တၢင်းဝူၼ့်ဢၼ်လူၼ့်ဢွၵ်ႇပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း


တၢင်းဝူၼ့်ဢၼ်လူၼ့်ဢွၵ်ႇပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဢဝ်တႃယၵ့်တူၺ်းမႅၼ်ႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းၸႂ်ဝူၼ့်ၶၢင်းဝႃႈ "ဢေႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းပေႃးတေမူတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈပီၼိုင်ႈယဝ့်လူး" ၼႆယူႇ။ ဝႃႈလႃးၵေႃႈ ၸူဝ်ႈဝၼ်းပွတ်းမႃးႁိုဝ်ၼႄႇဝႃႈ။ ၼႃႈၵၢၼ်သင်ၵေႃႈ ပႆႇပႃႈယဝ့်တူဝ်ႈ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵေႃႈ ပႄ့မႃးၸဵဝ်းမူတ်းၸဵဝ်းသဵင်ႈပေႃးတၢၼ်ႇၼႆ့။ ဢၼ်ၵူၼ်းဢႅင်းၵလဵတ်ႈၶဝ်ဝႃႈ "Time is flying ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ မိၼ်ယူႇ" ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် ပဵၼ်ၸိူင့်ၼႆယဝ့်ယူဝ့် တေႃႈဝႃႈၵေႃႈႉႉႉၼႆ။

ၼႃႈၵၢၼ်ၵေႃႈ မိူၼ်လႅပ်ႈသုၵ့်သၢၵ့် ယုင်ႈယၢၵ်ႈယူႇသေႇသေႇ။ ပုၼ်ႈႁဝ်း ပုၼ်ႈပိူၼ်ႈ၊ ၵမ့်ဝႃႈ တႃႇၵေႃႉၼၼ့်ၵေႃႉၼႆ့၊ ၵမ့်သမ့်ဝႃႈ တႃႇဢၼ်ၼၼ့်ဢၼ်ၼႆ့။ ၸိူဝ်းလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶိုတ်းၶၢဝ်းၶိုတ်းယၢမ်းၵေႃႈ သမ့်ပေႃးၶပ့်ယႆလူင်ၵႂႃႇ။ ဢေႃးႉႉႉ ၵၢၼ်လူင်ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆ့ လႅပ်ႈပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈယဝ့်ၸၢင်ႈတူဝ်ႈလႆႈသေပွၵ်ႈယဝ့်ၼေႃ။ ၵၢၼ်သုၵ့်ယုင်ႈပေႃးတၢၼ်ႇၼႆ့ ၸွင်ႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆႁိုဝ့်? ၼႆ ၵဝ်ၶႃႈၵႂႃႇၶုၵ်းၸႂ်လႆႈၵႂၢမ်းထၢမ်ၶေႃႈၼၼ့်သေ ၶူၼ်ၼိူဝ့်ပေႃးတုမ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႈ။ ၵႂၢမ်းထၢမ်ၶေႃႈၼႆ့တႄ့ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းထၢမ်ဢၼ်တပေးၽူႈၵတ့်ၶႅၼ်ႇလူင် ဢၼ်ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈထဵၼ်လူင်မႁႃသီဝ တီႈမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇမိူဝ်ႈပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈၼၼ့်ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ၶိုၼ်းထၢမ်ၶိုၼ်းသြႃႇမၼ်းၸဝ်ႈၼၼ့်ယဝ်ႈ။

ၸဝ်ႈထဵၼ်လူင်မႁႃသီဝၼႆ့ ပဵၼ်ၽူႈၵတ့်ၶႅၼ်ႇလူင့်လႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇတႄ့တႄ့ဝႃႈဝႃႈလႄႈ မီးလုၵ်ႈၼွင့်တပေး လုၵ့်တၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်မႃးႁဵၼ်းဢဝ်တၢင်းမေႃတမ်ႈတီႈမၼ်းၸဝ်ႈ တင်းၼမ်တင်းလၢႆယဝ့်။ လုၵ်ႈၼွင့်မၼ်းၸဝ်ႈ မီးၼမ်တႄ့ၼမ်ဝႃႈယဝ့်။ လုၵ်ႈၼွင့်တပေး ဢၼ်မႃးႁဵၼ်းဢဝ်ၵႂၢမ်းသင်ႇၵႂၢမ်းသွၼ်တီႈမၼ်းၸဝ်ႈသယဝေ့် ၸိူဝ်းဢၼ်ၽိုၵ်းၵျၢင့်ၽိုၵ်းၵမ်ၸွမ်းသေ ထိုင်ပဵၼ်ၸဝ်ႈလီၸဝ်ႈမႅတ်ႈ ၸဝ်ႈရႁၼ်းတႃႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်တင်းလၢႆယဝ့်။

