢႆးဝူၼ့်တွၼ်ႈတႃႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းပိမ်ႇပိသႃႇရၼၼ့် မၼ်းၸဝ်ႈႁေႃးၼႄ ၸိူင်းလွင်ႈပဵၼ်ပူၼ့်မႃးႁူဝ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈ ထုသၸႃတၵ ၼၼ့်ယဝ့်။ မိူဝ်ႈပုတ့်ထၸဝ်ႈ ႁေႃးၼႄၸိူင်းႁူဝ်ၼႆ့ၼၼ့် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢဝ်တင်းလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း တၢင်ႇတၵ်းသေ ထွမ်ႇယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵုမ်ႇႁၵ့်ၵုမ်ႇႁွမ်လုၵ်ႈၸၢႆးယူႇၵူၺ်းလႄႈ ပုတ့်ထၸဝ်ႈႁေႃးဢီႈသင် လၢတ်ႈဢီႈသင်ၵႂႃႇၼႆၼၼ့် မၼ်းဢမ်ႇလႅပ်ႈတၼ်းထွမ်ႇတၼ်းတွင်း။ ပုတ့်ထၸဝ်ႈ ပေႃးလႆႈပၼ်ၽၢင့်မၼ်း ၼႆယဝ့်။

ထုသꩡႃတၵဢၼ်ဝႃႈၼႆ့ ပဵၼ်ၸိူင်းဢၼ်လၢတ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈ လွၵ်းလၢႆးၶုၼ်ႁေႃၶမ်းပႃးၼိုင်ႈ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း လႆႈၶႃႈႁႅမ်မၼ်းတၢႆၼၼ့်ယဝ့်။ တီႈၼႆႈ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈ ထုသၸႃႇတၵၼႆ့ ဢိတ်းဢီႈ -

မိူဝ်ႈပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈၼၼ့် တီးမိူင်းတၵ့်ၵသူဝ်ႇ မီးတူၼ်ၶူးၵတ့်ၶႅၼ်ႇလူင်ပႃးၼိုင်ႈယဝ့်။ ၵမ်းၼၼ့် လုၵ်ႈၸၢႆးၶုၼ်ႁေႃၶမ်းပႃးၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းပႃႇရႃႇၼသီႇၵေႃႈ မႃးႁဵၼ်းဢဝ်တၢင်းမေႃတမ်ႈတီႈမၼ်းၸဝ်ႈယဝ့်။ မိူဝ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်တၢင်းမေႃ တဵမ်ထူၼ်ႈလီငၢမ်းယဝ့်ၼၼ့် လုၵ်ၸၢႆးၶုၼ်မိူင်းပႃႇရႃႇၼသီႇ ၸင်ႇၵႂႃႇဝႆႈလဝ်ႈ ၵၼ်ႇတေႃးတူၼ်ၶူးလူင်မၼ်းသေ တူင့်တၵ့်သူင်ႇသင်ႇ ယွၼ်းဝၢႆႇယွၼ်းပွၵ်ႈယဝ့်။ ၵမ်းၼၼ့် တူၼ်ၶူးလူင်ၵေႃႈ ဢဝ်တင်းၺၢၼ်ႇဢၼ်မေႃတူၺ်းဢင်ႇၵႃႇလၵ့်ၶၼႃႇၵူၼ်းၼၼ့်တူၺ်းသေ လႆႈႁၼ်ဝႃႈ တပေးမၼ်းၵေႃႉၼႆ့ ဝၼ်းၼိုင်ႈ တေပဵၼ်ၶုၼ်မႃး၊ မိူဝ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၶုၼ်ယူႇၼၼ့် လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းတေၶႃႈႁႅမ်မၼ်းတၢႆသေ ၶိုၼ်ႈႁဵတ်းၶုၼ်ယဝ့် ၼႆယဝ့်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလွတ်ႈၵၢင်း ၽေးၶဵၼ်လူင်ဢၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း တေၶႃႈႁႅမ်မၼ်းတၢႆၼၼ့် တူၼ်ၶူးလူင် ၸင်ႇၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၵႃႇထႃႇသီႇႁူဝ်သေ သင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ "လုၵ်ႈၼွင့်ဢိူၺ်း ပေႃးဢသၢၵ်ႈလုၵ်ႈၸၢႆးမႂ်း တဵမ်သိပ်းႁူၵ်းၶူပ်ႇမႃးၸိုင် မိူဝ်ႈတၼေင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၼၼ့် ႁေႃးၵႃႇထႃႇႁူဝ်ထိၼိုင်ႈတႃႉၼႃႈ၊ မိူဝ်ႈဢၼ်ၼင်ႈယူႇတၢင်းၼႃႈ ဢမၢတ်ႈၽွင်းမိူင်း သိုၵ်းႁၢၼ်ၼၢင်းၸိူင့်ၶဝ် တင်းၼမ်တင်းလၢႆၼၼ့်သမ့် ႁေႃးၵႃႇထႃႇႁူဝ်ထိသွင်တႃႉၼႃႈ၊ မိူဝ်ႈဢၼ်တေၶိုၼ်ႈႁေႃပရသၢတ်ႈၼၼ့် ၸုၵ်းတီႈႁူဝ်ၶူဝ်လႆသေ ႁေႃးၵႃႇထႃႇႁူဝ်ထိသၢမ်တႃႉၼႃႈ၊ မိူဝ်ႈဢၼ်တေၶဝ်ႈၼႂ်းလုၵ်းၼွၼ်းၼၼ့် ၸုၵ်းတီႈပၢၵ်ႇၽၵ်းတူသေ ႁေႃးၵႃႇထႃႇႁူဝ်ထိသီႇတႃႉၼႃႈ" ၼႆယဝ့်။