ၵမ်းၼႆ့ မီးဝၼ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်တပေးမၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁွတ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈရႁၼ်းတႃႇၵႂႃႇၼၼ့်ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ဝူၼ့်မႅၼ်ႈဝႃႈ "ၶူးသွၼ်လူင်ၵဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈထဵၼ်လူင်မႁႃသီဝၼႆ့ မီးၵေးၸူးၽွၼ်းပၢင်ႈၼိူဝ်ၵဝ်တႄ့ယဝ့်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈသေလႄႈ ၵဝ်ၸင်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈၸဝ်ႈရႁၼ်းတႃႇၸဝ်ႈၼိုင်ႈသေ မီးၺၢၼ်ႇဢၽိၺၢၼ်ႇၸိူင့်ၼႆယဝ့်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶူးသွၼ်လူင်ၵဝ် ၸဝ်ႈထဵၼ်လူင်ပႃးၼႆ့ တြႃးမၼ်းၸဝ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင်သၢင့်လႂ် ၸၼ့်လႂ်ယဝ့်ဢေ့"ၼႆသေ ဢဝ်ၺၢၼ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈ တူၺ်းလူၼႂ်းတူဝ်ၼႂ်းၸႂ် ၸဝ်ႈထဵၼ်လူင် မႁႃသီဝၼၼ့်ယဝ့်။ ၽိူဝ်ႇၵမ်းၼၼ့် လႆႈႁၼ်ဝႃႈ "ဢေႃ ႉႉႉ ၸဝ်ႈထဵၼ်လူင် မႁႃသီဝၼႆ့ လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇၵူၺ်းလူင် ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈလူင့်လႅၼ်ႇၵတ့်ၶႅၼ်ႇ။ ၸၼ့်ထၢၼ်ႈတြႃးမၼ်းၸဝ်ႈတႄ့ တိုၵ့်ပဵၼ်ၸၼ့်ပုထုၸၼ်ႇ ၵူၼ်းၵၢင်လၢႆဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၺ်းလူးၼႆ့" ၼႆယဝ့်။ သိုပ်ႇၼႆ့သေ မၼ်းၸဝ်ႈၶိုၼ်းဝူၼ့်ဝႃႈ "ဢေႃး ၶူးသွၼ်လူင်ႁဝ်းၼႆ့ ပဵၼ်တီႈပိုင်ႈဢိင်ၵိူဝ်းလီ လုၵ်ႈၼွင့်တပေး တင်းၼမ်တင်းလၢႆသေတႃႉ တူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်းပႆႇမီးတီႈပိုင်ႈဢိင်သင်လူးၼႆ့၊ ၵဝ်ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇ ပၼ်ၽၢင့်မၼ်းၸဝ်ႈလူးၵွၼ်ႇ" ၼႆသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸူးတီႈၸဝ်ႈထဵၼ်လူင်ယူႇယဝ့်။

ၸဝ်ႈထဵၼ်လူင်ၵေႃႈဝႃႈ "လုၵ်ႈၼွင့် မီးလွင်ႈတၢင်းသင်သမေႃးလႃႇ?" ၼႆယဝ့်။ လုၵ်ႈၼွင့်ၶိုၼ်းဝႃႈ "ၶႂ်ႈမႃးလဝ်ႈထၢမ် လွင်ႈတြႃးႁူဝ်ၼိုင်ႈ တမ်ႈတီႈၸဝ်ႈထဵၼ်လူင်ႁဝ်းဢေႃႈ" ၼႆယဝ့်။ ၵမ်းၼႆ့ ၸဝ်ႈထဵၼ်လူင်ၶိုၼ်းဝႃႈ -

"ဢမ်ႇပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလႆႈ လုၵ်ႈၼွင့်ဢိူဝ်း" ၼႆယဝ့်။

တမ်ႈတီႈၸဝ်ႈထဵၼ်လူင်ပႃးၼႆ့ၼၼ့် မီးလုၵ်ႈၼွင့်ၼမ်ၼႃႇလူးၼေႃႈ၊ တင်းဝၼ်း တင်းဝၼ်း ၵုမ်ႇလႆႈသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈၼွင့် ၸုပ်ႈၼိုင်ႈယဝ့်ၸုပ်ႈၼိုင်ႈယူႇႁဵတ်းၼၼ်။ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈၼွင့်သုၼ်ႇတူဝ်ၵေႃႉလဵဝ်တႄ့ ႁိုဝ်ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလႆႈလႃႇၼေႃႈ။ ၵမ်းၼၼ့် လုၵ်ႈၼွင့်ၵေႃႉၼၼ့် ၶိုၼ်းလဝ်ႈထၢမ်ဝႃႈ "ပေႃးၸိူင့်ၼၼ် မိူဝ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်း တိုၵ့်ၸုၵ်းသေဝူၼ့်ဝႃႈ 'မိူဝ်ႈၼႆ့ ၵႂႃႇၶၢမ်ႇသွမ်းတၢင်းလႂ် တေလီဢေ့' ၼႆယူႇ ၼႂ်းသႃလႃးၼၼ့် ၶႃႈပေးတေယွၼ်းထၢမ် ၸွင်ႇလႆႈၶႃႈႁႃႉ?" ၼႆယဝ့်။ "ၶၢဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႅပ်ႈတၼ်း၊ လုၵ်ႈၼွင့်တင်းၼမ် ဢၼ်တထေၢမ်ထမ်းတြႃးတီႈၵဝ်ၼၼ့် ပေႃးၶပ့်ယႆပႂ်ႉဝႆ့ထႃႈယဝ့်" ၼႆယဝ့်။ 

လုၵ်ႈၼွင့်မၼ်းၶိုၼ်းသိုပ်ႇလဝ်ႈထၢမ်ဝႃႈ "ပေႃးၼၼ် မိူဝ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်း တိုၵ့်ပႆၶၢမ်ႇသွမ်းယူႇၼၼ့်လူး ၸွင်ႇတေမီးၶၢဝ်းယၢမ်းပၼ်ၶႃႈပေးလႆႈထၢမ်ႁိုဝ်?" ၼႆယဝ့်။ "ၶၢဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈ မီးလုၵ်ႈၼွင့်တင်းၼမ်တင်းလၢႆဢိူဝ်ႈ ဢၼ်မႃးထၢမ်ၵဝ်၊ ၵွပ်ႈၼႆ ဢမ်ႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်း" ၼႆယဝ့်။

ႁဵတ်းၼၼ်သေ လုၵ်ႈၼွင့်မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႉၼႆ့ သိုပ်ႇထၢမ် ၶၢဝ်းၶၢမ်ႇသွမ်းပွၵ်ႈမႃး၊ ၶၢဝ်းသုင်းသွမ်း ၸၵႂႃႇတေႃႇပေႃးထိုင်ယၢမ်းၼွၼ်း၊ ၸဝ်ႈထဵၼ်လူင်ၵေႃႈ ဝႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈဢမ်ႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်း ဢမ်ႇတၼ်းၼႆယူႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ့်။ ၵမ်းၼၼ့် လုၵ်ႈၼွင့်မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်းထၢမ်ဝႃႈ "ၵၢၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းသုၵ့်ယုင်ႈပေႃးတၢၼ်ႇၼႆ့ ၸွင်ႇၸဝ်ႈႁဝ်းမီးၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇတၢႆႁိုဝ့်?" ၼႆယူႇယဝ့်။