လုၵ်ႈၸၢႆးၶုၼ်ပႃးၼႆ့ၵေႃႈ ၶုပ့်မူပ်ႇဝႆႈသႃတူၼ်ၶူးလူင်သေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၵႂႃႇယဝ့်။ ဝၢႆးသေ ပေႃႈမၼ်း သဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇယဝ့် ဢမ်ႇႁိုင်သင် မၼ်းလႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်ယဝ့်။ ဝၢႆးၼၼ့် ဢမ်ႇႁိုင် ၼၢင်းႁေႃၶမ်းမၼ်း ၸပ်းတွင့်ပႃးတူဝ်သေ ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈမႃးယဝ့်။ မိူဝ်ႈလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ဢသၢၵ်ႈလႆႈ သိပ်းႁူၵ်းၶူပ်ႇမႃးၼၼ့် လႆႈႁၼ်ၸေးၸိမ်ႇပေႃႈမၼ်းသေယဝ်ႉ ၶွႆမႅၼ်ႈသေ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်မႃးယဝ့်။ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်မၼ်းၵေႃႈ တမ်တမ်သေႇသေႇ ပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈမၼ်းၶႃႈပေႃႈမၼ်းသေ ႁဵတ်းၶုၼ်ယဝ့်။ မၼ်းၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇပိူၼ်ႈပၼ်ႁႅင်းၼၼ့် ဝူၼ့်ႁႃလွၵ်းလၢႆး တႃႇၶႃႈပေႃႈမၼ်းတၢႆယူႇဝၼ်းဝၼ်းၶိုၼ်းၶိုၼ်းယဝ့်။ မၼ်းဝႃႈ ၵဝ်တေဢဝ်ယႃမိူဝ်ႇ သႂ်ႇၼႂ်းၶဝ်ႈသေ ၶႃႈပေႃႈႁဝ်း ၼႆယဝ့်။

မီးဝၼ်းၼိုင်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လႆႈႁၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း မႃးၸူးတီႈၽိူၼ်ၶဝ်ႈယဝ့်။ ၵမ်းၼၼ့် ၵွပ်ႈဝႃႈလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ဢသၢၵ်ႈတဵမ်သိပ်းႁူၵ်းယဝ့်လႄႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၵေႃႈ ၵႂႃႇၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၵႃႇထႃႇဢၼ်တူၼ်ၶူးလူင်မၼ်း ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈဝႆ့ပၼ်ၼၼ့်ယဝ့်။ မၼ်းၵေႃႈ ၸင်ႇတူၺ်းလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းသေ ႁေႃးၵႃႇထႃႇႁူဝ်ထိၼိုင်ႈၼၼ့်ယဝ်ႈ။ တီႈပွင်ႇမၼ်းဝႃႈ