ၵႂၢမ်းထၢမ်ၶေႃႈၼႆ့ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ၵႂၢမ်းထၢမ် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈထဵၼ်လူင် တူၵ်းတူဝ်တူၵ်းၸႂ်ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ၼၼ့်ၶေႃႈၼိုင်ႈယူႇ။ ၵမ်းၼႆ့ လုၵ်ႈၼွင့်မၼ်းၶိုၼ်းသိုပ်ႇလဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ "ၸဝ်ႈႁဝ်း သုၵ့်ယုင်ႈတၢၼ်ႇႁိုဝ်ၵေႃႈယႃႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းတွၼ်ႈတႃႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်တြႃးတႄ့ ထုၵ်ႇလီမီးယူႇၶႃႈ။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆ့ ၸဝ်ႈႁဝ်းၵူၺ်းမိူၼ် ပႅၼ်ႈဢိင်လင်ပလၢင်ႇၵူၺ်း။ ပဵၼ်တီႈပိုင်ႈတီႈဢိင်ပိူၼ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉလၢႆလၢႆၵူၺ်း၊ တႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈႁဝ်းတႄ့ ယင်းပႆႇပႃႈမီးတြႃးလီတြႃးမႅတ်ႈ တႃႇပိုင်ႈဢိင်လူး။ ၵဝ်ၶႃႈတပေး မႃးၸူးၸဝ်ႈႁဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈမႃးထၢမ်လွင်ႈတြႃးၶႃႈ၊ ၶႂ်ႈမႃးပၼ်ၽၢင့်ၸဝ်ႈႁဝ်းၵူၺ်း" ၼႆသေ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇၼႆယဝ့်။

ဝၢႆးသၼေၼ့် ၸဝ်ႈထဵၼ်လူင်မႁႃသီဝၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ၵျၢင့်ၵမ်သေ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ထိုင်ပဵၼ်ၸဝ်ႈမႅတ်ႈရႁၼ်းတႃႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ့်။

ၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်ဝႃႈ "ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ ပေႃးဢမ်ႇမီးယဝ့်ၼႄႇ" ၼႆၼၼ့် ယူႇယူႇၵႆ့မႃးတွႆႇ မႃးယွၼ်ႈဝႆ့ တီႈႁူဝ်ၸႂ်ယူႇ။

ပေႃးတေယူႇတီႈၼႆႈသေ ဝိၼ်ႇဝၢႆႇတူၺ်းၶိုၼ်းပီၵဝ်ႇဝၼ်းၵဝ်ႇၸိူဝ်းပူၼ့်မႃးၼၼ့်ၸိုင် ၵမ်ႈပႃႈၼမ်ၵေႃႈ လႆႈႁၼ်တၢင်းဝူၼ့် တၢင်းလၢတ်ႈလႄႈ တၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၸပ်းဢမ်ႇပႃး သတိတြႃးၼၼ့်တင်းၼမ်ယဝ့်။  ပေႃးဢမ်ႇမီးသတိၸိုင် ဝူၼ့်သင် လၢတ်ႈသင် ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈၽိတ်းၸၢင်ႈၽႅၵ်ႇယဝ့်ၼေႃႈ။ ပေႃးဝူၼ့်ၽိတ်း လၢတ်ႈၽိတ်း ႁဵတ်းၽိတ်းမႅၼ်ႈၵႂႃႇသေဢၼ်ဢၼ်ၵေႃႈ တၢင်းၼႅင်ၸႂ် တၢင်းၽိတ်းၸႂ် မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ လေႃးပႃးတၢင်းသေလၢႆ ဢၼ်ၵိုတ်းၶၢင့် ယၢင့်ထင် ၽင်မူၵ်းဝႆ့ယူႇ ၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ်ၼၼ့်ၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇဢေႇလူးၼႆ့ ႉႉႉ ၼႆ။ မၢင်ပွၵ်ႈပွၵ်ႈၵေႃႈ "ဢေႃႉႉႉ ၵူၼ်းၵၢင်လၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလူး ၸၢင်ႈပဵၼ်သင် ဢၼ်ပိူၼ်ႈၽိတ်းမိူၼ်ႁဝ်းၵေႃႈ တေႃႈတေမီးယူႇယူဝ့်" ၼႆသေ ႁႃၵေႃႉႁႃသႄႈ ဢၼ်တေမႃးႁဵတ်းၽိတ်းၸွမ်းၸိူင့်ႁဝ်းၵေႃႈ တေႃႈတေႃႈတေၵႆ့မီးယူႇ။ ပေႃးတေတူၺ်းၶိုၼ်းၸိူဝ်းပူၼ့်မႃးၼၼ့်ၸိုင် မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းလႄႈ သမ့်ဢမ်ႇႁဵတ်း၊ မၢင်ပွၵ်ႈပွၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသေ သမ့်ႁဵတ်းၵႂႃႇ၊ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ ႁဵတ်းဢမ်ႇၸွမ်း ဢမ်ႇၶိုတ်းၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းလႄႈ လႆလူႉလႆႈသုမ်း လႆႈတၢင်းၼႅင်ၸႂ်ၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ယူႇယဝ့်။