ၼူဢၼ်ဝႃႈၼႆ့ ယူႇၼႂ်းလပ်းသိင်ႇသေတႃႉၵေႃႈ ၸႅၵ်ႇၽႄလႆႈ ၶဝ်ႈသၢၼ်လႄႈပိူၵ်ႇမၼ်းယဝ့်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ၶဝ်ဝႄႈပႅတ်ႈပိူၵ်ႇမၼ်းသေ ၵိၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵူၺ်းယဝ့်။

ၵမ်းၼၼ့် လုၵ်ၸၢႆးမၼ်းၵေႃႈဝူၼ့်ဝႃႈ "ပေႃႈႁဝ်း ႁူႉထိုင်လွင်ႈၵဝ်တေႁဵတ်းယဝ့်" ၼႆသေ ဢမ်ႇႁတ်းဢဝ် ယႃမိူဝ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းၶဝ်ႈ၊ ၵူၺ်းလႆႈၶုပ့်ဝႆႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းသေ ဢွၵ်ႇယၢၼ်ၵႂႃႇယဝ့်။

ဢတႃႇပွၵ်ႈၼိုင်ႈသမ့် မိူဝ်ႈဢမၢတ်ႈၽွင်းမိူင်း လႄႈ သိုၵ်းႁၢၼ် ၼၢင်းၸိူင့်ၶဝ် တင်းၼမ်တင်းလၢႆ တိုၵ့်မႃးၼပ့်ယမ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းယူႇၼႂ်းသူၼ်မွၵ်ႇၼၼ့် လုၵ်ၸၢႆးမၼ်း ဢၢင်ႈမႃးၶႃႈမၼ်းတၢႆယဝ့်။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ့် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵႂႃႇၶုၵ်းၸႂ်လႆႈၵႃႇထႃႇႁူဝ်ထိသွင်သေ ႁေႃးလွတ်ႈႁင်းမၼ်းယူႇယဝ့်။ တီႈပွင်ႇမၼ်းဝႃႈ -

ၼႂ်းသူၼ်မွၵ်ႇဢမ်ႇဝႃႈ၊ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇဝႃႈ ၶဝ်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေ ၶႂ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵဝ်တၢႆ။ တၢင်းဝူၼ့်ၶဝ်ၼႆ့ ၵဝ်ႁူႉထိုင်မူတ်းယဝ့်။

လႆႈငိၼ်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ႁေႃးလၢတ်ႈႁင်းၵူၺ်းမၼ်းၼင်ႇၼႆသေ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၵေႃႈ ဝူၼ့်ဝႃႈ "ပေႃႈၵဝ် ႁူႉထိုင်တၢင်းႁဵတ်းၵဝ်ယဝ့်လူးၼႆ့" ၼႆသေ ဢမ်ႇပဵၼ်ၶႃႈပေႃႈမၼ်း။

ထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈသမ့် မိူဝ်ႈတေၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼိူဝ်ႁေႃပရသၢတ်ႈၼၼ့် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလႆႈႁၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၼင်ႈယူႇပႂ်ႉယူႇတီႈႁူဝ်ၶူဝ်လႆယဝ်ႉ။ တီႈတႄ့ၸိုင် လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းဢဝ်မိတ်ႈသိူင်ႇဝႆ့ၼႂ်းသိူဝ်ႈမၼ်းသေ ၵျၢမ်ႇဢၢင်ႈငွႆးႁႅမ်ပႅတ်ႈပေႃႈမၼ်းယဝ့်။ ၵမ်းၼႆ့ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၵေႃႈ ၵႂႃႇၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၵႃႇထႃႇမၼ်း ႁူဝ်ထိသၢမ်ၼၼ့်သေယဝ်ႉ ၸုၵ်းတီႈတၢင်းၶိုၼ်ႈၶူဝ်လႆသေ ႁေႃးလွတ်ႈယူႇႁင်းမၼ်း ဢၼ်မီးတီႈပွင်ႇဝႃႈ

ပေႃႈလိင်းၼႆ့ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈမၼ်းတေဢမ်ႇမႃးႁိမ်လႆႈ ၸေးၸိမ်ႇၵႃႇမမၼ်းၼၼ့် ဢဝ်ၶဵဝ်ႈသေ ၶူပ်းပႅတ်ႈၶိူင်ႈဢင်ႇၵႃႇ လုၵ်ႈမၼ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈယင်းတိုၵ့်တူဝ်လဵၵ့်ယဝ့်။

ဝၢႆးသေ လႆႈငိၼ်းၵႃႇထႃႇႁူဝ်ၼႆ့ၼၼ့် လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၵေႃႈဝူၼ့်ဝႃႈ "ပေႃႈၵဝ် ႁူႉတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းၵဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈယဝ့်လူးၼႆ့" ၼႆသေ ဢွၵ်ႇယၢၼ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈယဝ့်။

လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းယင်းပႆႇပႃႈႁၢၼ့်ၸႂ်လူးၵွၼ်ႇ။ ၶိုင်ဢၢင်ႈတေၶႃႈပေႃႈမၼ်းထႅင်ႈ ၵမ်းထိသီႇယဝ့်။ ၵမ်းၼႆ့သမ့် ဢဝ်တင်းမိတ်ႈသေ ၵႂႃႇလၵ့်တဵတ်ႇဝႆ့တႂ်ႈၵူႇၼွၼ်းပေႃႈမၼ်းယဝ့်။ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႃႈ တေၶႃႈႁႅမ်ပႅတ်ႈပေႃႈမၼ်း မိူဝ်ႈတိုၵ့်ၼွၼ်းလပ်းၼႆယဝ့်။ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၵေႃႈ ထိုင်ၶၢဝ်းၼွၼ်းလႄႈ ဢၢင်ႈၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းလုၵ်းၼွၼ်းယဝ့်။ ၵမ်းၼၼ့်သမ့် ၵႂႃႇၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၵႃႇထႃႇႁူဝ်ထိသီႇယဝ့်။ မၼ်းၵေႃႈ ၸုၵ်းတီႈပၢၵ်ႇၽၵ်းတူသေ ႁေႃးလွတ်ႈယူႇ ႁင်းမၼ်းယဝ့်။ တီႈပွင်ႇမၼ်းဝႃႈ -

မႂ်းၼႆ့ မိူၼ်ၼင်ႇပႄ့တႃႇမွတ်ႇတူဝ်ၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းသူၼ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇၼၼ့်ယဝ့်၊ တင်းၵူဝ်တင်းႁေသေ သၼ်ႇသၼ်ႇသၢႆသၢႆယူႇ။ မႂ်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈဢဝ်ၵဝ်တၢႆသေ လၵ့်တဵတ်ႇဝႆ့ယူႇတႂ်ႈၵူႇၼႆၼၼ့် ၵဝ်ႁူႉဢိူဝ်ႈ။

ၽိူဝ်ႇလႆႈငိၼ်းၵႃႇထႃႇႁူဝ်ၼႆ့ယဝ့် လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၵေႃႈ သၼ်ႇသၼ်ႇသၢႆသၢႆသေ မူၼ့်ဢွၵ်ႇတႂ်ႈၵူႇမႃးယဝ့်။ ဢဝ်မိတ်ႈမၼ်းမႃး ၶျႃႉဝၢင်းပၢၵ်ႇၼႃႈပေႃႈမၼ်းသေ ယွၼ်းဝႆႈလဝ်ႈတွင်းပၢၼ်ႇပေႃႈမၼ်းၶိုၼ်းယူႇယဝ့်။ ၵမ်းၼႆ့ ပေႃႈမၼ်းၵေႃႈ ႁွင့်ဢဝ် ဢမၢတ်ႈၽွင်းမိူင်းၶဝ်မႃးသေ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၺွပ်းဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ၵႂႃႇၶင်ၶွၵ်ႈဝႆ့ယဝ့်။

ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၵေႃႈ ဢဝ်မိုဝ်းတၢင်ႇသီမွမ်ႈၸွမ်ႁူဝ်သေ ဝႆႈသႃထိုင်တူၼ်ၶူးလူင်မၼ်း ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ဢသၢၵ်ႈမၼ်း ၼၼ့်ယဝ့်။ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းတႄ့ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈယူႇဝႆ့ၼႂ်းၶွၵ်ႈသေ ပေႃးတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈသဵင်ႇၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ် ၸင်ႇၵွႆႈႁႂ်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃး ယုၵ့်ယွင်ႈပဵၼ်ၶုၼ်ၼႆယဝ့်။ ဝၢႆးၼၼ့် မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ တင်းၸႂ်ၵတ်းၸႂ်ယဵၼ်သေ ဢုပ့်ဝၢၼ်ႈၵိၼ်မိူင်း ၸွမ်းတြႃးမၢၼ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမႅၼ်ႈယူႇယဝ့်။