မိူဝ်ႈပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင့် မီးၼႂ်းမိူင်းၵူၼ်းယူႇၼၼ့် ဢမ်ႇထုၵ်ႇမေႃၵၼ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတေႃႇၼႃႈၵၼ်၊ ထိုင်တီႈပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင့် လူႉႁၢႆတၢႆၵႂႃႇယဝ့် ၸင်ႇတေလႆႈတၢင်းၼႅင်ၸႂ်သေဝႃႈ "ဢေႃ ၵဝ်တမ့်တၼ်းလႆႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင့်ၵဝ်သင်လူးၼႆ့၊ ၵဝ်ၼႆ့ ႁဵတ်းလႆႈတႄ့လူးၼႆ့၊ သင်တႃႉၵဝ် ႁဵတ်းၼၼ်ႁဵတ်းၼႆလႃႈ၊ သင်တႃႉၵဝ် ယႃႇႁဵတ်းၼၼ်ႁဵတ်းၼႆလႃႈ" ၼႆသေ ၼႅင်ၸႂ်ယူႇၵေႃႈမီးယဝ့်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ၵႂၢမ်းတႆးၸင်ႇပေႃးမီးဝႆ့ဝႃႈ "သင်တႃႉ ဝႆ့ပႃႈၼႃႈ၊ ၵတ့်ၵႃႈ ဝႆ့ပႃႈလင်" ၼႆၼၼ့်ယဝ်ႈ။ ဢၼ်ၵႂၢမ်းၶေႃႈၼႆ့ ၶႂ်ႈဝႃႈၼႆ့ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသင်ပွင်သင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်း၊ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၼႅင်ၸႂ်ဝၢႆးလိုၼ်း ၼႆၼၼ့်ယဝ်ႈ။

တူၺ်းပၵ်းယဵၼ်ႈမၼ်းသေ တၢင်းဝူၼ့်ၶိုၼ်းထိုင်ၵႂႃႇတီႈ Janus ထႅင်ႈယဝ့်။ Janus ဢၼ်ဝႃႈၼႆ့ ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈၽီ ရေႃးမၶဝ်ယဝ့်။ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ ၵူၼ်းရေႃးမၶဝ် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽီပႂ်ႉၽၵ်းတူၼႆယဝ့်။ Janus ၼႆ့ ၽၵ်းတူမိူင်းၽီၵေႃႈ မၼ်းပႂ်ႉ၊ ၽၵ်းတူ တႃႇတေလုၵ့်တီႈ ပီၵဝ်ႇ ၶၢႆ့ၶဝ်ႈၸူးပီမႂ်ႇၼၼ့်ၵေႃႈ မၼ်းပႂ်ႉၼႆယဝ့်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ လိူၼ်ဢႅင်းၵလဵတ်ႈၶဝ် လိူၼ်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ့် ၸင်ႇႁွင့်ဝႃႈ January ၼႆယဝ့်။

Janus ၼႆ့ ပဵၼ်ၽီဢၼ် မီးၼႃႈသွင်ၽၢၵ်ႇယဝ့်။ ၼႃႈတၢင်းၼႃႈလႄႈ ၼႃႈတၢင်းလင်ယဝ့်။ ၼႃႈတၢင်းလင်ၼၼ့် ပဵၼ်တႃႇတူၺ်းၶိုၼ်း ထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းပီၵဝ်ႇသေ ၼႃႈတၢင်းၼႃႈသမ့် တႃႇတေတေႃႇၼႃႈၸူးပီမႂ်ႇ ၼႆယဝ့်။ ဢၼ်ၶႂ်ႈဝႃႈၼႆ့ ၼႂ်းပီၵဝ်ႇၼၼ့် ႁဝ်းလႆႈဝူၼ့်ၽိတ်း လၢတ်ႈၽိတ်း ႁဵတ်းၽိတ်းသင်မႃးၼႆ ထုၵ်ႇလီထတ်းသၢင်တူၺ်းၶိုၼ်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်လႄႈ ၽိတ်းၼႆသေ သိုပ်ႇမူၼ့်မေး ၶၢႆ့ယၢင်ႈတေႃႇသူႈၵႂႃႇထႅင်ႈၼႂ်းပီမႂ်ႇၼႆယဝ့်။ ၽူႈၵတ့်ၶႅၼ်ႇပၢႆးသၢႆလူင် ဢၼ်ၸိုင်ႈ ဢၢႆးသတၢႆးၼၼ့်ယၢမ်ႈဝႃႈ "ၵဝ်ၼႆ့ ႁဵတ်းၽိတ်း ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ % 99" ၼႆဝႃႇ။ တေႃႈၼင်ႇ ၽူႈလူင့်လႅၼ်ႇၵတ့်ၶႅၼ်ႇလူင် ၸိူင့်ၼင်ႇဢၢႆးသတၢႆးၼၼ့် ယင်းၽိတ်း % 99 ယဝ့်တႄ့ ၵူၼ်းၵၢင်လၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိူင့်ၼင်ႇႁဝ်းၼႆ့ ႁႃတီႈလၢတ်ႈႁိုဝ်မီးယဝ့်ၼေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးတေၵုမ်ႇဝႃႈ ၵူဝ်ႁဵတ်းၽိတ်းသၢင်ႈၽိတ်းယူႇၵူၺ်းတႄ့ တႃႇတေသိုပ်ႇယၢင်ႈတေႃႇသူႈၵႂႃႇၼႃႈလႆႈၼႂ်းပီမႂ်ႇၼၼ့်သမ့် ႁိုဝ်တေၸၢင်ႈယဝ့်လႃႇ။ တေႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ ၵုမ်ႇၵူဝ်သေၵႂင်မိုင်ယူႇၵူၺ်းသေယဝ်ႉဢိူဝ်ႈ။ တီႈၼႆႈ Hegal ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ Panic of error is the death of progress လွင်ႈၵူဝ်ၽိတ်းၼႆ့ ပဵၼ်လွင်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼႆယဝ့်။ ပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ၵုမ်ႇၵူဝ်ဢၼ်တေၸၢင်ႈၽိတ်းၼၼ့်သေ ၵႂင်မိုင် ဢမ်ႇႁဵတ်းသင်ယူႇတႄ့ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်။

မိူဝ်ႈၽွင်းပီၵဝ်ႇတေပူၼ့် ပီမႂ်ႇတေၽႅဝ်မႃးၼႆ့ ႁႂ်ႈမေႃယိူင်ႈၼင်ႇလၢႆး Janus ၼၼ့်သေ ထတ်းသၢင်မူၼ့်မေးတၢင်းၽိတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႂ်းပီၵဝ်ႇၼၼ့်သေယဝ်ႉ သိုပ်ႇယၢင်ႈတေႃႇသူႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပီမႂ်ႇၽႂ်မၼ်းသေၵမ်းၼေႃႈ။ ၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းၶေႃးတႄ့ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉ လႆႈလွတ်ႈတၢင်းၼႅင်ၸႂ်၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉ လႆႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ် ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းပီမႂ်ႇ တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၵူႈတႃႇသေႇၶႃႈ။

ပီႈၸၢႆးလူင်

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
သႂ်ႇပၼ်တူဝ်လိၵ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼႄဝႆႉၼႂ်းႁၢင်ႈ။