တြႃးႁူဝ်ၼႆ့တႄ့ ၵဝ်ၶႃႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပဵၼ်တြႃးဢၼ်ပုတ့်ထၸဝ်ႈ ႁေႃးပၼ်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလူင် ပိမ်ႇပိသႃႇရ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢႆးဝူၼ့်မၼ်းၸဝ်ႈ ၼိူဝ်လွင်ႈလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၼၼ့်ၼႆယဝ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵုမ်ႇႁၵ့်ၵုမ်ႇႁွမ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းယူႇၵူၺ်းလႄႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တေဢမ်ႇလႅပ်ႈတၼ်းၽၢင့်မႅၼ်ႈဝူၼ့်မႅၼ်ႈ လွင်ႈဝႃႈတေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၵုမ်းထိင်းလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၸဝ်ႈ။ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈတေဝူၼ့်ဝႃႈ ပေႃးလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ယႂ်ႇမႃႈၵႃႈသုင်မႃးၼႆ ပေႃးဢဝ်ႁၢင်ႈႁေႃဢၢပ်ႈပၼ်တင်းမူတ်းၸိုင် လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း တေဢမ်ႇဢၢပ်ႈႁဵတ်းသင်တီႈမၼ်း ၼႆႁိုဝ်။ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁၼ်ႁၢင်ႈၼႃႈတႃလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၸဝ်ႈ မိူဝ်ႈတိုၵ့်ၵေႃႉလဵၵ့်ၵေႃႉလႅင် ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇလီႁၵ့်ၼႃႇလႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း တေဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈၸွမ်းၼင်ႇၵႂၢမ်းတၵ့် ပုၼ်ႇၼႃးပုရေႃးႁိတ်ႈၶဝ်ၼႆႁိုဝ်။ ပဵၼ်ၸိူင့်ႁိုဝ်မႃးၵေႃႈယဝ့် ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈယုမ်ႇယမ်တႄ့ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁၵ့်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၸဝ်ႈၼႃႇလႄႈ ပႅင်ႈၼင်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇလီလႆႈႁဵတ်းၼၼ့် မၼ်းၸဝ်ႈဢမ်ႇႁဵတ်းမႃးၼႆယဝ်ႈ။ သင်ၸိူဝ့်ဝႃႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း သႂ်ႇၶွၵ်ႈဝႆ့မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းထုသꩡႃတၵၼၼ့်တႄ့ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇတင်းသွင်ၽၢၵ်ႇယဝ့်။ တွၼ်ႈတႃႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈထုၵ်ႇလုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈတၢႆ။ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၽိတ်းမႅၼ်ႈၵၢၼ်ႁၢႆ့မိူၵ်ႈလူင်သေ ထိုင်မိူင်းငရၢႆး။ တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈ ပဵၼ်ၼမ့်ႁူၼမ့်တႃ ႁွင့်ႁႆႈမႆႈလိူတ်ႇ။  လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆ့ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလွင်ႈထုၵ်ႇလီႁဵတ်းလႄႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းမႃးၼၼ့်ယဝ်ႈ။

ၼႂ်းတႃၵူၼ်းတင်းၼမ်တႄ့ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢၸႃႇတသတ်ႈၼႆ့ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးဢၼ်ၶႃႈပေႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆၼႆယဝ့်။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင့်ၼင်ႇၼႆၼႆ့ ဢမ်ႇၸႂ်ႉၵွမ့်ၵႃႈဢၸႃႇတသတ်ႈၵူၺ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းပိမ်ႇပိသႃႇရ ၵေႃႈပႃးတင်းၼမ်ယဝ့်။

ပီႈၸၢႆးလူင်
 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
သႂ်ႇပၼ်တူဝ်လိၵ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼႄဝႆႉၼႂ်းႁၢင်ႈ။